مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري باغبادران به استناد مجوز شماره 72 مورخ 21/2/93 شوراي اسلامي شهر باغبادران در نظر دارد عمليات خريد آسفالت معابر را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/2 ريال از محل اعتبارات عمراني شهرداري و از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاع بيشتر از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 27/3/93 به شهرداري باغبادران مراجعه نمايند، ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

1- شركت كنندگان مي بايستي جهت دريافت اسناد مناقصه مبلغ 000/300 ريال به حساب 0103939166009 نزد بانك صادرات شعبه باغبادران واريز نمايند.

2- شركت كنندگان مي‌بايستي 5% مبلغ آگهي را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب 3100005159008 نزد بانك ملي شعبه باغبادران واريز يا معادل آن ضمانتنامه بانكي ارائه نمايند.

ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

علي ساعدي - شهردار باغبادران

+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 خرداد1393ساعت 9:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شركت عمران شهر جديد فولادشهر در نظر دارد مناقصات زير را برگزار نمايد. لذا از كليه شركت‌هاي داراي صلاحيت، سابقه، توان مالي و تجهيزات جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه دعوت به عمل مي‌آيد.

1- مناقصه گزار: شركت عمران شهر جديد فولادشهر

2- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 7/3/1393 تا پايان وقت اداري مورخ 17/3/1393 و از طريق مراجعه به پايگاه اينترنتي WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM يا http://iets.mporg.ir و يا به شركت عمران شهر جديد فولادشهر به نشاني بلوار وليعصر(عج-)ميدان وليعصر(عج) تلفن: 5-2630161-0334

3- محل و زمان تسليم پيشنهاد قيمت و تاريخ گشايش آن: مهلت تحويل پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداري مورخ 27/3/1393 و محل تحويل دبيرخانه شركت عمران شهر جديد فولادشهر بوده و زمان گشايش پاكت‌هاي پيشنهاد قيمت در تاريخ 28/3/1393 در محل شركت عمران شهر جديد فولادشهر مي‌باشد.

4- نوع سپرده شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي در وجه شركت عمران شهر جديد فولادشهر داراي حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه يا فيش واريزي به حساب شماره 2173690205004 سيبا بانك ملي به نام تمركز وجوه سپرده شركت عمران شهر جديد فولادشهر.

5- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد به صورت حضوري: ارائه معرفينامه كتبي.

رديف

 

شماره و تاريخ مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ سپرده شركت

در مناقصه(ريال)

مبلغ برآورد(ريال)

گواهينامه

صلاحيت

1

تجديد مناقصه شماره

1503/93/ص مورخ 31/2/93

اجراي كامل پايگاه بسيج، محوطه و ديوار محوطه مسجد محله 6E شهر جديد فولادشهر

000/000/135

402/665/614/2 ريال براساس فهرست بهاي ابنيه و تأسيسات برقي و مكانيكي

سال 2

 

پنج ساختمان و ابنيه

 

2

مناقصه شماره 1/1503/93/ص مورخ 31/2/93

تكميل سفت‌كاري و اجراي نازك‌كاري مدرسه محله 4F شهر جديد فولادشهر شامل ساختمان مدرسه و سرويس بهداشتي، تأسيسات موتورخانه، ديوار محوطه و محوطه‌سازي

000/000/345

275/425/810/6 ريال براساس فهرست بهاي ابنيه و تأسيسات برقي و مكانيكي سال 92

پنج ساختنمان و ابنيه

روابط عمومي  شركت عمران شهر جديد فولادشهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 خرداد1393ساعت 9:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهـرداري حبيـب آبـاد در نظـر دارد نسبـت به واگذاري بخش خـدمـات شهـري شـامل رفت و روب معابر شهر و حمل زباله به بخش خصوصي اقدام نمايد.

لذا واجدين شرايط مي‌توانند تا مورخ 24/3/93 به شهرداري مــــراجــعــــه يــــا بــــا شــمـــاره تـلـفـــن 03125482321 تـمـــاس حـــاصـــل نمايند.

مصطفي حسيني- شهردار حبيب آباد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 خرداد1393ساعت 9:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شهرداري پيربكران به استناد مصوبه شماره 60/93 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد انجام فاز يك پروژه احداث ساختمان امور مالياتي اين شهر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي و انتخاب پيمانكار اجرا نمايد.

لذا متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 17/3/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

‌ مهدي دوستي - شهردار پيربكران

+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 خرداد1393ساعت 8:43  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه

(نوبت  دوم)

شهرداري پيربكران به استناد بودجه مصوب سال 1393 خود در نظر دارد عـمـلـيــات اجــراي لـكــه‌گـيــري و روكــش آسـفــالــت مـعــابــر شـهــر را بــا اعـتـبــار 000/000/000/2 ريال از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

لــذا بــديــن وسـيـلــه از پـيـمــانـكــاران داراي ســوابـق اجـرايـي مفيـد در زمينـه مــوضــوع فــوق دعـوت بـه عـمـل مـي‌آيـد جـهـت كـسـب اطـلاعـات بـيـشـتـر و دريـافـت اسنـاد منـاقصـه از تـاريـخ چـاپ آگهـي لغـايت 17/3/93 به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند.   

مهدي دوستي - شهردار پيربكران

+ نوشته شده در  یکشنبه 4 خرداد1393ساعت 10:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري شاهين‌شهر به استناد مجوز شماره 3601/ش مورخ 1/12/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد عمليات ترميم ترانشه و لكه‌گيري آسفالت سطح شهر را با برآورد اوليه 000/000/500/2 ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعت اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 10/3/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري - شهردار شاهين شهر

+ نوشته شده در  یکشنبه 4 خرداد1393ساعت 10:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري شاهين‌شهر به استناد مجوز شماره 3601/ش مورخ 1/12/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد عمليات مقاوم سازي قنات هاي سطح شهر را با برآورد اوليه 315/495/000/5 ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعت اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 18/3/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

 شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري - شهردار شاهين شهر

+ نوشته شده در  یکشنبه 4 خرداد1393ساعت 10:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شـهـرداري سـده لنجـان بـاستنـاد مصـوبـه شمـاره 39 مـورخ 30/11/92 شـوراي اسـلامـي شـهـر در نـظـر دارد پروژه تكميل ساختمان رستوران سنتي پارك كوهستان را از طريق مناقصه و با اعتبار 000/000/000/2 ريال از محل اعتبارات شـهـرداري بـه پـيـمـانـكـاران واجـد شرايط واگذار نمايد: لذا كليه متقاضيان حـداكـثـر تـا پـايـان وقـت اداري روز دوشـنبه مورخ 12/03/93 فرصت دارند جــهـــت دريـــــــــافــت اطــلاعــات بـــــيــشــتـــر بــه ســـايـت شــــهـــرداري   www.sh-sedehlenjan.ir  و اخذ مشخصات پروژه  و اسناد مناقصه به ساختمان شهرداري مراجعه نمايند.

ميثم محمدي- شهردار سده لنجان

+ نوشته شده در  یکشنبه 4 خرداد1393ساعت 10:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(چاپ اول)

شهرداري خميني شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه‌ها با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:

موضوع مناقصه:

1- جدولگذاري و اصلاح هندسي معابر و ميادين مناطق 2 و 4

- مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال    - مبلغ سپرده شركت در مناقصه:000/000/125 ريال

2- جدول‌گذاري و اصلاح هندسي معابر و ميادين مناطق 1 و 3

مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال             مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/125 ريال

- محل تأمين اعتبارات: اعتبارات شهرداري

- مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه‌ها: ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 20/3/93 - محل دريافت اسناد: امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني‌شهر- محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه شهرداري مركزي خميني‌شهر- تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 22/3/93 - مدت اعتبار پيشنهادها: روزيك شنبه 1/4/93 - اصلاح، جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي شود.

امور قراردادهاي شهرداري خميني شهر

علي اصغر حاج حيدري- شهردار خميني‌شهر

+ نوشته شده در  یکشنبه 4 خرداد1393ساعت 10:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول - مرحله  دوم

شهرداري ورزنه به استناد مجوز شوراي محترم اسلامي شهر ورزنه در نظر دارد انجام امورات خدمات شهري و فضاي سبز شهر ورزنه را شامل:

الف: جمع‌آوري، حمل و دفن زباله از مبدا و بازيافت، رفت و روب و نظافت كلي شهر به صورت مستمر، انجام امورات كشتارگاه، انجام امور سرايداري، نامه‌رساني و خدمات ساختمان شهرداري و انجام امورات مربوط به اجرائيات و تخلفات ساختماني

ب: حفظ و نگهداري كل فضاي سبز، آماده سازي و ايجاد فضاي سبز، كاشت گل و نهال و چمن، انجام امورات مربوط به تأسيسات شبكه آب فضاي سبز كه موارد به صورت كلي در قرارداد ذكر خواهد شد به صورت پيمانكاري و به مدت يك سال به شركت‌هاي خدماتي و پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا علاقه‌مندان در صورت داشتن شرايط لازم مي‌توانند جهت شركت در مناقصه مذكور و كسب اطلاعات بيشتر در ساعات اداري به واحد خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 8/3/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. توضيح اينكه: هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد. -كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است - شركت كنندگان در مناقصه مي‌توانند يكي از گزينه‌هاي الف و ب را انتخاب و يا در صورت داشتن توان و شرايط لازم براي انجام امورات هر دو گزينه را انتخاب نمايند.

شماره تماس 03126482220         

علي عطايي - شهردار ورزنه

+ نوشته شده در  شنبه 3 خرداد1393ساعت 9:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول/2 )

سازمان همياري شهرداري هاي استان اصفهان در نظر دارد يك دستگاه بيل مكانيكي (طبق مشخصات مندرج در فرم شرايط آگهي) را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر، دريافت و تكميل اسناد مربوطه، ارائه آنها و شركت در مناقصه مي‌توانند از روز پنج شنبه مورخ 25/2/93 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 3/3/93 به نشاني خيابان 22 بهمن-مجموعه اداري اميركبير، دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 2673090 و 2673075-0311

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان اصفهان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1 خرداد1393ساعت 10:3  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

نوبت اول

شهرداري درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 1023/92/ش مورخ 26/11/1392 شوراي اسلامي شهر <عمليات جمع‌آوري زباله و رفت و روب معابر سطح شهر درچه> را از طريق مناقصه به شركت‌ها و پيمانكاران مرتبط و واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا متقاضيان مي‌توانند تا تاريخ 13/03/1393 به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و تا تاريخ 17/03/1393 تحويل دبيرخانه حراست شهرداري نمايند.

وب سايت شهرداري: www.dorcheh.ir

 ‌ تلفن: 3762045-0311 داخلي 17و18 

‌ علي اكبر محمودي - شهردار درچه 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1 خرداد1393ساعت 10:3  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شهرداري درچه در نظر دارد با توجه به مجوز شماره 1023/92/ ش مورخ 26/11/1392 شــوراي اســلامــي شـهــر، ادامــه عـمـلـيــات جــدولـگــذاري معـابـر شهـر واقـع در خيـابـان رزمـنـدگـان و بـلـوار شـهـدا را طـبـق مـشـخـصـات و شـرايط شركت در مناقصه با اعتبار 000/000/000/1 ريال اجرا نمايد.

لذا از متقاضيان درخواست مي‌گردد، جهت دريافت و تحويل مدارك تا ساعت 14 روز يك شنبه 11/03/1393 به امور مالي شهرداري درچه مراجعه نمايند.

علي اكبر محمودي- شهرداردرچه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1 خرداد1393ساعت 10:3  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شماره 8/93 (مرحله دوم)نوبت دوم

1- مـوضـوع منـاقصـه: عمليـات جـدولگـذاري وبلـوك فـرش بلـوار حـرم راونـد و سـاير محل‌ها مطابق شرح خـدمـات منـدرج در اسنـاد ومـدارك منـاقصه و قرارداد منضم.2- مهلت دريافت اسناد مناقصه: حداكثر تا مـــــــورخ 8/3/93 از اداره پـــيـــمـــــــان و رســـيـــــــدگـــــــي واقـــــــع در خـــيـــــــابـــــــان ابـــــــاذر- ســـــــاخـــتـــمـــــــان شـــهــــــرداري.3- مـهـلــت قبـول پيشنهـادات: حـداكثـر تـا تـاريـخ 10/3/93 بصـورت لاك و مهـر شـده و تحـويـل بـه دبيـرخـانـه مـركـزي.4- بـازگشايي پاكات: پيشنهادات رسيده در مورخ 11/3/93 در محل شهرداري كاشان باز و قرائت خواهد گرديد.5- كارفرما در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار و هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.                                            تلفاكس: 4465858 ( 0361)

سيد محمد ناظم رضوي- شهردار كاشان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1 خرداد1393ساعت 10:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شهرداري چمگردان در نظر دارد از محل اعتبارات عمراني سال 1393  نسبت به انجام پروژه‌هاي زير از طريق مناقصه عمومي و بر اساس فهرست بهاي سال 1392 از طريق انتخاب پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد.

1- جدولگذاري و آسفالت بلوار 30 متري 125 دستگاه با اعتبار 000/000/000/6 ريال

2- ادامه احداث مجتمع كارگاهي با اعتبار 000/000/000/3 ريال

3- روكش آسفالت معابر سطح شهر با اعتبار 000/000/000/1ريال

4- لكه گيري و ترميم ترانشه‌هاي معابر سطح شهر با اعتبار 000/000/500/1 ريال

پيمانكاران داراي رتبه مربوطه مي توانند تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 8/3/93 به منظور كسب اطلاعات و اخذ مدارك مناقصه و تحويل پيشنهادات امورمالي به شهرداري مراجعه نمايند.

سايت اينترنتي www.chamgordan. org

تلفن: 03342245760

حسين ناظم الرعايا - شهردار چمگردان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1 خرداد1393ساعت 10:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

(چاپ دوم)

شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:

موضوع مناقصه:

خريد آسفالت جهت لكه‌گيري، ترميم آسفالت، آسفالت معابر و ترانشه‌هاي معابر منطقه يك

مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/000/5 ريال               مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/350 ريال

محل تأمين اعتبارات: اعتبارات شهرداري

مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه‌ها: ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 13/3/93

محل دريافت اسناد: امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني‌شهر

محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه شهرداري مركزي خميني‌شهر

تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 12 روز شنبه مورخ 17/3/93

مدت اعتبار پيشنهادها: روز سه شنبه 27/3/93

اصلاح، جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود.

امور قراردادهاي شهرداري خميني‌شهر

علي اصغر حاج حيدري - شهردار خميني‌شهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1 خرداد1393ساعت 10:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

نوبت دوم

موضوع واعتبار مناقصه: پروژه خريد آسفالت( طبق شرايط خصوصي پيوست) جهت معابر سطح شهر شهرداري منطقه يك شهر نجف‌آباد، بدون تعديل و مابه التفاوت، با اعتبار: 000/000/000/4 ريال

مدت ا جراي پروژه: 75 روز                      

 دستگاه مناقصه گزار: شهرداري نجف آباد              

 محل اجراي پروژه: معابر سطح شهر شهرداري منطقه يك

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رعايت سقف قرارداد، داشتن شخصيت حقوقي و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد(شركت كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشترو دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روزسه شنبه مورخ 13/03/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 17/03/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف آباد تحويل نمايند(دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، يا مهر و امضاي مجاز وتعهدآور شركت انجام مي‌گيرد)

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب  ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه: 200000 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجـف آبـاد              

 ميـزان سپـرده: معـادل 5%‌ كـل اعتبـار بـه مبلغ (000/000/200) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجفآباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

 تذكر: شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

مسعود منتظري- شهردار نجف آباد

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1 خرداد1393ساعت 10:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري قهدريجان در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه سال 1393 عمليات‌هاي مشروحه زير را از طريق آگهي مناقصه به پيمانكاران و شركت‌هاي واجد شرايط واگذارنمايد.

 متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 1/3/93 لغايت 12/3/93 به حسابداري شهرداري مراجعه يا براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره 7502700-0311 تماس حاصل فرمايند.

نام پروژه

مبلغ اعتبار اوليه

مبناي پيشنهاد قيمت

سپرده شركت

در مناقصه به(ريال)

محل

تأمين اعتبار

خريد آسفات گرم

000/000/500/5

بر اساس هر تن

000/000/275

شهرداري

زيرسازي معابر و

خيابان‌ها

000/000/500/1

فهرست بهاي راه

و باند سال92

000/000/75

شهرداري

اجراي كانال دفع

آب‌هاي سطح

000/000/000/1

فهرست بهاي ابنيه

سال 92

000/000/50

شهرداري

اجراي بلوك فرش و پياده روسازي

 

000/000/000/1

فهرست بهاي ابنيه

سال 92

000/000/50

شهرداري

مهدي غلامي- شهردار قهدريجان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1 خرداد1393ساعت 10:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

 (نوبت اول)

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات تهيه مصالح و احداث فونداسيون، اسكلت فلزي و بتني و همچنين پوشش سقف سوله و سازه بتني ساختمان تالار 25 ميدان مركزي ميوه و تره بار به متراژ حدود 5600 مترمربع واقع در كيلومتر 5 جاده اصفهان-نايين، ميدان مركزي ميوه و تره بار را به مبلغ تقريبي 000/300/305/15 ريال براساس فهارس بهاي ابنيه سال 92 از طريق مناقصه به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد. متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 31/2/93 تا پايان وقت اداري مورخه 11/3/93 با ارائه معرفينامه معتبر و مدارك مربوطه به همراه سوابق كاري شركت به دفتر فني سازمان واقع در خيابان آمادگاه، روبروي هتل عباسي، مجتمع عباسي، طبقه همكف، واحد 107 مراجعه نموده و پس از اخذ تأييديه دفتر فني اقدام به واريز مبلغ 000/500 ريال بابت هزينه تهيه اسناد مناقصه در وجه حساب جاري شماره 3100003041007 نزد بانك ملي ايران شعبه اصفهان (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) نموده و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. تلفن تماس: 2225525-2211442

1- شركت كنندگان بايستي داراي رتبه بندي پنج ابنيه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري باشند.2- ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 900/715/52 ريال طي ضمانتنامه بانكي يا فيش پرداختي الزامي است.3- مدت اجرا: شش ماه شمسي مي باشد.

4- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 14 مورخه 17/3/93 مي‌باشد.5- پيشنهادات در پايان وقت اداري مورخه 17/3/93 بازگشايي مي‌شود.

6- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي‌باشد.7- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است.       

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 31 اردیبهشت1393ساعت 9:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

 (نوبت دوم )

شهرداري گزبرخوار در نظر دارد پروژه اجراي عمليات پياده روسازي معابر خيابان اسدي‌پور و انتهاي خيابان حافظ شهر گز را با اعتبار 000/000/800/1 ريال از محل اعتبارات شهرداري به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

علاقه مندان به شركت در مناقصه مي‌توانند تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 7/3/93 جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه به دبيرخانه شهرداري گز مراجعه نمايند.

قاسمي - شهردار گزبرخوار

+ نوشته شده در  چهارشنبه 31 اردیبهشت1393ساعت 9:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري پيربكران به استناد مصوبه شماره 60/93 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد انجام فاز يك پروژه احداث ساختمان امور مالياتي اين شهر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي و انتخاب پيمانكار اجرا نمايد.

لذا متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 17/3/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

‌ مهدي دوستي - شهردار پيربكران

+ نوشته شده در  چهارشنبه 31 اردیبهشت1393ساعت 9:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

 (نوبت  دوم)

شهرداري كليشاد و سودرجان در نظر دارد  به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر نسبت به انجام پروژه‌هاي زير از طريق آگهي مناقصه اقدام نمايد.

1- پروژه زيرسازي و جدول گذاري خيابان ورودي آغچه بدي با اعتباري بالغ بر 000/000/000/2 ريال.

2- پروژه نصب واجراي روشنائي بلوار بهارستان با اعتباري بالغ بر 000/000/750 ريال.

3- پروژه نازك كاري زيرزمين ساختمان شهرداري با اعتباري بالغ بر 000/000/600 ريال.

پيشنهاد دهندگان بايد جهت اخذ نقشه و مشخصات فني پروژه‌هاي مذكور تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 17/3/93 به شهرداري كليشاد و سودرجان مراجعه نمايند.

شماره تماس: 7488000-0311                        74884024

عباس مرادي -  شهردار كليشاد و سودرجان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 31 اردیبهشت1393ساعت 9:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري گلشهر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 44 مورخه 27/2/93 شوراي محترم اسلامي شهر گلشهر نسبت به بازسازي قلعه تاريخي وداغ با اعتباري بالغ بر 000/000/500 ريال از طريق آگهي مناقصه عمومي اقدام نمايد. متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر تا 10 روز پس از انتشار آگهي به شهرداري گلشهر مراجعه نمايند يا با شماره تلفن 03723422222 تماس حاصل فرمايند.

علي نيكبخت - شهردار گلشهر
+ نوشته شده در  چهارشنبه 31 اردیبهشت1393ساعت 9:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه عمومي

 (نوبت اول)

شهرداري پيربكران به استناد مصوبه شماره 60/93 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد انجام فاز يك پروژه احداث ساختمان امور مالياتي اين شهر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي و انتخاب پيمانكار اجرا نمايد.

لذا متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 17/3/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

‌ مهدي دوستي - شهردار پيربكران

+ نوشته شده در  چهارشنبه 31 اردیبهشت1393ساعت 9:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري شهرضا در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي عمليات تكميل سفت كاري سازه فرهنگسراهاي اسلام آباد و پاسداران را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

رديف

عمليات

موقعيت

تا سقف مبلغ

مبلغ سپرده شركت در مناقصه

1

تكميل سفت كاري فرهنگسراي اسلامآباد

شهرك

اسلام آباد

000/000/000/3 ريال

سه ميليارد

000/000/150 ريال

يكصد و پنجاه ميليون ريال

2

تكميل سازه فرهنگسراي پاسداران

پاسداران

ضلع شرقي  پارك ملت

000/000/000/3 ريال

سه ميليارد

000/000/150 ريال

يكصد و پنجاه ميليون ريال

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه‌بندي مي‌توانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت 13 روز پنج‌شنبه مورخ 08/03/1393 همه روزه به جز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا روز شنبه مورخ 10/03/1393 جهت تسليم مدارك به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند.

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب 3100000052002 شهرداري شهرضا مي‌باشد.

تاريخ گشايش اسناد: ساعت 16 روز يك‌شنبه مورخ 11/03/1393 در محل شهرداري شهرضا.

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا www.shahreza.ir

شهرداري شهرضا

+ نوشته شده در  چهارشنبه 31 اردیبهشت1393ساعت 9:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شهرداري فولادشهر به استناد مصوبه شماره‌هاي 734/4 مورخ 15/10/92 و 821/4 مورخ 4/12/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات ذيل را براساس فهرست بهاء مرجع برگزار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصه‌هاي ذيل دعوت به عمل مي‌آيد.

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ برآورد اوليه پروژه (ريال)

مبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال)

1

تأمين و حمل و تخليه آب مصرفي جهت فضاي سبز شهرداري فولادشهر با تانكرهاي سيار

4874/93-22/2/93

000/000/800/4

000/000/240

210/198/90

2

خريد لوله چدن داكتيل يك سر ساكت 16PN با قطر 300 ميليمتر به طول 504 متر و لوله هاي پلي اتيلن10PN   با قطر 110 ميليمتر به طول 500 متر و 160 ميليمتر به طول 792 با متعلقات چدني

لازم جهت انتقال آب شرب به گلستان شهداي فولادشهر

 

4887/93-22/2/93

200/964/803/1

مبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال) 000/000/240

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 10/3/93 جهت اطلاع از شرايط و شركت در مناقصه‌ها به واحد امور قراردادهاي شهرداري فولادشهر مراجعه نمايند.

حسين اميري - شهردار فولادشهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 31 اردیبهشت1393ساعت 9:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول( چاپ  دوم)

شهرداري وزوان با عنايت رديف بودجه سال 1393 خود در نظر دارد عمليات بلوك فرش پياده‌روهاي خيابان‌هاي سطح شهر را به صورت دستمزدي از محل اعتبارات شهرداري به مبلغ 000/000/300 ريال به پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد. متقاضيان به منظور كسب اطلاعات بيشتر از تاريخ 22/02/1393 به امور مالي شهرداري مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 01/03/1393 پيشنهادات خود را جهت شركت در مناقصه به دبيرخانه شهرداري تسليم نمايند ضمناً هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

اباذر صرامي- شهردار وزوان

+ نوشته شده در  دوشنبه 29 اردیبهشت1393ساعت 11:10  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول (چاپ  دوم)

شهرداري وزوان با عنايت به رديف بودجه سال 1393 خود در نظر دارد زيرسازي معابر شهر وزوان را در قالب زيرسازي معابر شامل خاكريزي و خاكبرداري و تسطيح و ريگلاژ و كوبيدن براساس مترمربع از محل اعتبارات شهرداري به مبلغ 000/000/500 ريال به پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد.

متقاضيان به منظور كسب اطلاعات بيشتر از تاريخ 22/02/1393 به امور مالي شهرداري مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 01/03/1393 پيشنهادات خود را جهت شركت در مناقصه به دبيرخانه شهرداري تسليم نمايند. ضمناً هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

اباذر صرامي - شهردار وزوان

+ نوشته شده در  دوشنبه 29 اردیبهشت1393ساعت 11:10  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول (چاپ دوم)

شهرداري وزوان با عنايت رديف بودجه سال 1393 خود در نظر دارد زيرسازي معبرهاي كمپينگ شرق جاده اصفهان تهران را در قالب زيرسازي شامل خاكريزي و خاكبرداري و تسطيح و ريگلاژ و كوبيدن براساس مترمربع آن از محل اعتبارات شهرداري به مبلغ 000/000/000/1 ريال به پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد. متقاضيان به منظور كسب اطلاعات بيشتر از تاريخ 22/02/1393 به امور مالي شهرداري مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 01/03/1393 پيشنهادات خود را جهت شركت در مناقصه به دبيرخانه شهرداري تسليم نمايند.

ضمناً هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

اباذر صرامي - شهردار وزوان

+ نوشته شده در  دوشنبه 29 اردیبهشت1393ساعت 11:9  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(يك مرحله‌اي) نوبت دوم

1- مناقصه گزار: اداره كل ميراث  فرهنگي،‌صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان   2- موضوع مناقصه: نوسازي وبهسازي بخشي از راه دسترسي آبگرم ورتون. 3- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي به مبلغ 000/500/19 ريال يا واريز به حساب شماره 2172620206000  بانك ملي ايران.4- برآورد اوليه: مبلغ 539/063/299/4 ريال از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بر مبناي فهرست بهاي راه و باند سال 1392 .5- مدت اجرا: به مـــــدت 4 مـــــاه شــمــســـــي.6- تـــــاريـــــخ اخــــذ اســنــــاد مــنــــاقــصــــه: از تــــاريــــخ28/02/93 لــغــــايــــت تــــاريــــخ 1/03/93  7- تـاريخ تحويل پاكات: تا پايان وقت اداري 11/03/93 .8- تاريخ بازگشايي: راس ساعت 10 صبح مورخ 12/3/93 .9- محل دريافت اسناد مناقصه، تحويل و بازگشايي پاكات: اصفهان خيابان مشتاق دوم، دفتر فني اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري استان اصفهان( ساختمان شماره 3 استانداري.)توضيحات:- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاي مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر آگهي در مناقصه واصل شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج شــده اســت.- بــا تــوجــه بــه الــزام ثـبــت اطــلاعــات مـنـاقصـات در پـايگـاه ملـي اطـلاع رسـانـي منـاقصـات كشـور، كليـه شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌بايست در پايگاه مذكور به آدرس اينترنتي: >http://iets.mporg.ir<  ثبت‌نام  و كد كاربري دريافت و همراه پاكت‌هاي پيشنهادي خود تحويل نمايند.     

م الف: 3724

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 29 اردیبهشت1393ساعت 11:9  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول) چاپ اول

شهرداري دولت آباد برخوار در نظر دارد عمليات مشروحه زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار يا شركت واجد الشرايط واگذار نمايد.

رديف

موضوع مناقصه

برآورد اعتبار(ريال)

مبلغ تضمين (ريال)

1

واگذاري خدمات شهري و فضاي سبز

000/000/000/13

000/000/650

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه حراست شهرداري: روز دوشنبه مورخ 12/3/1393

گشايش پاكات مناقصه: روز سه شنبه مورخ 13/3/1393

محل دريافت اسناد مناقصه: دولت آباد- بلوار طالقاني- پايگاه اينترنتي  www.dolatabadcity.ir            

 تلفن: 5822010-0312

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: www.ites.mporg.ir

عليرضا اطهري فر- شهردار دولت آباد

+ نوشته شده در  دوشنبه 29 اردیبهشت1393ساعت 11:9  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول( چاپ دوم)

شهرداري وزوان با عنايت رديف بودجه سال 1393 خود در نظر دارد بهسازي معابر شهر وزوان( لكه گيري) را در دستمزد پخش آسفالت از محل اعتبارات شهرداري به مبلغ 000/000/200 ريال به پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد. متقـاضيـان بـه منظـور كسب اطلاعات بيشتر از تاريخ 22/02/1393 به امور مالي شهرداري مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 01/03/1393 پيشنهادات خود را جهت شركت در مناقصه به دبيـرخـانـه شهـرداري تسليـم نمـاينـد ضمنـاً هـزينـه چـاپ آگهـي بـه عهـده برنده مناقصه مي‌باشد.

اباذر صرامي- شهردار وزوان

+ نوشته شده در  دوشنبه 29 اردیبهشت1393ساعت 11:9  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شـهـرداري سـده لنجـان بـاستنـاد مصـوبـه شمـاره 39 مـورخ 30/11/92 شـوراي اسـلامـي شـهـر در نـظـر دارد پروژه تكميل ساختمان رستوران سنتي پارك كوهستان را از طريق مناقصه و با اعتبار 000/000/000/2 ريال از محل اعتبارات شـهـرداري بـه پـيـمـانـكـاران واجـد شرايط واگذار نمايد: لذا كليه متقاضيان حـداكـثـر تـا پـايـان وقـت اداري روز دوشـنبه مورخ 12/03/93 فرصت دارند جـــهـــت دريـــافـت اطـــلاعـــات بــــيـــشــتـــر بــــه سـايـت شــــهـرداري   www.sh-sedehlenjan.ir  و اخذ مشخصات پروژه  و اسناد مناقصه به ساختمان شهرداري مراجعه نمايند.

ميثم محمدي- شهردار سده لنجان

+ نوشته شده در  دوشنبه 29 اردیبهشت1393ساعت 11:9  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

دو مرحله‌اي

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقلام مورد نياز خود به شرح ذيل را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله‌اي خريداري نمايد.

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه

ساعت بازگشايي

مبلغ سپرده شركت درمناقصه(ريال)

1

مناقصه خريد انواع يراق آلات

93/1285

10/03/93

پاكات مناقصه

000/850/561/1

2

مناقصه خريد انواع كلمپ

93/1286

10/03/93

00/9 صبح

000/850/635

3

مناقصه خريد انواع ايگلاتور و چوك

93/1287

10/03/93

30/9 صبح

000/550/493

مدت دريافت اسناد مناقصه: از روز يك شنبه مورخ 28/02/93 تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 01/03/93 در قبال فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007 به نام شركت توزيع برق استان اصفهان

مدت تحويل پيشنهادات: از روز پنج شنبه مورخ 01/03/93 لغايت ساعت 00/8 صبح روز شنبه مورخ 10/03/93

محل تحويل پيشنهادات: اصفهان چهار باغ بالا خيابان شريعتي دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان

تضامين مورد قبول: پيشنهاد دهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت درمناقصه را به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا فيش واريزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007 به نام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند. به پيشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

سايرتوضيحات:

1- هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات داخلي روزنامه‌هاي نصف جهان و عصر اقتصاد به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

2- مناقصه گران بايستي داراي تاييديه فني از توانير باشند.

3- داوطلبان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 13- 6273011 داخلي 270 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.

4- اسناد و مدارك و اطلاعات كامل اين مناقصه در سايت اينترنتي معاملات توانيز به آدرس http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسي مي‌باشد همچنين آگهي اين مناقصات در سايت پايگاه ملي مناقصات ايران بهآدرسhttp://iets.mporg.ir وسايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس  WWW.epedc.ir  قابل دسترسي مي‌باشد.

5- به پيشنهادات فاقد مهر و امضا و يا مبهم و مشروط ومخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا لاك گرفته شده با لاك غلطگير و يا پيشنهاداتي كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقاً  ترتيب اثر داده نخواهد شد.                            

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان - امور تداركات وانبارها

+ نوشته شده در  یکشنبه 28 اردیبهشت1393ساعت 9:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري پيربكران به استناد بودجه مصوب سال 1393 خود در نظر دارد عمليات اجراي لكه‌گيري و روكش آسفالت معابر شهر را با اعتبار 000/000/000/2 ريال از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا بدين وسيله از پيمانكاران داراي سوابق اجرايي مفيد در زمينه موضوع فوق دعوت به عمل مي‌آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه از تاريخ چاپ آگهي لغايت 17/3/93 به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند.   

مهدي دوستي - شهردار پيربكران

+ نوشته شده در  یکشنبه 28 اردیبهشت1393ساعت 9:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(يك مرحله‌اي) نوبت اول

1- مناقصه گزار: اداره كل ميراث  فرهنگي،‌صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان   2- موضوع مناقصه: نوسازي وبهسازي بخشي از راه دسترسي آبگرم ورتون. 3- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي به مبلغ 000/500/19 ريال يا واريز به حساب شماره 2172620206000  بانك ملي ايران.4- برآورد اوليه: مبلغ 539/063/299/4 ريال از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بر مبناي فهرست بهاي راه و باند سال 1392 .5- مدت اجرا: به مـــــدت 4 مـــــاه شــمــســـــي.6- تـــــاريـــــخ اخــــذ اســنــــاد مــنــــاقــصــــه: از تــــاريــــخ28/02/93 لــغــــايــــت تــــاريــــخ 1/03/93  7- تـاريخ تحويل پاكات: تا پايان وقت اداري 11/03/93 .8- تاريخ بازگشايي: راس ساعت 10 صبح مورخ 12/3/93 .9- محل دريافت اسناد مناقصه، تحويل و بازگشايي پاكات: اصفهان خيابان مشتاق دوم، دفتر فني اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري استان اصفهان( ساختمان شماره 3 استانداري.)توضيحات:- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاي مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر آگهي در مناقصه واصل شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج شــده اســت.- بــا تــوجــه بــه الــزام ثـبــت اطــلاعــات مـنـاقصـات در پـايگـاه ملـي اطـلاع رسـانـي منـاقصـات كشـور، كليـه شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌بايست در پايگاه مذكور به آدرس اينترنتي: >http://iets.mporg.ir<  ثبت‌نام  و كد كاربري دريافت و همراه پاكت‌هاي پيشنهادي خود تحويل نمايند.     

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان

م الف: 3724

+ نوشته شده در  یکشنبه 28 اردیبهشت1393ساعت 9:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه

شهرداري زازران در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال جاري نسبت به انجام عمليات زيرسازي و آسفالت معابر شهر با اعتبار 000/000/500/1 ريال ازطريق آگهي مناقصه اقدام نمايد، لذا متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ درج آگهي همه روزه به جز ايام تعطيل تا پايان وقت اداري جهت دريافت اسناد ومدارك به شهرداري مراجعه نمايند و حداكثر تا روز شنبه مورخ 3/3/93 جهت تسليم مدارك اقدام نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

حميدرضا ابراهيم كرماني -  شهردار  زازران

+ نوشته شده در  یکشنبه 28 اردیبهشت1393ساعت 9:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم

شـهــرداري بــويـيــن مـيــانــدشــت بــه اسـتـنــاد مــوافـقـتـنــامــه شـمــاره 75762/5/20 مــورخ 18/09/1392 مـعــاونـت برنامه‌ريزي و مصوبه شماره 405 مورخ 21/11/1392 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات پروژه‌هاي عمراني از محل اعتبارات استاني و شهرداري به شرح زير از طريق مناقصه عمومي به انجام برساند

- پروژه روكش آسفالت خيابان مولوي با اعتبار 000/000/650 ريال

- پروژه روكش آسفالت خيابان آزادي با اعتبار 000/000/650 ريال

- پروژه روكش آسفالت بلوار امام حسين(ع) با اعتبار 000/000/000/1 ريال

- پروژه روكش آسفالت بلوار امام علي(ع) و خيابان نظامي با اعتبار 000/000/000/1  ريال

- آسفالت كوچه‌هاي سطح شهر با اعتبار 000/000/000/1 ريال

- پروژه جدولبندي و ترميم جداول با اعتبار 000/000/800 ريال

لـذا از پـيـمـانـكـاران و شـركـت‌هـاي واجـد شـرايـط كـه صـلاحـيـت فـنـي آنـهـا بـه تأييد معاونت برنامه ريزي استانداري رسيده شده باشد دعوت به عمل مي آيد كه پيشنهادات خود را در دو پاكت جداگانه پاكت الف شامل سپرده به صورت فيش بانكي يا ضمانتنامه و پاكت ب شامل پيشنهاد قيمت براي آسفالت بيندر و توپكا با مصالح شكسته كوهي و يا رودخانه‌اي به ازاي هر تن و جدولبندي و جدول‌گذاري و پيكني و ماهيچه و بتن مگر به ازاي هر متر طول جدول 50*35 و 50*45 و همچنين كانيو 50*30 و 50*50 تا تاريخ روز يك شنبه مورخ 28/02/1393 به دفتر شهرداري تحويل و رسيد دريافت دارند.

1- پـيـشـنـهـاددهـنـدگـان مـي بـايـسـت 5% قـيـمـت را به مبلغ 000/000/215 ريال جهت شركت در پروژه‌هاي آسفالت و مبلغ 000/000/20 ريال جهت پروژه جدولبندي به حساب 0107318328000 نزد بانك ملي به نام سپرده شهرداري بويين مياندشت واريز و يا ضمانتنامه بانكي ارائه نمايند.

2- پـيـشـنهاددهندگان مي بايست مبلغ 000/500 ريال به حساب 0107938320003 بانك ملي بابت خريد مدارك مناقصه به حساب شهرداري واريز نمايند.

3- پيشنهاداتي كه مخدوش و ناخوانا باشند پاسخ داده نخواهد شد.

4- كميسيون در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات مختار است.

5- شركت كنندگان مي بايست رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند.

6- كليه پيشنهادات رسيده توسط اعضاي كميسيون عالي معاملات در روز دوشنبه مورخ 5/03/1393 باز و قرائت خواهد شد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن‌هاي 03724522250-03724522440 شهرداري تماس حاصل فرماييد.

كليه هزينه  آگهي و چاپ به عهده برنده مناقصه مي باشد.

ابراهيم رفيعي    -   شهردار بويين مياندشت
+ نوشته شده در  یکشنبه 28 اردیبهشت1393ساعت 9:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري شاهين‌شهر به استناد مجوز شماره 3601/ش مورخ 1/12/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد عمليات ترميم ترانشه و لكه‌گيري آسفالت سطح شهر را با برآورد اوليه 000/000/500/2 ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعت اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 10/3/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري - شهردار شاهين شهر

+ نوشته شده در  یکشنبه 28 اردیبهشت1393ساعت 9:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري شاهين‌شهر به استناد مجوز شماره 3601/ش مورخ 1/12/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد عمليات مقاوم سازي قنات هاي سطح شهر را با برآورد اوليه 315/495/000/5 ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعت اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 18/3/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

 شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري - شهردار شاهين شهر

+ نوشته شده در  یکشنبه 28 اردیبهشت1393ساعت 9:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول - مرحله اول

شهرداري ورزنه به استناد مجوز شوراي محترم اسلامي شهر ورزنه در نظر دارد انجام امورات خدمات شهري و فضاي سبز شهر ورزنه را شامل:

الف: جمع‌آوري، حمل و دفن زباله از مبدا و بازيافت، رفت و روب و نظافت كلي شهر به صورت مستمر، انجام امورات كشتارگاه، انجام امور سرايداري، نامه‌رساني و خدمات ساختمان شهرداري و انجام امورات مربوط به اجرائيات و تخلفات ساختماني

ب: حفظ و نگهداري كل فضاي سبز، آماده سازي و ايجاد فضاي سبز، كاشت گل و نهال و چمن، انجام امورات مربوط به تأسيسات شبكه آب فضاي سبز كه موارد به صورت كلي در قرارداد ذكر خواهد شد به صورت پيمانكاري و به مدت يك سال به شركت‌هاي خدماتي و پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا علاقه‌مندان در صورت داشتن شرايط لازم مي‌توانند جهت شركت در مناقصه مذكور و كسب اطلاعات بيشتر در ساعات اداري به واحد خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 8/3/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. توضيح اينكه: هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد. -كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است - شركت كنندگان در مناقصه مي‌توانند يكي از گزينه‌هاي الف و ب را انتخاب و يا در صورت داشتن توان و شرايط لازم براي انجام امورات هر دو گزينه را انتخاب نمايند.

شماره تماس 03126482220                                                                       

علي عطايي - شهردار ورزنه

+ نوشته شده در  شنبه 27 اردیبهشت1393ساعت 9:30  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شهرداري زيباشهر به استناد مجوز شماره 373/4/ش مورخ 27/12/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات زير را با اعتبارات مندرج از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا متقاضيان مي‌توانند تا تاريخ 31/2/93 جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي شهرداري زيباشهر واقع در شهر زيباشهر ميدان امام حسين(ع)، خيابان امامزادگان مراجعه فرمايند.

1- پياده روسازي معابر سطح شهر با اعتباري به مبلغ 000/000/700 ريال

2- ادامه پروژه امامزادگان با اعتباري به مبلغ 000/000/500/1 ريال

فرهاد سليمي - شهردار زيباشهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 25 اردیبهشت1393ساعت 9:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شماره 8/93 (مرحله دوم)نوبت اول

1- موضوع مناقصه: عمليات جدولگذاري وبلوك فرش بلوار حرم راوند و ساير محل‌ها مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد ومدارك مناقصه و قرارداد منضم.2- مهلت دريافت اسناد مناقصه: حداكثر تا مورخ 8/3/93 از اداره پيمان و رسيدگي واقع در خيابان اباذر- ساختمان شهرداري.3- مهلت قبول پيشنهادات: حداكثر تا تاريخ 10/3/93 بصورت لاك و مهر شده و تحويل به دبيرخانه مركزي.4- بازگشايي پاكات: پيشنهادات رسيده در مورخ 11/3/93 در محل شهرداري كاشان باز و قرائت خواهد گرديد.5- كارفرما در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار و هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.                                                                                         

تلفاكس: 4465858 ( 0361)

سيد محمد ناظم رضوي- شهردار كاشان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 25 اردیبهشت1393ساعت 9:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

(چاپ اول)

شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:

موضوع مناقصه:

خريد آسفالت جهت لكه‌گيري، ترميم آسفالت، آسفالت معابر و ترانشه‌هاي معابر منطقه يك

مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/000/5 ريال               مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/350 ريال

محل تأمين اعتبارات: اعتبارات شهرداري

مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه‌ها: ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 13/3/93

محل دريافت اسناد: امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني‌شهر

محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه شهرداري مركزي خميني‌شهر

تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 12 روز شنبه مورخ 17/3/93

مدت اعتبار پيشنهادها: روز سه شنبه 27/3/93

اصلاح، جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود.

امور قراردادهاي شهرداري خميني‌شهر

علي اصغر حاج حيدري - شهردار خميني‌شهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 25 اردیبهشت1393ساعت 9:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري چمگردان در نظر دارد از محل اعتبارات عمراني سال 1393  نسبت به انجام پروژه‌هاي زير از طريق مناقصه عمومي و بر اساس فهرست بهاي سال 1392 از طريق انتخاب پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد.

1- جدولگذاري و آسفالت بلوار 30 متري 125 دستگاه با اعتبار 000/000/000/6 ريال

2- ادامه احداث مجتمع كارگاهي با اعتبار 000/000/000/3 ريال

3- روكش آسفالت معابر سطح شهر با اعتبار 000/000/000/1ريال

4- لكه گيري و ترميم ترانشه‌هاي معابر سطح شهر با اعتبار 000/000/500/1 ريال

پيمانكاران داراي رتبه مربوطه مي توانند تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 8/3/93 به منظور كسب اطلاعات و اخذ مدارك مناقصه و تحويل پيشنهادات امورمالي به شهرداري مراجعه نمايند.

سايت اينترنتي www.chamgordan. org

تلفن: 03342245760

حسين ناظم الرعايا - شهردار چمگردان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 25 اردیبهشت1393ساعت 9:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شهرداري زرين‌شهر به استناد بودجه عمراني مصوب سال 1393 شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي عمليات زيرسازي و جدولبندي معابر شهرك صنايع كارگاهي زرين‌شهر با اعتبار اوليه 000/000/000/10 ريال از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.

 لذا متقاضيان واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر تا پايان وقت اداري 5/3/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

جواد جمالي - شهردار زرين‌شهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 25 اردیبهشت1393ساعت 9:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

مرحله دوم نوبت دوم

شهـرداري كـوهپـايـه بـر اسـاس مـوافقتنـامـه شمـاره 106512/5/20 مورخ 17/12/92 معاونت برنامه‌ريزي استانداري اصفهان در نظر دارد پروژه خريد و حمل و پخش آسفالت ادامه بلوار آيت ا... كاشاني و ميدان خروجي شهر را با اعتباري بالغ بر 000/000/500/1 ريــال از مـحــل اعـتـبـارات تملـك دارايـي‌سـرمـايـه‌اي سـال 92 بـر اسـاس هـر تـن خـريد و حمل و پخش از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيـصـلاح واگـذار نـمـايـد لـذا از كـليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت به عمل مـيآيـد تـا جـهـت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد و مدارك مناقصه تا پايان وقت اداري روزدوشنبه 29/2/1393 به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند.

محمدرضا مجلسي - شهردار كوهپايه

+ نوشته شده در  دوشنبه 22 اردیبهشت1393ساعت 10:8  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري اردستان به استناد مجوز شماره 871 و 870 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد عمليات موضوعات ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط و داراي سابقه كار واگذار نمايد. لذا متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعت اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روزچهارشنبه مورخ 07/03/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

رديف

موضوع

اعتبار

1

تهيه و اجراي روكش آسفالت شهرك كاوه

000/000/000/3 ريال

2

جدولگذاري معابر سطح شهر

000/000/500 ريال

3

لكه گيري و آسفالت معابر سطح شهر

000/000/000/2 ريال

سيد محمد هادي موسوي- شهردار اردستان

+ نوشته شده در  دوشنبه 22 اردیبهشت1393ساعت 10:7  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شهرداري درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 1023/92/ش مورخ 26/11/1392 شوراي اسلامي شهر پروژه‌هاي زير را از طريق مناقصه به شركت‌ها و پيمانكاران مرتبط و واجد شرايط واگذار نمايد.

رديف

عنوان پروژه

اعتبار (ريال)

1

عمليات پياده روسازي معابر شهر

000/000/000/1

2

عمليات احداث سالن ورزشي باستاني امام علي(ع)

000/000/000/2

3

عمليات احداث سالن ورزشي محله دينان

000/000/000/2

4

عمليات احداث ديوار باغ بانوان

000/000/600

5

عمليات احداث و توسعه سالن‌هاي غرفه فروش ميوه و تره بار

000/000/000/1

لذا متقاضيان مي توانند تا تاريخ 30/2/1393 به واحد امور مالي شهرداري درچه مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.

وب سايت شهرداري:www.dorcheh.ir  

تلفن: 3762045-0311 داخلي 17و18

علي اكبر محمودي - شهردار درچه

+ نوشته شده در  دوشنبه 22 اردیبهشت1393ساعت 10:7  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

مرحله دوم نوبت دوم

شهـرداري كـوهپـايـه بـر اسـاس مـوافقتنـامـه شمـاره 106512/5/20 مورخ 17/12/92 معاونت برنامه‌ريزي استانداري اصفهان در نظر دارد پروژه خريد و حمل و پخش آسفالت ادامه بلوار آيت ا... كاشاني و ميدان خروجي شهر را با اعتباري بالغ بر 000/000/500/1 ريــال از مـحــل اعـتـبـارات تملـك دارايـي‌سـرمـايـه‌اي سـال 92 بـر اسـاس هـر تـن خـريد و حمل و پخش از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيـصـلاح واگـذار نـمـايـد لـذا از كـليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت به عمل مـيآيـد تـا جـهـت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد و مدارك مناقصه تا پايان وقت اداري روزدوشنبه 29/2/1393 به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند.

محمدرضا مجلسي - شهردار كوهپايه

+ نوشته شده در  دوشنبه 22 اردیبهشت1393ساعت 10:7  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر