مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي مناقصه

نوبت دوم (چاپ اول  )

شهردار گز برخوار در نظر دارد اجراي روكش آسفالت معابر ســطــــح شـهـــر را بـــا اعـتـبـــار 000/000/000/10ريـــال از مـحـــل اعـتـبـــار شهرداري به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

عـلاقـه‌مـنـدان بـه شـركـت در مـنـاقـصـه مـي‌تـوانـنـد تـا پـايان وقت اداري روز پــنـــج‌شـنـبــه مــورخ 9/5/93 جـهــت دريــافــت اسـنــاد و مدارك مناقصه به دبيرخانه شهرداري گز مراجعه نمايند.

قاسمي- شهردار گز برخوار

+ نوشته شده در  سه شنبه 24 تیر1393ساعت 16:28  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

برآورد (ريال)

 

تضمين (ريال)

172-2-93

 

عمليات بهره‌برداري و خدمات مشتركين

منطقه بوئين و مياندشت

 

جاري

956/324/352/1

 

000/000/68

173-2-93

 

عمليات بهره‌برداري شبكه فاضلاب و خدمات عموميمنطقه سميرم

 

جاري

945/787/701/2

 

000/100/135

174-2-93

 

عمليات بهره‌برداري شبكه آب، خدمات مشتركين و خدمات عمومي منطقه سميرم

 

جاري

674/224/298/3

 

000/000/159

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 4/5/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ‌از ساعت 8 صبح روز يك‌شنبه به تاريخ 5/5/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتي WWW.abfaesfahan.ir‌

پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات:‌WWW.iets.mporg.ir‌         شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 24 تیر1393ساعت 16:27  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

يك مرحله‌اي شماره 07/93   نوبت اول

شركت عمران شهر بهارستان در نظر دارد خدمات نقليه خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي داراي گواهينامه صلاحيت در زمينه خدمات حمل ونقل واگذارنمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 22/04/93 در ساعات اداري به امور قراردادهاي شركت عمران بهارستان خ الفت شرقي خ اميركبير و يا به سايتwww.BNT.ir  مراجعه نمايند. ضمناً‌پيشنهادات مي‌بايست تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 30/4/93 تحويل دبيرخانه مركزي شركت عمران شود.كميسيون مناقصه ساعت 11 مورخ 31/04/93 درمحل سالن جلسات شركت عمران بهارستان تشكيل ونسبت به بازگشايي پاكات اقدام خواهد شد. براي آگاهي بيشتر با تلفن 36803090(امور قراردادها) تماس حاصل نماييد.

شماره مناقصه

 

موضوع مناقصه

 

مبلغ برآورد اوليه(ريال)

 

سپرده شركت در مناقصه

 

مدت پيمان

07/93

 

انجام خدمات نقليه به صورت حجمي

 

000/000/800/2

 

000/500/15 ريال

 

12 ماه

م الف: 9158

شركت عمران شهر جديد بهارستان

+ نوشته شده در  دوشنبه 23 تیر1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

( مرحله دوم) نوبت دوم

شهرداري اژيه به استناد مجوز شماره 219/93 مورخ 20/3/1393 شوراي اسلامي شهر اژيه، در نظر دارد اجراي عمليات ساخت و نصب سوله اسكلت فلزي جوشي پيچ و مهره‌اي سالن گلزار شهداي اژيه به ابعاد 26 در 54 متررا طبق نقشه و مشخصات موجود از طريق مناقصه عمومي و قيمت پيشنهادي بر اساس هر كيلوگرم به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد؛ لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 24/4/1393 تا پايان روز 2/5/1393 پيشنهادات خود را به شهرداري اژيه تحويل داده و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس: 6-03146502745

ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

حسين نظام زاده - شهردار اژيه

+ نوشته شده در  دوشنبه 23 تیر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

به موجب مصوبه شماره 108/4 ش/ 93 شهرداري زيار در نظر دارد نسبت به خريد 1000 تن آسفالت ازنوع 19-0 و 12-0 با اعتبار بالغ بر 000/000/000/1 ريال اقدام نمايد. لذا از مالكين كارخانه آسفالت و يا پيمانكاران واجد شرايط دعوت به عمل مي‌آيد تا مورخ 30/4/93 نسبت به اخذ ‌آگهي استعلام بها وتحويل مدارك اقدام نمايند.

سيد رسول داودي- شهردار زيار

+ نوشته شده در  دوشنبه 23 تیر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شهرداري شاهين‌شهر به استناد مجوز شماره 3601/ ش مورخ 1/12/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد عمليات تكميل كلانتري گلديس را با برآورد اوليه 215/649/358/1 ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعت اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 14/5/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري- شهردار شاهين‌شهر

+ نوشته شده در  دوشنبه 23 تیر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم) چاپ اول

شهرداري گلپايگان در نظر دارد پروژه حفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به سايت شهرداري به نشاني WWW.Golpayegancity.ir يا به مديريت امور مالي و اداري شهرداري گلپايگان مراجعه نمايند.

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 12/5/1393 مي‌باشد.

روابط عمومي شهرداري گلپايگان

+ نوشته شده در  دوشنبه 23 تیر1393ساعت 8:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه 

(نوبت دوم)

شهرداري گرگاب در نظر دارد اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت معابر سطح شهر گرگاب را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/1 ريال براساس فهرست بهاي ‌راه و باند سال 92 بدون تعديل و مابه‌التفاوت مصالح، از طريق آگهي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

 لذا از كليه متقاضيان درخواست مي‌شود جهت كسب اطلاع بيشتر و اخذ اوراق مناقصه حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ انتشار اين آگهي به شهرداري گرگاب (اصفهان - شهر گرگاب- انتهاي بلوار امام خميني (ره- ) خيابان شهرداري) مراجعه نمايند. 

يدا... مؤمن‌زاده - شهردار گرگاب

+ نوشته شده در  شنبه 21 تیر1393ساعت 8:35  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

برآورد(ريال)

 

تضمين(ريال)

 

167-2-93

 

عمليات ويدئو متري و شستشو شبكه فاضلاب مباركه و كركوند

 

جاري(از محل اعتبارات مشاركت فولاد مباركه)

 

000/950/549/1

 

000/497/77

 

168-2-93

 

عمليات ويدئو متري و شستشو شبكه فاضلاب لنجان

 

جاري(از محل اعتبارات مشاركت فولاد مباركه)

 

000/950/549/1

 

000/497/77

 

169-2-93

 

عمليات شستشوشبكه فاضلاب منطقه يك اصفهان

 

جاري

 

000/250/503/1

 

000/200/75

 

170-2-93

 

عمليات بهره‌برداري تعمير و نگهداري شبكه آبرساني منطقه خميني‌شهر

 

جاري

 

800/920/657/26

 

000/800/859

 

171-2-93

 

انجام امور اداري و خدمات عمومي منطقه برخوار

 

جاري

 

068/432/294/1

 

000/800/64

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 4/5/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك شنبه به تاريخ 5/5/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات www.icts.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه 21 تیر1393ساعت 8:34  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان در نظر دارد نسبت به ارزيابي كيفي پيمانكاران داراي حداقل رتبه پنج صلاحيت دار جهت احداث فونداسيون و سوله سالن ورزشي به مساحت تقريبي 1750 مترمربع واقع در خميني‌شهر- سه راه معلم - خيابان جانبازان- جنب مركز توانبخشي امام حسين (ع) اقدام نمايد.

پيمانكاران علاقه‌مند مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 25/4/93 لغايت 3/5/93 در ساعات اداري با ارائه معرفينامه كتبي و رسيد واريز مبلغ پانصد هزار ريال به حساب 43/015955003 نزد بانك ملت به نام بنياد شهيد و امور ايثارگران بابت فراخوان ارزيابي به آدرس خيابان شمس‌آبادي- اداره كل بنياد شهيد و امورايثارگران - طبقه سوم- اداره پشتيباني مراجعه نمايند.

تلفن تماس:‌ 03132362724

بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه 21 تیر1393ساعت 8:32  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقلام مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي ‌خريداري نمايد .

رديف

 

موضوع مناقصه

 

شماره مناقصه

 

تاريخ برگزاري مناقصه

 

ساعت برگزاري مناقصه

 

 

مبلغ   سپرده شركت در مناقصه  (ريال)

 

1

 

مناقصه خريد انواع كابلشو

و فيوز كاردي

 

93/1308

 

04/05/93

 

30/8 صبح

 

 

500/494/264

 

2

 

مناقصه خريد انواع

مقره سيليكوني

 

93/1309

 

04/05/93

 

00/9 صبح

 

000/050/279

 

 

 

مدت دريافت اسناد مناقصه : ‌از روز چهارشنبه مورخ 18/04 /93 ‌ تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 23/04/93 ‌در قبال فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده بحساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان

مدت تحويل پيشنهادات : ‌از روز سه شنبه مورخ 24/04/93 ‌لغايت ساعت 30/7  صبح روز شنبه مورخ 04/05/93 ‌

محل تحويل پيشنهادات : ‌اصفهان چهار باغ بالا خيابان شريعتي دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان

تضامين مورد قبول : ‌پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكي مـعـتـبـر يـا فـيـش واريـزي بـه حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

ساير توضيحات : 

1-هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي تفاهم  و نصف جهان  بعهده برنده مناقصه ميباشد.

2-مناقصه گران بايستي داراي تاييديه فني از توانير باشند . 

3-داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 داخلي  270 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.

4-اســنــــاد و مــــدارك و اطــــلاعــــات كــــامــــل  ايــــن مــنــــاقــصــــه در  ســــايــــت  ايــنـتـــرنـتـــي مـعـــامـــلات تـــوانـيـــر ‌بـــه آدرس   >http://tender.tavanir.org.ir<‌ قابل دسترسي ميباشد همچنين آگهي اين مناقصات در سايت پايگاه ملي مـنــاقـصــات ايــران بــه آدرس> http://iets.mporg.ir< ‌ و ســايــت شـركـت تـوزيـع بـرق اسـتـان اصـفـهـان بـه آدرس   WWW.epedc.ir ‌قابل دسترسي مي باشد . 

5-به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا لاك گرفته شده با لاك غلطگير و يا پيشنهاداتي كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان 

‌امور تداركات و انبارها

+ نوشته شده در  پنجشنبه 19 تیر1393ساعت 9:44  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

برآورد(ريال)

 

تضمين(ريال)

 

167-2-93

 

عمليات ويدئو متري و شستشو شبكه فاضلاب مباركه و كركوند

 

جاري(از محل اعتبارات مشاركت فولاد مباركه)

 

000/950/549/1

 

000/497/77

 

168-2-93

 

عمليات ويدئو متري و شستشو شبكه فاضلاب لنجان

 

جاري(از محل اعتبارات مشاركت فولاد مباركه)

 

000/950/549/1

 

000/497/77

 

169-2-93

 

عمليات شستشوشبكه فاضلاب منطقه يك اصفهان

 

جاري

 

000/250/503/1

 

000/200/75

 

170-2-93

 

عمليات بهره‌برداري تعمير و نگهداري شبكه آبرساني منطقه خميني‌شهر

 

جاري

 

800/920/657/26

 

000/800/859

 

171-2-93

 

انجام امور اداري و خدمات عمومي منطقه برخوار

 

جاري

 

068/432/294/1

 

000/800/64

 

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 4/5/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك شنبه به تاريخ 5/5/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات www.icts.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 19 تیر1393ساعت 9:43  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول (چاپ دوم)

شهرداري كامو و چوگان با عنايت رديف بودجه سال 1393 خود در نظر دارد بهسازي معابر شهر در قالب خريد آسفالت و MC‌ و پخش و اجراي آن بر اساس هر مترمربع سانتي‌مترآن از محل اعتبارات شهرداري به مبلغ 000/000/500/1 ريال به پيمـانكـاران واجـد الشـرايـط واگـذار نمـايد. متقاضيان به منظور كسب اطلاعات بيشتـر از تـاريـخ 15/4/93 بـه امـور مالي شهرداري مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز ‌شنبه مورخ 21/4/93 پيشنهادات خود را جهت شركت در مناقصه به دبيرخانه شهرداري تسليم نمايند. ضمناً هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد. 

غلامرضا باباييان - شهردار كامو و چوگان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 19 تیر1393ساعت 9:19  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم  )

دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري مباركه 

رديف

 

عنوان پروژه

 

برآورد اعتبار (ريال)‌

 

1

عمليات مديريت، حفظ و نگهداري، اصلاح و توسعه، حراست و حفاظت از عرصه فضاي سبز پارك‌هاي نقاش‌باشي، هشت‌بهشت و محلات دهنو و درچه‌

 

153/835/578/2

 

2

عمليات مديريت، حفظ و نگهداري، اصلاح و توسعه، حراست و حفاظت از عرصه فضاي سبز محلات صفائيه

 

614/473/472/8

 

3

عمليات مديريت، حفظ و نگهداري، اصلاح و توسعه، حراست و حفاظت از عرصه فضاي سبز پارك لاله و محلات نصيرآباد

 

548/048/861/1

 

4

عمليات مديريت، حفظ و نگهداري، اصلاح و توسعه، حراست و حفاظت از عرصه فضاي سبز پارك ساحلي سرارود و بلوار امام خميني (ره)‌

 

630/894/527/2

 

 

شرايط متقاضيان:‌الف) كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي تأييد صلاحيت و رتبه‌بندي معتبر با رعايت ظرفيت خالي (مجاز) ارجاع كار.ب) داشتن تجهيزات،‌امكانات، تخصص لازم و سابقه كار مرتبط با پروژه‌هاي مذكور . ‌ج) توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و همچنين تهيه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد.  ‌مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه:‌ ‌5% مبلغ كل برآورد اعتبار به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي در وجه شهرداري مباركه. محل دريافت اسناد مناقصه:‌مباركه- ميدان انقلاب، ساختمان شهرداري، امور قراردادها (52402021-031.)    مبلغ خريد اسناد مناقصه:‌ ‌000/500 ريال بابت هر پروژه  ‌ تاريخ فروش اسناد مناقصه:‌ ‌در ساعات اداري تا روز پنج‌شنبه مورخ 26/04/1393.  تاريخ تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري:‌ ‌حداكثرتا ساعت 12 بعدازظهر پنج‌شنبه مورخه 02/05/1393

زمان و محل تشكيل كميسيون بازگشايي پيشنهادات:‌ ‌راس ساعت 10 روز شنبه مورخ 04/05/1393

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گرديده است.  ‌شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار مي‌باشد. 

 

ناصر نفري - شهردار مباركه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 19 تیر1393ساعت 9:14  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد از طريق مناقصه خريد ذيل را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصلاح انجام دهد.

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

 

نوع بودجه

 

مبلغ تضمين(ريال)

165-2-93

خريد لوله پلي‌اتيلن دو جداره فاضلابي كاروگيت به قطر 250 ميليمتر با واشر و مانشون

 

جاري

 

000/000/246

 

 

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه خريدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 04/05/1393

گشايش پاكات مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك شنبه مورخ 05/05/1393

محل دريافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتي   www.abfaesfahan.ir                            

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصاتwww.iets.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 18 تیر1393ساعت 8:39  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت    دوم

شـهــرداري خــالــدآبــاد در نـظـر دارد بـه استنـاد مصـوبـه مـورخ 25/3/93  شـوراي اســـلامــي شـهــر، عـمـلـيــات اجــرايــي آسـفــالــت بـلــوار بـسـيــج را بــا بــرآورد هــزيـنــه 000/000/600/1 ريـال از طـريـق مـنـاقـصـه بـه پـيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

 مـتـقـاضـيـان مـي‌تـوانند جهت كسب اطلاع بيشتر حداكثر تا تاريخ 23/04/93 به شهرداري خالدآباد مراجعه و يا با شماره تلفن 54346850 - 031 تماس حاصل فرمايند.  

روابط عمومي شهرداري خالدآباد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 18 تیر1393ساعت 8:36  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي ‌

مرحله سوم نوبت دوم

شهـرداري شهـرضـا در نظـر دارد از طـريـق منـاقصـه عمـومـي عمليـات  تكميـل سـازه  فـرهنگسـراي اسـلام آبـاد را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

رديف

 

عمليات

 

موقعيت

 

تا سقف مبلغ

مبلغ سپرده شركت

در مناقصه‌

 

1

 

تكميل سازه  فرهنگسراي

اسلام آباد

 

محله اسلام آباد

 

000/000/000/3ريال

سه  ميليارد

 

000/000/150ريال يكصدو پنجاه  ميليون ريال

 

 

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت‌ 13 روز  پنج شنبه  مورخ     19/4/93‌همه روزه بجز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا روز شنبه مورخ      21/4/93‌جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند .

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب   3100000052002‌شهرداري شهرضا ميباشد.

تاريخ گشايش اسناد :‌ساعت  30/17‌روز يك شنبه مورخ  22/4/93‌درمحل شهرداري شهرضا

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir‌

ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد . 

شهرداري شهرضا

+ نوشته شده در  سه شنبه 17 تیر1393ساعت 9:5  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

شهرداري شهرضا در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي عمليات تكميل جدول گذاري را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 

رديف

 

عمليات

 

موقعيت

 

تا سقف مبلغ

 

مبلغ سپرده شركت

 در مناقصه‌

 

1

 

تكميل جدول گذاري

 

نواقص جدول گذاري فاز يك

 و دو سروستان  -‌فضاي سبز كابيله و سطح شهر

 

  000/000/000/4ريال چهار ميليارد ريال

 

  000/000/200ريال دويست ميليون ريال

 

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت   ‌13      ‌روز  پنج شنبه  مورخ     19/4/93‌همه روزه بجز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا روز شنبه مورخ     21/4/93‌جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند .

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب   3100000052002‌شهرداري شهرضا مي باشد.

تاريخ گشايش اسناد :‌ساعت    30/15‌روز يك شنبه  مورخ  22/4/93‌درمحل شهرداري شهرضا

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir‌   ضمناً هزينه آگهي بعهده برنده  منا قصه مي باشد . 

شهرداري شهرضا

+ نوشته شده در  سه شنبه 17 تیر1393ساعت 9:4  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

شهرداري شهرضا در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي عمليات  محوطه سازي و نما سازي مجموعه رستوران و مغازه، پارك خانه شهر  را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

رديف

 

عمليات

 

موقعيت

 

تا سقف مبلغ

 

مبلغ سپرده شركت

در مناقصه‌

 

1

 

تكميل محوطه سازي و نماسازي مجموعه رستوران و مغازه پارك خانه شهر

 

بلوار امام خميني  -

‌ضلع غربي پارك

خانه شهر

 

000/000/200/2ريال

دو  ميليارد و دويست ميليون

000/000/110ريال يكصد و ده  ميليون ريال‌

 

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت13‌روز  پنج شنبه  مورخ    19/4/93‌همه روزه بجز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ     21/4/93‌جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند .

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب   3100000052002‌شهرداري شهرضا ميباشد.

تاريخ گشايش اسناد :‌ساعت   30/14‌روز يك شنبه مورخ  22/4/93‌درمحل شهرداري شهرضا

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir‌  ضمناً هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد . 

شهرداري شهرضا 

+ نوشته شده در  سه شنبه 17 تیر1393ساعت 9:4  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

شهرداري شهرضا در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي ، عمليات تهيه واجراي لكه گيري آسفالت  واقع در سطح شهر  (مركز شهر) ‌را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 

رديف

 

عمليات

 

موقعيت

 

تا سقف مبلغ

 

مبلغ سپرده شركت

در مناقصه‌

 

1

 

لكه گيري آسفالت معابر

 

معابر 

(‌قسمت مركز شهر )

 

000/000/000/2ريال

دو ميليارد ريال 

 

000/000/100‌

يكصد ميليون ريال 

 

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت   ‌13      ‌روز  پنج شنبه  مورخ     19/4/93‌همـه روزه بجـز ايـام تعطيـل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا روز شنبه مورخ      21/4/93‌جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند .

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب   3100000052002‌شهرداري شهرضا مي باشد.

تاريخ گشايش اسناد :‌ساعت  30/16‌روز يكشنبه مورخ  22/4/93‌درمحل شهرداري شهرضا.

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir‌   ضمناً هزينه آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد . 

شهرداري شهرضا 

+ نوشته شده در  سه شنبه 17 تیر1393ساعت 9:3  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

مرحله دوم  نوبت  دوم

شهرداري تودشك در نظر دارد نسبت به انجام عمليات جدولگذاري معابر شهـر تـودشـك بـا اعتبـاري بالغ بر 000/000/600 (ششصد ميليون)‌ريال طبق شــرايـط عمـومـي پيمـان و زيـر نظـر دفتـر فنـي شهـرداري و بـدون تعـديـل و مابه التفاوت مصالح و طبق فهرست بهاي راه و باند سال 1392 اقدام نمايد. متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه و دريافت مشخصات فني پروژه از تاريخ 10/4/1393 لغايت 24/4/1393 به شهرداري مراجعه نمايند. 

لازم بـه ذكـر اسـت هـزيـنـه‌هاي آگهي، ماليات، عوارض، هزينه آزمايشات مربوطه و ... به عهده برنده مناقصه مي‌باشد. 

سيدمحمد قاضي عسگر - شهردار تودشك

+ نوشته شده در  سه شنبه 17 تیر1393ساعت 9:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي

<< بانك مهر اقتصاد درنظر دارد انجام عمليات ساخت ساختمان شعبه نجـف آبـاد  را بـه متـراژ تقـريبـي 692 متـرمـربع و بصورت مترمربعي با برآورد پايه 315/305/039/8 ريال  (هشت ميليارد و سي و نه ميليون و سيصد و پنج هزار و سيصد و پانزده ريال) بر پايه فهرست بهاي سال 1392 را به مناقصه عمومي بگذارد .  لذا ازكليه شركتهاي ساختماني كه داراي صــلاحـيــت و رتـبــه بـنــدي ( مـعــاونــت بــرنــامــه ريــزي و نظـارت راهبردي رياست جمهوري ) مي باشند دعوت مي گردد جهت اخذ اسناد مناقصه، تكميل و ارائه پيشنهاد قيمت ، به آدرس: اصفهان - پل ابوذر - ابتداي خيابان توحيد - سرپرستي بانك مهر اقتصاد مراجعه نـمـايـند.( تلفن هاي تماس  : 36249719 031 و 03138100)   درضمن هزينه انتشارآگهي برعهده برنده مناقصه  مي باشد و دستگاه مناقصه گذار در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادها مختار است.  جهت كسب اطلاعات فني بيشتر با شماره تلفن هاي 32- 22576931- 021 ( اداره مـــهـــنــــــدســــــي ) تـــمــــــاس حــــــاصـــــل نـــمـــــائـــيـــــد.يـــــا بـــــه ســـــايـــــت بـــــانـــــك  www.mebank.ir‌مراجعه نمائيد>>

مديريت شعب استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 17 تیر1393ساعت 8:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي

<< بانك مهر اقتصاد درنظر دارد انجام عمليات ساخت ساختمان شعبه حكيم نظامي  را به متراژ تقريبي 653 مترمربع و بصورت مترمربعي با برآورد پايه 121/299/030/9 ريال  (نه ميليارد و سي ميليون و دويست و نود و نه هزارويكصد و بيست و يك ريال) بر پايه فهرست بهاي سال 1392 را به مناقصه عمومي بگذارد.  لذا ازكليه شركتهاي ساختماني كه داراي صــلاحـيــت و رتـبــه بـنــدي ( مـعــاونــت بــرنــامــه ريــزي و نظـارت راهبردي رياست جمهوري ) مي باشند دعوت مي گردد جهت اخذ اسناد مناقصه، تكميل و ارائه پيشنهاد قيمت ، به آدرس:   اصفهان - پل ابوذر - ابتداي  خيابان توحيد- سرپرستي بانك مهر اقتصاد مراجعه نـمـايـنـد. (تـلـفـن هـاي تـمـاس : 03136249719 و 03138100) درضمن هزينه انتشارآگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد و دستگاه مناقصه گذار در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادها مختار است.  جهت كسب اطلاعات فني بيشتر با شماره تلفن هاي 32- 22576931- 021 (اداره مـــهـــنــــــدســــــي ) تـــمــــــاس حــــــاصـــــل نـــمـــــائـــيـــــد.يـــــا بـــــه ســـــايـــــت بـــــانـــــك  www.mebank.ir‌مراجعه نمائيد>>

مديريت شعب استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 17 تیر1393ساعت 8:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

سازمان همياري شهرداري‌هاي استان اصفهان در نظر دارد دستگاه‌هاي زير (طبق مشخصات مندرج در فرم شرايط آگهي) را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

1- يك دستگاه لودر 2- دو دستگاه كمپرسي بنز 3- يك دستگاه بيل بكهو

4- يك دستگاه وانت مزدا دو كابين، دوگانه سوز

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر، دريافت و تكميل اسناد مربوطه، ارائه آنها و شركت در مناقصه مي‌توانند از روز چهارشنبه مورخ 11/04/93 لغايت پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 19/04/93 به نشاني خيابان 22 بهمن - مجموعه اداري اميركبير، دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.

تلفن تماس:  32673090 و 32673075 - 031

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري‌هاي استان اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 16 تیر1393ساعت 8:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

‌شماره آگهي:‌87330004

-      شماره تقاضا:‌9310052   - دستگاه مناقصه‌گزار:‌شركت انتقال گاز ايران - منطقه دو عمليات انتقال گاز 

- موضوع مناقصه: خريد 160 بشكه روغن توربوكمپرسور نفسكي طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه 

- محل اخذ اسناد مناقصه:‌اصفهان - كيلومتر 17 جاده اصفهان نجف‌آباد - اداره مركزي منطقه دو عمليات انتقال گاز- امور كالا- تلفن: 36278205-031 / نمابر:‌81314571-021- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000/000/132 ريال (صد و سي و دو ميليون ريال)  ‌- مهلت ارائه مدارك و اعلام آمادگي:‌حداكثر 14 روز از تاريخ انتشار آگهي  ‌- محل تحويل پاكت‌هاي مناقصه: دبيرخانه منطقه دو عمليات انتقال گاز به نشاني فوق  ‌- پاكت‌هاي مناقصه شامل پاكت‌هاي الف- ب- ج و در يك پاكت سربسته و ممهور شده قابل قبول مي‌باشد.  ‌- ارائه اساسنامه با آخرين تغييرات انجام شده (روزنامه رسمي) براي شركت‌ها و سازندگان داخلي الزامي است.  ‌- تأييديه پژوهشگاه صنعت نفت براي محصول توليدي الزامي است.

 ‌فرآيند مناقصه: عمومي - يك مرحله‌اي 

- برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بايستي ضمانتنامه معادل 10% كل مبلغ قرارداد را به عنوان حسن اجراي تعهدات در وجه شركت انتقال گاز منطقه دو عمليات انتقال گاز با مدت زمان حداقل يك سال ارائه نمايد.  ‌- متن قرارداد تيپ شامل 11 صفحه در سايت موجود مي‌باشد.  ‌- اطلاعات فوق به انضمام سايراسناد مناقصه در سايت‌ هاي ذيل موجود مي‌باشد. 

 WWW.SHANA.IR‌                      WWW.NIGC-NIGTC.IR‌           WWW.NIGC-DIST‌2.IR            http://iets.mporg.ir

م الف:‌8133

روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز

+ نوشته شده در  دوشنبه 16 تیر1393ساعت 8:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

سازمان ميادين ميوه و تره‌بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات تهيه مصالح واحداث سوله‌هاي بسته‌بندي و ساختمان اداري مجموعه صنايع جنبي ميدان مركزي ميوه و تره‌بار واقع در كيلومتر 5 جاده اصفهان- نايين به تعداد 4 باب سوله ‌و ساختمان اداري با متراژ حدود 3000 مترمربع سوله و 1240 مترمربع ساختمان اداري را به مبلغ تقريبي 040/390/098/21 ريال براساس فهارس بهاي سال 1392 از طريق مناقصه به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد. متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 15/04/93 تا پايان وقت اداري مورخه 4/05/93 با ارائه معرفينامه معتبر و مدارك مربوطه به همراه سوابق كاري شركت به دفتر فني سازمان واقع در خيابان آمادگاه، روبروي هتل عباسي، مجتمع عباسي، طبقه همكف، واحد 107 مراجعه نموده و پس از اخذ تأييديه دفتر فني اقدام به واريز مبلغ 000/500 ريال بابت هزينه تهيه اسناد مناقصه در وجه حساب جاري شماره 3100003041007 نزد بانك ملي ايران شعبه اصفهان (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) نموده و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. تلفن تماس:‌32225535-32211442 

1- شركت‌كنندگان بايستي داراي رتبه‌بندي حداقل چهار ابنيه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري باشند. 

2- ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 170/795/69 ريال طي ضمانت بانكي يا فيش پرداختي الزامي است. 

3- مدت اجرا  شش ماه شمسي مي‌باشد. 

4- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 14 مورخه 06/05/93 مي‌باشد. 

5- پيشنهادات مورخه 11/05/93 بازگشايي مي‌شود. 

6- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي‌باشد. 

7- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است. 

سازمان ميادين ميوه و تره‌بار

و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 15 تیر1393ساعت 8:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

مرحله اول (چاپ اول)

سازمان خدمات موتوري شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:‌

موضوع مناقصه:‌

- واگذاري خودروهاي سواري جهت حمل و نقل درون و برون شهري 

- مبلغ برآورد اوليه 000/000/225/2 ريال 

- مبلغ سپرده شركت در مناقصه 000/500/112 ريال 

- محل تأمين اعتبارات:‌اعتبارات سازمان 

- مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه‌ها: آخر وقت اداري روز دوشنبه 30/4/93

- محل دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات:‌دبيرخانه سازمان خدمات موتوري 

- تاريخ بازگشايي پيشنهادات:‌ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 31/4/93

- اصلاح، جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود. 

- امور قراردادهاي سازمان خدمات موتوري شهرداري خميني‌شهر 

نادر كاوه‌اي - سرپرست سازمان

+ نوشته شده در  یکشنبه 15 تیر1393ساعت 8:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

( مرحله دوم) نوبت اول

شهرداري اژيه به استناد مجوز شماره 219/93 مورخ 20/3/1393 شوراي اسلامي شهر اژيه، در نظر دارد اجراي عمليات ساخت و نصب سوله اسكلت فلزي جوشي پيچ و مهره‌اي سالن گلزار شهداي اژيه به ابعاد 26 در 54 متررا طبق نقشه و مشخصات موجود از طريق مناقصه عمومي و قيمت پيشنهادي بر اساس هر كيلوگرم به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد؛ لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 24/4/1393 تا پايان روز 2/5/1393 پيشنهادات خود را به شهرداري اژيه تحويل داده و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس: 6-03146502745

ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

حسين نظام زاده - شهردار اژيه

+ نوشته شده در  یکشنبه 15 تیر1393ساعت 8:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري  خورزوق به استناد مصوبه شماره 156/ ش/4مورخ12/12/92 شوراي اسلامي شهر خورزوق در نظر دارد نسبت به عمليات زيرسازي، جدولگذاري و آسفالت معابر سطح شهر با اعتبار بالغ بر 000/000/000/4 ريال اقدام نمايد. لذا  متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 18/04/93 به امورمالي شهرداري مراجعه نمايند. ضمناً مهلت تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 19/04/93  مي‌باشد.

سيدحسين حجازي- شهردار خورزوق

+ نوشته شده در  پنجشنبه 12 تیر1393ساعت 8:35  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

سازمان همياري شهرداري‌هاي استان اصفهان در نظر دارد دستگاه‌هاي زير (طبق مشخصات مندرج در فرم شرايط آگهي) را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

1- يك دستگاه لودر 2- دو دستگاه كمپرسي بنز 3- يك دستگاه بيل بكهو

4- يك دستگاه وانت مزدا دو كابين، دوگانه سوز

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر، دريافت و تكميل اسناد مربوطه، ارائه آنها و شركت در مناقصه مي‌توانند از روز چهارشنبه مورخ 11/04/93 لغايت پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 19/04/93 به نشاني خيابان 22 بهمن - مجموعه اداري اميركبير، دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.

تلفن تماس:  32673090 و 32673075 - 031

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري‌هاي استان اصفهان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 12 تیر1393ساعت 8:35  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

‌مرحله سوم نوبت اول

شهـرداري شهـرضـا در نظـر دارد از طـريـق منـاقصـه عمـومـي عمليـات  تكميـل سـازه  فـرهنگسـراي اسـلام آبـاد را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

ردیف

عمليات

 

موقعيت

 

تا سقف مبلغ

 

مبلغ سپرده شركت

در مناقصه‌

 

1

تكميل سازه  فرهنگسراي

اسلام آباد

 

محله اسلام آباد

 

000/000/000/3ريال

سه  ميليارد

 

000/000/150ريال يكصدو پنجاه  ميليون ريال

 

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت‌ 13 روز  پنج شنبه  مورخ     19/4/93‌همه روزه بجز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا روز شنبه مورخ      21/4/93‌جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند .

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب   3100000052002‌شهرداري شهرضا ميباشد.

تاريخ گشايش اسناد :‌ساعت  30/17‌روز يك شنبه مورخ  22/4/93‌درمحل شهرداري شهرضا

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir‌

ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد . 

شهرداري شهرضا

+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 9:8  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)   چاپ دوم

شهرداري گلپايگان در نظر دارد خريد مصالح و عمليات نصب شيشه موزه شهداي دفاع مقدس را به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به سايت شهرداري به نشانيWWW.Golpayegancity.irيا به مديريت امور فني و عمراني شهرداري گلپايگان مراجعه نمايند. 

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 24/4/1393 مي‌باشد.

روابط عمومي شهرداري گلپايگان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 9:7  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري شهرضا در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي ، عمليات تهيه واجراي لكه گيري آسفالت  واقع در سطح شهر  (مركز شهر) ‌را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 

ردیف

عمليات

 

موقعيت

 

تا سقف مبلغ

 

مبلغ سپرده شركت

در مناقصه‌

 

1

لكه گيري آسفالت معابر

 

معابر 

(‌قسمت مركز شهر )

 

000/000/000/2ريال

دو ميليارد ريال 

 

000/000/100‌

يكصد ميليون ريال

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت   ‌13      ‌روز  پنج شنبه  مورخ     19/4/93‌همه روزه بجز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا روز شنبه مورخ      21/4/93‌جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند .

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب   3100000052002‌شهرداري شهرضا مي باشد.

تاريخ گشايش اسناد :‌ساعت  30/16‌روز يكشنبه مورخ  22/4/93‌درمحل شهرداري شهرضا.

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir‌   ضمناً هزينه آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد . 

شهرداري شهرضا 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 9:7  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شـركـت آب و فـاضـلاب استـان اصفهـان در نظـر دارد پـروژه ذيـل را از طـريـق منـاقصـه عمـومـي بـه پيمـانكار واجد صلاحيت،‌واگذار نمايد و خريد ذيل را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصلاح انجام دهد.

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

ضمين(ريال)

برآورد(ريال)

 

 

149-2-93

 

بهره‌برداري از فرآيندو تعميرات مكانيكي،

تأسيساتي،‌الكتريكال و ابزار دقيق تصفيه خانه

فاضلاب جنوب اصفهان

 

 

 

جاری

 

 

000/400/554

 

 

050/903/010/17

150-2-93

 

خريد پلي آلومينيوم كلرايد PAC

 

جاری

000/000/389

 

-

 

‌ مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 21/04/1393

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك‌شنبه 22/4/1393

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir  پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: www.iets.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030- 031

 

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 9:6  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري شهرضا در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي ، عمليات تهيه واجراي لكه گيري آسفالت  واقع در سطح شهر  (مركز شهر) ‌را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 

 

رديف

 

عمليات

 

 

موقعيت

 

 

تا سقف مبلغ

مبلغ سپرده شركت

در مناقصه‌

 

1

لكه گيري آسفالت معابر

 

معابر 

(‌قسمت مركز شهر )

 

   000/000/000/2ريال

دو ميليارد ريال

000/000/100‌

يكصد ميليون ريال 

 

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت   ‌13      ‌روز  پنج شنبه  مورخ     19/4/93‌همه روزه بجز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا روز شنبه مورخ      21/4/93‌جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند .

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب   3100000052002‌شهرداري شهرضا مي باشد.

تاريخ گشايش اسناد :‌ساعت  30/16‌روز يكشنبه مورخ  22/4/93‌درمحل شهرداري شهرضا.

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir‌   ضمناً هزينه آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد . 

شهرداري شهرضا 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 9:6  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري شهرضا در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي عمليات  محوطه سازي و نما سازي مجموعه رستوران و مغازه ، پارك خانه شهر  را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

 

ردیف

 

عمليات

 

موقعيت

 

تا سقف مبلغ

مبلغ سپرده شركت

در مناقصه‌

 

1

تكميل محوطه سازي و نماسازي مجموعه رستوران و مغازه پارك خانه شهر

بلوار امام خميني  -

‌ضلع غربي پارك

خانه شهر

 

000/000/200/2ريال

دو  ميليارد و دويست ميليون  

 

000/000/110ريال يكصد و ده  ميليون ريال‌

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت13‌روز  پنج شنبه  مورخ    19/4/93‌همه روزه بجز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ     21/4/93‌جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند .

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب   3100000052002‌شهرداري شهرضا ميباشد.

تاريخ گشايش اسناد :‌ساعت   30/14‌روز يك شنبه مورخ  22/4/93‌درمحل شهرداري شهرضا

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir‌  ضمناً هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد . 

شهرداري شهرضا 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 9:3  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

يك مرحله‌اي

خريد،‌حمل و راه‌اندازي دو دستگاه چيلر جهت مركز درمان بستر جندق وابسته به شبكه بهداشت و درمان شهرستان خور و بيابانك

متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به آدرس WWW.mui.ac.ir يا سايت مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه به آدرس www.afa.mui.ac.ir/khadamat/ مراجعه و يا با شماره تلفن 37922090-031 واحد كميسيون مناقصات تماس حاصل فرمايند. 

م الف: 7544

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و

خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شـركـت آب و فـاضـلاب استـان اصفهـان در نظـر دارد پـروژه ذيـل را از طـريـق منـاقصـه عمـومـي بـه پيمـانكار واجد صلاحيت،‌واگذار نمايد و خريد ذيل را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصلاح انجام دهد.

شماره مناقصه

محل اجرا

 

نوع بودجه

تضمين(ريال)

برآورد(ريال)

 

 

 

149-2-93

بهره‌برداري از فرآيندو تعميرات مكانيكي،

تأسيساتي،‌الكتريكال و ابزار دقيق تصفيه خانه

فاضلاب جنوب اصفهان

 

 

 

جاري

 

 

000/400/554

 

 

050/903/010/17

 

150-2-93

خريد پلي آلومينيوم كلرايد PAC

 

جاري

000/000/389

 

-

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 21/04/1393

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك‌شنبه 22/4/1393

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: www.iets.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030- 031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 تیر1393ساعت 9:6  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه عمومي

(مرحله دوم)

شهرداري پيربكران به استناد مصوبه شماره 60/93 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد انجام فاز يك پروژه احداث ساختمان امــورمــالـيــاتــي ايــن شهـر را از طـريـق بـرگـزاري منـاقصـه عمـومـي و انتخاب پيمانكار اجرا نمايد.

لـذا مـتـقـاضـيـان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر حداكثر تا پـايـان وقـت اداري روز شـنـبـه مـورخ 21/4/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

مهدي دوستي- شهردار پيربكران

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 تیر1393ساعت 8:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

شهرداري رزوه در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1393 كه طي نامه شماره 294 مورخ 8/11/92 به تأييد و تصويب شوراي محترم اسلامي شهر رسيده است نسبت به اجراي پروژه زيرسازي و آسفالت معابر اصلي و فرعي شهر از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي‌آيد جهت اطلاع از شرايط و اخذ اسناد مناقصه به امور مالي شهرداري رزوه مراجعه يا با شماره تلفن 57702003 تماس حاصل فرمايند. 

1- اعتبار مصوب 000/000/800 ريال 

2- دادن سپرده‌اي معادل 5 درصد كل اعتبار مصوب به صورت نقد يا ضمانتنامه بانكي 

3- برنده اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداري نباشند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. 

4- مدت قبول پيشنهادات از تاريخ نشر آگهي تجديد مناقصه به مدت 7 روز است. 

5- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 

6- تاريخ بازگشايي پيشنهادات ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه مورخ 17/4/93 در محل شهرداري مي‌باشد. 

هدايت نظري - شهردار رزوه

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 تیر1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

مرحله دوم

شهرداري تودشك در نظر دارد نسبت به انجام عمليات جدولگذاري معابر شهـر تـودشـك بـا اعتبـاري بالغ بر 000/000/600 (ششصد ميليون)‌ريال طبق شــرايـط عمـومـي پيمـان و زيـر نظـر دفتـر فنـي شهـرداري و بـدون تعـديـل و مابه التفاوت مصالح و طبق فهرست بهاي راه و باند سال 1392 اقدام نمايد. متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه و دريافت مشخصات فني پروژه از تاريخ 10/4/1393 لغايت 24/4/1393 به شهرداري مراجعه نمايند. 

لازم بـه ذكـر اسـت هـزيـنـه‌هاي آگهي، ماليات، عوارض، هزينه آزمايشات مربوطه و ... به عهده برنده مناقصه مي‌باشد. 

سيدمحمد قاضي عسگر - شهردار تودشك

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 تیر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت    اول

شـهـــرداري خـــالـــدآبـــاد در نـظــر دارد بــه استنـاد مصـوبـه مـورخ 25/3/93  شـــوراي اســـــلامــــي شــهــــر، عــمــلـيـــات اجـــرايـــي آسـفـــالـــت بــلــــوار بــســيــــج را بـــا بـــرآورد هـــزيــنـــه 000/000/600/1 ريــال از طــريــق مــنـــاقــصـــه بـــه پــيـمــانـكــار واجــد شــرايــط واگــذار نمـايـد. مـتـقــاضـيــان مـي‌تـوانند جهت كسب اطلاع بيشتر حداكثر تا تاريخ 13/04/93 به شـهرداري خالدآباد مراجعه و يا با شماره تلفن 54346850 - 031 تماس حاصل فرمايند.  

روابط عمومي شهرداري خالدآباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 تیر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شـهـرداري شـاهيـن شهـر بـه استنـاد مجـوز شمـاره 3601/ ش مـورخ 1/12/92 شـوراي مـحـتـرم اسـلامـي شـهـر در نـظـر دارد عـمـلـيات احداث پارك‌هاي مــحــلـــه‌اي هــشـــت بــهــشـــت و تـــوسـعــه مـسـكــن گـلــديــس را بــا بــرآورد اوليـه 119، 497،‌854 ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مـتـقـاضـيـان جـهـت كـسـب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي درساعت اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه  و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 21/4/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري- شهردار شاهين شهر

+ نوشته شده در  دوشنبه 9 تیر1393ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري باغبادران به استناد مجوز شماره 75 مورخ 28/2/93 شوراي اسلامي شهر باغبادران در نظر دارد اجراي فاز اول سوله انبار مركزي را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/2 ريال از محل اعتبارات عمراني شهرداري و از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاع بيشتر از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثرتا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 19/4/93 به شهرداري باغبادران مراجعه نمايند، ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد. 

1- شركت كنندگان مي‌بايستي جهت دريافت اسناد مناقصه مبلغ 000/500 ريال به حساب 0103939166009 نزد بانك صادرات شعبه باغبادران واريز نمايند. 

2- شركت كنندگان مي‌بايستي 5% مبلغ آگهي را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب 3100005159008 نزد بانك ملي شعبه باغبادران واريز يا معادل آن ضمانتنامه بانكي ارائه نمايند. 

سايرشرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد. 

علي ساعدي- شهردار باغبادران

+ نوشته شده در  دوشنبه 9 تیر1393ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري باغبادران به استناد مجوز شماره 72 مورخ 21/2/93شوراي اسلامي شهر باغبادران در نظر دارد عمليات خريد آسفالت معابر را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/2 ريال از محل اعتبارات عمراني شهرداري و از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد،‌متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاع بيشتر از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 19/4/93 به شهرداري باغبادران مراجعه نمايند،‌ضمناً‌هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

1- شركت‌كنندگان مي‌بايستي جهت دريافت اسناد مناقصه مبلغ 000/500 ريال به حساب 0103939166009 نزد بانك صادرات شعبه باغبادران واريز نمايند.

2- شركت كنندگان مي بايستي 5% مبلغ آگهي را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب 3100005159008 نزد بانك ملي شعبه باغبادران واريز يا معادل آن ضمانتنامه بانكي ارائه نمايند.

ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد

علي ساعدي- شهردار باغبادران

+ نوشته شده در  دوشنبه 9 تیر1393ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول (چاپ دوم)

 

شهرداري افوس به استناد موافقتنامه‌هاي منعقد شده با معاونت محترم برنامه‌ريزي استانداري اصفهان در نظر دارد پروژه‌هاي عمراني زير را از محل اعتبارات استاني طبق نقشه و مشخصات موجود در شهرداري از طريق آگهي استعلام و با شرايط ذيل به پيمانكار واگذار نمايد.

الف) بر اساس موافقتنامه شماره 72421/5/20 مورخ 6/9/1392 انجام آسفالت معابر شهر با اعتبار 000/000/000/1 (يك ميليارد) ريال بر اساس قيمت هر تن آسفالت شامل خريد آسفالت و حمل و پخش و كوبيدن آسفالت به صورت جداگانه (قيمت خريد جدا و قيمت حمل،‌پخش وكوبيدن نيز جداگانه ارائه گردد.)

ب) بر اساس موافقتنامه شماره 72433/5/20 مورخ 6/9/1392 انجام فنس كشي محل دفن زباله‌هاي شهر افوس با مشخصات 1- فنس نمره 5/2 ،‌2- لوله گالوانيزه نمره 4، 3- ارتفاع فنس كشي 5/2 متر،‌4- انتهاي لوله به ارتفاع 30 سانتيمتر خم شده و  در رديف آخر سيم خاردار قرار گيرد. 5- اجراي كار شامل(پايين لوله شاخك خورده و در بتن قرار گيرد و دور فنس كشي خاكريزي انجام شود.

ج) پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 11/4/93 به شهرداري افوس ارائه نمايند.

تذكر مهم: وجودضمانتنامه بانكي جهت شركت در مناقصه ضروري مي‌باشد.

شماره تماس: 57512220-031

روح ا... بابائي- شهردار افوس

+ نوشته شده در  دوشنبه 9 تیر1393ساعت 9:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شركت عمران شهر جديد مجلسي در نظر دارد اجراي پروژه‌هاي عمراني ذيل واقع در شهر جديد مجلسي را به صورت تهاتر با اشخاص حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت به مناقصه گذارد:‌

رديف

عنوان پروژه

برآورد اوليه (ريال)

 

مبلغ ضمانتنامه (ريال)

 

1

تكميل باقيمانده واحدهاي تجاري ميدان كوثر شهر جديد مجلسي

000/000/170/2

 

000/000/15

 

2

پروژه اجراي نازك‌كاري ساختمان سر درب فرهنگسراي شهر جديد مجلسي

 

000/000/170/3

 

000/000/17

 

 

- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه:‌واجدين شرايط (داراي حداقل پايه 5 ابنيه) مي‌توانند ظرف مدت پنج روز از نشر آگهي،‌جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي اين شركت مراجعه نمايند.

- مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه:‌ متقاضيان پس از تكميل اسناد حداكثر ده روز مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكت‌هاي لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل داده و رسيد آن‌را دريافت نمايند.

- نشاني كارفرما: اصفهان -كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن - شهر جديد مجلسي - بلوار ارم شركت عمران مجلسي

تلفن: 2-03152472211    دورنگار:‌ 52472214-031  صندوق پستي:‌11178-86316 

سايت اينترنتي:‌ WWW.majlessi-ntoir.gov.ir                            كليه هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده نهايي مي‌باشد.

شركت عمران شهر جديد مجلسي

+ نوشته شده در  یکشنبه 8 تیر1393ساعت 8:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

سازمان ميادين ميوه وتره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات طراحي،‌توليد وا جراي ستون‌هاي فلزي،‌بادبندها،‌سازه،‌شكبه والمانهاي سازه فضاكار به صورت تخت از نوع گوي سان (مرو) واجراي آستر و رنگ‌آميزي سازه و المانها  به همراه تهيه مصالح و اجراي فونداسيون و صفحات بيس پليت مطابق با طراحي مورد تأييد سازمان همراه با اجراي سيستم همبندي و حفر چاه هاي ارت و همچنين تهيه و اجراي زيرسازي و پوشش سقف و پيرامون ضخامت شبكه سازه فضاكار بازار روز كوثر چهارده،‌با ساندويچ پنل شش سانتيمتري سقفي و ساندويچ پنل چهار سانتيمتري ديواري قرمز رنگ در جدار خارجي و سفيد رنگ جهت جدار داخلي با عايق پلي يورتان همراه با اجراي فلاشينگ و ناودان از لوله گالوانيزه 110 و آبرو از ورق 9/0 ميليمتر گالوانيزه به ابعاد 25* 30 به متراژ حدود1100 متر مربع واقع در اتوبان كشاورز- بعد از خيابان قائميه- انتهاي بلوار شفق را به مبلغ تقريبي 000/000/850/3 ريال بر اساس متر مربع پوشش سقف اجرا شده از طريق مناقصه به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد. متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 01/04/93 تا پايان وقت اداري مورخه 10/04/93 با ارائه معرفي نامه معتبر و مدارك مربوطه به همراه سوابق كاري شركت به دفتر فني سازمان واقع در خيابان آمادگاه،‌روبروي هتل عباسي، مجتمع عباسي،‌طبقه همكف،‌واحد 107 مراجعه نموده وپس ازا خذ تأييديه دفتر فني اقدام به واريز مبلغ 000/500 ريال بابت هزينه تهيه اسناد مناقصه در وجه حساب جاري شماره 3100003041007 نزد بانك ملي ايران،‌شعبه اصفهان(قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي نموده واسناد مناقصه را دريافت نمايند. تلفن تماس: 32225535- 32211442

1- شركت كنندگان بايستي داراي تخصص،‌توان اجرايي مناسب، سابقه كاري و حسن سوابق در اين زمينه باشند.2- ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/20 ريال طي ضمانت بانكي يا فيش پرداختي الزامي است.3-مدت اجرا: سه ماه شمسي مي‌باشد.4- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 12 مورخه 12/04/93مي‌باشد.5- پيشنهادات در پايان وقت اداري مورخه 14/04/93 بازگشايي مي‌شود.6- سازمان دررد يا قبول پيشنهادات مختار مي‌باشد.7- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است.

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 8 تیر1393ساعت 8:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول) چاپ اول

شهرداري گز برخوار در نظر دارد پروژه طرح سپتينگ جمع‌آوري و دفع آب‌هاي سطحي محله فيروزآباد شهر گز برخوار را با اعتبار 000/000/000/4 ريال از محل اعتبارات شهرداري به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

علاقه‌مندان به شركت در مناقصه مي‌توانند تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 21/4/93 جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه به دبيرخانه شهرداري گز مراجعه نمايند.

قاسمي - شهردار گز برخوار
+ نوشته شده در  شنبه 7 تیر1393ساعت 8:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري  خورزوق به استناد مصوبه شماره 156/ ش/4مورخ12/12/92 شوراي اسلامي شهر خورزوق در نظر دارد نسبت به عمليات زيرسازي، جدولگذاري و آسفالت معابر سطح شهر با اعتبار بالغ بر 000/000/000/4 ريال اقدام نمايد. لذا  متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 18/04/93 به امورمالي شهرداري مراجعه نمايند ضمناً مهلت تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 19/04/93  مي‌باشد.

 

سيدحسين حجازي- شهردار خورزوق

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 5 تیر1393ساعت 8:43  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر