مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري باغبادران به استناد مجوز شماره 73 مورخ 28/2/93 شوراي اسلامي شهر باغبادران در نظر دارد عمليات بهسازي گلزار شهداي گمنام را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/1 ريال از محل اعتبارات عمراني شهرداري از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاع بيشتر از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 20/7/93 به شهرداري باغبادران مراجعه نمايند،‌ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

علي ساعدي- شهردار باغبادران

+ نوشته شده در  سه شنبه 8 مهر1393ساعت 15:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري باغبادران به استناد مجوز شماره 76 مورخ 28/2/93 شوراي اسلامي شهر باغبادران در نظر دارد عمليات احداث فرهنگسراي ملك‌آباد را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/1 ريال از محل اعتبارات عمراني شهرداري از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاع بيشتر از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 20/7/93 به شهرداري باغبادران مراجعه نمايند، ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

علي ساعدي- شهردار باغبادران

+ نوشته شده در  سه شنبه 8 مهر1393ساعت 15:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه 

نوبت اول

شهرداري جوزدان در نظر دارد عمليات نگهداري و توسعه فضاي سبز شهر را از طريق آگهي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت شركت در آگهي مذكور و كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 24/07/93 به شهرداري جوزدان مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 26/07/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

تلفن تماس: 5-42283544-031

كيخسرو ايرجي- شهردار جوزدان

+ نوشته شده در  سه شنبه 8 مهر1393ساعت 15:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3601/ ش مورخ 1/12/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد عمليات اجرايي احداث مخزن 10000 متر مكعبي و ساختمان شيرآلات پساب فضاي سبز شاهين شهر را با اعتبار اوليه 412/436/320/20 ريال به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعات اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 22/7/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري- شهردار شاهين شهر

+ نوشته شده در  یکشنبه 6 مهر1393ساعت 8:40  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول) چاپ دوم

شهرداري ديزيچه بر اساس مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به اجراي زيرسازي خيابان مدرس وينيچه را از محل اعتبارات شهرداري و با اعتباري بالغ بر 000/000/770/5 (پنج ميليارد و هفتصد و هفتاد  ميليون ريال) بر اساس فهرست بهاي راه و باند سال 93 از طريق مناقصه واگذار و انعقاد قرارداد نمايد لذا متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز شنبه مورخ 12/07/93 به ((امور قراردادها)) مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و همچنين قيمت پيشنهادي خود را تا دوشنبه مورخ 14/07/93 به ((دبيرخانه محرمانه (حراست)) شهرداري ارائه نمايند. لازم به ذكر است ارائه تأييديه صلاحيت فني و رتبه‌بندي (حداقل رتبه مورد نياز 5 راه و باند) از مراجع ذيصلاح و معاونت برنامه‌ريزي الزامي مي‌باشد. در ضمن هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شهاب ثابت راسخ - شهردار ديزيچه

+ نوشته شده در  یکشنبه 6 مهر1393ساعت 8:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شهرداري گلشهر به استناد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به انجام عمليات ذيل از طريق آگهي مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر تا 10 روز پس از انتشار آگهي به شهرداري گلشهر مراجعه يا با شماره تلفن 57322222-031 تماس حاصل فرمايند.

1) عمليات طراحي ونظارت ساخت پاساژ تجاري جنب ميدان امام حسين (ع) در زميني به مساحت 400 مترمربع.

2) عمليات اجراي پل خيابان شهيد چمران واقع در محله وداغ روبروي مسجد صاحب الزمان (ع.)

علي نيكبخت -  شهردار گلشهر

+ نوشته شده در  یکشنبه 6 مهر1393ساعت 8:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه (نوبت دوم)

(چاپ اول)

شهـرداري ديـزيچـه بـر اسـاس مصـوبـه شـوراي محتـرم اسـلامـي شهـر و بـه موجب ماده 13 آئـيـــن‌نــامــه مــالــي شـهــرداري در نـظــر دارد اجــراي عـمـلـيــات احــداث خـيــابــان 36 مـتــري امام علي (ع) و تكميل تقاطع غيرهمسطح ولايت با برآورد اوليه بالغ بر 000/000/300/21 ريال را به پيمانكار واجد شرايط واگذار و انعقاد قرارداد نمايد.

 لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز پنج‌شنبه مورخ 17/07/93 به امور قـراردادهـاي شهرداري مراجعه و اسناد شركت در مناقصه را دريافت و همچنين قيمت پـيـشـنـهــادي خــود را تــا روز يــك‌شـنـبــه مــورخ 20/07/93  بـه دبيـرخـانـه محـرمـانـه (حـراسـت) شهرداري ارائه نمايند.

 لازم به ذكر است ارائه تأييديه صلاحيت فني و رتبه‌بندي از مراجع ذي‌صلاح و معاونت برنامه‌ريزي الزامي مي‌باشد.

در ضمن هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.    

شهاب ثابت راسخ- شهردار ديزيچه

+ نوشته شده در  شنبه 5 مهر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

مرحله  دوم

شهرداري شهرضا در نظر دارد پروژه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 

رديف‌

 

عمليات

 

موقعيت‌

تا سقف مبلغ‌

 

مبلغ سپرده شركت در مناقصه

 

1‌

 

تكميل جدول گذاري مرحله دوم

 

جرم افشار و معابر بالاي 10 متر سطح شهر

 

۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال‌

 

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ريال

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي مي توانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت 13  روز  پنج شنبه  مورخ 03/07/1393  همه روزه بجز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا روز شنبه مورخ 05/07/1393     جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند.

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب 3100000052002  شهرداري شهرضا مي باشد.

تاريخ گشايش اسناد: روز يك شنبه  مورخ  06/07/1393 درمحل شهرداري شهرضا

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir

شهرداري شهرضا

+ نوشته شده در  شنبه 29 شهریور1393ساعت 7:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه عمومي

(مرحله دوم)

شهرداري هرند با استناد به مصوبه شماره 429 مورخ 16/11/92 شوراي اسلامي شهر هرند در نظر دارد اجراي عمليات ترميم ترانشه‌هاي سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 000/000/700/1 ريال از طريق مناقصه عمومي و براساس تناژ به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا متقاضيان محترم مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر تا تاريخ 8/7/93 به شهرداري مراجعه و يا با تلفن 46402366-031 تماس حاصل نمايند.

حميد شهبازي- شهردار هرند

+ نوشته شده در  شنبه 29 شهریور1393ساعت 7:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري خورزوق به استناد بودجه مصوب 1393 شوراي اسلامي شهر خورزوق در نظر دارد نسبت به عمليات بهسازي و آسفالت خيابان طالقاني و خيابان انقلاب با اعتبار بالغ بر 000/000/550/1 ريال اقدام نمايد.

لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 08/06/93 به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند ضمناً‌ مهلت تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 10/07/93 مي‌باشد.

سيد حسين حجازي- شهردار خورزوق

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 شهریور1393ساعت 7:41  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي

شماره مجوز (292633) نوبت اول

1- موضوع مناقصه: اجراي عمليات حدود 5/15 كيلومتر شبكه پراكنده و تعميراتي فولادي و پلي‌اتيلن، ساخت و نصب حدود 400 مورد انشعاب فولادي و پلي‌اتيلن، جابه‌جايي و جمع‌آوري حدود 260 مورد انشعاب فولادي و پلي‌اتيلن در سطح اداره گاز گلپايگان و نواحي تابعه

2- نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: اصفهان‌، خيابان چهارباغ بالا‌، شركت گاز استان اصفهان

3- مهلت اعلام آمادگي: حداكثر تا تاريخ 07/07/1393

4- ميزان تضمين شركت در مناقصه: 000/000/198 ريال (يكصد و نود و هشت ميليون ريال)

كد فراخوان:‌1374136

مناقصه‌گران مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اطلاع‌رساني الكترونيكي شركت گاز استان اصفهان به آدرس: www.nigc-Isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir  يا با شماره تلفن‌هاي 5-36271031-031 امور قراردادهاي شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومي شركت گاز استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 شهریور1393ساعت 7:41  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول) چاپ دوم

شهرداري محمدآباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 223/93 مورخ 19/5/93 شوراي محترم اسلامي شهر محمدآباد نسبت به تأمين نيروي انساني مورد نياز خود به منظور فعاليت درواحد خدمات شهري (جمع‌آوري زباله،‌رفت و روب و نگهداري فضاي سبز) براي مدت يكسال اقدام نمايد،‌شركت‌هاي خدماتي واجدالشرايط مي‌توانند به منظور آگاهي از شرايط مناقصه و دريافت مدارك شركت در مناقصه همه روزه به جز ايام تعطيل از تاريخ 19/6/93 لغايت 3/7/93 به امور مالي شهرداري مراجعه فرمايند.

شماره تماس: 03146652845 و 03146652465

مهدي نصر اصفهاني- شهردار محمدآباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 25 شهریور1393ساعت 15:33  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي شماره 48373464

<ساخت دو رديف گلوله‌هاي آسياب سنگ آهن قطر 30 و 40 ميليمتر>

شركت فولاد مباركه اصفهان در نظر دارد ساخت دو رديف گلوله‌هاي آسياب سنگ آهن قطر 30  و 40 ميليمتر مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

لذا از كليه شركت‌هاي توانمند كه تمايل به همكاري داشته و توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/750/1 ريال را دارند دعوت مي‌شود اسناد مناقصه را از طريق سايت شركت فولاد مباركه به نشاني www.Mobarakeh-steel.ir تهيه نموده و پس از تكميل آن حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 8/7/93 به آدرس شركت فولاد مباركه اصفهان- 75 كيلومتري جنوب غربي اصفهان- صندوق پستي 167 خريد مواد مصرفي تحويل نمايند.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با تلفن 52733975-031 تماس حاصل فرماييد.

دورنگار:‌ 52733423-031

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ضمناً متن آگهي در سايت‌هاي ذيل درج گرديده است:

- شركت فولاد مباركه اصفهان به نشاني اينترنتي: www.Mobarakeh-steel.ir

- مركز اطلاعات مناقصات و مزايدات ايران به نشاني اينترنتي:www.ariatender.com

شركت فولاد مباركه اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 شهریور1393ساعت 17:8  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

دستگاه مناقصه گزار: شهرداري مباركه

رديف

عنوان پروژه

 

برآورد اعتبار(ريال)

1

عمليات پياده روسازي ميدان ورودي محله 9 و 10 صفائيه

 

۱/۳۲۹/۶۲۰/۳۹۰

2

عمليات پياده روسازي پارك محله 10 صفائيه

 

۱/۰۸۳/۱۱۶/۸۴۶

شرايط متقاضيان:

الف) كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي تأييد صلاحيت و رتبه‌بندي معتبر با رعايت ظرفيت خالي( مجاز) ارجاع كار

ب) داشتن تجهيزات،‌امكانات،‌تخصص لازم و سابقه كار مرتبط با پروژه‌هاي مذكور

ج) توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و همچنين تهيه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد

مبلغ ونوع تضمين شركت در مناقصه: 5% مبلغ كل برآورد اعتبار به صورت ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي در وجه شهرداري مباركه

محل دريافت اسناد مناقصه: مباركه- ميدان انقلاب، ساختمان شهرداري، امور قراردادها- تماس: 52402021-031

مبلغ خريد اسناد مناقصه: 000/500 ريال بابت هر پروژه

تاريخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات اداري تا روز يك‌شنبه مورخ 30/06/1393

تاريخ تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري: حداكثر تا ساعت 12 بعد از ظهر پنج‌شنبه مورخه 03/07/1393

زمان و محل تشكيل كميسيون بازگشايي پيشنهادات: راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 05/07/1393 - ساختمان شهرداري مباركه

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گرديده است.

شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار مي‌باشد.

ناصر نفري- شهردار مباركه

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 شهریور1393ساعت 17:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

اجراي عمليات بهره‌برداري

نوبت دوم

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد پروژه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صلاحيت، واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

محل اجرا

نوع بودجه

تضمين (ريال)

۹۳-۳-۲۵۹

بهره‌برداري از فرآيند و تعميرات مكانيكي، تأسيساتي، الكتريكال و ابزار دقيق تصفيه‌خانه فاضلاب سپاهان‌شهر

جاري

۸۸/۶۴۶/۰۰۰

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 5/7/1393

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك‌شنبه 6/7/1393   

    دريافت اسناد: سايت اينترنتي WWW.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات:  WWW.iets.mporg.ir      

    شماره تلفن: 6680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه 22 شهریور1393ساعت 9:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

سـازمـان هميـاري شهـرداري‌هـاي استـان اصفهـان در نظر دارد هشت دستگاه اتوبوس درون‌شهري (طبق مشخصات مندرج در فرم شرايط آگهي) را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر، دريافت و تكميل اسناد مربوطه، ارائه آنها و شركت در مناقصه مي‌توانند از روز يك‌شنبه مورخ 16/06/93 لغايت پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 23/06/93 به نشاني: خيابان 22 بهمن- مجموعه اداري اميركبير، دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 32673090 و 32673075-031

 

+ نوشته شده در  شنبه 22 شهریور1393ساعت 8:52  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم چاپ دوم

شهرداري فولادشهر به استناد مصوبه شماره 821/4 مورخ 4/12/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات ذيل را براساس فهرست بهاي مرجع برگزار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصه ذيل دعوت به عمل مي‌آيد.

رديف

موضوع مناقصه

 

شماره مناقصه

 

مبلغ برآورد اوليه پروژه(ريال)

 

مبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال)

 

1

حفظ و نگهداري فضاي سبز پارك پرنيان فولادشهر

 

18436/93-12/6/93

 

7/000/000/000

 

350/000/000

 

 

 

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 30/6/93 جهت اطلاع از شرايط و شركت در مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري فولادشهر مراجعه نمايند.

حسين اميري- شهردار فولادشهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 20 شهریور1393ساعت 8:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

سـازمـان هميـاري شهـرداري‌هـاي استـان اصفهـان در نظر دارد هشت دستگاه اتوبوس درون‌شهري (طبق مشخصات مندرج در فرم شرايط آگهي) را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر، دريافت و تكميل اسناد مربوطه، ارائه آنها و شركت در مناقصه مي‌توانند از روز يك‌شنبه مورخ 16/06/93 لغايت پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 23/06/93 به نشاني: خيابان 22 بهمن- مجموعه اداري اميركبير، دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 32673090 و 32673075-031

+ نوشته شده در  پنجشنبه 20 شهریور1393ساعت 8:44  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

چاپ دوم

موضوع و برآورد اوليه مناقصه: خريد دو دستگاه چيلر( طبق شرايط خصوصي پيوست) جهت فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه سه شهر نجفآباد،‌بر اساس فهرست بهاي تأسيسات مكانيكي سال 1393،  بدون تعديل و مابه التفاوت،‌با برآورد اوليه: 000/301/486/1 ريال

مدت تحويل كالا: 20 روز                       دستگاه مناقصه گزار: شهرداري نجف آباد

محل تحويل كالا: فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه 3

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن كد اقتصادي و گواهينامه صلاحيت پيمانكاري،‌رعايت سقف قرارداد،‌داشتن شخصيت حقوقي و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه وارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد(شركت كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.)

مهلت ومحل دريافت وتحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 29/06/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجفآباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 31/06/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف آباد تحويل نمايند(دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز وتعهدآور شركت انجام مي‌گيرد)

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه: 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد

ميزان سپرده: معادل 5% برآورد اوليه به مبلغ (000/400/74) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر: شهرداري نجفآباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

مسعود منتظري- شهردار نجف آباد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 19 شهریور1393ساعت 9:5  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي شماره 51/93

نوبت دوم

1- نام ونشاني مناقصه گزار: اداره كل شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان

به نشاني: خ توحيد خ شهيد موحدي نيا پلاك 2

2- موضوع مناقصه: امور خدماتي و پذيرايي

3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: وجه نقد به حساب شماره 2173980201003 بانك ملي شعبه مركزي اصفهان و يا ضمانتنامه بانكي به نام مناقصه گزار(شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان) و يا انواع اوراق مشاركت بانكي

4- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000/000/100 ريال مي‌باشد.

5- زمان دريافت اسناد،‌تحويل پيشنهاد و گشايش پيشنهادهاي مالي:

1-5- مهلت خريد اسناد تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 22/6/93 مي‌باشد.

2-5- مهلت تحويل پيشنهاد تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 1/7/93 مي‌باشد.

3-5- زمان رسيدگي به پيشنهادهاي مالي ساعت 14 روز يك‌شنبه مورخ 6/7/93 واقع در تهران،‌ميدان ونك،‌خيابان برزيل شرقي،‌پلاك 33 دفتر كميسيون معاملات مي‌باشد.

6- خريد اسناد: مناقصه گران در صورت تمايل به شركت در مناقصه مي‌توانند پس از واريز مبلغ 000/100 ريال براي موضوع مناقصه به حساب 2163980202009 (قابل واريز در كليه شعب بانك كشاورزي) در تاريخ مهلت خريد اسناد( رديف 1-5 آگهي) به سامانه شركت پشتيباني امور دام كشور به آدرس www.iranslal.com  مراجعه و اسناد مناقصه را از طريق سامانه مزبور، قسمت مناقصات و مزايده‌ها (بخش سال جاري) دريافت وسپس با در دست داشتن اصل معرفينامه و اصل فيش واريزي در مهلت خريد اسناد،‌جهت دريافت پاكت‌هاي مناقصه به نشاني مناقصه‌گزار مراجعه فرمايند.

7- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

8- هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

روابط عمومي شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 19 شهریور1393ساعت 9:4  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(چاپ دوم)

شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه‌ها با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:

موضوع مناقصه:

1- زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه يك

- مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال        - مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/125 ريال

2- زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه دو

- مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال          - مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/125 ريال

3- زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه سه

- مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال         - مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/125 ريال

- محل تأمين اعتبارات: اعتبارات شهرداري  - مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه‌ها: ساعت 14 روز يك‌شنبه مورخ 6/7/93

- محل دريافت اسناد: امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني‌شهر- محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه شهرداري مركزي خميني‌شهر  - تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 11 روز سه‌شنبه مورخ 8/7/93 -مدت اعتبار پيشنهادها: روز شنبه 19/7/93

- اصلاح،‌جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود.

علي اصغر حاج حيدري- شهردار خميني‌شهر

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 شهریور1393ساعت 9:11  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم

دهياري كچويه در نظر دارد پروژه بهسازي و آسفالت معابر روستا را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

 لذا از كليه علاقه‌مندان واجد شرايط دعوت مي‌گردد جهت دريافت اسناد مناقصه به امور مالي دهياري‌ها واقع در بخشداري باغبهادران مراجعه نمايند.

 در ضمن مهلت تسليم مدارك، پايان وقت اداري روز چهارشنبه 19/6/93 مي‌باشد.

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ابراهيم يزداني كچويي- دهيار كچويه

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 شهریور1393ساعت 9:10  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

مرحله اول(نوبت دوم)

شهرداري نصرآباد در نظر دارد پروژه اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت معابر محله ابن سيناي شهر را با اعتبار 000/000/300/3 ريال از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرداري در سال 93 ( توافقنامه شماره 181 ص 40903) به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

علاقه‌مندان به شركت در مناقصه مي‌توانند تا تاريخ 28/06/1393 جهت دريافت اسناد ومدارك مناقصه به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند. آخرين مهلت تكميل وتحويل اسناد مناقصه پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 30/06/1393 مي‌باشد.

تلفن تماس: 03146655650

سيد حيدر ثمريان- شهردار نصرآباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 شهریور1393ساعت 9:10  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي شماره 51/93

1- نام ونشاني مناقصه گزار: اداره كل شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان

به نشاني: خ توحيد خ شهيد موحدي نيا پلاك 2

2- موضوع مناقصه: امور خدماتي و پذيرايي

3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: وجه نقد به حساب شماره 2173980201003 بانك ملي شعبه مركزي اصفهان و يا ضمانتنامه بانكي به نام مناقصه گزار(شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان) و يا انواع اوراق مشاركت بانكي

4- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000/000/100 ريال مي‌باشد.

5- زمان دريافت اسناد،‌تحويل پيشنهاد و گشايش پيشنهادهاي مالي:

1-5- مهلت خريد اسناد تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 22/6/93 مي‌باشد.

2-5- مهلت تحويل پيشنهاد تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 1/7/93 مي‌باشد.

3-5- زمان رسيدگي به پيشنهادهاي مالي ساعت 14 روز يك‌شنبه مورخ 6/7/93 واقع در تهران،‌ميدان ونك،‌خيابان برزيل شرقي،‌پلاك 33 دفتر كميسيون معاملات مي‌باشد.

6- خريد اسناد: مناقصه گران در صورت تمايل به شركت در مناقصه مي‌توانند پس از واريز مبلغ 000/100 ريال براي موضوع مناقصه به حساب 2163980202009 (قابل واريز در كليه شعب بانك كشاورزي) در تاريخ مهلت خريد اسناد( رديف 1-5 آگهي) به سامانه شركت پشتيباني امور دام كشور به آدرس www.iranslal.com  مراجعه و اسناد مناقصه را از طريق سامانه مزبور، قسمت مناقصات و مزايده‌ها (بخش سال جاري) دريافت وسپس با در دست داشتن اصل معرفينامه و اصل فيش واريزي در مهلت خريد اسناد،‌جهت دريافت پاكت‌هاي مناقصه به نشاني مناقصه‌گزار مراجعه فرمايند.

7- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

8- هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

روابط عمومي شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 شهریور1393ساعت 9:10  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول) چاپ اول

شهرداري محمدآباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 223/93 مورخ 19/5/93 شوراي محترم اسلامي شهر محمدآباد نسبت به تأمين نيروي انساني مورد نياز خود به منظور فعاليت درواحد خدمات شهري (جمع‌آوري زباله،‌رفت و روب و نگهداري فضاي سبز) براي مدت يكسال اقدام نمايد،‌شركت‌هاي خدماتي واجدالشرايط مي‌توانند به منظور آگاهي از شرايط مناقصه و دريافت مدارك شركت در مناقصه همه روزه به جز ايام تعطيل از تاريخ 19/6/93 لغايت 3/7/93 به امور مالي شهرداري مراجعه فرمايند.

شماره تماس: 03146652845 و 03146652465

مهدي نصر اصفهاني- شهردار محمدآباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 شهریور1393ساعت 9:9  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شماره 5003/93 /ص مورخ 12/6/93

1- موضوع مناقصه:‌اجراي كلكتور اصلي فاضلاب برزن سوم شهر جديد فولادشهر به طول تقريبي 1500 متر

2- مناقصه‌گزار: شركت عمران شهر جديد فولادشهر

3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه:‌از تاريخ 18/6/93 تا پايان وقت اداري مورخ 22/6/93 و از طريق مراجعه به پايگاه اينترنتي WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM يا http://iets.mporg.ir و يا به شركت عمران شهر جديد فولادشهر به نشاني: بلوار وليعصر(عج-) ميدان وليعصر(عج)، تلفن 5-52630161-031

4- محل و زمان تسليم پيشنهاد قيمت و تاريخ گشايش آن: مهلت تحويل پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداري مورخ 1/7/93 به دبيرخانه شركت عمران شهر جديد فولادشهر بوده و زمان گشايش پاكت‌هاي پيشنهاد قيمت در تاريخ 2/7/93 در محل شركت عمران شهر جديد فولادشهر مي‌باشد.

5- مبلغ برآورد: چهار ميليارد و هفتصد و شصت ميليون و چهل و هشت هزار و هشتصد (800/048/760/4) ريال بر اساس فهرست بهاي شبكه فاضلاب شهري سال93 .

6- نوع و ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ دويست و سي و هشت ميليون (000/000/238) ريال به صورت ضمانتنامه بانكي در وجه شركت عمران شهر جديد فولادشهر داراي حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه و يا فيش واريزي به حساب شماره 2173690205004 سيبا بانك ملي به نام تمركز وجوه سپرده شركت عمران شهر جديد فولادشهر.

7- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد به صورت حضوري: ارائه معرفينامه كتبي.

تذكر: داشتن حداقل پايه پنج آب (گواهينامه صلاحيت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي) جهت شركت در مناقصه الزامي است.

روابط عمومي  شركت عمران شهر جديد فولادشهر

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 شهریور1393ساعت 9:9  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري اردستان به استناد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد از محـل اعتبـارات تملـك دارايـي‌هـاي سرمايه‌اي، عمليات بهبود عبور و مرور شهر اردستان را با اعتباري به مبلغ 000/000/500/4 ريال بر اساس قيمت مقطوع بدون ضرائب و تعديل و مابه‌التفاوت و تجهيزكارگاه به پيمانكار واجد شرايط و داراي سابقه كار واگذار نمايد.

لذا متقاضيان داراي صلاحيت حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 20/06/93 جـهـت دريـافـت اطـلاعـات و اخـذ اسنـاد منـاقصـه بـه شهـرداري اردستـان مراجعه نموده و قيمت پيشنهادي خود را به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

سيد محمد هادي موسوي- شهردار اردستان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 12 شهریور1393ساعت 8:55  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

چاپ اول

موضوع و برآورد اوليه مناقصه: خريد دو دستگاه چيلر( طبق شرايط خصوصي پيوست) جهت فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه سه شهر نجفآباد،‌بر اساس فهرست بهاي تأسيسات مكانيكي سال 1393،  بدون تعديل و مابه التفاوت،‌با برآورد اوليه: 000/301/486/1 ريال

مدت تحويل كالا: 20 روز                       دستگاه مناقصه گزار: شهرداري نجف آباد

محل تحويل كالا: فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه 3

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن كد اقتصادي و گواهينامه صلاحيت پيمانكاري،‌رعايت سقف قرارداد،‌داشتن شخصيت حقوقي و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه وارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد(شركت كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.)

مهلت ومحل دريافت وتحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 29/06/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجفآباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 31/06/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف آباد تحويل نمايند(دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز وتعهدآور شركت انجام مي‌گيرد)

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه: 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد

ميزان سپرده: معادل 5% برآورد اوليه به مبلغ (000/400/74) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر: شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

مسعود منتظري- شهردار نجف آباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 شهریور1393ساعت 10:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

شركت عمران شهر جديد مجلسي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد جابه‌جايي مسافر در محور شهر جديد مجلسي- مباركه را توسط 8 دستگاه اتوبوس واحد (مدل 80 به بالا) و يا اتوبوس ايران پيما ( مدل 73 به بالا)،‌از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي حمل و نقل واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند پس از درج آگهي حداكثر تا تاريخ 16/6/93 جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي اين شركت مراجعه و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ذيل تماس حاصل نمايند.

- نشاني: اصفهان- كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسي- بلوار ارم- شركت عمران مجلسي

تلفن: 52472733-031، دورنگار: 52472214 - 031 صندوق پستي 11178-86316

سايت اينترنتي : www.majlessi-ntoir.gov.ir

- كليه هزينه‌هاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

شركت عمران شهر جديد مجلسي

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 شهریور1393ساعت 10:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه (چاپ اول )

شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه‌ها با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:

موضوع مناقصه:

1- زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه يك

- مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال        - مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/125 ريال

2- زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه دو

- مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال          - مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/125 ريال

3- زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه سه

- مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال         - مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/125 ريال

- محل تأمين اعتبارات: اعتبارات شهرداري

- مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه‌ها: ساعت 14 روز يك‌شنبه مورخ 6/7/93

- محل دريافت اسناد: امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني‌شهر

- محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه شهرداري مركزي خميني‌شهر

- تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 11 روز سه‌شنبه مورخ 8/7/93

-مدت اعتبار پيشنهادها: روز شنبه 19/7/93

- اصلاح،‌جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود.

علي اصغر حاج حيدري- شهردار خميني‌شهر

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 شهریور1393ساعت 10:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

مرحله اول(نوبت اول)

شهـرداري نصـرآبـاد در نظر دارد پروژه اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت معـابـر محلـه ابـن سينـاي شهـر را بـا اعتبار 000/000/300/3 ريال از محل اعتبارات تـمـلــك دارايــي‌هــاي ســرمــايــه‌اي شـهــرداري در ســال 93 ( تــوافـقـنــامــه شـمـاره 181 ص 40903) به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

عــلاقــه‌مـنــدان بـه شـركـت در مـنـاقـصـه مـي‌تـوانـنـد تـا تـاريـخ 28/06/1393 جـهـت دريافت اسناد ومدارك مناقصه به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند. آخرين مهلـت تكميـل وتحـويـل اسنـاد منـاقصـه پـايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 30/06/1393 مي‌باشد.

تلفن تماس: 03146655650

سيد حيدر ثمريان- شهردار نصرآباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 شهریور1393ساعت 8:52  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت  دوم

شركت عمران شهر جديد مجلسي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد، خدمات خودرويي خود را با استفاده از 3 دستگاه سواري پژو 405 يا سمند مدل 1391 به بالا، به صورت مقطوع از طريق مناقصه با شرايط زير به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. بدين وسيله از آن شركت دعوت مي‌گردد در مناقصه مورد نظر با توجه به موارد ذيل شركت نمايند.

مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: شركت‌هاي واجد شرايط مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 12/6/93،‌جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي اين شركت مراجعه نمايند. اسناد مذكور به نماينده مناقصه گر با ارائه معرفينامه معتبر تحويل داده خواهد شد.

مهلت ومحل تحويل اسناد مناقصه: واجدين شرايط پس از تكميل اسناد حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 22/6/93 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكت‌هاي لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد تحويل دريافت نمايند.

نام و نشاني كارفرما: اصفهان- كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسي- بلوار ارم- شركت عمران مجلسي

 تلفن: 52472733-031،‌دورنگار 52472214-031،‌صندوق پستي 11178-86316

سايت اينترنتي:www.majlessi-ntoir.gov.ir      كليه هزينه‌هاي آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

شركت عمران شهر جديد مجلسي

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 8:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

<نوبت دوم>

به موجب موافقتنامه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اصفهان و همچنين از رديف اعتبارات بودجه برنامه عبور و مرور شهري شهرداري زيار در نظر دارد نسبت به اجراي زيرسازي، جدولگذاري و آسفالت بلوار ورودي شهر با اعتبار بالغ بر 000/000/000/4  ريال از طريق واگذاري به پيمانكاران واجد شرايط و براساس قيمتگذاري فهرست بهاي راه و باند فرودگاه سال 1393 بدون تعديل و ما به التفاوت مصالح اقدام نمايد لذا از متقاضيان دعوت مي‌گردد حداكثر تا مورخ 16/6/93 به دبيرخانه شهرداري مراجعه و نسبت به اخذ فرم آگهي اقدام نمايند. 

سيدرسول داودي- شهردار زيار

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 8:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

مرحله اول(چاپ  دوم)

سـازمـان خـدمـات مـوتـوري شهـرداري خمينـي‌شهـر در نظـر دارد نسبـت بـه انجام مناقصه با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:

موضوع مناقصه:

- حمل زباله و نخاله‌هاي خدمات شهري       - مبلغ برآورد اوليه:  000/000/000/5 ريال

- مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/250 ريال                  - محل تأمين اعتبارات: اعتبارات سازمان

- مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه‌ها:‌ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 17/06/93

- محل دريافت اسناد: ‌امور اداري سازمان             - محل ارائه پيشنهادات:‌دبيرخانه سازمان

- تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 10 روز سه‌شنبه مورخ 18/06/93

- اصــلاح، جــايـگــزيـنــي و پــس گــرفـتـن پيشنهـادهـا در زمـان مهلـت و محـل تسليـم پيشنهـادهـا انجـام نمي‌شود.

- امورقراردادهاي سازمان خدمات موتوري شهرداري خميني‌شهر

نادر كاوه‌اي- سرپرست سازمان

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 8:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي شماره 33-6/93 ت

نوبت دوم

شركت تهيه وتوليد مواد معدني ايران در نظر دارد انجام عمليات حفر چاه و تونل‌هاي ارتباطي، آماده‌سازي واستخراج ماده معدني در مجتمع معدني سرب نخلك واقع در 120 كيلومتري شمال شرقي نايين 40 كيلومتري شمال شرقي انارك در استان اصفهان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. بدينوسيله از شركت‌هاي داراي سوابق اجرايي مفيد در زمينه موضوع مناقصه دعوت به عمل مي‌آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 8/6/93 لغايت ساعت 16 مورخ 17/6/93 با در دست داشتن معرفينامه و اصل فيش واريزي به مبلغ سيصد هزار ريال به حساب جاري شماره 0105799359005 نزد بانك ملي شعبه ميدان وليعصر(عج) به نام اين شركت، به آدرس: تهران- بالاتر از ميدان وليعصر(عج-) روبروي سينما استقلال- پلاك 1713 برج جنوبي- طبقه ششم- امور بازرگاني مراجعه نمايند. ضمناً مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 29/6/1393 تعيين مي‌گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شماره 18/93 <مرحله سوم> نوبت دوم

موضوع مناقصه: عمليات احداث ساختمان اداري فضاي سبز مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد منضم.

مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 17/6/93 مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 19/6/93 و بازگشايي پاكات در مورخ 20/6/93 مي‌باشد.

كليه هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

تلفاكس: 55465858 (031)

سيد محمد ناظم رضوي - شهردار كاشان

+ نوشته شده در  یکشنبه 9 شهریور1393ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

چاپ دوم

موضوع و برآورد اوليه مناقصه:‌ پروژه اجراي عمليات پياده‌رو سازي جهت معابر سطح شهر شهرداري منطقه 6 شهر نجف‌آباد، بر اساس فهرست بهاي ابنيه سال 1392، بدون تعديل و مابه‌التفاوت، با برآورد اوليه: 175، 814، 899 ريال.    مدت اجراي پروژه:‌90 روز                  دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري نجف‌آباد            محل اجراي پروژه: معابر سطح شهر شهرداري منطقه 6

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري،‌ رعايت سقف قرارداد،‌داشتن شخصيت حقوقي  و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 18/06/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجف‌آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 20/06/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف‌آباد تحويل نمايند. (دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز و تعهدآور شركت انجام مي‌گيرد.)

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه: 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف‌آباد

ميزان سپرده: معادل 5% برآورد اوليه به مبلغ (000/000/45) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف‌آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر: شهرداري نجف‌آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

مسعود منتظري- شهردار نجف‌آباد

+ نوشته شده در  یکشنبه 9 شهریور1393ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي شماره 33-6/93 ت

نوبت اول

شركت تهيه وتوليد مواد معدني ايران در نظر دارد انجام عمليات حفر چاه و تونل‌هاي ارتباطي، آماده‌سازي واستخراج ماده معدني در مجتمع معدني سرب نخلك واقع در 120 كيلومتري شمال شرقي نايين 40 كيلومتري شمال شرقي انارك در استان اصفهان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. بدينوسيله از شركت‌هاي داراي سوابق اجرايي مفيد در زمينه موضوع مناقصه دعوت به عمل مي‌آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 8/6/93 لغايت ساعت 16 مورخ 17/6/93 با در دست داشتن معرفينامه و اصل فيش واريزي به مبلغ سيصد هزار ريال به حساب جاري شماره 0105799359005 نزد بانك ملي شعبه ميدان وليعصر(عج) به نام اين شركت، به آدرس: تهران- بالاتر از ميدان وليعصر(عج-) روبروي سينما استقلال- پلاك 1713 برج جنوبي- طبقه ششم- امور بازرگاني مراجعه نمايند. ضمناً مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 29/6/1393 تعيين مي‌گردد.

 

+ نوشته شده در  شنبه 8 شهریور1393ساعت 10:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شهرداري زيباشهر به استناد مجوز شماره 373/4/ ش مورخ 27/12/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات زير را با اعتبارات مندرج از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا متقاضيان مي‌توانند تا تاريخ 11/6/93 جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي شهرداري زيباشهر واقع در شهر زيباشهر، ميدان امام حسين (ع)، خيابان امامزادگان مراجعه فرمايند.

1- فاز دو روشنايي محور اتوبان اصفهان - مباركه حدفاصل ورودي زيباشهر تا پمپ بنزين با اعتباري بالغ بر 000/000/000/2 ريال

فرهاد سليمي- شهردار زيباشهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 شهریور1393ساعت 18:20  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

شهرداري شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3601/ ش مورخ 1/12/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد اجراي عمليات جلوگيري از سد معبر و رفع آن وفق قانون شهرداري‌ها را با اعتبار 000/000/600/1 ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعت اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 26/6/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري- شهردار شاهين شهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 شهریور1393ساعت 18:16  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شماره 42/93 <مرحله دوم> نوبت دوم

1-موضوع مناقصه: عمليات الف) لكه‌گيري ب) روكش دستي آسفالت معابر و كوچه‌هاي سطح شهر كاشان و حومه خدماتي آن (شامل مصالح و دستمزد) مطابق مشخصات فني خصوصي و بر اساس شرايط مندرج در اسناد و مدارك مناقصه.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه: حداكثر تا تاريخ 13/6/93 از اداره پيمان و رسيدگي واقع در خيابان اباذر، ساختمان شهرداري.

3- مهلت قبول پيشنهادات: حداكثر تا تاريخ 15/6/93 به صورت لاك و مهر شده و تحويل به دبيرخانه مركزي.

4- بازگشايي پاكات: پيشنهادات رسيده در تاريخ 16/6/93 در محل شهرداري كاشان باز و قرائت خواهد گرديد.

5- كارفرما در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار و كليه هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تلفاكس: 55465858 (031)

سيدمحمد ناظم رضوي- شهردار كاشان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 5 شهریور1393ساعت 8:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري اردستان به استناد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد از محـل اعتبـارات تملـك دارايـي‌هـاي سرمايه‌اي، عمليات بهبود عبور و مرور شهر اردستان را با اعتباري به مبلغ 000/000/500/4 ريال بر اساس قيمت مقطوع بدون ضرائب و تعديل و مابه‌التفاوت و تجهيزكارگاه به پيمانكار واجد شرايط و داراي سابقه كار واگذار نمايد.

لذا متقاضيان داراي صلاحيت حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 20/06/93 جـهـت دريـافـت اطـلاعـات و اخـذ اسنـاد منـاقصـه بـه شهـرداري اردستـان مراجعه نموده و قيمت پيشنهادي خود را به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

سيد محمد هادي موسوي- شهردار اردستان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 5 شهریور1393ساعت 8:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شهرداري ميمه به استناد مجوز شماره 481/92 مورخ 30/11/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد اجراي عمليات جدول بتني 50*50 جهت كوي گلدشت و كوي كوثر (جباري) ميمه با اعتبار اوليه به مبلغ 000/000/000/1 ريال را طبق نقشه‌ها و مشخصات موجود در شهرداري از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ درج آگهي در روزنامه حداكثر ظرف مدت ده روز به شهرداري واقع در ميمه، بلوار انقلاب اسلامي دبيرخانه محرمانه مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به شركت در مناقصه اقدام و يا جهت كسب اطلاعات با شماره تلفن 45422434-031 اين شهرداري تماس حاصل و يا به سايت ‌WWW.meymeh.ir  مراجعه نمايند.

ضمناً شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است و هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.          

محسن صدرالدين كرمي - شهردار ميمه

+ نوشته شده در  سه شنبه 4 شهریور1393ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

(نوبت دوم) چاپ دوم

شهرداري ديزيچه براساس بودجه سال 1393 در نظر دارد نسبت به خريد آسفالت گرم از نوع (19-0 و 12-0) استاندارد توليدي از منابع كوهي و شكسته صددرصد از اعتبارات شهرداري تا مبلغ 000/000/000/3 ريال را از طريق مناقصه واگذار و انعقاد قرارداد خريداري نمايد لذا متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز دوشنبه مورخ 03/06/93 به واحد امور قراردادها مراجعه واسناد مناقصه را دريافت و همچنين قيمت پيشنهادي خود را تا روز سه‌شنبه مورخ 04/06/93 به دبيرخانه محرمانه (حراست) شهرداري ارائه نمايند.

 لازم به ذكر است ارائه تأييديه صلاحيت فني توسط مراجع ذيصلاح الزامي مي‌باشد. در ضمن هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شهاب ثابت راسخ - شهردار ديزيچه

+ نوشته شده در  سه شنبه 4 شهریور1393ساعت 8:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد در نظر دارد اجراي فاز دوم لوله‌گذاري شبكه جمع‌آوري فاضلاب ساختمان‌هاي خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مي‌شود جهت دريافت اطلاعات حداكثر ظرف مدت ده روز پس از تاريخ انتشار اين آگهي به سايت اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد به آدرس (  iaun.ac.irقسمت مزايده/ مناقصه) مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

شرايط به شرح ذيل مي باشد

1- سپرده شركت در مناقصه مبلغ سي ميليون ريال مي‌باشد كه مي‌بايست به حساب سپرده شماره0216236554001 نزد بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي نجف‌آباد واريز و يا در قالب ضمانتنامه معتبر بانكي با موضوع شركت در مناقصه ارائه گردد.

2- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

3- دانشگاه در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات مجاز است.

4- بابت خريد اسناد مناقصه مبلغ چهارصد هزار ريال به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي نجف‌آباد واريز و اصل فيش همراه با اسناد ارسال شود.

آدرس: نجف آباد - بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي نجف‌آباد- ساختمان كتابخانه مركزي- دبيرخانه كميسيون معاملات

تلفن اطلاعات مالي: 42292020-031 تلفن اطلاعات فني: 42291007 و 42292131-031     

     دورنگار: 42291107-031 و 42291016-031          iaun.ac.ir ؛Email:monaghese

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 4 شهریور1393ساعت 8:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شـــهــــــرداري رضـــــوانــشــهـــــر در نـظـــر دارد بـــه استنـــاد مصـــوبـــه شــوراي مــحـتـرم اســـلامـــي شــهـــر، امــتــيـــاز ســرويــس مــدارس خــود را از طــــــريـــــق مــنـــــاقــصـــــه بـــــه شــــركـــت‌هـــاي واجـــد شـــرايـــط واگـــذار نمايد.

 لـذا مـتـقـاضـيـان مـي‌تـوانـنـد جـهت كسب اطلاعات بيشتر و شركت در مــنـــاقــصـــه حـــداكــثـــر تـــا تـــاريـخ 5/6/93 بـه شـهـرداري‌ رضـوانشهر مراجعه نمايند.

حجت‌ا... كارگران - شهردار رضوانشهر

+ نوشته شده در  شنبه 1 شهریور1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم) چاپ اول

شهرداري گز برخوار در نظر دارد اجراي عمليات پياده روسازي خيابان اشراقي را با اعتبار 000/000/000/1 ريال از محل اعتبارات شهرداري به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

علاقه‌مندان به شركت در مناقصه مي‌توانند تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 17/6/93 جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه به دبيرخانه شهرداري گز مراجعه نمايند.

قاسمي- شهردار گز برخوار

+ نوشته شده در  شنبه 1 شهریور1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

چاپ اول

موضوع و برآورد اوليه مناقصه:‌ پروژه اجراي عمليات پياده‌رو سازي جهت معابر سطح شهر شهرداري منطقه 6 شهر نجف‌آباد، بر اساس فهرست بهاي ابنيه سال 1392، بدون تعديل و مابه‌التفاوت، با برآورد اوليه: 175، 814، 899 ريال.    مدت اجراي پروژه:‌90 روز                  دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري نجف‌آباد            محل اجراي پروژه: معابر سطح شهر شهرداري منطقه 6

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري،‌ رعايت سقف قرارداد،‌داشتن شخصيت حقوقي  و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 18/06/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجف‌آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 20/06/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف‌آباد تحويل نمايند. (دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز و تعهدآور شركت انجام مي‌گيرد.)

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه: 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف‌آباد

ميزان سپرده: معادل 5% برآورد اوليه به مبلغ (000/000/45) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف‌آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر: شهرداري نجف‌آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

مسعود منتظري- شهردار نجف‌آباد

+ نوشته شده در  شنبه 1 شهریور1393ساعت 8:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري هرند با استناد به مصوبه شماره 429 مورخ 16/11/92 شوراي اسلامي شهر هرند در نظر دارد اجراي عمليات ترميم ترانشه‌هاي سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 000/000/700/1 ريال از طريق مناقصه عمومي و بر اساس تناژ به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا متقاضيان محترم مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر تا تاريخ 18/6/1393 به شهرداري مراجعه و يا با تلفن 46402366-031 تماس حاصل نمايند.

حميد شهبازي- شهردار هرند

+ نوشته شده در  شنبه 1 شهریور1393ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

<آگهي مناقصه>

نوبت دوم

شهرداري كركوند به استناد مجوز شماره 93297 مورخ 20/5/93 شوراي محترم اسلامي در نظر دارد زيرسازي و ترميم آسفالت معابر سطح شهر را از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

 لذا از كليه متقاضيان دعوت مي‌گردد جهت شركت در مناقصه و تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ 8/6/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

(هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد)

آدرس: شهرستان مباركه،‌شهر كركوند،‌شهرداري كركوند)

وب سايت: www.karkevand.ir                تلفاكس: 03152483131

جواد سلطاني - شهردار كركوند

+ نوشته شده در  پنجشنبه 30 مرداد1393ساعت 8:43  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب قدیمی‌تر