مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شـركـت آب و فـاضـلاب استـان اصفهـان در نظـر دارد پـروژه ذيـل را از طـريـق منـاقصـه عمـومـي بـه پيمـانكار واجد صلاحيت،‌واگذار نمايد و خريد ذيل را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصلاح انجام دهد.

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

ضمين(ريال)

برآورد(ريال)

 

 

149-2-93

 

بهره‌برداري از فرآيندو تعميرات مكانيكي،

تأسيساتي،‌الكتريكال و ابزار دقيق تصفيه خانه

فاضلاب جنوب اصفهان

 

 

 

جاری

 

 

000/400/554

 

 

050/903/010/17

150-2-93

 

خريد پلي آلومينيوم كلرايد PAC

 

جاری

000/000/389

 

-

 

‌ مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 21/04/1393

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك‌شنبه 22/4/1393

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir  پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: www.iets.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030- 031

 

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 9:6  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري شهرضا در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي ، عمليات تهيه واجراي لكه گيري آسفالت  واقع در سطح شهر  (مركز شهر) ‌را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 

 

رديف

 

عمليات

 

 

موقعيت

 

 

تا سقف مبلغ

مبلغ سپرده شركت

در مناقصه‌

 

1

لكه گيري آسفالت معابر

 

معابر 

(‌قسمت مركز شهر )

 

   000/000/000/2ريال

دو ميليارد ريال

000/000/100‌

يكصد ميليون ريال 

 

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت   ‌13      ‌روز  پنج شنبه  مورخ     19/4/93‌همه روزه بجز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا روز شنبه مورخ      21/4/93‌جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند .

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب   3100000052002‌شهرداري شهرضا مي باشد.

تاريخ گشايش اسناد :‌ساعت  30/16‌روز يكشنبه مورخ  22/4/93‌درمحل شهرداري شهرضا.

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir‌   ضمناً هزينه آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد . 

شهرداري شهرضا 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 9:6  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري شهرضا در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي عمليات  محوطه سازي و نما سازي مجموعه رستوران و مغازه ، پارك خانه شهر  را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

 

ردیف

 

عمليات

 

موقعيت

 

تا سقف مبلغ

مبلغ سپرده شركت

در مناقصه‌

 

1

تكميل محوطه سازي و نماسازي مجموعه رستوران و مغازه پارك خانه شهر

بلوار امام خميني  -

‌ضلع غربي پارك

خانه شهر

 

000/000/200/2ريال

دو  ميليارد و دويست ميليون  

 

000/000/110ريال يكصد و ده  ميليون ريال‌

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت13‌روز  پنج شنبه  مورخ    19/4/93‌همه روزه بجز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ     21/4/93‌جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند .

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب   3100000052002‌شهرداري شهرضا ميباشد.

تاريخ گشايش اسناد :‌ساعت   30/14‌روز يك شنبه مورخ  22/4/93‌درمحل شهرداري شهرضا

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir‌  ضمناً هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد . 

شهرداري شهرضا 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 9:3  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

يك مرحله‌اي

خريد،‌حمل و راه‌اندازي دو دستگاه چيلر جهت مركز درمان بستر جندق وابسته به شبكه بهداشت و درمان شهرستان خور و بيابانك

متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به آدرس WWW.mui.ac.ir يا سايت مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه به آدرس www.afa.mui.ac.ir/khadamat/ مراجعه و يا با شماره تلفن 37922090-031 واحد كميسيون مناقصات تماس حاصل فرمايند. 

م الف: 7544

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و

خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شـركـت آب و فـاضـلاب استـان اصفهـان در نظـر دارد پـروژه ذيـل را از طـريـق منـاقصـه عمـومـي بـه پيمـانكار واجد صلاحيت،‌واگذار نمايد و خريد ذيل را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصلاح انجام دهد.

شماره مناقصه

محل اجرا

 

نوع بودجه

تضمين(ريال)

برآورد(ريال)

 

 

 

149-2-93

بهره‌برداري از فرآيندو تعميرات مكانيكي،

تأسيساتي،‌الكتريكال و ابزار دقيق تصفيه خانه

فاضلاب جنوب اصفهان

 

 

 

جاري

 

 

000/400/554

 

 

050/903/010/17

 

150-2-93

خريد پلي آلومينيوم كلرايد PAC

 

جاري

000/000/389

 

-

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 21/04/1393

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك‌شنبه 22/4/1393

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: www.iets.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030- 031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 تیر1393ساعت 9:6  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه عمومي

(مرحله دوم)

شهرداري پيربكران به استناد مصوبه شماره 60/93 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد انجام فاز يك پروژه احداث ساختمان امــورمــالـيــاتــي ايــن شهـر را از طـريـق بـرگـزاري منـاقصـه عمـومـي و انتخاب پيمانكار اجرا نمايد.

لـذا مـتـقـاضـيـان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر حداكثر تا پـايـان وقـت اداري روز شـنـبـه مـورخ 21/4/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

مهدي دوستي- شهردار پيربكران

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 تیر1393ساعت 8:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

شهرداري رزوه در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1393 كه طي نامه شماره 294 مورخ 8/11/92 به تأييد و تصويب شوراي محترم اسلامي شهر رسيده است نسبت به اجراي پروژه زيرسازي و آسفالت معابر اصلي و فرعي شهر از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي‌آيد جهت اطلاع از شرايط و اخذ اسناد مناقصه به امور مالي شهرداري رزوه مراجعه يا با شماره تلفن 57702003 تماس حاصل فرمايند. 

1- اعتبار مصوب 000/000/800 ريال 

2- دادن سپرده‌اي معادل 5 درصد كل اعتبار مصوب به صورت نقد يا ضمانتنامه بانكي 

3- برنده اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداري نباشند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. 

4- مدت قبول پيشنهادات از تاريخ نشر آگهي تجديد مناقصه به مدت 7 روز است. 

5- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 

6- تاريخ بازگشايي پيشنهادات ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه مورخ 17/4/93 در محل شهرداري مي‌باشد. 

هدايت نظري - شهردار رزوه

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 تیر1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

مرحله دوم

شهرداري تودشك در نظر دارد نسبت به انجام عمليات جدولگذاري معابر شهـر تـودشـك بـا اعتبـاري بالغ بر 000/000/600 (ششصد ميليون)‌ريال طبق شــرايـط عمـومـي پيمـان و زيـر نظـر دفتـر فنـي شهـرداري و بـدون تعـديـل و مابه التفاوت مصالح و طبق فهرست بهاي راه و باند سال 1392 اقدام نمايد. متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه و دريافت مشخصات فني پروژه از تاريخ 10/4/1393 لغايت 24/4/1393 به شهرداري مراجعه نمايند. 

لازم بـه ذكـر اسـت هـزيـنـه‌هاي آگهي، ماليات، عوارض، هزينه آزمايشات مربوطه و ... به عهده برنده مناقصه مي‌باشد. 

سيدمحمد قاضي عسگر - شهردار تودشك

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 تیر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت    اول

شـهـــرداري خـــالـــدآبـــاد در نـظــر دارد بــه استنـاد مصـوبـه مـورخ 25/3/93  شـــوراي اســـــلامــــي شــهــــر، عــمــلـيـــات اجـــرايـــي آسـفـــالـــت بــلــــوار بــســيــــج را بـــا بـــرآورد هـــزيــنـــه 000/000/600/1 ريــال از طــريــق مــنـــاقــصـــه بـــه پــيـمــانـكــار واجــد شــرايــط واگــذار نمـايـد. مـتـقــاضـيــان مـي‌تـوانند جهت كسب اطلاع بيشتر حداكثر تا تاريخ 13/04/93 به شـهرداري خالدآباد مراجعه و يا با شماره تلفن 54346850 - 031 تماس حاصل فرمايند.  

روابط عمومي شهرداري خالدآباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 تیر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شـهـرداري شـاهيـن شهـر بـه استنـاد مجـوز شمـاره 3601/ ش مـورخ 1/12/92 شـوراي مـحـتـرم اسـلامـي شـهـر در نـظـر دارد عـمـلـيات احداث پارك‌هاي مــحــلـــه‌اي هــشـــت بــهــشـــت و تـــوسـعــه مـسـكــن گـلــديــس را بــا بــرآورد اوليـه 119، 497،‌854 ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مـتـقـاضـيـان جـهـت كـسـب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي درساعت اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه  و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 21/4/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري- شهردار شاهين شهر

+ نوشته شده در  دوشنبه 9 تیر1393ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري باغبادران به استناد مجوز شماره 75 مورخ 28/2/93 شوراي اسلامي شهر باغبادران در نظر دارد اجراي فاز اول سوله انبار مركزي را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/2 ريال از محل اعتبارات عمراني شهرداري و از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاع بيشتر از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثرتا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 19/4/93 به شهرداري باغبادران مراجعه نمايند، ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد. 

1- شركت كنندگان مي‌بايستي جهت دريافت اسناد مناقصه مبلغ 000/500 ريال به حساب 0103939166009 نزد بانك صادرات شعبه باغبادران واريز نمايند. 

2- شركت كنندگان مي‌بايستي 5% مبلغ آگهي را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب 3100005159008 نزد بانك ملي شعبه باغبادران واريز يا معادل آن ضمانتنامه بانكي ارائه نمايند. 

سايرشرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد. 

علي ساعدي- شهردار باغبادران

+ نوشته شده در  دوشنبه 9 تیر1393ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري باغبادران به استناد مجوز شماره 72 مورخ 21/2/93شوراي اسلامي شهر باغبادران در نظر دارد عمليات خريد آسفالت معابر را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/2 ريال از محل اعتبارات عمراني شهرداري و از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد،‌متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاع بيشتر از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 19/4/93 به شهرداري باغبادران مراجعه نمايند،‌ضمناً‌هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

1- شركت‌كنندگان مي‌بايستي جهت دريافت اسناد مناقصه مبلغ 000/500 ريال به حساب 0103939166009 نزد بانك صادرات شعبه باغبادران واريز نمايند.

2- شركت كنندگان مي بايستي 5% مبلغ آگهي را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب 3100005159008 نزد بانك ملي شعبه باغبادران واريز يا معادل آن ضمانتنامه بانكي ارائه نمايند.

ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد

علي ساعدي- شهردار باغبادران

+ نوشته شده در  دوشنبه 9 تیر1393ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول (چاپ دوم)

 

شهرداري افوس به استناد موافقتنامه‌هاي منعقد شده با معاونت محترم برنامه‌ريزي استانداري اصفهان در نظر دارد پروژه‌هاي عمراني زير را از محل اعتبارات استاني طبق نقشه و مشخصات موجود در شهرداري از طريق آگهي استعلام و با شرايط ذيل به پيمانكار واگذار نمايد.

الف) بر اساس موافقتنامه شماره 72421/5/20 مورخ 6/9/1392 انجام آسفالت معابر شهر با اعتبار 000/000/000/1 (يك ميليارد) ريال بر اساس قيمت هر تن آسفالت شامل خريد آسفالت و حمل و پخش و كوبيدن آسفالت به صورت جداگانه (قيمت خريد جدا و قيمت حمل،‌پخش وكوبيدن نيز جداگانه ارائه گردد.)

ب) بر اساس موافقتنامه شماره 72433/5/20 مورخ 6/9/1392 انجام فنس كشي محل دفن زباله‌هاي شهر افوس با مشخصات 1- فنس نمره 5/2 ،‌2- لوله گالوانيزه نمره 4، 3- ارتفاع فنس كشي 5/2 متر،‌4- انتهاي لوله به ارتفاع 30 سانتيمتر خم شده و  در رديف آخر سيم خاردار قرار گيرد. 5- اجراي كار شامل(پايين لوله شاخك خورده و در بتن قرار گيرد و دور فنس كشي خاكريزي انجام شود.

ج) پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 11/4/93 به شهرداري افوس ارائه نمايند.

تذكر مهم: وجودضمانتنامه بانكي جهت شركت در مناقصه ضروري مي‌باشد.

شماره تماس: 57512220-031

روح ا... بابائي- شهردار افوس

+ نوشته شده در  دوشنبه 9 تیر1393ساعت 9:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شركت عمران شهر جديد مجلسي در نظر دارد اجراي پروژه‌هاي عمراني ذيل واقع در شهر جديد مجلسي را به صورت تهاتر با اشخاص حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت به مناقصه گذارد:‌

رديف

عنوان پروژه

برآورد اوليه (ريال)

 

مبلغ ضمانتنامه (ريال)

 

1

تكميل باقيمانده واحدهاي تجاري ميدان كوثر شهر جديد مجلسي

000/000/170/2

 

000/000/15

 

2

پروژه اجراي نازك‌كاري ساختمان سر درب فرهنگسراي شهر جديد مجلسي

 

000/000/170/3

 

000/000/17

 

 

- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه:‌واجدين شرايط (داراي حداقل پايه 5 ابنيه) مي‌توانند ظرف مدت پنج روز از نشر آگهي،‌جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي اين شركت مراجعه نمايند.

- مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه:‌ متقاضيان پس از تكميل اسناد حداكثر ده روز مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكت‌هاي لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل داده و رسيد آن‌را دريافت نمايند.

- نشاني كارفرما: اصفهان -كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن - شهر جديد مجلسي - بلوار ارم شركت عمران مجلسي

تلفن: 2-03152472211    دورنگار:‌ 52472214-031  صندوق پستي:‌11178-86316 

سايت اينترنتي:‌ WWW.majlessi-ntoir.gov.ir                            كليه هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده نهايي مي‌باشد.

شركت عمران شهر جديد مجلسي

+ نوشته شده در  یکشنبه 8 تیر1393ساعت 8:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

سازمان ميادين ميوه وتره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات طراحي،‌توليد وا جراي ستون‌هاي فلزي،‌بادبندها،‌سازه،‌شكبه والمانهاي سازه فضاكار به صورت تخت از نوع گوي سان (مرو) واجراي آستر و رنگ‌آميزي سازه و المانها  به همراه تهيه مصالح و اجراي فونداسيون و صفحات بيس پليت مطابق با طراحي مورد تأييد سازمان همراه با اجراي سيستم همبندي و حفر چاه هاي ارت و همچنين تهيه و اجراي زيرسازي و پوشش سقف و پيرامون ضخامت شبكه سازه فضاكار بازار روز كوثر چهارده،‌با ساندويچ پنل شش سانتيمتري سقفي و ساندويچ پنل چهار سانتيمتري ديواري قرمز رنگ در جدار خارجي و سفيد رنگ جهت جدار داخلي با عايق پلي يورتان همراه با اجراي فلاشينگ و ناودان از لوله گالوانيزه 110 و آبرو از ورق 9/0 ميليمتر گالوانيزه به ابعاد 25* 30 به متراژ حدود1100 متر مربع واقع در اتوبان كشاورز- بعد از خيابان قائميه- انتهاي بلوار شفق را به مبلغ تقريبي 000/000/850/3 ريال بر اساس متر مربع پوشش سقف اجرا شده از طريق مناقصه به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد. متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 01/04/93 تا پايان وقت اداري مورخه 10/04/93 با ارائه معرفي نامه معتبر و مدارك مربوطه به همراه سوابق كاري شركت به دفتر فني سازمان واقع در خيابان آمادگاه،‌روبروي هتل عباسي، مجتمع عباسي،‌طبقه همكف،‌واحد 107 مراجعه نموده وپس ازا خذ تأييديه دفتر فني اقدام به واريز مبلغ 000/500 ريال بابت هزينه تهيه اسناد مناقصه در وجه حساب جاري شماره 3100003041007 نزد بانك ملي ايران،‌شعبه اصفهان(قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي نموده واسناد مناقصه را دريافت نمايند. تلفن تماس: 32225535- 32211442

1- شركت كنندگان بايستي داراي تخصص،‌توان اجرايي مناسب، سابقه كاري و حسن سوابق در اين زمينه باشند.2- ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/20 ريال طي ضمانت بانكي يا فيش پرداختي الزامي است.3-مدت اجرا: سه ماه شمسي مي‌باشد.4- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 12 مورخه 12/04/93مي‌باشد.5- پيشنهادات در پايان وقت اداري مورخه 14/04/93 بازگشايي مي‌شود.6- سازمان دررد يا قبول پيشنهادات مختار مي‌باشد.7- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است.

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 8 تیر1393ساعت 8:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول) چاپ اول

شهرداري گز برخوار در نظر دارد پروژه طرح سپتينگ جمع‌آوري و دفع آب‌هاي سطحي محله فيروزآباد شهر گز برخوار را با اعتبار 000/000/000/4 ريال از محل اعتبارات شهرداري به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

علاقه‌مندان به شركت در مناقصه مي‌توانند تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 21/4/93 جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه به دبيرخانه شهرداري گز مراجعه نمايند.

قاسمي - شهردار گز برخوار
+ نوشته شده در  شنبه 7 تیر1393ساعت 8:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري  خورزوق به استناد مصوبه شماره 156/ ش/4مورخ12/12/92 شوراي اسلامي شهر خورزوق در نظر دارد نسبت به عمليات زيرسازي، جدولگذاري و آسفالت معابر سطح شهر با اعتبار بالغ بر 000/000/000/4 ريال اقدام نمايد. لذا  متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 18/04/93 به امورمالي شهرداري مراجعه نمايند ضمناً مهلت تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 19/04/93  مي‌باشد.

 

سيدحسين حجازي- شهردار خورزوق

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 5 تیر1393ساعت 8:43  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.                                                      

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

برآورد (ريال)

تضمين (ريال)

 

141-2-93

 

عمليات بهره برداري، خدمات مشتركين و خدمات

عمومي منطقه چادگان

 

 

جاري

429/099/307/1

000/354/65

 

142-2-93

 

نگهداري و اپراتوري تأسيسات و خدمات عمومي

منطقه لنجان

 

 

جاري

120/966/846/3

000/000/160

 

143-2-93

 

انجام امور اداري و خدمات عمومي منطقه برخوار

 

 

جاري

068/432/294/1

000/000/65

 

144-2-93

 

عمليات خدمات مشتركين منطقه 6 شهر اصفهان

 

 

جاري

000/271/783/2

000/500/127

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 14/4/93

 تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز يك شنبه به تاريخ 15/4/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتي www.abfaesfahan.ir پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات www.iets.mporg.ir       شماره تلفن: 36680030-031

 

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 4 تیر1393ساعت 8:41  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

شـهــرداري خــالــدآبــاد در نـظـر دارد بـه استنـاد مصـوبـه مـورخ 25/3/93  شـوراي اســـلامــي شـهــر، عـمـلـيــات اجــرايــي آسـفــالــت بـلــوار بـسـيــج را بــا بــرآورد هــزيـنــه 000/000/600/1 ريـال از طـريـق مـنـاقـصـه بـه پـيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. مـتـقـاضـيـان مـي‌تـوانند جهت كسب اطلاع بيشتر حداكثر تا تاريخ 13/04/93 به شهرداري خالدآباد مراجعه و يا با شماره تلفن 54346850 - 031 تماس حاصل فرمايند.  

روابط عمومي شهرداري خالدآباد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 4 تیر1393ساعت 8:40  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه

(نوبت  دوم)

شهرداري زازران در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال جاري نسبت به عمليات احداث كانال دفع آب‌هاي سطحي بلوار ورودي شهر، محله وليعصر(عج) با اعتبار 000/000/700 ريال از طريق آگهي مناقصه اقدام نمايد.

لذا پيمانكاران واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ درج آگهي همه روزه به جز ايام تعطيل تا پايان وقت اداري جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه نمايند و حداكثر تا روز شنبه مورخ 14/4/93 جهت تسليم مدارك اقدام نمايند.

ضمناً‌ هزينه درج آگهي به عهده برنده آگهي مي‌باشد.

حميدرضا ابراهيم كرماني- شهردار زازران

+ نوشته شده در  چهارشنبه 4 تیر1393ساعت 8:39  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول(چاپ اول)

شهرداري افوس به استناد موافقتنامه‌هاي منعقد شده با معاونت محترم برنامه‌ريزي استانداري اصفهان در نظر دارد پروژه‌هاي عمراني زير را از محل اعتبارات استاني طبق نقشه و مشخصات موجود در شهرداري از طريق آگهي استعلام و با شرايط ذيل به پيمانكار واگذار نمايد.

الف) بر اساس موافقتنامه شماره 72421/5/20 مورخ 6/9/1392 انجام آسفالت معابر شهر با اعتبار 000/000/000/1 (يك ميليارد) ريال بر اساس قيمت هر تن آسفالت شامل خريد آسفالت و حمل و پخش و كوبيدن آسفالت به صورت جداگانه (قيمت خريد جدا و قيمت حمل،‌پخش وكوبيدن نيز جداگانه ارائه گردد.)

ب) بر اساس موافقتنامه شماره 72433/5/20 مورخ 6/9/1392 انجام فنس كشي محل دفن زباله‌هاي شهر افوس با مشخصات 1- فنس نمره 5/2 ،‌2- لوله گالوانيزه نمره 4، 3- ارتفاع فنس كشي 5/2 متر،‌4- انتهاي لوله به ارتفاع 30 سانتيمتر خم شده و  در رديف آخر سيم خاردار قرار گيرد. 5- اجراي كار شامل(پايين لوله شاخك خورده و در بتن قرار گيرد و دور فنس كشي خاكريزي انجام شود.

ج) پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 11/4/93 به شهرداري افوس ارائه نمايند.

تذكر مهم: وجودضمانتنامه بانكي جهت شركت در مناقصه ضروري مي‌باشد.

شماره تماس: 57512220-031

روح ا... بابائي- شهردار افوس
+ نوشته شده در  چهارشنبه 4 تیر1393ساعت 8:39  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)   چاپ اول

شهرداري گلپايگان در نظر دارد خريد مصالح و عمليات نصب شيشه موزه شهداي دفاع مقدس را به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به سايت شهرداري به نشانيWWW.Golpayegancity.irيا به مديريت امور فني و عمراني شهرداري گلپايگان مراجعه نمايند. 

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 24/4/1393 مي‌باشد.

روابط عمومي شهرداري گلپايگان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 4 تیر1393ساعت 8:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.                                                       

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

برآورد (ريال)

تضمين (ريال)

 

 

141-2-93

 

عمليات بهره برداري، خدمات مشتركين و خدمات

عمومي منطقه چادگان

 

 

جاري

 

429/099/307/1

 

 

000/354/65

 

 

142-2-93

 

نگهداري و اپراتوري تأسيسات و خدمات عمومي

منطقه لنجان

 

 

جاري

 

120/966/846/3

 

 

000/000/160

 

143-2-93

 

انجام امور اداري و خدمات عمومي منطقه برخوار

جاري

068/432/294/1

 

 

000/000/65

 

144-2-93

 

عمليات خدمات مشتركين منطقه 6 شهر اصفهان

 

جاري

 

000/271/783/2

 

 

000/500/127

 

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 14/4/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز يك شنبه به تاريخ 15/4/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتي www.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات www.iets.mporg.ir            شماره تلفن: 36680030-031

 

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 3 تیر1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

برآورد (ريال)

 

تضمين (ريال)

 

129- 2- 93

 

عمليات ويدئومتري و شستشو شبكه فاضلاب

مباركه و  كركوند

 

جاري (از محل اعتبارات

مشاركت فولاد مباركه)

 

000/950/549/1

 

000/497/77

 

130- 2- 93

 

عمليات ويدئومتري و شستشو شبكه

فاضلاب لنجان

 

جاري (از محل اعتبارات

مشاركت فولاد مباركه)

 

000/950/549/1

 

000/497/77

 

131- 2- 93

 

شستشو شبكه فاضلاب منطقه پنج شهر اصفهان

 

جاري

 

000/350/068/1

 

000/417/53

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 14/4/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 00 :8 صبح روز يك‌شنبه به تاريخ 15/4/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتي  WWW.abfaesfahan.ir‌

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات WWW.iets.mporg.ir‌

شماره تلفن: 36680030 031

 

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 3 تیر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد در نظر دارد نسبت به انتخاب پيمانكار جهت نصب و اجراي تأسيسات موتورخانه دانشكده مواد از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد، لذا از شركت‌هاي واجد شرايط كه داراي رتبه‌بندي مي‌باشند، دعوت به همكاري مي‌گردد تا حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از درج اين آگهي با مراجعه به سايت دانشگاه آزاد اسلامي نجف‌آباد، بخش مناقصات، نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند. 

لازم به ذكر است دانشگاه در رد يا قبول تمامي متقاضيان مختار مي‌باشد. 

آدرس سايت: www.iaun.ac.ir‌

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي  ‌واحد نجف‌آباد 

+ نوشته شده در  سه شنبه 3 تیر1393ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)2131- 20/3/93

شهرداري خوانسار به استناد مجوز شماره 121 مورخ 4/2/93 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد در خصوص روكش آسفالت معابر شهر خوانسار با اعتبار مبلغ 000/000/200/2 ريال به شرح ذيل اقدام نمايد.

مدارك مورد نياز جهت شركت در مناقصه

1- روكش آسفالت طبق فهرست بهاي سال 1392 وتفكيك قيمت آسفالت و حمل و قيرپاشي ارائه گردد.2- 5%‌سپرده به مبلغ 000/000/110 به عنوان سپرده شركت در مناقصه با ارائه ضمانت بانكي يا فيش واريزي به حساب سيبا 0105922986005 در پاكت در بسته تحويل دبيرخانه حراست شهرداري گردد.3- متقاضيان مي‌بايست تا آخر وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 5/4/93 پيشنهادات خود را درپاكت در بسته تحويل دبيرخانه محرمانه شهرداري نمايند.4- زمان رسيدگي به پيشنهادات رسيده راس ساعت 10 صبح روز شنبه 7/4/93 مي‌باشد.5- زمان اجرا دو ماه از زمان انعقاد قرارداد مي‌باشد.6- در صورت عدم انعقاد قرارداد سپرده نفر اول ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدين ترتيب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.7- هزينه آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.8- كميسيون در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.

شهرداري خوانسار
+ نوشته شده در  سه شنبه 3 تیر1393ساعت 8:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه عمومي

(مرحله دوم)

شهرداري پيربكران به استناد مصوبه شماره 60/93 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد انجام فاز يك پروژه احداث ساختمان امورمالياتي اين شهر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي و انتخاب پيمانكار اجرا نمايد.

لذا متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 21/4/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

مهدي دوستي- شهردار پيربكران

+ نوشته شده در  سه شنبه 3 تیر1393ساعت 8:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)   چاپ دوم

شهرداري فولادشهر به استناد مصوبه شماره 821/4 مورخ 4/12/92 شوراي اسلامي شهر در نظردارد عمليات ذيل را واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصه ذيل دعوت به عمل مي آيد.

ردیف

موضوع مناقصه

 

شماره مناقصه

 

مبلغ برآورد اوليه پروژه (ريال)

 

مبلغ سپرده شركت درمناقصه(ريال)

 

1

احداث آبنماي ريتميك ميدان وليعصر(عج)

 

8998/93 -27/3/93

 

000/000/000/2ريال

 

000/000/100  ريال

 

 

 

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 14/4/93 جهت اطلاع از شرايط و شركت در مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري فولادشهر مراجعه نمايند.                          

حسين اميري - شهردار فولادشهر
+ نوشته شده در  دوشنبه 2 تیر1393ساعت 9:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شـهـرداري شـاهيـن شهـر بـه استنـاد مجـوز شمـاره 3601/ ش مـورخ 1/12/92 شـوراي مـحـتـرم اسـلامـي شـهـر در نـظـر دارد عـمـلـيات احداث پارك‌هاي مـحـلـه‌اي هـشـت بـهـشـت و تـوسـعـه مـسـكـن گـلـديـس را بـا بـرآورد اوليه 119، 497،‌854 ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مـتـقـاضـيـان جـهـت كـسـب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي درساعت اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه  و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 21/4/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري- شهردار شاهين شهر
+ نوشته شده در  دوشنبه 2 تیر1393ساعت 8:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مزايده

(نوبت دوم)

شهرداري درچه در نظر دارد بر اساس مصوبه‌هاي شوراي اسلامي شهر به شماره‌هاي 69/93/ ش و 120/93/ ش شوراي اسلامي شهر نسبت به اجاره محوطه جهت نصب چرخ و فلك واجاره پاركينگ به شرح ذيل اقدام نمايد لذا ازمتقاضيان درخواست مي‌گردد جهت دريافت اسناد مزايده تا مورخ 7/4/93 به شهرداري درچه مراجعه نمايند.

1- واگذاري پاركينگ خودروهاي سبك شهرداري واقع در ابتداي خيابان شريعتي به صورت درصد از كرايه خودرو در پاركينگ

2- واگذاري فضاي مورد نياز جهت نصب دستگاه چرخ و فلك در پارك ساحلي به صورت اجاره بهاي ماهيانه

علي اكبر محمودي- شهردار درچه
+ نوشته شده در  دوشنبه 2 تیر1393ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري باغبادران به استناد مجوز شماره 75 مورخ 28/2/93 شوراي اسلامي شهر باغبادران در نظر دارد اجراي فاز اول سوله انبار مركزي را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/2 ريال از محل اعتبارات عمراني شهرداري و از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاع بيشتر از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثرتا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 19/4/93 به شهرداري باغبادران مراجعه نمايند، ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد. 

1- شركت كنندگان مي‌بايستي جهت دريافت اسناد مناقصه مبلغ 000/500 ريال به حساب 0103939166009 نزد بانك صادرات شعبه باغبادران واريز نمايند. 

2- شركت كنندگان مي‌بايستي 5% مبلغ آگهي را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب 3100005159008 نزد بانك ملي شعبه باغبادران واريز يا معادل آن ضمانتنامه بانكي ارائه نمايند. 

سايرشرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد. 

علي ساعدي- شهردار باغبادران
+ نوشته شده در  دوشنبه 2 تیر1393ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري باغبادران به استناد مجوز شماره 72 مورخ 21/2/93شوراي اسلامي شهر باغبادران در نظر دارد عمليات خريد آسفالت معابر را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/2 ريال از محل اعتبارات عمراني شهرداري و از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد،‌متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاع بيشتر از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 19/4/93 به شهرداري باغبادران مراجعه نمايند،‌ضمناً‌هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

1- شركت‌كنندگان مي‌بايستي جهت دريافت اسناد مناقصه مبلغ 000/500 ريال به حساب 0103939166009 نزد بانك صادرات شعبه باغبادران واريز نمايند.

2- شركت كنندگان مي بايستي 5% مبلغ آگهي را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب 3100005159008 نزد بانك ملي شعبه باغبادران واريز يا معادل آن ضمانتنامه بانكي ارائه نمايند.

ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد

علي ساعدي- شهردار باغبادران

+ نوشته شده در  دوشنبه 2 تیر1393ساعت 8:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

برآورد (ريال)

 

تضمين (ريال)

 

129- 2- 93

 

عمليات ويدئومتري و شستشو شبكه فاضلاب

مباركه و  كركوند

 

جاري (از محل اعتبارات

مشاركت فولاد مباركه)

 

000/950/549/1

 

000/497/77

 

130- 2- 93

 

عمليات ويدئومتري و شستشو شبكه

فاضلاب لنجان

 

جاري (از محل اعتبارات

مشاركت فولاد مباركه)

 

000/950/549/1

 

000/497/77

 

131- 2- 93

 

شستشو شبكه فاضلاب منطقه پنج شهر اصفهان

جاري

 

000/350/068/1

 

000/417/53

 

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 14/4/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 00 :8 صبح روز يك‌شنبه به تاريخ 15/4/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتي  WWW.abfaesfahan.ir‌

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات WWW.iets.mporg.ir‌

شماره تلفن: 36680030 - 031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 2 تیر1393ساعت 8:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

يك مرحله‌اي شماره 7/93/ ن

(نوبت اول)

اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان در نظر دارد موارد زير را به شركت‌هاي داراي صلاحيت  و با رعايت ظرفيت كاري و رتبه‌بندي از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد.

ازمتقاضيان دعوت مي‌گردد جهت دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 10/4/93 به پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات كشور به نشاني http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند.

1- احداث باند دوم محور اردستان- زواره اصفهان 2- احداث پل لارگان اصفهان 3- اجراي آسفالت گرم محور كمربندي جنوب غربي اصفهان4- اجراي لكه گيري هندسي و روكش آسفالت گرم محور حنا- آباده اصفهان5- خريد نيوجرسي جهت راه‌هاي حوزه استحفاظي استان اصفهان

مهلت تحويل پيشنهادها تا تاريخ 20/4/93                گشايش پيشنهادها ساعت 9 صبح 21/4/93

نشاني: اصفهان- خيابان سعادت آباد  تلفن: 36681068-031

روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان
+ نوشته شده در  یکشنبه 1 تیر1393ساعت 8:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت  اول)

سازمان ميادين ميوه وتره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات طراحي،‌توليد وا جراي ستون‌هاي فلزي،‌بادبندها،‌سازه،‌شكبه والمانهاي سازه فضاكار به صورت تخت از نوع گوي سان (مرو) واجراي آستر و رنگ‌آميزي سازه و المانها  به همراه تهيه مصالح و اجراي فونداسيون و صفحات بيس پليت مطابق با طراحي مورد تأييد سازمان همراه با اجراي سيستم همبندي و حفر چاه هاي ارت و همچنين تهيه و اجراي زيرسازي و پوشش سقف و پيرامون ضخامت شبكه سازه فضاكار بازار روز كوثر چهارده،‌با ساندويچ پنل شش سانتيمتري سقفي و ساندويچ پنل چهار سانتيمتري ديواري قرمز رنگ در جدار خارجي و سفيد رنگ جهت جدار داخلي با عايق پلي يورتان همراه با اجراي فلاشينگ و ناودان از لوله گالوانيزه 110 و آبرو از ورق 9/0 ميليمتر گالوانيزه به ابعاد 25* 30 به متراژ حدود1100 متر مربع واقع در اتوبان كشاورز- بعد از خيابان قائيمه- انتهاي بلوار شفق را به مبلغ تقريبي 000/000/850/3 ريال بر اساس متر مربع پوشش سقف اجرا شده از طريق مناقصه به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد. متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 01/04/93 تا پايان وقت اداري مورخه 10/04/93 با ارائه معرفي نامه معتبر و مدارك مربوطه به همراه سوابق كاري شركت به دفتر فني سازمان واقع در خيابان آمادگاه،‌روبروي هتل عباسي، مجتمع عباسي،‌طبقه همكف،‌واحد 107 مراجعه نموده وپس ازا خذ تأييديه دفتر فني اقدام به واريز مبلغ 000/500 ريال بابت هزينه تهيه اسناد مناقصه در وجه حساب جاري شماره 3100003041007 نزد بانك ملي ايران،‌شعبه اصفهان(قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي نموده واسناد مناقصه را دريافت نمايند. تلفن تماس: 32225535- 32211442

1- شركت كنندگان بايستي داراي تخصص،‌توان اجرايي مناسب، سابقه كاري و حسن سوابق در اين زمينه باشند.2- ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/20 ريال طي ضمانت بانكي يا فيش پرداختي الزامي است.3-مدت اجرا: سه ماه شمسي مي‌باشد.4- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 12 مورخه 12/04/93مي‌باشد.5- پيشنهادات در پايان وقت اداري مورخه 14/04/93 بازگشايي مي‌شود.6- سازمان دررد يا قبول پيشنهادات مختار مي‌باشد.7- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است.

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
+ نوشته شده در  یکشنبه 1 تیر1393ساعت 8:44  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

سازمان همياري شهرداري‌هاي استان اصفهان در نظر دارد دستگاه‌هاي زير(طبق مشخصات مندرج در فرم شرايط آگهي) را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

1- يك دستگاه لودر       2- دو دستگاه كمپرسي بنز

3- يك دستگاه بيل بكهو

4- يك دستگاه وانت مزدا دو كابين، دوگانه سوز

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر، دريافت وتكميل اسناد مربوطه،‌ارائه آنها و شركت در مناقصه مي‌توانند از روز دوشنبه مورخ 26/03/93 لغايت پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 05/04/93 به نشاني خيابان 22 بهمن- مجموعه اداري اميركبير،‌دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 32673090 و 32673075 -031

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري‌هاي استان اصفهان
+ نوشته شده در  یکشنبه 1 تیر1393ساعت 8:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم

 اجراي عمليات ترميم ترانشه و لوله گذاري فاضلاب

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي با فهرست بهاي سال 1392 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به پيمانكار داراي رتبه بندي و واجد صلاحيت واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

برآورد (ريال)

 

تضمين (ريال)

 

132-2-93

 

ترميم ترانشه هاي آسفالت منطقه پنج اصفهان

 

جاري

750/949/652/1

 

000/000/83

 

133-2-93

لوله گذاري شبكه فاضلاب نجف آباد (كمربند جنوبي تا خيابان مفتح)

 

جاري

902/668/207/2

 

000/000/111

 

134-2-93

 

توسعه لوله گذاري فاضلاب شهرك ياقوت واقع در شهرك نگين

 

جاري

668/602/023/2

 

000/000/102

 

137-2-93

 

توسعه شبكه فاضلاب منطقه 4

 

جاري

639/464/030/2

 

000/000/102

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 14/04/1393                   تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك شنبه به تاريخ 15/04/1393               دريافت اسناد: سايت اينترنتي www.abfaesfahan.ir               پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات www.iets.mporg.ir                 شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه 31 خرداد1393ساعت 9:9  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(چاپ دوم)

شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:

موضوع: مناقصه                  مناقصه تهيه، حمل و پخش آسفالت شهرك قدس كوي آفتاب و معابر منطقه 4

مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/000/4 ريال                      مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/200 ريال

مهلت ارائه پيشنهادها: ساعت 14 روز يك‌شنبه مورخ 15/4/93

محل دريافت اسناد: امور قراردادهاي شهرداري خميني‌شهر

محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه شهرداري مركزي خميني شهر

تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 17/4/93

مدت اعتبار پيشنهادها: روز شنبه 28/4/93

اصلاح، جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود.                                          

علي اصغر حاج حيدري-شهردار خميني شهر

+ نوشته شده در  شنبه 31 خرداد1393ساعت 9:8  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

شهرداري منظريه بر اساس مصوبه شماره 26 مورخ 18/3/93 شوراي اسلامي شهر منظريه،‌در نظر دارد پروژه‌هاي زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد الشرايط واگذار نمايد لذا متقاضيان مي‌توانند با واريز 5% سپرده شركت در مناقصه به حساب 3100002875006 سپرده شهرداري تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 3/4/93 جهت دريافت اسناد و شرايط شركت در مناقصه به واحد مالي مراجعه فرمايند. آخرين مهلت تحويل اسناد ساعت 14 روز  پنج شنبه مورخ 5/4/93 در محل شهرداري منظريه دبيرخانه محرمانه مي‌باشد. تاريخ گشايش اسناد روز يك‌شنبه 8/4/93 ساعت 18 عصر مي‌باشد.

ردیف

پروژه

 

شرح عمليات

 

مبلغ اعتبار

 

فهرست بهاي مورد عمل

 

1

اجراي بلوار

 

خاكبرداري،‌خاكريزي، جدولگذاري و آسفالت

 

000/000/000/3

 

راه و باند سال 92

 

2

اجراي ميدان ورودي

 

خاكبرداري، خاكريزي، جدولگذاري

 

000/000/500/1

راه و باند سال 92

 

 

مرتضوي - شهردار منظريه

+ نوشته شده در  شنبه 31 خرداد1393ساعت 9:7  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري گلپايگان در نظر دارد پروژه حفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز را به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان جهت كسب اطـــــلاعـــــات بــيــشــتـــــر مـــــي‌‌تـــــوانــنــــد بــــه ســــايــــت شــهــــرداري بــــه نــشــــانــــي www.Golpayegancity.ir يـــا بـــه مـــديــريــت امــور مــالــي و اداري شهرداري گلپايگان مراجعه نمايند.

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 12/4/1393 مي‌باشد.                                                  

روابط عمومي شهرداري گلپايگان

+ نوشته شده در  شنبه 31 خرداد1393ساعت 9:7  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقلام مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي ‌خريداري نمايد .

 

 

ردیف

 

 

موضوع مناقصه

 

 

 

شماره مناقصه

 

 

 

 

 

تاريخ برگزاري مناقصه

 

 

 

ساعت برگزاري مناقصه

 

 

 

مبلغ   ضمانتنامه (ريال)

 

 

 

 

1

مناقصه معاوضه انواع كابل

خودنگهدار با سيم هاي مسي اسقاط

 

 

93/1299

 

 

14/04/93

 

 

30/9 صبح

 

 

000/200/801

 

 

 

مدت دريافت اسناد مناقصه : ‌از روز شنبه مورخ 31/03 /93 ‌ تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 05/04/93 ‌در قبال فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده بحساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان

مدت تحويل پيشنهادات : ‌از روزپنجشنبه مورخ 05/04/93 ‌لغايت ساعت 30/8  صبح روز شنبه مورخ 14/04/93 ‌

محل تحويل پيشنهادات : ‌اصفهان چهار باغ بالا خيابان شريعتي دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان

تضامين مورد قبول : ‌پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر يا فيش واريزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

ساير توضيحات : 

1-هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي نصف جهان و جهان اقتصاد  بعهده برنده مناقصه مي باشد.

2-مناقصه گران بايستي داراي تاييديه فني از توانير باشند . 

3-داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلي  270 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.

4-اسـنـــاد و مـــدارك و اطـــلاعـــات كـــامـــل  ايـــن مـنـــاقـصـــه در  ســـايـــت  ايـنـتـــرنـتـــي مـعـــامـــلات تـــوانـيـــر ‌بـــه آدرس   >http://tender.tavanir.org.ir<‌ قابل دسترسي مي باشد همچنين آگهي اين مناقصات در سايت پايگاه ملي مـنـاقـصـات ايـران بـه آدرس> http://iets.mporg.ir< ‌ و سـايـت شـركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس  WWW.epedc.ir ‌قابل دسترسي مي باشد . 

5-به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا لاك گرفته شده با لاك غلطگير و يا پيشنهاداتي كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان 

‌امور تداركات و انبارها

+ نوشته شده در  شنبه 31 خرداد1393ساعت 9:6  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(مرحله اول)نوبت دوم

شهرداري اژيه به استناد مجوز شماره 219/93 مورخ 20/3/1393 شوراي اسلامي شهر اژيه، در نظر دارد اجراي عمليات ساخت و نصب سوله اسكلت فلزي جوشي پيچ و مهره‌اي سالن گلزار شهداي اژيه را به ابعاد 26 در 54 متر طبق نقشه و مشخصات موجود از طريق مناقصه عمومي و قيمت پيشنهادي بر اساس هر كيلوگرم را به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد؛ لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 2/4/1393 تا پايان روز 11/4/1393 پيشنهادات خود را به شهرداري اژيه تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس: 6-03146502745                                 

  ضمناً‌هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

حسين نظام زاده - شهردار اژيه

+ نوشته شده در  شنبه 31 خرداد1393ساعت 9:3  توسط روزنامه نصف جهان  | 

<آگهي مناقصه عمومي>

(نوبت سوم) چاپ دوم

شهرداري فولادشهر به استناد مصوبه شماره 821/4 مورخ 4/12/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات ذيل را واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصه ذيل دعوت به عمل مي آيد.

 

رديف

 

 

 

 

موضوع مناقصه

 

 

شماره مناقصه

 

 

 

مبلغ برآورد اوليه پروژه (ريال)

 

 

 

مبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال)

 

 

1

 

عمليات احداث سرويس بهداشتي در دو نقطه پارك جنگلي فولادشهر

 

8403/93-21/3/93

 

000/000/200/2 ريال

 

000/000/110 ريال

 

 

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 8/4/93 جهت اطلاع از شرايط و شركت در مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري فولادشهر مراجعه نمايند.

حسين اميري - شهردار فولادشهر

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 29 خرداد1393ساعت 8:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

اجراي عمليات ترميم ترانشه و لوله گذاري فاضلاب

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي با فهرست بهاي سال 1392 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به پيمانكار داراي رتبه بندي و واجد صلاحيت واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

برآورد (ريال)

 

تضمين (ريال)

 

132-2-93

 

ترميم ترانشه هاي آسفالت منطقه پنج اصفهان

 

جاري

750/949/652/1

 

000/000/83

 

133-2-93

 

لوله گذاري شبكه فاضلاب نجف آباد (كمربند جنوبي تا خيابان مفتح)

 

جاري

902/668/207/2

 

000/000/111

 

134-2-93

 

توسعه لوله گذاري فاضلاب شهرك ياقوت واقع در شهرك نگين

 

جاري

668/602/023/2

 

000/000/102

 

137-2-93

 

توسعه شبكه فاضلاب منطقه 4

 

جاري

639/464/030/2

 

000/000/102

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 14/04/1393                   تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك شنبه به تاريخ 15/04/1393               دريافت اسناد: سايت اينترنتي www.abfaesfahan.ir               پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات www.iets.mporg.ir                 شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 29 خرداد1393ساعت 8:52  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول (چاپ دوم)

شهرداري رزوه در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1393 كه طي نامه شماره 294 مورخ 8/11/92 به تأييد و تصويب شوراي محترم اسلامي شهر رسيده است نسبت به اجراي پروژه زيرسازي و آسفالت معابر اصلي و فرعي شهر از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي‌آيد جهت اطلاع از شرايط و اخذ اسناد مناقصه به امور مالي شهرداري رزوه مراجعه يا با شماره تلفن 57702003 تماس حاصل فرمايند.

1- اعتبار مصوب 000/000/800 ريال.

2- دادن سپرده اي معادل 5 درصد كل اعتبار مصوب به صورت نقدي يا ضمانتنامه بانكي.

3- برنده اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداري نباشند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

4- مدت قبول پيشنهادات از تاريخ نشر آگهي مناقصه نوبت دوم به مدت 10 روز است

5- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

6- تاريخ بازگشايي پيشنهادات ساعت 8 صبح روز يك شنبه مورخ 8/4/93 در محل شهرداري مي‌باشد                       

هدايت نظري - شهردار رزوه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 29 خرداد1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم) (چاپ دوم)

شهرداري قهدريجان در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه سال 1393  عمليات‌هاي مشروحه زير را از طريق آگهي مناقصه به پيمانكاران و شركت‌هاي واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي توانند از تاريخ 21/3/93 لغايت 29/3/93 به حسابداري شهرداري مراجعه يا براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره 37502700-031 تماس حاصل فرمايند.

 

نام پروژه

 

 

مبلغ اعتبار اوليه

مبناي پيشنهاد

قيمت

 

سپرده شركت در مناقصه به(ريال)

محل تأمين اعتبار

 

 

خريد آسفالت گرم

 

 

000/000/500/5

 

بر اساس هر تن

 

000/000/275

 

شهرداري

 

 

اجراي كانال دفع

آب‌هاي سطحي

 

000/000/000/1

 

فهرست بهاي ابنيه سال 92

 

000/000/50

 

 

شهرداري

 

 

 

مهدي غلامي - شهردار قهدريجان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 28 خرداد1393ساعت 9:3  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري زازران در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال جاري نسبت به عمليات احداث كانال دفع آب‌هاي سطحي بلوار ورودي شهر، محله وليعصر(عج) با اعتبار 000/000/700 ريال از طريق آگهي مناقصه اقدام نمايد.

لذا پيمانكاران واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ درج آگهي همه روزه به جز ايام تعطيل تا پايان وقت اداري جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه نمايند و حداكثر تا روز شنبه مورخ 14/4/93 جهت تسليم مدارك اقدام نمايند.

ضمناً‌ هزينه درج آگهي به عهده برنده آگهي مي‌باشد.

حميدرضا ابراهيم كرماني- شهردار زازران

+ نوشته شده در  چهارشنبه 28 خرداد1393ساعت 9:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول) چاپ اول

شهرداري فولادشهر به استناد مصوبه شماره 821/4 مورخ 4/12/92 شوراي اسلامي شهر در نظردارد عمليات ذيل را واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصه ذيل دعوت به عمل مي آيد.

 

ردیف

 

موضوع مناقصه

 

 

شماره مناقصه

 

مبلغ برآورد اوليه پروژه (ريال)

 

مبلغ سپرده شركت درمناقصه(ريال)

 

 

1

 

احداث آبنماي ريتميك ميدان وليعصر(عج)

 

8998/93 -27/3/93

 

000/000/000/2ريال

 

000/000/100  ريال

 

 

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 14/4/93 جهت اطلاع از شرايط و شركت در مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري فولادشهر مراجعه نمايند.                         

 

حسين اميري - شهردار فولادشهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 28 خرداد1393ساعت 8:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

سازمان همياري شهرداري‌هاي استان اصفهان در نظر دارد دستگاه‌هاي زير(طبق مشخصات مندرج در فرم شرايط آگهي) را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

1- يك دستگاه لودر       2- دو دستگاه كمپرسي بنز

3- يك دستگاه بيل بكهو

4- يك دستگاه وانت مزدا دو كابين، دوگانه سوز

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر، دريافت وتكميل اسناد مربوطه،‌ارائه آنها و شركت در مناقصه مي‌توانند از روز دوشنبه مورخ 26/03/93 لغايت پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 05/04/93 به نشاني خيابان 22 بهمن- مجموعه اداري اميركبير،‌دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 32673090 و 32673075 -031

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري‌هاي استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 27 خرداد1393ساعت 8:39  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شركت عمران شهر جديد مجلسي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد مطابق ماده 13 قانون برگزاري مناقصات، نگهداري فضاي سبز شهر جديد مجلسي را به شركت‌هاي تشخيص صلاحيت شده و داراي تأييد صلاحيت از اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان واگذار نمايد.

مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدين شرايط مي توانند ظرف مدت هفت روز از نشر نوبت دوم آگهي، جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي اين شركت مراجعه نمايند. اسناد مناقصه به نماينده مناقصه‌گر با ارائه گواهينامه و معرفينامه معتبر با مهر و امضاي مجاز تحويل داده خواهد شد.

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: مناقصه‌گران پس از تكميل اسناد حداكثر تا ده روز مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكت‌هاي لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل داده و رسيد تحويل دريافت نمايند.

نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: اصفهان - كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن - شهر جديد مجلسي - بلوار ارم - شركت عمران مجلسي

تلفن: 52472733-031 ، دورنگار: 52472214-031

صندوق پستي: 11178-86316                   سايت اينترنتي: www.majlessiintoir.gov.ir                                                                    

 

م الف: 5379

شركت عمران شهر جديد مجلسي

+ نوشته شده در  سه شنبه 27 خرداد1393ساعت 8:37  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر