مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي مناقصه عمومي شماره 48373740

شركت فولاد مباركه اصفهان در نظر دارد مقدار 000/200/1 كيلوگرم شمش روي آلياژي با 5% آلومينيوم (زاماك) بر اساس مشخصات فني - شيميايي و ابعادي مندرج در اسناد را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. متقاضيان مي‌توانند با واريز مبلغ 000/500 ريال به حساب جاري 010903093009 بانك ملي به نام شركت فولاد مباركه اصفهان و همراه با درخواست كتبي و فيش واريزي تا آخر وقت اداري مورخ شنبه 25/05/1393 به دفتر شركت فولاد مباركه واقع در 75 كيلومتري جنوب غربي اصفهان - امور خريد- واحد خريد مواد اوليه و انرژي مراجعه نموده و يك نسخه از اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهاد خود را حداكثر تا تاريخ قيد شده در اسناد (شنبه 25/05/1393) به آدرس مذكور تحويل نمايند.

متقاضيان در صورت نياز به اطلاعات بيشتر مي‌توانند از طرق ذيل با امور خريد تماس حاصل فرمايند.

تلفن تماس: 53325325-031 داخلي 3887 و يا 03152733887 (دهقاني)

تلفن همراه: 09132677093  (دهقاني) فاكس: 03152410876

آدرس: شركت فولاد مباركه اصفهان - 75 كيلومتري جنوب غربي اصفهان - صندوق پستي 167 -

واحد خريد مواد اوليه و انرژي

ضمناً متن آگهي در سايت‌هاي زير نيز درج گرديده است و اسناد مناقصه از طريق سايت‌هاي ذكر شده قابل دريافت مي‌باشد: شركت فولاد مباركه اصفهان به نشاني اينترنتي: WWW.MSC.IR

(كد آگهي: ر- 93066)

روابط عمومي شركت فولاد مباركه اصفهان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 16 مرداد1393ساعت 8:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(مرحله دوم) نوبت دوم

شهرداري نياسر در نظردارد تأمين نيروي انساني در بخش‌هاي مختلف خدماتي اعم از فضاي سبز- باغ تالار - تنظيف در سطح شهر را از طريق مناقصه به شركت‌هاي خدماتي واجد شرايط،‌ زيرنظر دستگاه نظارت با اعتباري بالغ بر 000/000/500/2 ريال از محل اعتبارات شهرداري نياسر واگذار نمايد.

لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت 3 روز جهت دريافت اسناد و مدارك شهرداري (امور پيمان‌ها) مراجعه نمايند. ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول:9/5/93

آخرين مهلت تحويل اسناد:22/5/93

محل تحويل اسناد و پيشنهادات: دبيرخانه محرمانه شهرداري

جمشيد اسماعيلي- شهردار نياسر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 16 مرداد1393ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

1- دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري طالخونچه

2- موضوع مناقصه: عمليات تهيه و نصب سيستم دوربين‌هاي مداربسته سطح شهر

3- مهلت دريافت اسناد: چهارشنبه مورخه 22/5/93

4- نشاني محل دريافت اسناد: طالخونچه، ابتداي بلوار امام (ره)، ساختمان شهرداري، امور قراردادها

5- برآورد با اعتبار اوليه موضوع مناقصه: 000/000/700/4 ريال (چهار ميليارد و هفتصد ميليون ريال)

6- هزينه تهيه اسناد و نحوه تحويل آن:‌ واريز مبلغ 000/100 ريال به حساب مهر كشاورزي شماره 282780815 به نام شهرداري طالخونچه

7- نوع و مبلغ تضمين: 5% اعتبار اوليه معادل 000/000/235 ريال به صورت نقد واريز به جاري سيبا شماره 3100003303003 ملي به نام شهرداري طالخونچه يا به صورت ضمانتنامه بانكي

8- نظارت: دفتر فني شهرداري طالخونچه

9- هزينه انتشار آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.    

احمدي- شهردار طالخونچه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 16 مرداد1393ساعت 8:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول) چاپ اول

شهـرداري دولـت آبـاد بـرخـوار در نظـر دارد عمليات مشروحه زير را از طريق مناقصه عمومي به شركت واجدالشرايط واگذار نمايد:

1- بيمه تكميلي پرسنل و افراد تحت تكفل كاركنان شهرداري دولت آباد

مهلـت تحـويـل اسنـاد منـاقصـه بـه دبيـرخـانـه حـراسـت شهـرداري: روز چهـارشنبـه مورخ 29/5/93

گشايش پاكات مناقصه: روز پنج‌شنبه مورخ 30/5/1393

مـحـــل دريـــافـــت اسـنـــاد مـنـــاقـصـــه: دولـــت آبـــاد - بـلـــوار طـــالـقـــانـــي- پــايـگــاه ايـنـتــرنـتــي www.dolatabadcity.ir

تلفن: 45822010-031

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: www.iets.mporg.ir

عليرضا اطهري فر- شهردار دولت آباد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 15 مرداد1393ساعت 9:7  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شـهــرداري نـيــاســر در نـظــر دارد انـجــام عـمـلـيـات تكميـل طبقـه اول ســاخـتـمــان مــركــزي شـهـرداري را از طـريـق مـنـاقـصـه بـه پـيـمـانـكـاران و شـركـت‌هـاي واجـد شـرايـط زيـرنظردستگاه نظارت با اعتباري بالغ بر 000/000/200/1 ريـال واگـذار نمـايـد. لـذا متقـاضيـان مـي‌تـواننـد از تاريخ انـتـشــار آگـهــي ظــرف مــدت ده روز جهـت دريـافـت اسنـاد و مـدارك مناقصه به شهرداري (امور پيمان‌ها) مراجعه فرمايند.

 ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد  بود.       

جمشيد اسماعيلي- شهردار نياسر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 15 مرداد1393ساعت 9:6  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شهرداري ميمه به استناد مجوزشماره 481/92 مورخ 30/11/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد اجراي عمليات جدولگذاري و بلوك فرش معابر سطح شهر ميمه با اعتبار اوليه به مبلغ 000/000/000/1 ريال را طبق نقشه‌ها ومشخصات موجود در شهرداري از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ درج آگهي در روزنامه حداكثر ظرف مدت ده روز به شهرداري واقع در ميمه، بلوار انقلاب اسلامي دبيرخانه محرمانه مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به شركت در مناقصه به اقدام و يا جهت كسب اطلاعات با شماره تلفن 45422434-031 اين شهرداري تماس حاصل و يا به سايت www.meymeh.ir  مراجعه نمايند.

ضمنا‌ً شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است و هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

محسن صدرالدين كرمي- شهردار ميمه

+ نوشته شده در  چهارشنبه 15 مرداد1393ساعت 9:5  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

موضوع و برآورد اوليه مناقصه: پروژه اجراي عمليات جدولگذاري جهت معابر سطح شهر شهرداري منطقه شش شهر نجف‌آباد، براساس فهرست بهاي راه و باند سال 1392، بدون تعديل و مابه‌التفاوت،‌ با برآورد اوليه: 464/855/781 ريال      مدت اجراي پروژه: 90 روز   دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري نجف‌آباد                                   محل اجراي پروژه:‌ معابر سطح شهر شهرداري منطقه شش       شرايط شركت در مناقصه:‌دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رعايت سقف قراردادس، داشتن شخصيت حقوقي و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)  مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت:‌از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 23/05/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجف‌آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك شنبه مورخ 26/05/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف‌آباد تحويل نمايند (دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز و تعهدآور شركت انجام مي‌گيرد)    برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.   مبلغ فروش اسناد مناقصه:‌ 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف‌آباد  ميزان سپرده: معادل 5% برآورد اوليه به مبلغ (000/000/40) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف‌آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند. تذكر: شهرداري نجف‌آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.     

مسعود منتظري- شهردار نجف‌آباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 14 مرداد1393ساعت 8:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شماره 1/93 <مرحله سوم> نوبت اول

1- موضوع مناقصه‌: عمليات اجرايي سفتكاري و نازك‌كاري سوله ورزشي 22 بهمن مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد منضم.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه‌: حداكثر تا مورخ 28/5/93 از اداره پيمان و رسيدگي واقع در خيابان اباذر، ساختمان شهرداري.

3- مهلت قبول پيشنهادات‌: حداكثر تا تاريخ 29/5/93 به صورت لاك و مهر شده و تحويل به دبيرخانه مركزي.

4- بازگشايي پاكات: پيشنهادات رسيده در مورخ 30/5/93 در محل شهرداري كاشان باز و قرائت خواهد گرديد.

5- كارفرما در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار و هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

تلفاكس: 55465858 (031)

سيدمحمد ناظم رضوي- شهردار كاشان

+ نوشته شده در  سه شنبه 14 مرداد1393ساعت 8:44  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه(3-93)

جمعيت هلال احمر استان اصفهان در نظر دارد سرويس ونگهداري سيستم‌هاي برقي ومكانيكي (حرارتي و برودتي) و آسانسور ساختمان‌هاي ستاد جمعيت استان، جمعيت هلال احمر شهرستان اصفهان( مجتمع كاشاني- خيابان مير- امدادگر سراي جمعيت)،‌مركز توانبخشي،‌پايگاه امدادي و‌اردوگاه امدادي را به مدت يكسال از تاريخ 6/6/93 به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 22/5/93 جهت دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 000/200 ريال به حساب جام شماره 91/12244112 نزد بانك ملت كليه شعب سراسر كشور به نام جمعيت هلال احمر به دبيرخانه اين جمعيت واقع در اصفهان- بلوار آئينه خانه مراجعه نمايند شركت‌كنندگان بايستي حداقل رتبه 5 تأسيسات مكانيكي و برقي ازمعاونت برنامه‌ريزي وزارت كشور و پرسنل فني نيز گواهي صلاحيت فني از سازمان فني و حرفه‌اي را داشته باشند.

مهلت تحويل مدارك به دبيرخانه: حداكثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1/6/93

به اسناد ارسالي پس از تاريخ فوق‌الذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد

جمعيت در قبول و يا رد پيشنهادات مختار است و هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

معاون منابع انساني و پشتيباني

+ نوشته شده در  سه شنبه 14 مرداد1393ساعت 8:36  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري شاهين‌شهر به استناد مجوز شماره 3601/ش مورخ 1/12/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد عمليات تبديل عكس‌هاي هوايي و تهيه نقشه 1:2000 شاهين‌شهر را با برآورد اوليه 280/531/389/6 ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعت اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 1/6/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري- شهردار شاهين‌شهر

+ نوشته شده در  سه شنبه 14 مرداد1393ساعت 8:36  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

موضوع: اجراي آسفالت معابر روستاي ازان     

نام ونشاني مناقصه گر: اصفهان- ميمه- دهياري روستاي ازان                     مدت انجام كار: سه ماه

مبلغ كل قرارداد :000/000/000/3 ريال و مبلغ تضمين در مناقصه: 000/000/150 ريال از طريق ضمانتنامه بانكي يا واريز به حساب سپرده‌هاي دهياري ازان به شماره حساب 0215464501004

محل توزيع اسناد مناقصه: بخشداري بخش ميمه- دفتر امور مالي دهياري ها

توضيحات: هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه است

درصورتي كه برنده اول،‌دوم يا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده شركت درمناقصه آنان به نفع اين دهياري ضبط و وصول خواهد شد. ضمناً اين آگهي از تاريخ درج به مدت 10 روز مهلت دارد.

آقاي جعفري 9131278460

عباسعلي جعفري ازان- دهيار روستاي ازان

+ نوشته شده در  سه شنبه 14 مرداد1393ساعت 8:35  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

شهرداري جوشقان قالي در نظر دارد نسبت به انجام پروژه جدولگذاري خيابان‌هاي سطح شهر با اعتباري بالغ بر 000/000/500/1 ريال از محل بودجه شهرداري به پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان درخواست مي‌شود جهت دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري 27/5/93 به دبيرخانه شهرداري جوشقان قالي مراجعه نمايند.

 تلفن تماس:‌2322 و 55663343 - 031

علي پيراينده- شهردار جوشقان قالي

+ نوشته شده در  دوشنبه 13 مرداد1393ساعت 16:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره 39/93

1- موضوع مناقصه‌: خريد مبلمان پاركي (نيمكت و سطل زباله) مطابق مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به صورت تخليه و تحويل در محل.

مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 27/5/93، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 29/5/93 و بازگشايي پاكات در مورخ 30/5/93 مي‌باشد.

كليه هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

تلفاكس:‌55465858 (031)

سيدمحمد ناظم رضوي - شهردار كاشان

+ نوشته شده در  دوشنبه 13 مرداد1393ساعت 16:41  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه عمومي

 نوبت اول

شهرداري زرين شهر به استناد بودجه عمراني مصوب سال 1393 خود در نظر دارد نسبت به  اجراي عمليات تكميل ساختمان اداري شوراي اسلامي شهر با اعتبار اوليه 000/000/000/5 ريال از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد، لذا متقاضيان واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه وكسب اطلاعات بيشتر از تاريخ انتشار تا پايان وقت اداري 29/5/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

جواد جمالي- شهردار زرين شهر

+ نوشته شده در  دوشنبه 13 مرداد1393ساعت 16:41  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه اجراي عمليات  لوله‌گذاري آب- فاضلاب- ترميم ترانشه

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد پروژه‌هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي با فهرست‌بهاي سال 1393 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به پيمانكار داراي رتبه‌بندي و واجد صلاحيت واگذار نمايد. 

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

برآورد (ريال)

تضمين (ريال)

200-2-93

 

توسعه و اصلاح شبكه فاضلاب منطقه چهار اصفهان (قرارداد باز)

 

جاري

671/351/432/2

000/000/122

201-2-93

 

توسعه و اصلاح شبكه آب  منطقه چهار اصفهان (قرارداد باز)

 

جاري

015/825/274/1

000/000/64

202-2-93

 

اصلاح و توسعه شبكه آب  منطقه لنجان (قرارداد باز)

 

جاري

118/641/506/1

000/500/75

203-2-93

 

ترميم مسير ترانشه آسفالت  در سطح منطقه سه اصفهان

 

جاري

750/651/383/3

000/000/162

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 25/05/1393               تاريخ گشايش اسناد مناقصه:‌از ساعت 8 صبح روز يك‌شنبه مورخ 26/05/1393                             دريافت اسناد:‌سايت اينترنتي  ‌WWW.abfaesfahan.ir‌                 

         پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات:  WWW.iets.mporg.ir‌             شماره تلفن: 36680030-031 

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 13 مرداد1393ساعت 9:22  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

1- دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري طالخونچه

2- موضوع مناقصه: عمليات تهيه و نصب سيستم دوربين‌هاي مداربسته سطح شهر

3- مهلت دريافت اسناد: چهارشنبه مورخه 22/5/93

4- نشاني محل دريافت اسناد: طالخونچه، ابتداي بلوار امام (ره)، ساختمان شهرداري، امور قراردادها

5- برآورد با اعتبار اوليه موضوع مناقصه: 000/000/700/4 ريال (چهار ميليارد و هفتصد ميليون ريال)

6- هزينه تهيه اسناد و نحوه تحويل آن:‌ واريز مبلغ 000/100 ريال به حساب مهر كشاورزي شماره 282780815 به نام شهرداري طالخونچه

7- نوع و مبلغ تضمين: 5% اعتبار اوليه معادل 000/000/235 ريال به صورت نقد واريز به جاري سيبا شماره 3100003303003 ملي به نام شهرداري طالخونچه يا به صورت ضمانتنامه بانكي

8- نظارت: دفتر فني شهرداري طالخونچه

9- هزينه انتشار آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.    

احمدي- شهردار طالخونچه

+ نوشته شده در  دوشنبه 13 مرداد1393ساعت 9:20  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي يك‌مرحله‌اي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان در نظر دارد امور طبخ و توزيع غذاي برخي از واحدهاي تابعه خود را از طريق مناقصه عمومي يك‌مرحله‌اي به پيمانكاران واجد شرايط به شرح زير واگذار نمايد.

موضوع مناقصه‌: واگذاري امور طبخ و توزيع غذا با مواد اوليه، بدون مواد اوليه و خريد غذا

الف) واگذاري طبخ و توزيع غذا با مواد اوليه شامل: 1- مركز آموزشي درماني كاشاني 2- بيمارستان محمد رسول ا... <ص> مـبــاركــه 3- بـيـمــارسـتــان امــام خـمـيـنــي <ره> فــلاورجــان 4- بـيـمــارسـتــان شـهــداي لـنـجــان 5- بـيمـارستـان اميـرالمـؤمنيـن <ع> و صــــاحــــب‌الــــزمــــان <عــــج> شــهــــرضـــا 6- بــيــمـــارســتـــان گــلـــديـــس شـــاهــيـــن‌شــهـــر 7- بــيــمـــارســتـــان امـــام حــســيـــن (ع) گــلــپـــايــگـــان 8- بيمارستان شهيد رجايي فريدن 9- شبكه بهداشت و درمان شهرستان سميرم 10- شبكه بهداشت و درمان شهرستان خوانسار 11- شبكـه بهـداشـت و درمـان شهـرستـان فـريـدونشهر 12- شبكه بهداشت و درمان شهرستان نايين 13- شبكه بهداشت و درمان شهرستان نطنز

ب) واگــذاري طـبــخ و تــوزيــع غــذا بــدون مــواد اوليـه شـامـل: 1- مـراكـز آمـوزشـي درمـانـي نـور و حضـرت علـي اصغـر <ع> 2- مركز آموزشي درماني سيدالشهدا‌ <ع> 3- مركز آموزشي درماني امين 4- مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي 5- مركز آمـــــوزشـــــي درمـــــانـــــي كـــــودكـــــان حـــضـــــرت امـــــام حـــســـيـــــن (ع) 6- بـــيـــمـــــارســـتـــــان شـــهـــيـــــد مـــحـــمـــــد مـــنـــتـــظـــــري نـــجــــف‌آبــــاد 7- بـيـمــارسـتــان مــدرس 8- شـبـكــه بـهــداشــت و درمــان شـهــرسـتــان چــادگــان 9- شـبـكـه بـهـداشـت و درمـان شـهـرسـتـان اردسـتـان 10- بيمارستان شهيد اشرفي و ساعي خميني‌شهر

ج) واگــذاري طـبــخ و تــوزيــع غــذا بــه صــورت خــريــد غـذا شـامـل: 1- شبكـه بهـداشـت و درمـان شهـرستـان خـور و بيـابـانـك 2- شبكه بهداشت و درمان شهرستان تيران و كرون 3- شبكه بهداشت و درمان شهرستان دهاقان

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ميزان مبلغ سپرده شركت در مناقصه در اسناد و شرايط مناقصه قيد شده است.

نوع تضمين شركت در مناقصه: فيش واريزي يا ضمانتنامه معتبر بانكي

مدت تضمين شركت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانكي سه ماه

محل توزيع اسناد مناقصه:‌

1- واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

2- اصفهان - ميدان آزادي - خيابان هزارجريب - دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - ستاد مركزي - ساختمان شماره يك- طبقه همكف- اتاق 109- واحد كميسيون مناقصات

تاريخ توزيع اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 15/5/1393 لغايت روز دوشنبه مورخ 20/5/1393

آخرين مهلت ارسال اسناد مناقصه از طريق پست پيشتاز: تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 30/5/1393 به آدرس: اصفهان - ميدان آزادي - خيابان هزارجريب - دانشگاه علوم پزشكي  و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان - ستاد مركزي - ساختمان شماره يك- دبيرخانه مركزي - كدپستي 73461-81746

زمان و محل بازگشايي پيشنهادهاي رسيده: روز سه‌شنبه مورخ 4/6/1393 لغايت روز چهارشنبه مورخ 5/6/1393 در ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

‌4‌ به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط،‌مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از پايان مهلت مقرر (مورخ 30/5/1393) ارسال شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

‌4‌ پيشنهاد دهنده مكلف است مبلغ سپرده را فقط به صورت فيش واريزي يا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايد،‌ لذا به پيشنهادهاي فـاقـد سـپـرده،‌ فـيـش بـانـكـي مخدوش،‌سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر،‌چك شخصي يا بين بانكي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

‌4‌ ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج گرديده است.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي  و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 13 مرداد1393ساعت 9:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

مرحله اول(نوبت اول)

شهرداري نصرآباد در نظر دارد پروژه اجراي عمليات احداث فاز اول پارك خانواده شهر را با اعتبار 000/000/500/2 ريال از محل اعتبارات شهرداري به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. علاقه‌مندان به شركت در مناقصه مي‌توانند تا تاريخ 29/05/1393 جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند. آخرين مهلت تكميل وتحويل اسناد مناقصه پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 30/05/1393 مي‌باشد.

تلفن تماس: 03146655650       

سيد حيدر ثمريان- شهردار نصرآباد

+ نوشته شده در  یکشنبه 12 مرداد1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري قمصر در نظر دارد پروژه زيرسازي، لكه‌گيري و روكش آسفالت خيابان‌ها و معابر سطح شهر قمصر را از طريق مناقصه عمومي به يكي از پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد.

لذا شركت‌هاي واجد شرايط مي‌توانند جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه به امور قراردادهاي شهرداري قمصر مراجعه نمايند.

1- مناقصه‌گزار: شهرداري قمصر

2- عنوان پروژه: زيرسازي، روكش آسفالت

3- نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي يا رسيد واريز وجه نقد به حساب سپرده به مبلغ 000/000/20 ريال

4- محل دريافت اسناد: قمصر- خيابان شهيد بهشتي- شهرداري قمصر- دفتر امور قراردادها

5- زمان و مهلت دريافت پيشنهادات:‌ حداكثر ظرف مدت  10 روز پس از چاپ نوبت دوم

6: - اعتبار اوليه: 000/000/000/4 ريال بر اساس آيتم ذيل:‌

عمليات زيرسازي‌، لكه‌گيري و روكش آسفالت خيابان‌ها و معابر سطح شهرقمصر

7- مناقصه‌گزار در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

8- پرداخت هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

حميدرضا صادقي- شهردار قمصر

+ نوشته شده در  یکشنبه 12 مرداد1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شماره 20 -5/93 ت (نوبت دوم)

شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در نظر دارد انجام عمليات حفر چاه و تونل‌هاي ارتباطي، آماده سازي و استخراج ماده معدني در مجتمع معدني سرب نخلك واقع در 120 كيلومتري شمال شرقي نائين 40 كيلومتري شمال شرقي انارك در استان اصفهان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. بدين وسيله از شركت‌هاي داراي سوابق اجرايي مفيد در زمينه موضوع مناقصه دعوت به عمل مي‌آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 5/5/93 لغايت ساعت 16 مورخ 15/5/93 با در دست داشتن معرفينامه و اصل فيش واريزي به مبلغ سيصد هزار ريال به حساب جاري شماره 0105799359005 نزد بانك ملي شعبه ميدان وليعصر به نام اين شركت به آدرس تهران- بالاتر از ميدان وليعصر- روبروي سينما استقلال- پلاك 1713 برج جنوبي- طبقه ششم- امور بازرگاني مراجعه نمايند. ضمناً‌ مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 25/5/1393 تعيين مي‌گردد.   

+ نوشته شده در  شنبه 11 مرداد1393ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري بهارستان در نظر دارد جهت اجراي پروژه زير از طريق برگزاري مناقصه انتخاب پيمانكار نمايد.

نام پروژه: احداث باغ بانوان شهر بهارستان    به آدرس: بهارستان- بلوار ايثار شمالي- بلوك 124

واقع در محدوده: شهر بهارستان

محل تأمين اعتبار: رديف 36091 فصل عمراني بودجه سال 93 شهرداري  مدت پيمان: 8 ماه شمسي

مبلغ برآورد اوليه: 235/107/782/10  ريال

نوع فهرست بها: فهرست بهاي ابنيه سال 1393- تأسيسات مكانيكي 1393- تأسيسات الكتريكي 1393

مبناي تعديل: بدون تعديل و بدون هرگونه مابه‌التفاوت مصالح و قير

محاسبه تقريبي پروژه: ده هزار متر مربع

كليه عمليات اجرايي شامل شرح مختصري از مشخصات پروژه: محوطه سازي شامل خاكبرداري، خاكريزي، پي‌كني،‌شفته آهك، جدولگذاري، سراميك كاري، كاشي‌كاري، اجراي آسفالت، موزائيك كاري و ... مطابق با نقشه و اسناد مناقصه- اجراي ديواركشي دور محوطه مطابق با نقشه و اسناد مناقصه- اجراي آلاچيق و بازارچه فصلي با نقشه و اسناد مناقصه

تذكرات:

1- شركت كنندگان موظف به ارائه رتبه‌بندي مرتبط و معتبر(حداقل رتبه 5 ابنيه و حداقل رتبه 5 تأسيسات و مكانيكي و الكتريكي) از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مي‌باشند.

2- پيمانكاران ملزم به ارائه اسناد ثبتي و گواهي آخرين تغييرات و مدارك شركت، گواهي  تشخيص صلاحيت معتبر و سوابق كاري خود مي‌باشند.

3- پيشنهاد دهندگان جهت شركت در مناقصه بايد مبلغ 000/000/540 (پانصد و چهل ميليون) ريال را به عنوان تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل 3 ماه از تاريخ بازگشايي پاكت‌هاي مناقصه به شهرداري تسليم نمايد يا به صورت وجه نقد به حساب شماره 0219070513000 سپرده پشتيبان شهرداري نزد بانك ملي شعبه بهارستان واريز نمايند.

4- واجدين شرايط مي‌توانند از روز شنبه مورخ 4/5/93 تا روز شنبه مورخه 18/5/93 همه روزه به جز روزهاي تعطيل به واحد امور قراردادهاي شهرداري بهارستان مراجعه و با ارائه خلاصه سوابق اجرايي و معرفينامه كتبي شركت نسبت به خريد اسناد مناقصه اقدام نمايند.

5- پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهادهاي خود را تا پايان وقت اداري سه‌شنبه مورخ 28/5/93 به واحد دبيرخانه شهرداري بهارستان ارائه و رسيد دريافت نمايند. لازم به ذكر است انصراف از شركت در مناقصه بايد 48 ساعت قبل از تاريخ مذكور و به صورت كتبي به واحد دبيرخانه ارسال گردد.

6- پيشنهادهاي رسيده ساعت 12 روز چهار‌شنبه مورخ 29/5/93 در كميسيون عالي معاملات كه در محل شهرداري بهارستان تشكيل مي‌گردد، باز و قرائت خواهد شد. بديهي است در صورت تغيير در زمان مذكور موضوع به نحو مقتضي اطلاع رساني مي‌گردد.

7- شهرداري بهارستان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است.

8- هر گاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنها به ترتيب ضبط خواهد شد و سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد.

9- هزينه چاپ آگهي مناقصه درروزنامه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.   

مهدي فاتحي- شهردار بهارستان

+ نوشته شده در  شنبه 11 مرداد1393ساعت 8:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(مرحله دوم) نوبت اول

شهرداري نياسر در نظردارد تأمين نيروي انساني در بخش‌هاي مختلف خدماتي اعم از فضاي سبز- باغ تالار - تنظيف در سطح شهر را از طريق مناقصه به شركت‌هاي خدماتي واجد شرايط،‌ زيرنظر دستگاه نظارت با اعتباري بالغ بر 000/000/500/2 ريال از محل اعتبارات شهرداري نياسر واگذار نمايد.

لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت ده روز جهت دريافت اسناد و مدارك شهرداري (امور پيمان‌ها) مراجعه نمايند. ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

جمشيد اسماعيلي- شهردار نياسر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 9 مرداد1393ساعت 10:33  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

مرحله دوم (چاپ دوم)

سازمان خدمات موتوري شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:‌

موضوع مناقصه:

‌- واگذاري خودروهاي سواري جهت حمل و نقل درون و برون شهري

- مبلغ برآورد اوليه: 000/000/225/2 ريال       - مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/500/112 ريال

- محل تأمين اعتبارات: اعتبارات سازمان

- مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه‌ها: آخر وقت اداري روز پنج‌شنبه 16/05/93

- محل دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات:‌دبيرخانه سازمان خدمات موتوري

- تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 18/05/93

- اصلاح،‌جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود.

- هزينه درج در آگهي از برنده مناقصه كسر خواهد شد.

- امور قراردادهاي سازمان خدمات موتوري شهرداري خميني‌شهر 

نادر كاوه‌اي - سرپرست سازمان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 9 مرداد1393ساعت 10:21  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري سده لنجان به استناد مصوبه شماره 39 مورخ 30/11/92 شوراي اسلامي شهر در نظـر دارد پروژه اجراي زيرسازي خيابان كمربندي شهر (حد فاصل ورزشگاه تا بلوار بصيرت و ميدان امام حسين (ع) ) را از طريق مناقصه و با اعتبار 000/000/600/2 ريال از محل اعتبارات شهرداري به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد:‌

لــــذا كـلـيـــه مـتـقـــاضـيـــان حـــداكـثـــر تـــا پـــايـــان وقـــت اداري روز دوشـنـبـــه مـــورخ 16/05/93 فـــــــرصـــــــت دارنـــــــد جــــهــــــت دريــــــافــــــت اطــــــلاعــــــات بـــيـــشـــتــــــر بــــــه ســــــايــــــت شـــهــــــرداري www.sh-sedehlenjan.ir‌ و اخـذ مـشـخـصـات پـروژه و اسـنـاد مـناقصه به ساختمان شهرداري مراجعه نمايند. 

ميثم محمدي- شهردار سده لنجان 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 9 مرداد1393ساعت 10:20  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد پروژه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

نام ومحل پروژه

 

نوع بودجه

 

تضمين(ريال)

 

برآورد(ريال)

 

 

 

 

192-2-93

 

بهره‌برداري،‌اپراتوري،‌نگهداري و تعميرات تأسيسات و تجهيزات مكانيكي، ابزار دقيق،‌برقي، محوطه،‌ساختمان‌ها،‌شيرخانه‌ها، ديزل ژنراتور سامانه‌هاي گندزدايي وايستگاه پمپاژ و مخازن آب واقع در محل‌هاي هزار جريب، چشمه توتي، پيلاف، گورت و ايستگاه پمپاژ ارغوانيه

 

 

 

 

جاري

 

 

 

 

000/761/141

 

 

 

 

49/226/835/2

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ  18/5/1393

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك‌شنبه 19/5/1393

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصاتwww.iets.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 6 مرداد1393ساعت 15:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري قمصر در نظر دارد پروژه مشروحه زير را از طريق مناقصه عمومي به يكي از پيمانكاران

ذيصلاح واگذار نمايد.

لذا شركت‌هاي واجد شرايط مي‌توانند جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه به  شهرداري قمصر مراجعه نمايند.

1- مناقصه‌گزار: شهرداري قمصر

2- عنوان پروژه: عمليات كوهبري و تخريب

3- نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي يا رسيد واريز وجه نقد به حساب سپرده به مبلغ 000/000/10ريال

4- محل دريافت اسناد: قمصر- خيابان شهيد بهشتي- شهرداري قمصر- دفتر امور قراردادها

5- زمان و مهلت دريافت پيشنهادات:‌ حداكثر ظرف مدت  10 روز پس از چاپ نوبت دوم

6: - اعتبار اوليه: 000/000/000/2 ريال بر اساس آيتم ذيل:‌

عمليات كوهبري و تخريب (شكستن سنگ) بارگيري و حمل سنگ و نخاله‌هاي حاصله جهت آزادسازي بلوار آيت‌ا... يثربي

7- مناقصه‌گزار در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

8- پرداخت هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

حميدرضا صادقي- شهردار قمصر

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:40  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري قمصر در نظر دارد پروژه زيرسازي، لكه‌گيري و روكش آسفالت خيابان‌ها و معابر سطح شهر قمصر را از طريق مناقصه عمومي به يكي از پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد.

لذا شركت‌هاي واجد شرايط مي‌توانند جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه به امور قراردادهاي شهرداري قمصر مراجعه نمايند.

1- مناقصه‌گزار: شهرداري قمصر

2- عنوان پروژه: زيرسازي، روكش آسفالت

3- نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي يا رسيد واريز وجه نقد به حساب سپرده به مبلغ 000/000/20 ريال

4- محل دريافت اسناد: قمصر- خيابان شهيد بهشتي- شهرداري قمصر- دفتر امور قراردادها

5- زمان و مهلت دريافت پيشنهادات:‌ حداكثر ظرف مدت  10 روز پس از چاپ نوبت دوم

6: - اعتبار اوليه: 000/000/000/4 ريال بر اساس آيتم ذيل:‌

عمليات زيرسازي‌، لكه‌گيري و روكش آسفالت خيابان‌ها و معابر سطح شهرقمصر

7- مناقصه‌گزار در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

8- پرداخت هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

حميدرضا صادقي- شهردار قمصر

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:39  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شماره 29/93 <مرحله سوم> نوبت دوم

1- موضوع مناقصه: عمليات احداث ساختمان آتش‌نشاني واقع در راوند مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد منضم.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه: حداكثر تا  مورخ 16/5/93 از اداره پيمان و رسيدگي واقع در خيابان اباذر،‌ساختمان شهرداري.

3- مهلت قبول پيشنهادات: حداكثر تا تاريخ 18/5/93 به صورت لاك و مهر شده و تحويل به دبيرخانه مركزي.

4- بازگشايي پاكات: پيشنهادات رسيده در مورخ 19/5/93 در محل شهرداري كاشان باز و قرائت خواهد گرديد.

5- كارفرما در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

تلفاكس: 55465858 (031)

سيد محمد ناظم رضوي- شهردار كاشان

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:37  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي يك‌مرحله‌اي

بانك صادرات اصفهان ‌در نظر دارد پروژه مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از شركت‌هاي تعيين صلاحيت شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داراي حداقل پايه مورد نياز با ظرفيت آزاد كاري دعوت مي‌شود از زمان انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 5 روز كاري جهت دريافت اسناد مناقصه به دايره ساختمان بانك صادرات، واقع در اصفهان، ميدان آزادي، ابتداي خيابان سعادت‌آباد، جنب شهرداري منطقه 6، طبقه پنجم مراجعه نمايند. 

رديف

 

عنوان پروژه

 

مدت اجرا

برآورد اوليه به ريال

 

نوبت مناقصه

 

حداقل پايه مورد نياز

1

 

عمليات تكميل سفت‌كاري و نازك‌كاري مجموعه فرهنگي ملك‌شهر اصفهان

 

25 ماه

 

000/000/381/59

 

اول

 

4 ابنيه و ساختمان

5 تأسيسات

 

 

م الف: 10191 

بانك صادرات اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:35  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي شماره 20 -5/93 ت

(نوبت اول)

شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در نظر دارد انجام عمليات حفر چاه و تونل‌هاي ارتباطي، آماده سازي و استخراج ماده معدني در مجتمع معدني سرب نخلك واقع در 120 كيلومتري شمال شرقي نائين 40 كيلومتري شمال شرقي انارك در استان اصفهان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. بدين وسيله از شركت‌هاي داراي سوابق اجرايي مفيد در زمينه موضوع مناقصه دعوت به عمل مي‌آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 5/5/93 لغايت ساعت 16 مورخ 15/5/93 با در دست داشتن معرفينامه و اصل فيش واريزي به مبلغ سيصد هزار ريال به حساب جاري شماره 0105799359005 نزد بانك ملي شعبه ميدان وليعصر به نام اين شركت به آدرس تهران- بالاتر از ميدان وليعصر- روبروي سينما استقلال- پلاك 1713 برج جنوبي- طبقه ششم- امور بازرگاني مراجعه نمايند. ضمناً‌ مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 25/5/1393 تعيين مي‌گردد.   

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:35  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

موضوع و برآورد اوليه مناقصه: پروژه اجراي عمليات جدولگذاري جهت معابر سطح شهر شهرداري منطقه شش شهر نجف‌آباد، براساس فهرست بهاي راه و باند سال 1392، بدون تعديل و مابه‌التفاوت،‌ با برآورد اوليه: 464/855/781 ريال

مدت اجراي پروژه: 90 روز

دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري نجف‌آباد

محل اجراي پروژه:‌ معابر سطح شهر شهرداري منطقه شش

شرايط شركت در مناقصه:‌دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رعايت سقف قرارداد، داشتن شخصيت حقوقي و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت:‌از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 23/05/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجف‌آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك شنبه مورخ 26/05/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف‌آباد تحويل نمايند (دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز و تعهدآور شركت انجام مي‌گيرد)   

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه:‌ 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف‌آباد

ميزان سپرده: معادل 5% برآورد اوليه به مبلغ (000/000/40) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف‌آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند. تذكر: شهرداري نجف‌آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.     

مسعود منتظري- شهردار نجف‌آباد

+ نوشته شده در  شنبه 4 مرداد1393ساعت 8:40  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در نظر دارد تكميل عمليات اجرايي نازك‌كاري ساختمان دانشكده پرستاري و مامايي خود را با زيربناي حدود 500 متر مربع، شامل كليه كارهاي ابنيه مطابق نقشه و مشخصات فني موجود، از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي ساختماني واجد شرايط و داراي رتبه‌بندي، واگذار نمايد. از متقاضيان دعوت مي‌شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج اين آگهي براي بازديد از محل پروژه و دريافت اسناد و مدارك مناقصه در ساعات اداري به دفتر فني دانشگاه،‌واقع در اصفهان،‌خيابان ارغوانيه،‌بلوار دانشگاه، ساختمان اداري انديشه مراجعه فرمايند.

شماره تلفن جهت كسب اطلاعات بيشتر: 9- 35354001-031

شرايط:

ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/60 ريال الزامي است.

دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

هزينه درج اين آگهي بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

كليه كسورات قانوني شامل بيمه،‌ماليات و ماليات بر ارزش افزوده بر عهده پيمانكار خواهد بود.       

روابط عمومي و اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1 مرداد1393ساعت 9:10  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم )

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

برآورد(ريال)

 

تضمين(ريال)

 

184-2-93

 

عمليات بهره‌برداري شبكه فاضلاب، نگهداري و اپراتوري

تصفيه خانه‌هاي فاضلاب منطقه لنجان

 

جاري

000/400/542/3

 

000/300/166

 

185-2 -93

 

عمليات بهره‌برداري شبكه آب و فاضلاب منطقه لنجان

 

جاري

 

500/354/095/6

 

000/000/243

 

186-2-93

 

نصب واصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان

 

جاري

000/159/757/1

 

000/800/87

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 11/5/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز يك‌شنبه به تاريخ 12/5/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصاتwww.iets.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1 مرداد1393ساعت 9:10  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم (چاپ دوم  )

شهرداري گز برخوار در نظر دارد اجراي روكش آسفالت معابر ســطــــح شـهـــر را بـــا اعـتـبـــار 000/000/000/10ريـــال از مـحـــل اعـتـبـــار شهرداري به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

عـلاقـه‌مـنـدان بـه شـركـت در مـنـاقـصـه مـي‌تـوانـنـد تـا پـايان وقت اداري روز پــنـــج‌شـنـبــه مــورخ 9/5/93 جـهــت دريــافــت اسـنــاد و مدارك مناقصه به دبيرخانه شهرداري گز مراجعه نمايند.

قاسمي- شهردار گز برخوار

+ نوشته شده در  سه شنبه 31 تیر1393ساعت 10:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري سده لنجان به استناد مصوبه شماره 39 مورخ 30/11/92 شوراي اسلامي شهر در نظـر دارد پروژه اجراي زيرسازي خيابان كمربندي شهر (حد فاصل ورزشگاه تا بلوار بصيرت و ميدان امام حسين (ع) ) را از طريق مناقصه و با اعتبار 000/000/600/2 ريال از محل اعتبارات شهرداري به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد:‌

لــــذا كـلـيـــه مـتـقـــاضـيـــان حـــداكـثـــر تـــا پـــايـــان وقـــت اداري روز دوشـنـبـــه مـــورخ 16/05/93 فـــــــرصـــــــت دارنـــــــد جــــهــــــت دريــــــافــــــت اطــــــلاعــــــات بـــيـــشـــتــــــر بــــــه ســــــايــــــت شـــهــــــرداري www.sh-sedehlenjan.ir‌ و اخـذ مـشـخـصـات پـروژه و اسـنـاد مـناقصه به ساختمان شهرداري مراجعه نمايند. 

ميثم محمدي- شهردار سده لنجان 

+ نوشته شده در  سه شنبه 31 تیر1393ساعت 10:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

برآورد(ريال)

 

تضمين(ريال)

 

184-2-93

 

عمليات بهره‌برداري شبكه فاضلاب، نگهداري و اپراتوري

تصفيه خانه‌هاي فاضلاب منطقه لنجان

 

جاري

 

000/400/542/3

 

000/300/166

 

185-2 -93

 

عمليات بهره‌برداري شبكه آب و فاضلاب منطقه لنجان

 

جاري

500/354/095/6

 

000/000/243

 

186-2-93

 

نصب واصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان

 

جاري

000/159/757/1

 

000/800/87

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 11/5/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز يك‌شنبه به تاريخ 12/5/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصاتwww.iets.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 31 تیر1393ساعت 10:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

 

آگهي مناقصه

كميته امداد امام خميني(ره) استان اصفهان در نظر دارد تهيه،‌توزيع غذا و پذيرايي(8) دوره اردوهاي تابستاني خود شامل 2000 نفر از دانشآموزان تحت حمايت كه در محل مجتمع فرهنگي آموزشي شيخ‌بهائي برگزار مي‌گردد از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

داوطلبان مايل به شركت در مناقصه مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از ساعت 30/7 لغايت 30/14 تاريخ 29/4/1393 لغايت 02/05/1393 به نشاني: اصفهان،‌خيابان فردوسي، ابتداي خيابان منوچهري، اداره كل كميته امداد امام خميني(ره) استان اصفهان- اداره تداركات مراجعه نمايند.

تلفن: 32220096-031

تاريخ تحويل اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 11/05/1393

محل تحويل اسناد مناقصه: اداره كل كميته امداد امام خميني(ره) استان اصفهان- حوزه معاونت اداري مالي- اداره خدمات وتداركات

تاريخ گشايش پيشنهادها: 12/05/1393

شرايط مبلغ ونوع تضمين شركت در مناقصه:

1- مبلغ 000/000/99 ريال به صورت سپرده نقدي واريز به حساب 101341614000 به نام كميته امداد اصفهان نزد بانك ملي شعبه فردوسي كد3014 يا ضمانتنامه بانكي معتبر بابت شركت در مناقصه.

2- كميته امداد در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است.

3- كميته امداد از قبول پيشنهادات مخدوش، مشروط، فاقد فيش واريزي معذور است.

4- هزينه آگهي و كارشناسي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

كميته امداد امام خميني(ره) استان اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 29 تیر1393ساعت 9:37  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت  دوم

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.  |

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

برآورد (ريال)

تضمين (ريال)

172-2-93

 

عمليات بهره‌برداري و خدمات مشتركين

منطقه بوئين و مياندشت

 

جاري

956/324/352/1

000/000/68

173-2-93

 

عمليات بهره‌برداري شبكه فاضلاب و خدمات عمومي

منطقه سميرم

 

جاري

945/787/701/2

000/100/135

174-2-93

 

عمليات بهره‌برداري شبكه آب، خدمات مشتركين

و خدمات عمومي منطقه سميرم

 

جاري

674/224/298/3

000/000/159

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 4/5/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ‌از ساعت 8 صبح روز يك‌شنبه به تاريخ 5/5/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتي WWW.abfaesfahan.ir‌

پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات:‌WWW.iets.mporg.ir‌         شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 25 تیر1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم (چاپ اول  )

شهردار گز برخوار در نظر دارد اجراي روكش آسفالت معابر ســطــــح شـهـــر را بـــا اعـتـبـــار 000/000/000/10ريـــال از مـحـــل اعـتـبـــار شهرداري به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

عـلاقـه‌مـنـدان بـه شـركـت در مـنـاقـصـه مـي‌تـوانـنـد تـا پـايان وقت اداري روز پــنـــج‌شـنـبــه مــورخ 9/5/93 جـهــت دريــافــت اسـنــاد و مدارك مناقصه به دبيرخانه شهرداري گز مراجعه نمايند.

قاسمي- شهردار گز برخوار

+ نوشته شده در  سه شنبه 24 تیر1393ساعت 16:28  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

برآورد (ريال)

 

تضمين (ريال)

172-2-93

 

عمليات بهره‌برداري و خدمات مشتركين

منطقه بوئين و مياندشت

 

جاري

956/324/352/1

 

000/000/68

173-2-93

 

عمليات بهره‌برداري شبكه فاضلاب و خدمات عموميمنطقه سميرم

 

جاري

945/787/701/2

 

000/100/135

174-2-93

 

عمليات بهره‌برداري شبكه آب، خدمات مشتركين و خدمات عمومي منطقه سميرم

 

جاري

674/224/298/3

 

000/000/159

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 4/5/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ‌از ساعت 8 صبح روز يك‌شنبه به تاريخ 5/5/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتي WWW.abfaesfahan.ir‌

پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات:‌WWW.iets.mporg.ir‌         شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 24 تیر1393ساعت 16:27  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

يك مرحله‌اي شماره 07/93   نوبت اول

شركت عمران شهر بهارستان در نظر دارد خدمات نقليه خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي داراي گواهينامه صلاحيت در زمينه خدمات حمل ونقل واگذارنمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 22/04/93 در ساعات اداري به امور قراردادهاي شركت عمران بهارستان خ الفت شرقي خ اميركبير و يا به سايتwww.BNT.ir  مراجعه نمايند. ضمناً‌پيشنهادات مي‌بايست تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 30/4/93 تحويل دبيرخانه مركزي شركت عمران شود.كميسيون مناقصه ساعت 11 مورخ 31/04/93 درمحل سالن جلسات شركت عمران بهارستان تشكيل ونسبت به بازگشايي پاكات اقدام خواهد شد. براي آگاهي بيشتر با تلفن 36803090(امور قراردادها) تماس حاصل نماييد.

شماره مناقصه

 

موضوع مناقصه

 

مبلغ برآورد اوليه(ريال)

 

سپرده شركت در مناقصه

 

مدت پيمان

07/93

 

انجام خدمات نقليه به صورت حجمي

 

000/000/800/2

 

000/500/15 ريال

 

12 ماه

م الف: 9158

شركت عمران شهر جديد بهارستان

+ نوشته شده در  دوشنبه 23 تیر1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

( مرحله دوم) نوبت دوم

شهرداري اژيه به استناد مجوز شماره 219/93 مورخ 20/3/1393 شوراي اسلامي شهر اژيه، در نظر دارد اجراي عمليات ساخت و نصب سوله اسكلت فلزي جوشي پيچ و مهره‌اي سالن گلزار شهداي اژيه به ابعاد 26 در 54 متررا طبق نقشه و مشخصات موجود از طريق مناقصه عمومي و قيمت پيشنهادي بر اساس هر كيلوگرم به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد؛ لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 24/4/1393 تا پايان روز 2/5/1393 پيشنهادات خود را به شهرداري اژيه تحويل داده و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس: 6-03146502745

ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

حسين نظام زاده - شهردار اژيه

+ نوشته شده در  دوشنبه 23 تیر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

به موجب مصوبه شماره 108/4 ش/ 93 شهرداري زيار در نظر دارد نسبت به خريد 1000 تن آسفالت ازنوع 19-0 و 12-0 با اعتبار بالغ بر 000/000/000/1 ريال اقدام نمايد. لذا از مالكين كارخانه آسفالت و يا پيمانكاران واجد شرايط دعوت به عمل مي‌آيد تا مورخ 30/4/93 نسبت به اخذ ‌آگهي استعلام بها وتحويل مدارك اقدام نمايند.

سيد رسول داودي- شهردار زيار

+ نوشته شده در  دوشنبه 23 تیر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شهرداري شاهين‌شهر به استناد مجوز شماره 3601/ ش مورخ 1/12/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد عمليات تكميل كلانتري گلديس را با برآورد اوليه 215/649/358/1 ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعت اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 14/5/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري- شهردار شاهين‌شهر

+ نوشته شده در  دوشنبه 23 تیر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم) چاپ اول

شهرداري گلپايگان در نظر دارد پروژه حفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به سايت شهرداري به نشاني WWW.Golpayegancity.ir يا به مديريت امور مالي و اداري شهرداري گلپايگان مراجعه نمايند.

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 12/5/1393 مي‌باشد.

روابط عمومي شهرداري گلپايگان

+ نوشته شده در  دوشنبه 23 تیر1393ساعت 8:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه 

(نوبت دوم)

شهرداري گرگاب در نظر دارد اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت معابر سطح شهر گرگاب را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/1 ريال براساس فهرست بهاي ‌راه و باند سال 92 بدون تعديل و مابه‌التفاوت مصالح، از طريق آگهي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

 لذا از كليه متقاضيان درخواست مي‌شود جهت كسب اطلاع بيشتر و اخذ اوراق مناقصه حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ انتشار اين آگهي به شهرداري گرگاب (اصفهان - شهر گرگاب- انتهاي بلوار امام خميني (ره- ) خيابان شهرداري) مراجعه نمايند. 

يدا... مؤمن‌زاده - شهردار گرگاب

+ نوشته شده در  شنبه 21 تیر1393ساعت 8:35  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

برآورد(ريال)

 

تضمين(ريال)

 

167-2-93

 

عمليات ويدئو متري و شستشو شبكه فاضلاب مباركه و كركوند

 

جاري(از محل اعتبارات مشاركت فولاد مباركه)

 

000/950/549/1

 

000/497/77

 

168-2-93

 

عمليات ويدئو متري و شستشو شبكه فاضلاب لنجان

 

جاري(از محل اعتبارات مشاركت فولاد مباركه)

 

000/950/549/1

 

000/497/77

 

169-2-93

 

عمليات شستشوشبكه فاضلاب منطقه يك اصفهان

 

جاري

 

000/250/503/1

 

000/200/75

 

170-2-93

 

عمليات بهره‌برداري تعمير و نگهداري شبكه آبرساني منطقه خميني‌شهر

 

جاري

 

800/920/657/26

 

000/800/859

 

171-2-93

 

انجام امور اداري و خدمات عمومي منطقه برخوار

 

جاري

 

068/432/294/1

 

000/800/64

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 4/5/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك شنبه به تاريخ 5/5/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات www.icts.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه 21 تیر1393ساعت 8:34  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان در نظر دارد نسبت به ارزيابي كيفي پيمانكاران داراي حداقل رتبه پنج صلاحيت دار جهت احداث فونداسيون و سوله سالن ورزشي به مساحت تقريبي 1750 مترمربع واقع در خميني‌شهر- سه راه معلم - خيابان جانبازان- جنب مركز توانبخشي امام حسين (ع) اقدام نمايد.

پيمانكاران علاقه‌مند مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 25/4/93 لغايت 3/5/93 در ساعات اداري با ارائه معرفينامه كتبي و رسيد واريز مبلغ پانصد هزار ريال به حساب 43/015955003 نزد بانك ملت به نام بنياد شهيد و امور ايثارگران بابت فراخوان ارزيابي به آدرس خيابان شمس‌آبادي- اداره كل بنياد شهيد و امورايثارگران - طبقه سوم- اداره پشتيباني مراجعه نمايند.

تلفن تماس:‌ 03132362724

بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه 21 تیر1393ساعت 8:32  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقلام مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي ‌خريداري نمايد .

رديف

 

موضوع مناقصه

 

شماره مناقصه

 

تاريخ برگزاري مناقصه

 

ساعت برگزاري مناقصه

 

 

مبلغ   سپرده شركت در مناقصه  (ريال)

 

1

 

مناقصه خريد انواع كابلشو

و فيوز كاردي

 

93/1308

 

04/05/93

 

30/8 صبح

 

 

500/494/264

 

2

 

مناقصه خريد انواع

مقره سيليكوني

 

93/1309

 

04/05/93

 

00/9 صبح

 

000/050/279

 

 

 

مدت دريافت اسناد مناقصه : ‌از روز چهارشنبه مورخ 18/04 /93 ‌ تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 23/04/93 ‌در قبال فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده بحساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان

مدت تحويل پيشنهادات : ‌از روز سه شنبه مورخ 24/04/93 ‌لغايت ساعت 30/7  صبح روز شنبه مورخ 04/05/93 ‌

محل تحويل پيشنهادات : ‌اصفهان چهار باغ بالا خيابان شريعتي دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان

تضامين مورد قبول : ‌پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكي مـعـتـبـر يـا فـيـش واريـزي بـه حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

ساير توضيحات : 

1-هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي تفاهم  و نصف جهان  بعهده برنده مناقصه ميباشد.

2-مناقصه گران بايستي داراي تاييديه فني از توانير باشند . 

3-داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 داخلي  270 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.

4-اســنــــاد و مــــدارك و اطــــلاعــــات كــــامــــل  ايــــن مــنــــاقــصــــه در  ســــايــــت  ايــنـتـــرنـتـــي مـعـــامـــلات تـــوانـيـــر ‌بـــه آدرس   >http://tender.tavanir.org.ir<‌ قابل دسترسي ميباشد همچنين آگهي اين مناقصات در سايت پايگاه ملي مـنــاقـصــات ايــران بــه آدرس> http://iets.mporg.ir< ‌ و ســايــت شـركـت تـوزيـع بـرق اسـتـان اصـفـهـان بـه آدرس   WWW.epedc.ir ‌قابل دسترسي مي باشد . 

5-به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا لاك گرفته شده با لاك غلطگير و يا پيشنهاداتي كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان 

‌امور تداركات و انبارها

+ نوشته شده در  پنجشنبه 19 تیر1393ساعت 9:44  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

برآورد(ريال)

 

تضمين(ريال)

 

167-2-93

 

عمليات ويدئو متري و شستشو شبكه فاضلاب مباركه و كركوند

 

جاري(از محل اعتبارات مشاركت فولاد مباركه)

 

000/950/549/1

 

000/497/77

 

168-2-93

 

عمليات ويدئو متري و شستشو شبكه فاضلاب لنجان

 

جاري(از محل اعتبارات مشاركت فولاد مباركه)

 

000/950/549/1

 

000/497/77

 

169-2-93

 

عمليات شستشوشبكه فاضلاب منطقه يك اصفهان

 

جاري

 

000/250/503/1

 

000/200/75

 

170-2-93

 

عمليات بهره‌برداري تعمير و نگهداري شبكه آبرساني منطقه خميني‌شهر

 

جاري

 

800/920/657/26

 

000/800/859

 

171-2-93

 

انجام امور اداري و خدمات عمومي منطقه برخوار

 

جاري

 

068/432/294/1

 

000/800/64

 

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 4/5/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك شنبه به تاريخ 5/5/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات www.icts.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 19 تیر1393ساعت 9:43  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر