X
تبلیغات
مزایده و مناقصه - آگهی های مناقصه

مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي مناقصه

شماره 2497-92 مورخه 17/9/92

شهرداري مشكات در نظر دارد براساس كد رديف شماره 350106 دفترچه بودجه سال 92 شهرداري، پروژه تكميل بخش ابنيه بوستان گل نرجس و اجراي مسير سلامت بلوار مطهري را از محل درآمدهاي عمومي شهرداري به مبلغ اوليه 000/000/500/3 ريال طي تشريفات مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از شركت‌هاي صلاحيت‌دار كه داراي توان اجرايي مي‌باشند دعوت مي‌گردد جهت روِيت نقشه‌ها و دريافت اسناد و مدارك مناقصه با ارائه اصل فيش بانكي به مبلغ 000/200 ريال به شماره حساب 71434 شعبه بانك تجارت مشكات، به واحد امور حقوقي و قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند. مدت قبول پيشنهادها از تاريخ انتشار آخرين آگهي حداكثر به مدت 10 روز مي‌باشد. هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

1- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

2- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است، جهت روِيت اسناد به سايت شهرداري مشكات به آدرس www.Meshkatcity.ir مراجعه نماييد.

تلفن تماس: 7-2483736-0361

روابط‌عمومي شهرداري مشكات

+ نوشته شده در  سه شنبه 19 آذر1392ساعت 12:28  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

شركت آب  منطقه‌اي اصفهان درنظر دارد تعميرات شبكه‌هاي آبياري مهيار و جرقويه را از طـريـق منـاقصـه عمومي با شرايط و مشخصات زير به پيمانكار واجدصلاحيت واگذار نمايد. لذا از مناقصه‌گراني كه تمايل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت به همكاري مي‌گردد.

مبلغ پايه: حدود 3358601375 (سه ميليارد و سيصد و پنجاه و هشت ميليون و ششصد و يكهزار و سيصدوهفتاد و پنج ريال) براساس فهرست بهاي پايه آبياري و زهكشي سال 1392

شرايط متقاضي: 1-داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري اشخاص حقيقي يا حقوقي در رشـتـــه آب 2-قـــابـــل‌مـشـــاهـــده بـــودن مـشـخـصـــات رتـبـــه‌بـنـــدي در پــايـگــاه اطــلاع‌رســانــي sajar.mporg.ir ،‌3-داشتـن ظـرفيت آزادكاري به اندازه مبلغ برآورد فوق،‌لازم به يــادآوري اسـت مبلـغ ظـرفيـت كـاري بـراسـاس تـاريـخ اخـذ گـواهينـامـه صـلاحيـت ثـابـت مي‌باشد.

محل اجراء: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- منطقه مهيار

مدت اجراء: 6 ماه

هزينه تهيه اسناد مناقصه،‌نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و مكان و زمان تحويل پيشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص مي‌شود.

واجدين شرايط از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي حداكثر به‌مدت 10 روز مهلت دارند نــســبــت بــه اعــلام آمــادگــي كـتـبــي، ثـبــت‌نــام و اعــلام آمــادگــي در ســايــت ايــن شــركــت )WWW.ESRW( و ارائه مدارك مثبته به شركت اقدام نمايند پس از تعيين فهرست كوتاه مناقصه‌گران از آنها جهت خريد اسناد مناقصه دعوت به‌عمل خواهد آمد.

نشاني مناقصه‌گزار: اصفهان- پل خواجو- بلوار آئينه‌خانه- جنب هلال‌احمر- شركت آب منطقه‌اي اصفهان- دفتر قراردادها- كدپستي 76473-81646 صندوق پستي 391.  تلفن‌تماس 5-6615360 داخلي 121 و 122 فاكس: 6611073

م‌الف: 9865

امور قراردادها

+ نوشته شده در  یکشنبه 17 آذر1392ساعت 9:32  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي  مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري جوزدان در نظر دارد عمليات نگهداري و توسعه فضاي سبز شهر را از طريق آگهي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت شركت در آگهي مذكور و كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 25/09/92 به شهرداري جوزدان مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 26/09/92 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

تلفن تماس: 5-03312283544

ايرجي -  شهردار جوزدان

+ نوشته شده در  یکشنبه 17 آذر1392ساعت 9:32  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه اجراي عمليات ترميم ترانشه و لوله‌گذاري آب

(نوبت اول)

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان درنظر دارد پروژه‌هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي با فهرست بهاي سال 1392 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به پيمانكار داراي رتبه‌بندي و واجدصلاحيت واگذار نمايد.

شماره مناقصه

محل اجرا

نوع بودجه

تضمين (ريال)

برآورد (ريال)

352-3-92

ترميم ترانشه در سطح منطقه يك شهر اصفهان

جاري

000/000/91

500/420/818/1

353-3-92

ترميم ترانشه در سطح منطقه سه شهر اصفهان

جاري

000/000/100

200/769/999/1

355-3-92

اصلاح و توسعه شبكه آب منطقه دو شهر اصفهان

جاري

000/500/22

710/384/448

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 30/9/1392

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز يك‌شنبه 1/10/1392

دريافت اسناد: سايت اينترنتي WWW.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات WWW.iets.mporg.ir                          

شماره تلفن: 6680030-0311

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 17 آذر1392ساعت 9:31  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

دستگاه مناقصه گزار: شهرداري مباركه

موضوع:

رديف

عنوان پروژه

 

برآورد اعتبار(ريال)

1

عمليات مديريت، نگهداري، حفظ و حراست، اصلاح و توسعه از اعيان، عرصه و تأسيسات فضاي سبز ورودي شهر، محلات سجاديه و نهچير

671/259/630/2

2

عمليات مديريت، نگهداري، حفظ و حراست، اصلاح و توسعه از اعيان، عرصه و تأسيسات فضاي سبز پارك ساحلي سرارود و بلوار امام خميني(ره)

850/228/800/1

شرايط متقاضيان:

الف: كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي تأييد صلاحيت و رتبه بندي معتبر با رعايت ظرفيت خالي (مجاز) ارجاع كار

ب) داشتن تجهيزات، امكانات، تخصص لازم و سابقه كار مرتبط با پروژه مذكور

ج) توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و همچنين تهيه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد

مبلـغ و نـوع تضميـن: 5 % مبلـغ كـل بـرآورد اعتبار، به صورت ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي در وجه شهرداري مباركه

مـحــل دريــافــت اسـنــاد مـنــاقـصــه: مـبـاركـه - ميـدان انقـلاب، سـاختمـان شهـرداري، امـور قـراردادهـا (5222021-0335) با ارائه معرفي نامه كتبي

مبلغ خريد اسناد مناقصه: مبلغ 000/400 ريال جهت هر پروژه

تاريخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات اداري تا روز شنبه مورخ 30/9/92

مـهـلت تكميل و تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري: تا ساعت 12 بعد از ظهر روزهاي 3/10/92 و 4/10/92

زمـان بـازگـشـايـي پـيـشـنـهـادات مـنـاقصه: راس ساعت 17 روز شنبه مورخ 7/10/92 در محل ساختمان شهرداري

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج گرديده است.

شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار مي باشد.

نفري- شهردار مباركه

+ نوشته شده در  شنبه 16 آذر1392ساعت 9:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري شهرضا در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي پروژه‌هاي عمراني ذيل را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

رديف

عمليات

موقعيت

تا سقف مبلغ

مبلغ سپرده شركت درمناقصه

1

تكميل جدولگذاري

خيابان گاز، بلوار خاوران، بلوار دامپزشكي اسلام‌آباد، فاز 1 و 2 صنايع كارگاهي اميركبير

000/000/000/3 ريال

 (سه ميليارد ريال)

000/000/150 ريال (يكصد و پنجاه ميليون ريال)

2

تكميل و اجراي ابنيه

ميدان فروش  دام قطعه 1 شامل 10 غرفه

000/000/000/5 ريال

 (پنج ميليارد ريال)

000/000/250 ريال (دويست و پنجاه ميليون ريال)

3

تكميل و اجراي ابنيه

ميدان فروش دام قطعه 2 شامل 10 غرفه

000/000/000/6 ريال

(شش ميليارد ريال)

000/000/300 ريال (سيصد ميليون ريال)

4

تكميل و اجراي ابنيه

ميدان فروش دام قطعه 3 شامل 10 غرفه

000/000/200/6 ريال

 (شش ميليارد  و دويستميليون ريال)

000/000/310 ريال (سيصد و ده ميليون ريال)

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه‌بندي مي‌توانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 28/9/1392 همه‌روزه به جز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا روز شنبه مورخ 30/09/1392 جهت تسليم مدارك اقدام نمايند.

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب 3100000052002 شهرداري شهرضا مي‌باشد.

تاريخ گشايش اسناد: ساعت 15 روز يك‌شنبه مورخ 1/10/1392 در محل شهرداري شهرضا.

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا www.shahreza.ir

شهرداري شهرضا

+ نوشته شده در  شنبه 16 آذر1392ساعت 9:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

1- دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري طالخونچه                            

2- موضوع مناقصه: احداث خيابان شهيد كاظم فرزندي

3- مهلت دريافت اسناد: شنبه مورخه 23/09/1392

4- نشاني محل دريافت اسناد: طالخونچه ابتداي بلوار امام(ره) ساختمان شهرداري امور قراردادها

5- اعتبار اوليه موضوع مناقصه: 000/000/000/5 (پنج ميليارد ريال)

6- هزينه تهيه اسناد و نحوه تحويل آن: واريز مبلغ 100000 ريال به حساب مهر كشاورزي شماره 282780815 به نام شهرداري طالخونچه

7- نــوع و مبلـغ تضميـن: 5% اعتبـار اوليـه معـادل 000/000/250 ريـال بـه‌صـورت نقـد واريـز بـه جـاري سيبـا شمـاره 3100003203003 ملي به نام شهرداري طالخونچه يا به‌صورت ضمانتنامه بانكي

8- نظارت: دفتر فني شهرداري طالخونچه                              

9- هزينه انتشار آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

احمدي - شهردار طالخونچه

+ نوشته شده در  شنبه 16 آذر1392ساعت 9:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت  دوم

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

محل اجرا

نوع بودجه

برآورد (ريال)

تضمين (ريال)

350-3-92

رسيدگي به حوادث شبكه آبرساني منطقه برخوار

جاري

000/552/707/1

000/000/86

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاريخ 23/9/92

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه به تاريخ 24/9/92

دريافت اسناد: سايت اينترنتي    www.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات www.iets.mporg.it                         

 شماره تلفن: 6680030-0311

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 13 آذر1392ساعت 9:28  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت  دوم)

شـهــرداري گلپـايگـان درنظـر دارد عمليـات جمـعآوري و حمـل زباله و نظافت معابر شهر گلپايگان را به متقاضيان واجدشرايط واگـذار نـمـايـد، متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت شـــهــــرداري بــــه نــشــــانــــي WWW.Golpayegancity.ir يــــا بــــه مديريت امور مالي و اداري شهرداري گلپايگان مراجعه نمايند.

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 24/9/1392 مي‌باشد.

روابط‌عمومي شهرداري گلپايگان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 13 آذر1392ساعت 9:28  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري شاهين‌شهر به استناد مجوز شماره 2658/ش مورخ 24/1/92 شوراي محترم اسلامي شهر درنظر دارد عمليات موضوعات ذيل را به پيمانكاران واجدشرايط واگذار نمايد.

متقـاضيـان جهـت كسـب اطـلاعـات بيشتـر و اخـذ اوراق منـاقصه مي‌بايستي درساعت اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز شنبه مـورخ 23/9/92 بـه دبيـرخـانـه شهـرداري تحـويـل نمـاينـد. شهـرداري در رد يـا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

ردیف

موضوع

اعتبار

1

عمليات زيرسازي جدولگذاري و آسفالت معابر محله ميلاد و ساير معابر سطح شهر

229/405/382/4 ريال

ذاكري- شهردار شاهين‌شهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 13 آذر1392ساعت 9:27  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت سوم)

شـهـــرداري مـيـمــه بــه اسـتـنــاد مـجــوز شـمــاره 350/92 مــورخ 4/9/92 شـوراي محتـرم اسـلامـي شهـر در نظـر دارد اجـراي عمليـات ساخت پل زيرگذر بلوار انقلاب اسلامي شهر ميمه به صورت باكس‌هاي بتوني تعداد دو دهانه پل به تعداد 96 عدد و ابعاد 1*4*3 متر تحويل در محل و با اعتباري به مبلغ 000/000/500/2 ريال را طبق نقشه‌هاي دفتر تحقيقات و معيارهاي فني راه و شهرسازي موجود در شهرداري از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ درج آگهي در روزنامه حداكثر ظرف مدت ده روز به شهرداري واقع در ميمه، بلوار انقلاب اسلامي مراجعه و نسبت به دريافت فـــرم مـــربـــوط بـــه شـــركـــت در مـنـــاقـصـــه اقـــدام و يـــا جـهـــت كـســـب اطــلاعــات بــا شـمــاره تـلـفــن 4222434- 0312 ايـن شهـرداري تمـاس حـاصـل و يـا بـه سـايـت www.mevmeh.ir مـراجعه نمايند. ضمناً شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است و هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

كرمي شهردار ميمه

+ نوشته شده در  سه شنبه 12 آذر1392ساعت 9:24  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

1- دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري طالخونچه

2- موضوع مناقصه: احداث خيابان شهيد كاظم فرزندي

3- مهلت دريافت اسناد: شنبه مورخه 23/09/1392

4- نشاني محل دريافت اسناد: طالخونچه ابتداي بلوار امام(ره) ساختمان شهرداري امور قراردادها

5- اعتبار اوليه موضوع مناقصه: 000/000/000/5 (پنج ميليارد ريال)

6- هزينه تهيه اسناد و نحوه تحويل آن: واريز مبلغ 100000 ريال به حساب مهر كشاورزي شماره 282780815 به نام شهرداري طالخونچه

7- نوع و مبلغ تضمين: 5% اعتبار اوليه معادل 000/000/250 ريال به‌صورت نقد واريز به جاري سيبا شماره 3100003203003 ملي به نام شهرداري طالخونچه يا به‌صورت ضمانتنامه بانكي

8- نظارت: دفتر فني شهرداري طالخونچه

9- هزينه انتشار آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

احمدي - شهردار طالخونچه

+ نوشته شده در  سه شنبه 12 آذر1392ساعت 9:24  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

محل اجرا

نوع بودجه

برآورد (ريال)

تضمين (ريال)

350-3-92

رسيدگي به حوادث شبكه آبرساني منطقه برخوار

جاري

000/552/707/1

000/000/86

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاريخ 23/9/92

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه به تاريخ 24/9/92

دريافت اسناد: سايت اينترنتي    www.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات www.iets.mporg.it                        

 شماره تلفن: 6680030-0311

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 12 آذر1392ساعت 9:23  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

 نوبت اول - مرحله اول

شهرداري ورزنه به استناد مجوز شوراي اسلامي شهر ورزنه در نظر دارد امورات خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري را شامل: الف: جمع‌آوري، حمل و دفن زباله، تفكيك زباله از مبدا و بازيافت، رفت و روب ونظافت كلي شهر به صورت مستمر، انجام امورات كشتارگاه، انجام امور سرايداري، نامه‌رساني و خدمات ساختمان شهرداري و انجام امورات مربوط به اجرائيات و تخلفات ساختماني ب: حفظ و نگهداري كل فضاي سبز، آماده‌سازي و ايجاد فضاي سبز، كاشت گل و نهال و چمن، انجام امورات مربوط به تأسيسات شبكه آب فضاي سبز، انجام امور نگهباني و سرايداري ساختمان آتش‌نشاني شهرداري كه موارد آن به طور كلي در قرارداد ذكر خواهد شد به صورت پيمانكاري و به مدت 5 ماه به شركت‌هاي خدماتي و پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا علاقه‌مندان در صورت داشتن شرايط لازم مي‌توانند جهت شركت در مناقصه مذكور و كسب اطلاعات بيشتر در ساعات اداري به واحدهاي خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري ورزنه مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت  اداري روز شنبه مورخ 16/9/92 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. توضيح: هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد. - كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. - شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌توانند يكي از گزينه‌هاي الف و ب را انتخاب و يا در صورت داشتن توان و شرايط لازم براي انجام امورات هر دو گزينه را انتخاب نمايند. - شهرداري مي‌تواند در صورت رضايت از عملكرد پيمانكار و بعد از اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر ورزنه نسبت به تمديد قرارداد منعقده به مدت يك‌سال ديگر اقدام نمايد.        

         تلفن تماس: 03126482220

عطايي - شهردار ورزنه

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 آذر1392ساعت 9:41  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي  مناقصه

(نوبت دوم) شماره آگهي :3808           مورخ:7/9/92

اداره كل نوسازي مدارس استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي مشروحه ذيل كه از محل اعتبارات دولتي پيش بيني اعتبار شده را از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط و تشخيص صلاحيت شده واگذار نمايد.

عنوان پروژه

مدت قرارداد

مبلغ تضمين شركت در مناقصه

رتبه و رشته مورد نياز

برآورد اوليه به ريال

نوبت مناقصه

تكميل آزمايشگاه مركزي خيام (كلباسي)ناحيه2

 

2 ماه

000/000/15

حداقل رتبه 5 ابنيه

934/818/574/2

نوبت اول

تكميل مدرسه مشاركتي 5 كلاسه احسان شماره 2 نطنز

 

3 ماه

000/000/21

حداقل رتبه 5 ابنيه

906/544/626/4

نوبت اول

تكميل مقاوم سازي مدرسه 22 بهمن زمان‌‌آبادباغبادران

 

3 ماه

000/000/10

حداقل پايه 2 ابنيه اشخاص حقيقي

 

237/363/968

نوبت دوم

تكميل مقاوم سازي مدرسه زكرياي رازي

كچوئيه باغبادران

 

3 ماه

000/000/10

حداقل پايه 3 ابنيه

اشخاص حقيقي

 

611/654/950

نوبت دوم

تكميل ساختمان استخر ادب ناحيه 2

 

2 ماه

000/000/11

حداقل پايه 2 ابنيه اشخاص حقيقي

 

000/000/360/1

نوبت دوم

متقاضيان مي توانند از زمان انتشار به مدت 4 روز كاري جهت دريافت اسناد مناقصه به اين اداره كل واقع در بلوار هشت بهشت - مقابل بازار هنر مراجعه نمايند و جهت تكميل و تحويل پيشنهادها تا پايان وقت اداري تاريخ 25/9/92 مراجعه نمايند. ضمناً شركت‌هايي مي توانند نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند كه مدارك پرونده ارزيابي آنان تكميل شده باشد.متن اين مناقصه در پايگاه اينترنتي www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل روِيت مي‌باشد.لازم به ذكر است هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.        

م الف: 9498

اداره كل نوسازي مدارس استان اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 آذر1392ساعت 9:40  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شماره 15/21/92  (نوبت دوم)

دستگاه مناقصه‌گزار: اداره كل حمل‌و‌نقل و پايانه‌هاي استان اصفهان

موضوع مناقصه: تهيه، ساخت، نصب و اجراي كامل 12 عدد تابلو شناسايي جهت 4 باب مجتمع خدماتي رفاهي:

1- نيستان كوير در كيلومتر 7 محور نائين- اردستان، سمت چپ

2- پرديسان در كيلومتر 68 محور نائين- اردستان، سمت چپ

3- طلازرين نجف‌آباد در كيلومتر 5 محور تيران- شهركرد، سمت راست

4- الغدير در كيلومتر 45 محور چمن سلطان- داران، سمت راست

سپرده مناقصه: مبلغ سپرده مناقصه 000/000/150 ريال به صورت ضمانتنامه بانكي يا فيش واريزي به حساب 2176370201008 بانك ملي به نام اداره كل

مهلت و محل دريافت اسناد: دريافت اسناد از تاريخ درج آگهي در روزنامه به مدت 10 روز- دبيرخانه اداره كل حمل‌و‌نقل و پايانه‌هاي استان اصفهان- بلوار ميرزا كوچك‌خان جنگلي

مهلت و محل تحويل پيشنهادات: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 25/9/92- دبيرخانه اداره كل

زمان و مكان بازگشايي پاكت‌ها: ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه مورخ 26/9/92- سالن جلسات اداره كل

براي كسب اطلاعات بيشتر رجوع كنيد به سايت IETS.MPORG.IR

م‌الف: 9288

اداره كل حمل‌و‌نقل و پايانه‌هاي استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آذر1392ساعت 9:43  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول -مرحله اول

شهرداري ورزنه به استناد مجوز شوراي اسلامي شهر ورزنه در نظر دارد امورات خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري را شامل:

الف: جمع‌آوري، حمل و دفن زباله، تفكيك زباله از مبدا و بازيافت، رفت و روب ونظافت كلي شهر به صورت مستمر، انجام امورات كشتارگاه، انجام امور سرايداري، نامه‌رساني و خدمات ساختمان شهرداري و انجام امورات مربوط به اجرائيات و تخلفات ساختماني

ب: حفظ و نگهداري كل فضاي سبز، آماده‌سازي و ايجاد فضاي سبز، كاشت گل و نهال و چمن، انجام امورات مربوط به تأسيسات شبكه آب فضاي سبز، انجام امور نگهباني و سرايداري ساختمان آتش‌نشاني شهرداري كه موارد آن به طور كلي در قرارداد ذكر خواهد شد به صورت پيمانكاري و به مدت 5 ماه به شركت‌هاي خدماتي و پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا علاقه‌مندان در صورت داشتن شرايط لازم مي‌توانند جهت شركت در مناقصه مذكور و كسب اطلاعات بيشتر در ساعات اداري به واحدهاي خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري ورزنه مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت  اداري روز شنبه مورخ 16/9/92 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. توضيح: هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد. - كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. - شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌توانند يكي از گزينه‌هاي الف و ب را انتخاب و يا در صورت داشتن توان و شرايط لازم براي انجام امورات هر دو گزينه را انتخاب نمايند. - شهرداري مي‌تواند در صورت رضايت از عملكرد پيمانكار و بعد از اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر ورزنه نسبت به تمديد قرارداد منعقده به مدت يك‌سال ديگر اقدام نمايد. تلفن تماس: 03126482220

عطايي - شهردار ورزنه

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آذر1392ساعت 9:43  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري شاهين‌شهر به استناد مجوز شماره 2658/ ش مورخ 24/1/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد عمليات موضوعات ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعت اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 16/9/92 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

رديف

موضوع

اعتبار

1

خريد چهار دستگاه اكونوپك جهت ورزشگاه‌هاي خانه كارگر و حاجي‌آباد و طالقاني

000/000/500/2 ريال

ذاكري - شهردار شاهين شهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آذر1392ساعت 9:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

 (نوبت اول)

شـهــرداري گلپـايگـان درنظـر دارد عمليـات جمـعآوري و حمـل زباله و نظافت معابر شهر گلپايگان را به متقاضيان واجدشرايط واگـذار نـمـايـد، متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت شـــهــــرداري بــــه نــشــــانــــي WWW.Golpayegancity.ir يــــا بــــه مديريت امور مالي و اداري شهرداري گلپايگان مراجعه نمايند.

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 24/9/1392 مي‌باشد.

روابط‌عمومي شهرداري گلپايگان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آذر1392ساعت 9:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري شاهين‌شهر به استناد مجوز شماره 2658/ش مورخ 24/1/92 شوراي محترم اسلامي شهر درنظر دارد عمليات موضوعات ذيل را به پيمانكاران واجدشرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي درساعت اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 23/9/92 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

رديف

موضوع

اعتبار

1

عمليات زيرسازي جدولگذاري و آسفالت معابر محله ميلاد و ساير معابر سطح شهر

229/405/382/4 ريال

ذاكري- شهردار شاهين‌شهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آذر1392ساعت 9:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم

شهرداري فلاورجان به استناد بودجه سال 1392 در نظر دارد آسفالت 12-0 جهت معابر واقع در حد فاصل خيابان بسيج تا امام‌(ره) و محله سعادت‌آباد خود را با اعتباري برابر با 000/000/1500 ريال (يك ميليارد و پانصد ميليون ريال) از محل اعتبارات عمراني خود كه خريد آسفالت براساس هر تن و تحويل در محل پروژه بدون تعديل و مابه‌التفاوت مصالح و قير مصرفي از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط و براساس مشخصات پيوست واگذار نمايد:

1- پيشنهاد‌دهندگان بايد جهت اخذ نقشه و مشخصات به شهرداري مراجعه و پس از واريز مبلغ 000/200 ريال به شماره حساب سيبا 0107030747001 بانك ملي شعبه فلاورجان نسبت به خريد نقشه و مشخصات و فرم پيشنهاد مربوط اقدام نمايند. 2- پيشنهاددهندگان بايد معادل 5% كل اعتبار به صورت وجه نقدي به حساب سپرده 3100003444002 نزد بانك ملي فلاورجان واريز و يا معادل آن ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود نمايند. 3- پيشنهاددهندگان بايد پيشنهادات خود را حداكثر تا وقت اداري روز شنبه مورخه 9/9/92 به دبيرخانه حراست شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند. 4- پيشنهادات رسيده در ساعت 14:30 بعدازظهر روز يك‌شنبه مورخه 10/9/92 كه با حضور كليه اعضاي كميسيون عالي معاملات در محل شهرداري تشكيل مي‌گردد، باز و قرائت خواهد شد. 5- كميسيون در مورد قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است و به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در آگهي مناقصه رسيده و يا مبهم و مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد و كميسيون ظرف يك هفته پيشنهادات را بررسي و نتيجه را اعلام خواهد نمود. 6- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

نصري-  سرپرست شهرداري فلاورجان

+ نوشته شده در  سه شنبه 5 آذر1392ساعت 9:18  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(مرحله دوم- نوبت دوم)

بـــا تـــوجـــه بـــه ايـنـكـــه شهــرداري نيــاســر در نظــر دارد، ادامــه تكميــل و آمــاده‌سـازي انجـام عــمــلــيـــات خـــاكـــي و زيـــرســـازي مــعـــابـــر شــهـــرك بـــاغــشــهـــر نــيـــاســـر را بـــا اعـتـبــاري بـالـغ بـر 000/000/000/3 ريـــال از مـحـل اعـتـبـارات شـهـرداري و از طـريـق مـنـاقـصـه بـه پـيـمـانـكـاران و شــركــت‌هــاي واجــد شــرايــط واگـذار نمـايـد، لـذا پيمـانكـاران و شـركـت‌هـايـي كـه رتبـه و صلاحيت آنان مورد تأييد سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد ومايلند در اين مناقصه شـركـت نـمـايـنـد مـي‌تـوانـنـد از تـاريـخ انـتـشـار آگـهـي بـه مدت3 روز جهت دريافت مـدارك مـنـاقـصـه بـه شـهـرداري مـراجـعـه نـمـايـند. ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تاريخ چاپ نوبت اول آگهي: 28/8/92

آخرين مهلت تحويل اسناد و مدارك: 11/9/92

محل تحويل اسناد: دبيرخانه محرمانه شهرداري نياسر

كوزه‌گر- سرپرست شهرداري نياسر

+ نوشته شده در  سه شنبه 5 آذر1392ساعت 9:18  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شهرداري گلدشت به استناد مصوبه شماره 825 مورخ 21/8/92 شوراي اسلامي شهر درنـظـر دارد نـسـبت به تأمين نيروي انساني مجرب و كارآزموده جهت انجام امور خـدمـاتـي و پـشـتـيـبـانـي بـه‌مـدت يـكـسـال اقـدام نـمـايد لذا شركت‌هاي واجدشرايط مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ فرم پيشنهاد و شرح خدمات موردنياز همه‌روزه جز ايام تعطيل به شهرداري مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 13/9/92 به شهرداري تحويل نمايند.

تلفن تماس: 7-03312232006

شفيعي- شهردار گلدشت

+ نوشته شده در  دوشنبه 4 آذر1392ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري ورنامخواست در نظر دارد باستناد مجوز شوراي اسلامي شهر نسبت به اجراي پروژه‌هاي ذيل از طريق مناقصه اقدام نمايد.

1- زيرسازي و آسفالت معابر شهر به مبلغ 000/000/500/2 ريال

2- تكميل فرهنگسراي شهر به مبلغ 000/000/000/10 ريال

3- آسفالت باند كندرو بلوار جانبازان به مبلغ 000/000/500/2 ريال

متقاضيان جهت كسب اطلاع بيشتر و دريافت برگه شرايط شركت در مناقصه تا پايان وقت اداري 9/9/92 به شهرداري مراجعه نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ربيعي- شهردار ورنامخواست

+ نوشته شده در  دوشنبه 4 آذر1392ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

يك مرحله‌اي (نوبت دوم)

1- نام دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري زاينده‌رود. 2- موضوع مناقصه: عمليات احداث ادامه بلوار پيامبر اعظم‌(ص) به طرف باغشاد و بلوار فرديس.3- مبلغ مناقصه: 000/000/600/1 ريال .4- مبلغ و انواع تضمين شركت در مناقصه: مبلغ تـضـمـيـن 000/000/80 ريـال بـه صـورت ضـمـانـتـنـامـه بـانـكـي مـعـتبر يا واريز نقدي به حساب سپرده شهرداري زاينده‌رود 3100003610001 نزد بانك ملي شعبه زرين‌شهر . 5- زمان، مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: در ساعت‌هاي اداري از مورخ 3/9/92 لغايت 10/9/92 در محل شهرداري زاينده‌رود مي‌باشد. 6- محل و مهلت تحويل پيشنهادات: اصفهان، شــــهــــــــرســــتــــــــان لــــنــــجــــــــان، شــــهــــــــر زايــــنــده‌رود، شــــهــرداري زايــــنــــــــده‌رود، تــــــــا روز چــــهـــــارشــــنــــبــه مــــــــورخ 13/9/7.92- مــحـــل و تـــاريـــخ گــشـــايـــش پـــاكـــت‌هـــا: شــهـــرداري زايــنـــده‌رود، روز پــنـــج شــنــبـــه مــورخ 14/9/92 مــي‌بــاشــد.8- به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و گواهي تعيين صلاحيت از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رياست جمهوري ترتيب اثر نخواهد شد.9- برندگان اول تا سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 10- جزئيات مناقصه در اسناد مناقصه قيد مي‌گردد. 11- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

محمدي- شهردار زاينده‌رود

+ نوشته شده در  یکشنبه 3 آذر1392ساعت 9:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت  دوم

شهردار كمشچه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4 مورخ 17/8/92 شوراي اسلامي شهر از طريق مناقصه نسبت به خريد آسفالت به مبلغ دوميليارد ريال اقـدام نمـايـد. متقـاضيـان مـي‌تـواننـد از تـاريخ درج آگهي همه روزه به جز ايام تـعـطيـل جهـت كسـب اطـلاعـات بيشتـر و دريـافـت اسنـاد و مـدارك شـركـت در مناقصه به شهرداري مراجعه و حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 5/9/92 جهت تسليم اقدام نمايند.

تلفن تماس: 03125333030

لقماني- شهردار كمشچه

+ نوشته شده در  یکشنبه 3 آذر1392ساعت 9:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شركت قند اصفهان (سهامي عام) در نظر دارد سرويس اياب‌و‌ذهاب كاركنان خود را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، لذا متقاضيان مي‌توانند جهت آشنايي با شرايط واگذاري و دريافت فرم شركت در مناقصه از تاريخ 6/09/92 لغايت 16/09/92 همه روزه به جز ايام تعطيل در ساعات اداري به امور مالي شركت واقع در اصفهان كيلومتر 8 جاده يزد مراجعه نمايند.

شركت قند اصفهان (سهامي عام)

+ نوشته شده در  یکشنبه 3 آذر1392ساعت 9:37  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه اجراي خدمات فني تأسيسات مديريت درمان و واحدهاي تابعه

نوبت  دوم

مـديـريـت درمـان تـأمين اجتماعي استان اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاري اجراي خدمات فني تأسيسات مديريت و واحدهاي تابعه طبق ليست پيوست با شركت‌هاي واجد شرايط اقدام نمايد.

متقـاضيـان مـي‌تـواننـد جهـت دريـافـت اسنـاد منـاقصـه تـا تـاريـخ 5/9/92 بـه آدرس: اصفهـان، خيابان سلمان فــارســي(مـشـتــاق دوم)، مــديــريــت درمــان تــأمـيــن اجـتـمــاعــي اسـتــان اصـفـهــان، واحــد دبـيــرخـانـه مـراجعـه نمايند.

رديف

شرح

زمان و مكان

1

توزيع اسناد مناقصه

روز شنبه مورخ 2/9/92 لغايت سه‌شنبه 5/9/92 دبيرخانه مديريت درمان

2

مهلت تحويل پيشنهادات

تا پايان وقت اداري يك‌شنبه مورخ 17/9/92 دبيرخانه مديريت درمان

3

روز بازگشايي اسناد مناقصه

روز دوشنبه مورخ 18/9/92 مديريت درمان استان اصفهان

4

مبلغ ضمانت شركت در مناقصه

000/000/100 ريال

م‌الف: 9059

مديريت درمان تأمين اجتماعي استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه 2 آذر1392ساعت 9:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شماره 83-8/92 (نوبت دوم)

شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در نظر دارد انجام عمليات راهبري كارخانه فرآوري مجتمع نخلك (شامل خردايش ماده معدني و توليد كنسانتره سرب در سال، تعمير و نگهداري كارخانه و سنگ‌شكن و آسياهاي گلوله‌اي و ميله‌اي، تأمين قطعات و ...) واقع در 120 كيلومتري شمال شرقي نايين- 40 كيلومتري شمال شرقي انارك در استان اصفهان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. بدينوسيله از شركت‌هاي داراي سوابق اجرايي مفيد در زمينه موضوع مناقصه دعوت به عمل مي‌آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 28/8/92 لغايت ساعت 16 مورخ 6/9/92 با در دست داشتن معرفينامه و اصل فيش واريزي به مبلغ سيصد هزار ريال به حساب جاري شماره 0105799359005 نزد بانك ملي شعبه ميدان وليعصر‌(عج) به نام اين شركت به آدرس تهران، بالاتر از ميدان وليعصر‌(عج)، روبروي سينما استقلال، پلاك 1713 برج جنوبي، طبقه ششم، امور بازرگاني مراجعه نمايند. ضمناً مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 16/9/1392 تعيين مي‌گردد.

+ نوشته شده در  شنبه 2 آذر1392ساعت 9:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه

نوبت اول

شهـرداري پيـربكـران در نظـر دارد  پـروژه هـاي ذيـل را از طريق مناقصه  واگذار  نمايد:

1- زيرسازي و آسفالت خيابان جوچي با اعتبار 000/000/000/1 ريال.

2- زيرسازي و آسفالت معابر سطح شهر با اعتبار 000/000/000/1 ريال.

لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي همه روزه به جز ايام تعطيل تا پايان وقت اداري جهت دريافت اسناد و مدارك مراجعه نمايند و حداكثر تا روز شنبه مورخ 16/9/92 جهت تسليم مدارك اقدام نمايند. ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.                                                                                              

شهرداري پيربكران

+ نوشته شده در  پنجشنبه 30 آبان1392ساعت 9:33  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شـهــرداري طــالـخــونـچــه درنـظــر دارد پــروژه‌هــاي عـمــرانــي زيــر را از طــريــق مـنــاقـصــه بــه پـيـمــانكـاران واجدشرايط واگذار نمايد.

1- عمليات احداث خيابان شهيد كاظم فرزندي با اعتباري بالغ بر پنج ميليارد ريال

2- عمليات روكش آسفالت معابر با اعتباري بالغ بر هفتصد ميليون ريال

مهلت دريافت اسناد: سه‌شنبه مورخه 05/09/1392

نشاني محل دريافت اسناد: طالخونچه ابتداي بلوار امام(ره) ساختمان شهرداري امور قراردادها

هــزيـنــه تـهـيــه اسـنــاد و نـحــوه تـحـويـل آن: واريـز مـبـلـغ 000/100 ريـال بـه حـسـاب مـهـر كـشـاورزي شـمـاره 282780815 به نام شهرداري طالخونچه بابت هر مناقصه

نوع و مبلغ تضمين: 5% اعتبار اوليه به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا به‌صورت نقد واريز به جاري سيبا شماره 3100003303003 ملي به نام شهرداري طالخونچه

نظارت: دفتر فني شهرداري طالخونچه                   

             هزينه انتشار آگهي روزنامه به‌عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

احمدي- شهردار طالخونچه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 30 آبان1392ساعت 9:32  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه اجراي خدمات فني

تأسيسات مديريت درمان و واحدهاي تابعه

نوبت اول

مـديـريـت درمـان تـأمين اجتماعي استان اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاري اجراي خدمات فني تأسيسات مديريت و واحدهاي تابعه طبق ليست پيوست با شركت‌هاي واجد شرايط اقدام نمايد.

متقـاضيـان مـي‌تـواننـد جهـت دريـافـت اسنـاد منـاقصـه تـا تـاريـخ 5/9/92 بـه آدرس: اصفهـان، خيابان سلمان فــارســي(مـشـتــاق دوم)، مــديــريــت درمــان تــأمـيــن اجـتـمــاعــي اسـتــان اصـفـهــان، واحــد دبـيــرخـانـه مـراجعـه نمايند.

رديف

شرح

زمان و مكان

1

توزيع اسناد مناقصه

روز شنبه مورخ 2/9/92 لغايت سه‌شنبه 5/9/92 دبيرخانه مديريت درمان

2

مهلت تحويل پيشنهادات

تا پايان وقت اداري يك‌شنبه مورخ 17/9/92 دبيرخانه مديريت درمان

3

روز بازگشايي اسناد مناقصه

روز دوشنبه مورخ 18/9/92 مديريت درمان استان اصفهان

م‌الف: 9059

مديريت درمان تأمين اجتماعي استان اصفهان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 30 آبان1392ساعت 9:32  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

يك‌مرحله‌اي شماره 15/92/43 نوبت دوم

اداره كل راهآهن اصفهان درنظر دارد بنابر آئين‌نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات به روش ارزيابي ساده به شرح زير اقدام نمايد.

1- شرح مختصر موضوع مناقصه: خدمات حمل و نقل مواد سوختي ديزل‌ها از انبارهاي شركت نفت به انبارهاي سوخت راهآهن.2- مدت و محل انجام كار: يك سال شمسي در انبار سوخت ايستگاه‌هاي اصفهان، كاشان،‌زرين‌شهر، حسنآباد و سيستان.2-1- مرتبط بودن موضوع فعاليت شركت در اساسنامه با موضوع فراخوان فوق‌الذكر و داشتن مجوز حمل مواد سوختي از شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي الزامي است.

3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: حداكثر تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 02/09/92 با دردست داشتن معرفينامه كتبي به نشاني: اصفهان- جاده شيراز- بعد از ترمينال صفه- ايستگاه راه آهن- امور قراردادها

4- مهلت و محل تحويل پيشنهادات: حداكثر تا ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 13/09/92 به نشاني: دبيرخانه امور اداري.5- زمان و محل تشكيل جلسه مناقصه: ساعت 12:30 ظهر روز پنج‌شنبه مورخ 14/09/92 به نشاني: دفتر مديريت اصفهان. 6- هزينه اسناد: مبلغ (000/300) ريال به حساب سيبا به شماره 2176400205007 نزد بانك ملي شعبه راهآهن به نام اداره كل راه آهن اصفهان.7- آدرس سايت پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات كشور .HTTP://IETS.MPORG.IR8- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به‌عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

م‌الف: 8706

اداره كل راه آهن اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 29 آبان1392ساعت 9:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه اجراي عمليات لوله‌گذاري فاضلاب

نوبت دوم

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان درنظر دارد پروژه‌هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي با فهرست بهاي سال 1392 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به پيمانكار داراي رتبه‌بندي و واجد‌صلاحيت واگذار نمايد.

شماره مناقصه

محل اجرا

نوع بودجه

تضمين (ريال)

برآورد (ريال)

339-3-92

اجراي عمليات اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب منطقه سه شهر اصفهان

جاري

000/000/100

705/930/996/1

340-3-92

لوله‌گذاري توسعه شبكه فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان

جاري

000/000/82

760/966/629/1

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 9/9/92

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز يك‌شنبه 10/9/92

دريافت اسناد: سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان اصفهان WWW.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات WWW.iets.mporg.ir                      شماره تلفن: 6680030-0311

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 29 آبان1392ساعت 9:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري شاهين‌شهر به استناد مجوز شماره 2658/ ش مورخ 24/1/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد عمليات موضوعات ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعت اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 16/9/92 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

رديف

موضوع

اعتبار

1

خريد چهار دستگاه اكونوپك جهت ورزشگاه‌هاي خانه كارگر و حاجي‌آباد و طالقاني

000/000/500/2 ريال

ذاكري - شهردار شاهين شهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 29 آبان1392ساعت 9:41  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه اجراي عمليات لوله‌گذاري فاضلاب

نوبت اول

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان درنظر دارد پروژه‌هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي با فهرست بهاي سال 1392 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به پيمانكار داراي رتبه‌بندي و واجد‌صلاحيت واگذار نمايد.

شماره مناقصه

محل اجرا

نوع بودجه

تضمين (ريال)

برآورد (ريال)

339-3-92

اجراي عمليات اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب منطقه سه شهر اصفهان

جاري

000/000/100

705/930/996/1

340-3-92

لوله‌گذاري توسعه شبكه فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان

جاري

000/000/82

760/966/629/1

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 9/9/92

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز يك‌شنبه 10/9/92

دريافت اسناد: سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان اصفهان WWW.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات WWW.iets.mporg.ir                      شماره تلفن: 6680030-0311

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 28 آبان1392ساعت 11:28  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

 (مرحله دوم- نوبت اول)

بـا تـوجـه بـه اينكـه شهـرداري نيـاسـر در نظـر دارد، ادامـه تكميـل و آمـاده‌سازي انجام عـمـلـيــات خــاكــي و زيــرســازي مـعــابــر شـهــرك بــاغـشـهــر نـيــاســر را بــا اعـتـبــاري بـالـغ بـر 000/000/000/3 ريـال از محل اعتبارات شهرداري و از طريق مناقصه به پيمانكاران و شركت‌هاي واجد شرايط واگذار نمايد، لذا پيمانكاران و شركت‌هايي كه رتبه و صلاحيت آنان مورد تأييد سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد ومايلند در اين مناقصه شـركـت نـمـايـنـد مـي‌تـوانـنـد از تـاريـخ انـتـشـار آگـهـي بـه مدت 10 روز جهت دريافت مـدارك مـنـاقـصـه بـه شـهـرداري مـراجـعـه نـمـايـند. ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

كوزه‌گر- سرپرست شهرداري نياسر
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 آبان1392ساعت 11:27  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شماره 83-8/92 (نوبت دوم)

شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در نظر دارد انجام عمليات راهبري كارخانه فرآوري مجتمع نخلك (شامل خردايش ماده معدني و توليد كنسانتره سرب در سال، تعمير و نگهداري كارخانه و سنگ‌شكن و آسياهاي گلوله‌اي و ميله‌اي، تأمين قطعات و ...) واقع در 120 كيلومتري شمال شرقي نايين- 40 كيلومتري شمال شرقي انارك در استان اصفهان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. بدينوسيله از شركت‌هاي داراي سوابق اجرايي مفيد در زمينه موضوع مناقصه دعوت به عمل مي‌آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 28/8/92 لغايت ساعت 16 مورخ 6/9/92 با در دست داشتن معرفينامه و اصل فيش واريزي به مبلغ سيصد هزار ريال به حساب جاري شماره 0105799359005 نزد بانك ملي شعبه ميدان وليعصر‌(عج) به نام اين شركت به آدرس تهران، بالاتر از ميدان وليعصر‌(عج)، روبروي سينما استقلال، پلاك 1713 برج جنوبي، طبقه ششم، امور بازرگاني مراجعه نمايند. ضمناً مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 16/9/1392 تعيين مي‌گردد.

+ نوشته شده در  سه شنبه 28 آبان1392ساعت 11:26  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شهرداري گلدشت به استناد مصوبه شماره 825 مورخ 21/8/92 شوراي اسلامي شهر درنـظـر دارد نـسـبت به تأمين نيروي انساني مجرب و كارآزموده جهت انجام امور خـدمـاتـي و پـشـتـيـبـانـي بـه‌مـدت يـكـسـال اقـدام نـمـايد لذا شركت‌هاي واجدشرايط مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ فرم پيشنهاد و شرح خدمات موردنياز همه‌روزه جز ايام تعطيل به شهرداري مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 13/9/92 به شهرداري تحويل نمايند.

تلفن تماس: 7-03312232006

شفيعي- شهردار گلدشت

+ نوشته شده در  دوشنبه 27 آبان1392ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري ورنامخواست در نظر دارد باستناد مجوز شوراي اسلامي شهر نسبت به اجراي پروژه‌هاي ذيل از طريق مناقصه اقدام نمايد.

1- زيرسازي و آسفالت معابر شهر به مبلغ 000/000/500/2 ريال

2- تكميل فرهنگسراي شهر به مبلغ 000/000/000/10 ريال

3- آسفالت باند كندرو بلوار جانبازان به مبلغ 000/000/500/2 ريال

متقاضيان جهت كسب اطلاع بيشتر و دريافت برگه شرايط شركت در مناقصه تا پايان وقت اداري 9/9/92 به شهرداري مراجعه نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ربيعي- شهردار ورنامخواست

+ نوشته شده در  دوشنبه 27 آبان1392ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد در نظر دارد اجراي ديواركشي شرق دانشگاه را از طريق برگزاري مناقصه عمومي واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مي‌شود جهت دريافت اطلاعات حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ انتشار اين آگهي به سايت اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد به آدرس ( iaun.ac.irقسمت مزايده/ مناقصه) مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

شرايط به شرح ذيل مي‌باشد:

1- سپرده شركت در مناقصه سي ميليون مي‌باشد كه مي‌بايست به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي نجف‌آباد واريز و يا در قالب ضمانتنامه معتبر بانكي با موضوع شركت در مناقصه ارائه گردد.

2- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

3- دانشگاه در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات مجاز است.

4- بابت دسترسي به (دانلود) اسناد مناقصه مبلغ 000/400 ريال به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي نجف‌آباد واريز و اصل فيش همراه با اسناد ارسال شود.

آدرس: نجف‌آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي نجف‌آباد، دبيرخانه دانشگاه

تلفن دبيرخانه كميسيون معاملات: 2291111-0331 داخلي 2020

دورنگار: 2291107-0331                           iaun.ac.ir؛Email:monaghese

روابط‌عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد

+ نوشته شده در  دوشنبه 27 آبان1392ساعت 8:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

شهردار كمشچه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4 مورخ 17/8/92 شوراي اسلامي شهر از طريق مناقصه نسبت به خريد آسفالت به مبلغ دوميليارد ريال اقدام نمايد متقاضيان مي‌توانند از تاريخ درج آگهي همه روزه به جز ايام تعطيل جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد و مدارك شركت در مناقصه به شهرداري مراجعه و حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 5/9/92 جهت تسليم اقدام نمايند.

تلفن تماس: 03125333030

لقماني- شهردار كمشچه

+ نوشته شده در  یکشنبه 26 آبان1392ساعت 10:9  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه

شماره 2112-92 مورخه14/8/92

شهرداري مشكات در نظر دارد امور مربوط به تنظيف، رفت و روب وجمع‌آوري زباله و نخاله‌هاي ساختماني شهر مشكات را طي تشريفات مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه شركت هاي ثبت شده و داراي صلاحيت و سابقه كار دعوت مي شود با در دست داشتن اصل فيش بانكي به مبلغ 000/100 ريال به شماره حساب 71434 شعبه بانك تجارت مشكات، جهت دريافت اسناد مناقصه به امور حقوقي و قراردادهاي شهرداري مشكات مراجعه نمايند. مدت قبول پيشنهادها از تاريخ انتشار آخرين آگهي حداكثر به مدت 10 روز مي باشد.

1- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است

2- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت روِيت اسناد مناقصه به سايت شهرداري مشكات به آدرس www.Meshkatcity.ir مراجعه نماييد.

  هزينه آگهي بر عهده برنده مي باشد.           تلفن تماس: 7-2483736-0361

روابط عمومي شهرداري مشكات

+ نوشته شده در  یکشنبه 26 آبان1392ساعت 10:8  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

يك مرحله‌اي (نوبت اول)

1- نام دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري زاينده‌رود. 2- موضوع مناقصه: عمليات احداث ادامه بلوار پيامبر اعظم‌(ص) به طرف باغشاد و بلوار فرديس.3- مبلغ مناقصه: 000/000/600/1 ريال .4- مبلغ و انواع تضمين شركت در مناقصه: مبلغ تـضـمـيـن 000/000/80 ريـال بـه صـورت ضـمـانـتـنـامـه بـانـكـي مـعـتبر يا واريز نقدي به حساب سپرده شهرداري زاينده‌رود 3100003610001 نزد بانك ملي شعبه زرين‌شهر . 5- زمان، مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: در ساعت‌هاي اداري از مورخ 3/9/92 لغايت 10/9/92 در محل شهرداري زاينده‌رود مي‌باشد. 6- محل و مهلت تحويل پيشنهادات: اصفهان، شـــهــرســتــان لـــنــجـان، شــهــر زايــــنــده‌رود، شـــهــرداري زايـــنــده‌رود، تـا روز چــهـارشــنـبــه مـــورخ 13/9/7.92- مــحـــل و تـــاريـــخ گــشـــايـــش پــاكـت‌ها: شــهـــرداري زايــنـــده‌رود، روز پــنـــج شــنــبـــه مــورخ 14/9/92 مــي‌بــاشــد.8- به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و گواهي تعيين صلاحيت از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رياست جمهوري ترتيب اثر نخواهد شد.9- برندگان اول تا سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 10- جزئيات مناقصه در اسناد مناقصه قيد مي‌گردد. 11- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

محمدي- شهردار زاينده‌رود

+ نوشته شده در  یکشنبه 26 آبان1392ساعت 10:8  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات تهيه مصالح و اجراي نازك كاري و تأسيسات برقي و مكانيكي بازار روز كوثر دوازده به متراژ حدود 1900 مترمربع واقع در خيابان غرضي - روبروي 36 متري باغ فدك را به مبلغ تقريبي 028/680/619/6 ريال براساس فهارس بهاي سال 92 از طريق مناقصه به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از تاريخ 15/8/92 تا پايان وقت اداري مورخه 2/9/92 با ارائه معرفينامه معتبر و مدارك مربوطه به همراه سوابق كاري شركت به دفتر فني سازمان واقع در خيابان آمادگاه، روبروي هتل عباسي، مجتمع تجاري عباسي، طبقه همكف واحد 107 مراجعه نموده و پس از اخذ تأييديه دفتر فني اقدام به واريز مبلغ 000/200 ريال بابت هزينه تهيه اسناد مناقصه در وجه حساب جاري شماره 3100003041007 نزد بانك ملي ايران شعبه اصفهان (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) نموده و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. تلفن تماس: 2225535-2211442

1-پيمانكاران بايستي داراي رتبه بندي پنج ابنيه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري باشند.2- ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 360/739/23 ريال طي ضمانت بانكي يا فيش پرداختي الزامي است.3- مدت اجراء: سه و نيم ماه شمسي مي باشد.4- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 14 مورخه 9/9/92 مي باشد.5- پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخه 9/9/92 بازگشايي مي شود.6- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.7- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است.

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه 25 آبان1392ساعت 9:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

شهرداري فلاورجان به استناد بودجه سال 1392 در نظر دارد آسفالت 12-0 جهت معابر واقع در حد فاصل خيابان بسيج تا امام‌(ره) و محله سعادت‌آباد خود را با اعتباري برابر با 000/000/1500 ريال (يك ميليارد و پانصد ميليون ريال) از محل اعتبارات عمراني خود كه خريد آسفالت براساس هر تن و تحويل در محل پروژه بدون تعديل و مابه‌التفاوت مصالح و قير مصرفي از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط و براساس مشخصات پيوست واگذار نمايد:

1) پيشنهاد‌دهندگان بايد جهت اخذ نقشه و مشخصات به شهرداري مراجعه و پس از واريز مبلغ 000/200 ريال به شماره حساب سيبا 0107030747001 بانك ملي شعبه فلاورجان نسبت به خريد نقشه و مشخصات و فرم پيشنهاد مربوط اقدام نمايند.

2) پيشنهاد‌دهندگان بايد معادل 5% كل اعتبار را به صورت وجه نقدي به حساب سپرده 3100003444002 نزد بانك ملي فلاورجان واريز و يا معادل آن ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود نمايند.

3) پيشنهاد‌دهندگان بايد پيشنهادات خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز ‌شنبه مورخ 9/9/92 در سه پاكت الف و ب و ج لاك و مهر شده: پاكت الف محتوي ضمانتنامه پيمانكار، پاكت ب محتوي برگ مناقصه فيش واريزي، نقشه و مشخصات، اساسنامه شركت با آخرين تغييرات، گواهينامه صلاحيت پيمانكاري و پاكت ج محتوي برگ پيشنهاد قيمت كه بايد به عدد و حروف نوشته و زير آن مهر و امضاي مجاز شركت (طبق آخرين تغييرات اساسنامه شركت) و آدرس و شماره تلفن ذكر شده باشد و همه پاكت‌ها را در لفافه مناسب لاك و مهر نموده و به دبيرخانه حراست شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند. 5- پيشنهادات رسيده در ساعت 14:30 بعدازظهر روز يك‌شنبه مورخه 10/9/92 كه با حضور كليه اعضاي كميسيون عالي معاملات در محل شهرداري تشكيل مي‌گردد، باز و قرائت خواهد شد.

6- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

نصري -سرپرست شهرداري فلاورجان

+ نوشته شده در  شنبه 25 آبان1392ساعت 9:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شـهــرداري طــالـخــونـچــه درنـظــر دارد پــروژه‌هــاي عـمــرانــي زيــر را از طــريــق مـنــاقـصــه بــه پـيـمــانكـاران واجدشرايط واگذار نمايد.

1- عمليات احداث خيابان شهيد كاظم فرزندي با اعتباري بالغ بر پنج ميليارد ريال

2- عمليات روكش آسفالت معابر با اعتباري بالغ بر هفتصد ميليون ريال

مهلت دريافت اسناد: سه‌شنبه مورخه 05/09/1392

نشاني محل دريافت اسناد: طالخونچه ابتداي بلوار امام(ره) ساختمان شهرداري امور قراردادها

هــزيـنــه تـهـيــه اسـنــاد و نـحــوه تـحـويـل آن: واريـز مـبـلـغ 000/100 ريـال بـه حـسـاب مـهـر كـشـاورزي شـمـاره 282780815 به نام شهرداري طالخونچه بابت هر مناقصه

نوع و مبلغ تضمين: 5% اعتبار اوليه به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا به‌صورت نقد واريز به جاري سيبا شماره 3100003303003 ملي به نام شهرداري طالخونچه

نظارت: دفتر فني شهرداري طالخونچه                                

هزينه انتشار آگهي روزنامه به‌عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

احمدي- شهردار طالخونچه

+ نوشته شده در  شنبه 25 آبان1392ساعت 9:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم

شهرداري ابريشم به موجب مصوبه شوراي اسلامي شهر ابريشم درنظر دارد نسبت به احداث سالن چندمنظوره محله يزدآباد شهر ابريشم از طريق آگهي مناقصه اقدام نمايد لذا متقاضيان جهت كسب اطلاع بيشتر و اخذ مدارك مناقصه مي‌توانند تا تاريخ 30/8/92 همه روزه به‌جز ايام تعطيل در وقت اداري به واحد عمران شهرداري ابريشم واقع در شهر ابريشم بلوار‌الغدير بعد از پمپ بنزين مراجعه نمايند.

تلفن: 3-7450001

مختاري -شهردار ابريشم

+ نوشته شده در  شنبه 25 آبان1392ساعت 9:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شهرداري دستگرد برخوار به استناد مجوز شماره 267/3/ش‌/92 مورخ 16/5/1392 شوراي محترم اسلامي درنظر دارد عمليات موضوع زيرسازي و آسفالت ترانشه‌هاي معابر سطح‌شهر را به پيمانكاران واجدشرايط از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. لذا شركت‌هايي كه مايل به شركت در مناقصه باشند جهت اخذ اسناد مناقصه به واحد عمران شهرداري دستگرد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 27/8/1392 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

رديف

موضوع

اعتبار

1

عمليات زيرسازي و آسفالت معابر سطح شهر دستگرد

000/000/000/1

2

زيرسازي و ترميم ترانشه‌هاي معابر سطح شهر

000/000/000/1

عبداني - شهردار دستگرد

+ نوشته شده در  سه شنبه 21 آبان1392ساعت 9:31  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

سازمان ميادين ميوه وتره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات تهيه مصالح و احداث ساختمان اداري و فروشگاهي، سوله ها و اداري سوله هاي پارت سه بلوك 26  شهرك كارگاهي اميركبير به صورت كامل و قابل بهره برداري به متراژ حدود 9985 مترمربع اداري و فروشگاهي، 2684 مترمربع سوله ها و 990 مترمربع اداري سوله ها واقع در خيابان امام خميني، كيلومتر 8 جاده اصفهان - تهران، خيابان عطاءالملك، بلوك 26 شهرك كارگاهي اميركبير را به مبلغ تقريبي 000/000/586/76 ريال براساس مترمربع زيربنا از طريق مناقصه به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از تاريخ 21/8/92 تا پايان وقت اداري مورخه 4/9/92 با ارائه معرفي نامه معتبر و مدارك مربوطه به همراه سوابق كاري شركت به دفتر فني سازمان واقع درخيابان آمادگاه، روبروي هتل عباسي، مجتمع عباسي، طبقه همكف، واحد 107 مراجعه نموده و پس از اخذ تأييديه دفتر فني اقدام به واريز مبلغ 000/200 ريال بابت هزينه تهيه اسناد مناقصه در وجه حساب جاري شماره 2100003041007 نزد بانك ملي ايران شعبه اصفهان (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) نموده و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. تلفن تماس: 2225535 - 2211442

1- شركت كنندگان بايستي داراي رتبه بندي دو ابنيه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري باشند.

2- ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 000/672/163 ريال طي ضمانت بانكي يا فيش پرداختي الزامي است.

3- مدت اجراء: سي ماه شمسي مي باشد

4- ملهت ارسال پيشنهادات تا ساعت 14 مورخه 9/9/92 مي باشد

5- پيشنهادات در پايان وقت اداري مورخه 9/9/92 بازگشايي مي شود

6- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد

7- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است

سازمان ميادين ميوه و تره بار ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 21 آبان1392ساعت 9:30  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر