مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي مناقصه

( نوبت دوم)

شهرداري ونك به استناد موافقتنامه‌هاي شماره 41299/5/20  مورخه 15/5/93 و 42568/5/20 مــورخــه 19/5/93 در نـظــر دارد پــروژه‌هــاي زيــر را از مـحــل اعـتـبــارات تـمـلـك دارايـي‌هـاي سرمايه‌اي براساس فهرست بهاي راه  و باند سال 93 به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد، لـذا مـتـقـاضـيـان مـي‌تـوانـنـد پـيـشـنـهـادات خـود را از تـاريـخ 27/9/93 لغايت مورخه 3/10/93 به دبـيـرخـانـه شـهـرداري تـحـويـل نمايند و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر و شرايط شركت در مناقصه با شماره تلفن‌هاي 53600144 - 53600439 - 031 تماس حاصل فرمايند.

1-بــهــبــود عـبــور و مــرور شـهــر (عـمـلـيــات جــدولـگــذاري، بـلــوك فــرش) بــا اعـتـبــار 000/000/200/2ريال (تخصيص 000/000/600/1ريال.)

2-احداث و توسعه زيربناي مجموعه‌هاي گردشگري شهر با اعتبار 000/000/300/1ريال (تخصيص 000/000/600ريال.)

علي اميري- شهردار ونك

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 آذر1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم

شهرداري بهاران به استناد مصوبه شماره 104 مورخ 26/06/93 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد پروژه احداث ساختمان شهرداري را در حد اجراي سقف و ستون با اعتبار 000/000/500/3ريال،‌به پيمانكار داراي صلاحيت فني و رتبه‌بندي واگذار نمايد.

 متقاضيان مي‌بايست تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 04/10/93 جهت اخذ اسناد مناقصه به شهرداري مراجعه و حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 11/10/93 جهت تسليم مدارك به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند.

ناصر معيني- شهردار بهاران

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 آذر1393ساعت 8:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شهرداري چمگردان به استناد مجوز شماره ش/93/ 767مورخ 22/7/93 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات احداث فاز دوم خيابان اباذر (زيرسازي- جدولگذاري،‌بيس و آسفالت) را از محل اعتبارات عمراني بودجه سال 1393 با اعتبار 000/000/000/5 ريال طبق نقشه و مشخصات و دستور كار كارفرما از طريق آگهي مناقصه عمومي و بر اساس فهرست بهاي راه و باند سال 93 بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي‌توانند تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 7/10/93 به منظور دريافت اسناد مناقصه به امور مالي شهرداري چمگردان مراجعه و پس از واريز مبلغ 000/500 ريال به حساب 0105426362004 نسبت به خريد مدارك مناقصه اقدام نمايند.

شركت كنندگان مي‌بايست داراي حداقل رتبه4  راه و باند از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري باشند.

- مبلغ سپرده شركت در مناقصه 000/000/250 ريال مي‌باشد.         

  - نوبت اول: 19/9/93    - نوبت دوم: 26/9/93

حسين ناظم‌الرعايا- شهردار چمگردان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 آذر1393ساعت 8:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده - مناقصه

چاپ دوم

شهرداري دولت‌آباد برخوار در نظر دارد عمليات مشروحه زير را از طريق مزايده- مناقصه به پيمانكار يا اشخاص واجدالشرايط واگذار نمايد.

1- فروش 2 قطعه زمين با كاربري كارگاهي واقع در منطقه صنعتي شهر دولت‌آباد (مزايده نوبت دوم)

2- زيرسازي ترميم ترانشه گاز به طول حدود 7000متر منطقه صنعتي شهر دولت‌آباد (مناقصه نوبت اول)

3- احداث ديوار شرقي باغ بانوان شهر دولت‌آباد به طول تقريبي 200متر

4- مهلت تحويل اسناد مزايده - مناقصه به دبيرخانه حراست شهرداري: روز پنج‌شنبه 4/10/1393

گشايش پاكات مزايده: روز شنبه مورخ 6/10/93

مــحـل دريــافـت اســناد مـزايـده- مــنـــاقــصــه: دولت‌آباد بـــرـوار، بــلـوار طـالـقــانــي‌پـايــگـاه ايـنـتــرنـتــي www.dolatabadcity.ir تلفن:  45822010-031

پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات:‌www.ites.mporg.ir

عليرضا اطهري‌فر- شهردار دولت‌آباد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 آذر1393ساعت 8:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول(مرحله دوم )

شهرداري ابريشم به موجب بودجه مصوب عمراني سال 93 و همچنين مصوبه شماره 281 مورخ 11/9/93 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد عمليات فاز يك احداث و تجهيز ساختمان آتش‌نشاني شهرداري را با اعتبار بالغ بر 000/000/000/1 ريال از طريق ‌آگهي مناقصه بر اساس فهرست بهاي ابنيه سال 93 اقدام نمايد لذا متقاضيان جهت كسب اطلاع بيشتر و اخذ مدارك مناقصه مي‌توانند تا روز شنبه مورخ 29/9/93 همه روزه به جز ايام تعطيل در وقت اداري به واحد عمران و يا امور قراردادهاي شهرداري واقع در شهر ابريشم بلوار الغدير بعد از پمپ بنزين مراجعه نمايند.

تلفن: 3-37450001

ضمناً شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و هزينه‌هاي انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مهدي مختاري- شهردار ابريشم

+ نوشته شده در  سه شنبه 25 آذر1393ساعت 8:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري ورنامخواست در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسلامي شهر نسبت به مناقصه تكميل ساختمان فرهنگسرا به مبلغ 000/000/000/4ريال اقدام نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت برگ شرايط تا پايان وقت اداري 13/10/93 به شهرداري ورنامخواست مراجعه نمايند.

شرايط:  الف) متقاضيان مي‌بايست برگ مناقصه را به عنوان قبول كليه شرايط امضا نموده و به انضمام صرفاً  ضمانتنامه بانكي به مبلغ 000/000/200ريال يا واريز نقدي به حساب 3100003486007 به نام شهرداري ورنامخواست تا پايان وقت اداري مورخ 16/10/1393 در پاكت (الف) و قيمت پيشنهادي خود را در پاكت (ب) به دبيرخانه محرمانه (حراست) شهرداري تحويل نمايند.

ب) پيشنهادات رسيده ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 17/10/93 در جلسه كميسيون عالي معاملات كه در محل شهرداري تشكيل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعيين برنده اقدام خواهد شد.

ج) برندگان اول ودوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

د)  شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

ه) پرداخت هزينه‌هاي كارشناسي، آگهي درج شده در روزنامه، و كليه هزينه‌هاي نقل و انتقال دفترخانه، دارايي و عوارض و ... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ي) به پيشنهادات مخدوش‌،‌مبهم و مشروط يا فاقد ضمانتنامه بانكي يا فيش واريز نقدي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

جلال ربيعي- شهردار ورنامخواست

+ نوشته شده در  سه شنبه 25 آذر1393ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري حبيب‌آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر از محل بودجه سال 1393  نسبت به عمليات خريد و حمل آسفالت با اعتبار 000/000/000/1 ريال بر اساس قيمت مقطوع بدون تعديل و مابه‌التفاوت مصالح اقدام نمايد.

 لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت شركت در مناقصه و خريد اسناد تا تاريخ 01/10/93 به شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن 45482321 تماس حاصل فرمايند.

مصطفي حسيني- شهردار حبيب آباد

+ نوشته شده در  یکشنبه 23 آذر1393ساعت 9:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(چاپ دوم)

شهرداري درچه در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي دو مورد پروژه عمراني را به شرح ذيل  به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه‌بندي مي‌توانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 29/9/93 جهت تحويل مدارك به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند. مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب 0215433558004 نزد بانك ملي درچه مي‌باشد.

1- مسقف سازي گلزار شهداي امامزادگان جزين با اعتباري معادل 000/000/000/2 ريال

2- اصلاح طرح هندسي ميدان حضرت ابوالفضل(ع) و اصلاح طرح هندسي تقاطع دوم محله ولاشان با اعتباري معادل 000/000/200/1 ريال

علي اكبر محمودي- شهردار درچه

+ نوشته شده در  یکشنبه 23 آذر1393ساعت 9:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شهرداري ميمه به استناد مجوز شماره 931/93 مورخ 19/8/93 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد اجراي عمليات خريد بيس جهت بلوار وليعصر (عج) شهر ميمه را با اعتباري به مبلغ 000/000/000/1ريال را طبق مشخصات فني عمومي راه (نشريه شماره 101) تجديدنظر شده موجود در دفتر فني شهرداري از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ درج آگهي در روزنامه حداكثر ظرف مدت ده روز به شهرداري واقع در ميمه، بلوار انقلاب اسلامي مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به شركت در مناقصه اقدام و يا جهت كسب اطلاعات با شماره تلفن 45422434-031 اين شهرداري تماس حاصل و يا به سايت WWW.meymeh.ir مراجعه نمايند.

ضمناً شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است و هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

محسن صدرالدين كرمي- شهردار ميمه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 20 آذر1393ساعت 9:3  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

يك‌مرحله‌اي شماره 7-93

شركت مديريت توليد برق اصفهان در نظر دارد نسبت به داربست‌بندي و تخته‌ريزي جهت واحدهاي توليد برق نيروگاه اصفهان طبق شرح اسناد مناقصه اقدام نمايد. لذا از كليه شركت‌ها و پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي‌گردد ضمن هماهنگي با اداره تداركات اين شركت جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ چاپ آگهي به مدت 7روز به نشاني اصفهان، ابتداي اتوبان ذوب‌آهن‌، انتهاي بلوار شفق، نيروگاه اصفهان، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق اصفهان مراجعه فرمايند. ضمناً جهت اطلاع بيشتر مي‌توانيد به سايت ( www.isfahanps.irبخش مناقصات) مراجعه نماييد.

تلفن تماس:‌ 37895206-031

م الف:25392

شركت مديريت توليد برق اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 19 آذر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شهرداري برزك در نظر دارد به استناد بند 2 مصوبه شماره 725/4 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به خريد و پخش آسفالت بلوار ورودي شـــهـــر از طـــريــق مــنــاقــصـه عــمــومـــي از مـحـل اعــتــبــارات داخــلــي و بــر اســاس فــهــرسـت بــهـاي راه ســال 93 ( به مبلغ برآوردي 000/000/000/10 ريال) اقدام نمايد لذا از پيمانكاران داراي صلاحيت دعوت مي‌شود جهت دريافت اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت  از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز به شهرداري برزك مراجعه و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن: 3-55672902 تماس حاصل نمايند.

1- متقاضيان بايستي 5% مبلغ برآورد را نقداً به شماره حساب 3100002754006 بانك ملي واريز يا ضمانتنامه بانكي به عنوان سپرده تحويل دهند.

2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد گرديد.

3- شهرداري در رد يا قبول هرگونه پيشنهاد مختار است.

4- كليه هزينه‌هاي مربوط به آگهي  به عهده برنده مناقصه مي باشد.

روابط عمومي شهرداري برزك

+ نوشته شده در  چهارشنبه 19 آذر1393ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري چمگردان به استناد مجوز شماره ش/93/ 767مورخ 22/7/93 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات احداث فاز دوم خيابان اباذر (زيرسازي- جدولگذاري،‌بيس و آسفالت) را از محل اعتبارات عمراني بودجه سال 1393 با اعتبار 000/000/000/5 ريال طبق نقشه و مشخصات و دستور كار كارفرما از طريق آگهي مناقصه عمومي و بر اساس فهرست بهاي راه و باند سال 93 بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي‌توانند تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 7/10/93 به منظور دريافت اسناد مناقصه به امور مالي شهرداري چمگردان مراجعه و پس از واريز مبلغ 000/500 ريال به حساب 0105426362004 نسبت به خريد مدارك مناقصه اقدام نمايند.

- مبلغ سپرده شركت در مناقصه 000/000/250 ريال مي‌باشد.            - نوبت اول: 19/9/93    - نوبت دوم: 26/9/93

حسين ناظم‌الرعايا- شهردار چمگردان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 19 آذر1393ساعت 8:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري ونك به استناد موافقتنامه‌هاي شماره 41299/5/20مورخه 15/5/92 و 42568/5/20 مــورخــه 19/5/93 در نـظــر دارد پــروژه‌هــاي زيــر را از مـحــل اعـتـبــارات تـمـلـك دارايـي‌هـاي سـرمـايـه‌اي بـراسـاس فـهـرسـت بهاي راه و باند سال 93 به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد، لذا متقاضيان مي‌توانند پيشنهادات خود را از تاريخ 20/9/93 لغايت مورخه 25/9/93 به دبـيـرخـانـه شـهـرداري تـحـويـل نمايند و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر و شرايط شركت در مناقصه با شماره تلفن‌هاي 53600144-53600439-031 تماس حاصل فرمايند.

1- بــهـبــود عـبــور و مــرور شـهــر (عـمـلـيــات جــدولـگــذاري، بـلــوك فــرش) بــا اعـتـبــار 000/000/200/2ريال (تخصيص 000/000/600/1ريال.)

2- احداث و توسعه زيربناي مجموعه‌هاي گردشگري شهر با اعتبار 000/000/300/1ريال (تخصيص 000/000/600 ريال.)

علي‌اميري- شهردار ونك

+ نوشته شده در  چهارشنبه 19 آذر1393ساعت 8:44  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول(مرحله اول)

شهرداري ابريشم به موجب بودجه مصوب عمراني سال 93 و همچنين مصوبه شماره 281 مورخ 11/9/93 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد عمليات فاز يك احداث و تجهيز ساختمان آتش‌نشاني شهرداري را با اعتبار بالغ بر 000/000/000/1 ريال از طريق ‌آگهي مناقصه بر اساس فهرست بهاي ابنيه سال 93 اقدام نمايد لذا متقاضيان جهت كسب اطلاع بيشتر و اخذ مدارك مناقصه مي‌توانند تا روز شنبه مورخ 29/9/93 همه روزه به جز ايام تعطيل در وقت اداري به واحد عمران و يا امور قراردادهاي شهرداري واقع در شهر ابريشم بلوار الغدير بعد از پمپ بنزين مراجعه نمايند.

تلفن: 3-37450001

ضمناً شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و هزينه‌هاي انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مهدي مختاري- شهردار ابريشم

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 آذر1393ساعت 8:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

مناقصه گزار : دهياري ونداده

موضوع مناقصه : آسفالت و لكه گيري معابر با اعتبار دو ميليارد ريال

دهياري ونداده در نظر دارد آسفالت و لكه گيري معابر را با اعتبار دو ميليارد ريال از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت شركت در مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 03145422221 تماس حاصل نمايند.

ضمانت نامه شركت در مناقصه : 100.000.000 ريال

شماره حساب سپرده جهت ضمانت نامه: 0212443725006

مهدي ثابتي-  دهيار ونداده

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 آذر1393ساعت 8:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول) چاپ دوم

شهرداري ديزيچه براساس مصوبه شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات پياده‌روسازي بلوار باهنر شهر ديزيچه با اعتبار 000/000/850/1 ريال را از اعتبارات شهرداري و از طريق مناقصه با انعقاد قرارداد واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز سه‌شنبه مورخ 18/09/93 به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و اسناد شركت در مناقصه را دريافت و همچنين قيمت پيشنهادي خود را تا روز پنج‌شنبه مورخ 20/09/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري ارائه نمايند. لازم به ذكر است ارائه تأييديه صلاحيت فني كار توسط مراجع قانوني و سازمان‌هاي ذيربط و ذيصلاح الزامي مي‌باشد. در ضمن هزينه درج آگهي به عهده برنده در مناقصه خواهد بود.

شهاب ثابت راسخ- شهردار ديزيچه

+ نوشته شده در  شنبه 15 آذر1393ساعت 8:40  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه

(چاپ دوم)

شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد.

موضوع مناقصه: جدولگذاري و اصلاح هندسي ميادين معلم، صفائيه و  رمپ و لوپ دانشگاه آزاد

مبلغ اعتبار اوليه: 000/000/000/3 ريال

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/150 ريال

محل تأمين اعتبارات شهرداري: مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه ساعت 12 روز سه‌شنبه مورخ 25/9/93

محل دريافت اسناد: امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني‌شهر

محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه شهرداري مركزي خميني‌شهر

تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 12 روز پنج‌شنبه مورخ 27/9/93

مدت اعتبار پيشنهادها: روز دو‌شنبه 8/10/93

اصلاح‌، جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود.

علي اصغر حاج حيدري- شهردار خميني‌شهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 12 آذر1393ساعت 17:31  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم) چاپ دوم

شهـرداري گلپـايگـان در نظـر دارد احـداث فاز اول فضاي سبز بلوار صنعـت را از طـريـق منـاقصـه بـه پيمـانكـار واجـد شـرايـط واگـذار نمايد. متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به سايت شهرداري به نشـانـي WWW.Golpayegancity.ir يـا به مديريت امور خدمات شهري شهرداري گلپايگان مراجعه نمايند.

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 21/9/1393 مي‌باشد.

روابط عمومي شهرداري گلپايگان

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 آذر1393ساعت 9:7  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(چاپ دوم)

شهرداري اردستان به استناد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي عمليات بهبود عبور و مرور شهر اردستان را از طريق پروژه‌هاي ذيل براساس قيمت مقطوع بدون ضرايب و تعديل و مابه‌التفاوت و تجهيز كارگاه به پيمانكاران واجد شرايط و داراي سابقه كار واگذار نمايد. لذا متقاضيان داراي صلاحيت حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ23/9/93 جهت دريافت اطلاعات و اخذ اسناد مناقصه به شهرداري اردستان  مراجعه نموده و قيمت پيشنهادي خود را به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

1- احداث ميدان ورودي از سمت شمال اردستان با اعتبار 000/000/900 ريال

2- پايش تصويري شهر اردستان با اعتبار 000/000/900 ريال

3- تكميل آسفالت‌ريزي معابر شهر اردستان با اعتبار 000/000/200/1 ريال

سيد محمد هادي موسوي-شهرداراردستان

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 آذر1393ساعت 9:6  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول) چاپ اول

شهرداري ديزيچه براساس مصوبه شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات پياده‌روسازي بلوار باهنر شهر ديزيچه با اعتبار 000/000/850/1 ريال را از اعتبارات شهرداري و از طريق مناقصه با انعقاد قرارداد واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز سه‌شنبه مورخ 18/09/93 به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و اسناد شركت در مناقصه را دريافت و همچنين قيمت پيشنهادي خود را تا روز پنج‌شنبه مورخ 20/09/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري ارائه نمايند. لازم به ذكر است ارائه تأييديه صلاحيت فني كار توسط مراجع قانوني و سازمان‌هاي ذيربط و ذيصلاح الزامي مي‌باشد. در ضمن هزينه درج آگهي به عهده برنده در مناقصه خواهد بود.

شهاب ثابت راسخ- شهردار ديزيچه

+ نوشته شده در  شنبه 8 آذر1393ساعت 8:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي

(نوبت اول)

مناقصه‌گزار: دهياري ونداده

موضوع مناقصه:‌آسفالت و لكه‌گيري معابر با اعتبار دو ميليارد ريال

دهياري ونداده در نظر دارد آسفالت و لكه‌گيري معابر را با اعتبار دو ميليارد ريال از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت شركت در مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 45422221-031 تماس حاصل نمايند.

ضمانتنامه شركت در مناقصه:‌000/000/100ريال

شماره سپرده حساب جهت ضمانتنامه :‌0212443725006

مهدي ثابتي- دهيار ونداده

+ نوشته شده در  چهارشنبه 5 آذر1393ساعت 9:9  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت  دوم)

شهرداري حبيبآباد در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر از محل بودجه سال 1393 نسبت به خريد آسفالت با اعتبار 000/000/000/1ريال اقدام نمايد.

لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت شركت در مناقصه و خريد اسناد تا تاريخ 9/9/93 به شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن 45482321 تماس حاصل فرمايند.

مصطفي حسيني- شهردار حبيب آباد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 5 آذر1393ساعت 9:4  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه

(چاپ اول)

شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد.

موضوع مناقصه: جدولگذاري و اصلاح هندسي ميادين معلم، صفائيه و  رمپ و لپ دانشگاه آزاد

مبلغ اعتبار اوليه: 000/000/000/3 ريال

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/150 ريال

محل تأمين اعتبارات شهرداري: مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه ساعت 12 روز سه‌شنبه مورخ 25/9/93

محل دريافت اسناد: امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني‌شهر

محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه شهرداري مركزي خميني‌شهر

تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 12 روز پنج‌شنبه مورخ 27/9/93

مدت اعتبار پيشنهادها: روز دو‌شنبه 8/10/93

اصلاح‌، جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود.

علي اصغر حاج حيدري- شهردار خميني‌شهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 5 آذر1393ساعت 9:4  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه

(چاپ اول)

شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد.

موضوع مناقصه: تكميل طبقه زيرزمين و همكف، ساختمان نيلفروش زاده

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/250 ريال

محل تأمين اعتبارات: اعتبارات شهرداري

مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه: ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 26/9/93

محل دريافت اسناد: امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني‌شهر

محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه شهرداري مركزي خميني‌شهر

تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 29/9/93

مدت اعتبار پيشنهادها: روز سه‌شنبه 9/10/93

اصلاح‌، جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود.

علي اصغر حاج حيدري- شهردار خميني‌شهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 5 آذر1393ساعت 9:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

‌سازمان همياري شهرداري هاي استان اصفهان در نظر دارد دو دستگاه اتوبوس درون شـهري ( طبــق مـشخـصات مـندرج در فرم شرايـط آگـهــي) را از طريــق  مـناقـصــه عـمـومـي خريداري نمايد.

متـقاضـيان جـهت آگاهـي بيشتر ، دريافت و تكميل اسناد مربوطه ، ارائه آنها و شركت در مناقصه مي توانند از روز شنبه مورخ 01/09/93 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 08/09/93 به نشاني خيابان 22 بهمن- مجموعه اداري اميركبير، دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 32673090 و 32673075-031 

سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 3 آذر1393ساعت 13:10  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري بهاران به استناد مصوبه شماره 104 مورخ 26/06/93 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد   پروژه احداث ساختمان شهرداري را در حد اجراي سقف و ستون با اعتبار 000/000/500/3 ريــال، بـه پيمـانكـار داراي صـلاحيـت فنـي و رتبـه‌بنـدي واگـذار نمـايـد. متقاضيان مي‌بايست تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 08/09/93 جهت اخذ اسناد مـنـاقـصـه بـه شـهـرداري مـراجـعـه و حـداكـثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 12/09/93 جهت تسليم مدارك به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند.

ناصر معيني- شهردار بهاران

+ نوشته شده در  شنبه 1 آذر1393ساعت 9:4  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي

(نوبت اول)

موضوع:‌آسفالت معابر

نام و نشاني مناقصه‌گر:‌ اصفهان- ميمه- دهياري روستاي زيادآباد

مبلغ تضمين در مناقصه:‌000/000/ 175 ريال از طريق ضمانتنامه بانكي يا واريز به حساب سپرده‌هاي دهياري زيادآباد به شماره حساب 0212443727002

محل توديع اسناد مناقصه:‌بخشداري بخش ميمه- دفتر امور مالي دهياري‌ها

توضيحات: هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با دهياري روستاي زيادآباد با شماره تلفن 45422221 تماس حاصل نمايند.

ضمناً اين آگهي از تاريخ درج به مدت 10 روز اعتبار دارد.

حميدرضا احمدجو- دهيار روستاي زيادآباد

+ نوشته شده در  شنبه 1 آذر1393ساعت 8:55  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه خريد بلوك فرش

نوبت سوم مرحله اول

شهرداري حسن‌آباد به استناد موافقتنامه شماره 43162/5/20 مورخ20/05/1393 معاون محترم برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري اصفهان، در نظر دارد نسبت به خريد حدود 500/17مترمربع بلوك فرش پرسي (4 ضلعي و 6 ضلعي) موردنياز خود تا مبلغ 000/000/750/1ريال از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.

لذا از متقاضيان شركت در مناقصه مذكور دعوت مي‌شود حداكثر تا روز يك‌‌شنبه مورخ 09/09/1393 جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ مدارك مناقصه به اين شهرداري  مراجعه نمايند.

آدرس: شهر حسن‌آباد جرقويه عليا- بلوار شهرداري- شهرداري حسن‌آباد

تلفن تماس:‌ 46533110-031                           فاكس: 46532985-031

حسين ايرواني- شهردار حسن آباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 27 آبان1393ساعت 9:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم

شهـرداري حبيـب‌آبـاد در نظـر دارد بـه استنـاد مصـوبه شوراي اسلامي شهر از محل بودجه سال 1393 نسبت به خريد آسفالت با اعتبار 000/000/000/2 ريال اقدام نمايد.

لــذا از كـليـه پيمـانكـاران واجـد شـرايـط دعـوت مـي‌شـود جهـت شـركـت در مـناقصه و خريد اسناد تا تاريخ 9/9/93 به شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن 45482321 تماس حاصل فرمايند.

مصطفي حسيني- شهردار حبيب‌آباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 27 آبان1393ساعت 9:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني‌شهر در نظر دارد عمليات سرويس و نگهداري سيستم‌هاي تأسيسات مكانيكي و الكتريكي ساختمان‌ها و محوطه خود را از طريق مناقصه عمومي با توجه به شرايط مندرج در اسناد مربوطه به شركت‌هاي واجد شرايط واگذار نمايد.

* مـحــل اجــراي پــروژه: خـمـينـي‌شهـر- منظـريـه- مجتمـع دانشگـاه آزاد اسلامي

* تـاريـخ دريـافـت و تحويل اسناد مناقصه‌ها: از زمان درج آگهي 10 روز مي‌باشد.

* مـحـل دريـافـت اسـنـاد: خـمـيـنـي‌شهر- منظريه- انتهاي بلوار دانشجو- دانـشـگـاه آزاد اسـلامـي واحـد خـميني‌شهر- ساختمان كتابخانه مركزي- امور قراردادها 03133660011

بـديـنـوسـيـلـه از كـلـيـه شـركـت‌هـايـي كه تمايل به شركت در مناقصه  دارند دعوت مي‌شود جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس مذكور مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.

(ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.)

(كارفرما در رد يا قبول هر يك يا تمامي پيشنهادها مختار است.)

امور قراردادهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني‌شهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 22 آبان1393ساعت 8:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري حبيب‌آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر از محل بودجه سال 1393 نسبت به عمليات جدولگذاري، كانيوگذاري و بلوك فرش و ... با اعتبار000/000/000/5 ريال براساس فهرست بهاي راه و بـانـد سال 92 بدون تعديل و مابه‌التفاوت مصالح اقدام نمايد. لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت شركت در مناقصه و خـريـد اسنـاد تـا تـاريخ 9/9/93 به شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن 45482321 تماس حاصل فرمايند.

مصطفي حسيني- شهردار حبيب‌آباد

+ نوشته شده در  پنجشنبه 22 آبان1393ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهري

نوبت دوم

شهرداري فلاورجان به استناد بودجه سال 93 و پيشنهادي 94 در نظر دارد عمليات جمعآوري،‌حمل زباله،‌نظافت و رفت و روب معابر را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/10 ريال برابر فرم انجام كار پيوست به شركت‌هاي واجد شرايط به مدت يكسال شمسي به شرح ذيل واگذار نمايد.

1- شركت‌كنندگان بايد داراي صلاحيت فني بوده و تأييديه از معاونت مديريت و برنامه‌ريزي استان داشته باشند.

2- شـركـت‌كننـدگـان بـايـد جهـت اخـذ آگهـي منـاقصـه و قـرارداد پـروژه مـذكـور مبلغ 000/300 ريال به حساب0107030747001 شهرداري فلاورجان نزد بانك ملي واريز و فيش مربوطه را ضميمه پيشنهادات خود نمايند.

3- پـيـشنهـاد دهنـدگـان بـايستـي معـادل 5 درصـد كـل اعتبـار بـه مبلـغ 000/000/500 ريـال را بـه صـورت وجـه نقـد بـه حسـاب شمـاره 3100003444002 شهرداري نزد بانك ملي شعبه فلاورجان واريز و يا معادل آن ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود بنمايند.

4- پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 27/08/93 به واحد حراست شهرداري تحويل نمايند.

5- پيشنهادات رسيده در ساعت14:30 روز چهارشنبه مورخ 28/08/93 با حضور كليه اعضاي كميسيون عالي معاملات شهرداري تشكيل مي‌گردد باز و قرائت خواهد شد.

6- كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار بوده وبه پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر رسيده، مخدوش يا بدون سپرده باشند ترتيب اثر نخواهد داد.

7- كليه كسورات قانوني نظير ماليات،‌بيمه و هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8- جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي:www.falavarjan.ir مراجعه فرماييد.

امير احمد زندآور- شهردار فلاورجان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 21 آبان1393ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم

شهرداري درچه در نظر دارد برقراري بيمه آتش‌سوزي منازل سـطـــح شـهـــر و امـــاكـــن شـهـــرداري و هـمـچـنـيــن شـخــص ثــالــث خودروهاي شهرداري را به شركت‌هاي بيمه‌اي واجد شرايط واگــذار نـمــايـد لـذا از متقـاضيـان درخـواسـت مـي‌گـردد جهـت دريـافـت اسـنـاد مـناقصه حداكثر تا تاريخ 24/8/93 به شهرداري درچه مراجعه نمايند.

علي اكبر محمودي- شهردار درچه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 15 آبان1393ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم

شـهــرداري درچــه در نـظـر دارد بـرقـراري بـيـمـه تـكـمـيـل درمـــــان، عــمـــــر و حـــــوادث كـــــاركــنـــــان شــهـــــرداري را بـــــه شـركـت‌هـاي بـيـمه‌اي واجد شرايط واگذار نمايد لذا از مـتـقـاضـيـان درخـواسـت مـي‌گـردد جـهـت دريـافـت اسـناد مـنــاقـصــه حــداكـثـر تـا تـاريـخ 24/8/93 بـه شـهـرداري درچـه مراجعه نمايند.

علي اكبر محمودي- شهردار درچه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 15 آبان1393ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري نطنز در نظر دارد از محل اعتبارات درآمد شهرداري تأمين نيروي انساني لازم به منظور انجام كليه امور پشتيباني و خدماتي كارگري (خدمات شهري، فضاي سبز و غيره) را از طريق مناقصه عمومي براي مدت يكسال به بخش خصوصي واگذار نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و ارائه پيشنهادات خود حداكثر تا تاريخ چهارشنبه 28/8/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 54222119-031

سيدمحسن تجويدي- شهردار نطنز

+ نوشته شده در  پنجشنبه 15 آبان1393ساعت 9:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

1- دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري طالخونچه

2- موضوع مناقصه: عمليات احياي محور تاريخي خيابان حمزه

3- مهلت دريافت اسناد: چهارشنبه مورخه 25/08/1393

4- نشاني محل دريافت اسناد:‌ طالخونچه،‌ابتداي بلوار امام (ره)،‌ساختمان شهرداري، امور قراردادها

5- برآورد يا اعتبار اوليه موضوع مناقصه:‌000/000/950/2 ريال (دو ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون ريال)

6- هزينه تهيه اسناد و نحوه تحويل آن: واريز مبلغ 000/100 ريال به حساب مهر كشاورزي شماره 282780815 به نام شهرداري طالخونچه

7- نوع و مبلغ تضمين: 5 درصد اعتبار اوليه معادل 000/500/147 ريال به صورت نقد واريز به جاري سيبا شماره 3100003303003 ملي به نام شهرداري طالخونچه يا به صورت ضمانتنامه بانكي

8- نظارت: دفتر فني شهرداري طالخونچه

9- هزينه انتشار آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

احمدي- شهردار طالخونچه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 15 آبان1393ساعت 8:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

شركت عمران شهر جديد مجلسي در نظر دارد خريد و اجراي آسفالت قسمتي از معابر فاز يك و دو شهر جديد مجلسي با اطلاعات مشروحه زير را به صورت مقطوع به شركت‌هاي پيمانكاري تشخيص صلاحيت شده واگذار نمايد.

1- موضوع مناقصه:‌خريد و اجراي آسفالت قسمتي از معابر فاز يك و دو شهر جديد مجلسي به صورت تهاتر با زمين يا واحد تجاري

2- برآورد انجام كار: 000/500/727/3 ريال به صورت مقطوع

3- رشته و پايه پيمانكار:‌پيمانكاران بايد داراي گواهينامه صلاحيت حداقل پايه پنج رشته راه و باند باشند.

4- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه:‌واجدين شرايط مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 18/8/93 جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي اين شركت مراجعه نمايند. اسناد مناقصه به نماينده مناقصه‌گر با ارائه گواهينامه رتبه‌بندي و معرفينامه از شركت مربوطه با مهر و امضاي مجاز تحويل داده خواهد شد.

5- مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: مناقصه‌گران پس از تكميل حداكثر تا تاريخ 28/8/93 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكت‌هاي لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل داده و رسيد آن را دريافت نمايند.

6- نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: اصفهان- كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسي- بلوار ارم- شركت عمران مجلسي تلفن: 52472733 - 031، دورنگار: 52472214 - 031 صندوق پستي: 11178- 86316

سايت اينترنتي:‌ WWW.majlessi-ntoir.gov.ir

كليه هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

شركت عمران شهر جديد مجلسي

+ نوشته شده در  یکشنبه 11 آبان1393ساعت 15:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري كوهپايه به استناد موافقتنامه شماره 61447/5/20 مورخ 09/07/1393 معاونت برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري و مصوبه شماره 42 مورخ 16/7/93 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه‌هاي ذيل از طريق انجام تشريفات مناقصه عمومي اقدام نمايد لذا از كليه پيمانكاران واجدالشرايط دعوت به عمل مي‌آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر به امور مالي و ذيحسابي شهرداري كوهپايه مراجعه نمايند.

1- پروژه زيرسازي - جدولگذاري- و آسفالت ادامه بلوار آيت‌ا... كاشاني و ورودي مسكن مهر با اعتباري بالغ بر 000/000/500/2 ريال از محل اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي و شهرداري در سال 1393

2- پروژه ترميم ترانشه‌هاي معابر شهر با اعتباري بالغ بر 000/000/000/1 ريال از محل اعتبارات عمراني سال 1393 شهرداري

محمدرضا مجلسي- شهردار كوهپايه

+ نوشته شده در  یکشنبه 11 آبان1393ساعت 15:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري جوزدان در نظر دارد عمليات نگهداري و توسعه فضاي سبز شهر را از طريق آگهي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي‌توانند جهت شركت در آگهي مذكور وكسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 19/08/93 به شهرداري جوزدان مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 20/08/93  به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

تلفن تماس: 5-42283544-031

كيخسرو ايرجي- شهردار جوزدان

+ نوشته شده در  شنبه 10 آبان1393ساعت 12:11  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه خريد بلوك فرش   

نوبت دوم -مرحله اول

شـهــرداري حـســن آبــاد بــه اسـتـنــاد مــوافـقـتـنــامــه شـمـاره 43162/5/20 مـورخ 20/05/1393 معـاون محتـرم برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري اصفهان،‌در نظر دارد نسبت به خريد حدود 500/17 متر مربع بلوك فرش مورد نياز خود تا مبلغ 000/000/750/1 ريال از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از متقاضيان شركت در مناقصه مذكور دعوت مي‌شود حداكثر تا روز پنج‌شنبه مورخ 22/08/1393 جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ مدارك مناقصه به اين شهرداري مراجعه نمايند.

آدرس: شهر حسن آباد جرقويه علياء- بلوار شهرداري- شهرداري حسن آباد.

تلفن تماس: 46533110-031                   فاكس: 46532985-031

حسين ايرواني- شهردار حسن آباد

+ نوشته شده در  شنبه 10 آبان1393ساعت 12:10  توسط روزنامه نصف جهان  | 

 

آگهي مناقصه تعيين پيمانكار نصب بلوك فرش پيش‌ساخته

نوبت اول- مرحله اول

شـهــرداري حسـن‌آبـاد بـه استنـاد مـوافقتنـامـه شمـاره 43162/5/20 مـورخ 20/05/1393 معاون محترم برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري اصفهان، در نظر دارد نسبت به نصب حدود 500/17 مترمربع بلوك فرش پيش‌ساخته معابر سطح شهر و تا مبلغ 000/000/750/1 ريال از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از متقاضيان شركت در مناقصه مذكور دعـوت مـي‌شـود حـداكـثـر تا روز پنج‌شنبه مورخ 22/08/1393 جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ مدارك مناقصه به اين شهرداري مراجعه نمايند.

آدرس: ‌شـهـر حـسـن‌آبـاد، جـرقـويـه عـليا، بلوار شهرداري، شهرداري حسن‌آباد.

تلفن تماس:‌46533110- 031                      فاكس: 46532985- 031

حسين ايرواني- شهردار حسن آباد

+ نوشته شده در  شنبه 10 آبان1393ساعت 9:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري مباركه

برآورد اعتبار (ريال)

 

عنوان پروژه

 

رديف

 

۴/۵۹۲/۰۳۳/۳۱۰

 

 

 

عمليات مديريت، حفظ و نگهداري‌، اصلاح و توسعه،

 حراست و حفاظت از عرصه فضاي سبز ورودي شهر،

محلات سجاديه و نهچير

 

1

 

 

شرايط متقاضيان:

الف) كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي تأييد صلاحيت و رتبه‌بندي معتبر با رعايت ظرفيت خالي (مجاز) ارجاع كار

ب)‌داشتن تجهيزات، امكانات‌، تخصص لازم و سابقه كار مرتبط با پروژه‌هاي مذكور

ج) توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و همچنين تهيه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: 5% مبلغ كل برآورد اعتبار،‌به صورت ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي در وجه شهرداري مباركه

محل دريافت اسناد مناقصه:‌مباركه- ميدان انقلاب،‌ ساختمان شهرداري، امور قراردادها (52402021- 031)

مبلغ خريد اسناد مناقصه:‌000/500 ريال بابت هر پروژه                 تاريخ فروش اسناد مناقصه:‌در ساعات اداري تا روز شنبه مورخ 24/08/1393

تاريخ تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري: حداكثر تا ساعت 12 بعدازظهر چهارشنبه مورخه 28/08/1393

زمان و محل تشكيل كميسيون بازگشايي پيشنهادات: راس ساعت 10 صبح روز پنج‌شنبه مورخ 29/08/1393

ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گرديده است.

شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار مي‌باشد.

سيدحميد موسوي- سرپرست شهرداري مباركه

+ نوشته شده در  شنبه 10 آبان1393ساعت 9:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

شهرداري درچه در نظر دارد برقراري بيمه آتش‌سوزي منازل سـطـــح شـهـــر و امـــاكـــن شـهـــرداري و هـمـچـنـيــن شـخــص ثــالــث خودروهاي شهرداري را به شركت‌هاي بيمه‌اي واجد شرايط واگــذار نـمــايـد لـذا از متقـاضيـان درخـواسـت مـي‌گـردد جهـت دريـافـت اسـنـاد مـناقصه حداكثر تا تاريخ 24/8/93 به شهرداري درچه مراجعه نمايند.

علي اكبر محمودي- شهردار درچه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 8 آبان1393ساعت 8:52  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

شـهــرداري درچــه در نـظـر دارد بـرقـراري بـيـمـه تـكـمـيـل درمـــــان، عــمـــــر و حـــــوادث كـــــاركــنـــــان شــهـــــرداري را بـــــه شـركـت‌هـاي بـيـمه‌اي واجد شرايط واگذار نمايد لذا از مـتـقـاضـيـان درخـواسـت مـي‌گـردد جـهـت دريـافـت اسـناد مـنــاقـصــه حــداكـثـر تـا تـاريـخ 24/8/93 بـه شـهـرداري درچـه مراجعه نمايند.

علي اكبر محمودي- شهردار درچه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 8 آبان1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري بويين مياندشت به استناد موافقتنامه شماره 52064/5/20 مورخه 13/06/93 در نظر دارد عمليات روكش آسفالت خيابان‌هاي شهدا، هنر،‌وليعصر جنوبي و مالك اشتر را از طريق مناقصه عمومي از محل اعتبارات استاني( دو درصد نفت و گاز) به مبلغ 000/000/500/2 ريال به انجام برساند لذا از كليه پيمانكاران و شركت‌ها دعوت به عمل مي آيد تا نسبت به ارائه پيشنهادات خود تا تاريخ 15/08/1393 در دو پاكت: (الف) حاوي فيش واريزي به حساب سپرده به مبلغ 000/000/125 ريال به حساب 0107318328000 نزد بانك ملي و يا به صورت ضمانتنامه بانكي؛ پاكت (ب) حاوي پيشنهاد قيمت به ازاي هر تن آسفالت با مصالح شكسته به دفتر شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.1) كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.2) منع مداخله كاركنان دولت در پيشنهادات الزامي مي‌باشد.3) به پيشنهاداتي كه مخدوش يا ناخوانا باشند پاسخ داده نمي‌شود.4) كليه هزينه‌هاي آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.5) پيشنهاداتي كه بعد از تاريخ مقرر رسيده باشند ترتيب اثر نخواهند شد.6) كميسيون در تاريخ 17/08/93 نسبت به باز نمودن و قرائت پيشنهادات رسيده اقدام مي‌نمايد.

ابراهيم رفيعي- شهردار بويين مياندشت

+ نوشته شده در  پنجشنبه 8 آبان1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

<آگهي تجديد مناقصه>

نوبت اول

شهرداري فلاورجان به استناد مصوبه شماره  608/4 مورخ 01/07/93 در نظر دارد نسبت به 1- خريد، حمل، پخش و كوبيدن آسفالت (12-0 و 19-0) به صورت دستي از قرار هر تن، 2- خريد، حمل، پخش و كوبيدن آسفالت (12-0 و 19-0) با فينيشر از قرار هر تن، 3- پخش مصالح اساس (بيس) به صورت دستي از قرار هر مترمكعب (مصالح با كارفرما)، 4- زيرسازي و تخريب طبق فهرست بهاي راه و باند سال 1393، براساس نقشه و مشخصات فني پيوست با اعتباري بالغ بر 000/000/000/3 ريال از محل اعتبارات عمراني خود به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

ا) شركت‌كنندگان بايد رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند.

2) پيشنهاددهندگان بايد جهت اخذ نقشه و مشخصات به شهرداري واحد عمران مراجعه و پس از واريز مبلغ 000/200 ريال به شماره حساب سيبا 0107030747001 نزد بانك ملي شعبه فلاورجان نسبت به خريد نقشه و مشخصات اقدام نمايند.

3) پيشنهاددهندگان بايد جهت شركت در مناقصه معادل 5% كل اعتبار به صورت وجه نقد به حساب سپرده 3100003444002 نزد بانك ملي شعبه فلاورجان واريز و يا معادلآن ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود نمايند.

4) پيشنهاددهندگان بايد پيشنهادات خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 21/08/93 در سه پاكت الف و ب و ج لاك و مهر شده: پاكت الف محتوي ضمانتنامه پيمانكار و فيش واريزي، پاكت ب محتوي برگ مناقصه، نقشه و مشخصات، اساسنامه شركت با آخرين تغييرات،‌ گواهينامه صلاحيت پيمانكاري و پاكت ج محتوي برگ پيشنهاد قيمت كه بايد به عدد و حروف نوشته و زير آن مهر و امضاي مجاز شركت (طبق آخرين تغييرات اساسنامه شركت) و آدرس و شماره تلفن ذكر شده باشد و همه پاكت‌ها را لاك و مهر نموده و به واحد حراست شهرداري تحويل نمايند.

5) پيشنهادات رسيده در ساعت 12 بعدازظهر روز پنج‌شنبه مورخه 22/08/93 با حضور كليه اعضاي كميسيون عالي معاملات در محل شهرداري قرائت و سپس برنده مشخص خواهد شد.

6) جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي: www.falavarjan.ir مراجعه فرماييد.

اميراحمد زندآور- شهردار فلاورجان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 آبان1393ساعت 8:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شهرداري علويجه در نظر دارد روكش آسفالت خيابان شهيد بهشتي را به مبلغ 000/000/000/12 ريال اعتبار به صورتي كه تهيه و تأمين قير مورد نياز به عهده شهرداري و مابقي عمليات شامل اجرا و تهيه آسفالت mc به عهده پيمانكار باشد را انجام نمايد كه بدينوسيله از شركت‌ها و پيمانكاران واجد شرايط كه داراي كارخانه آسفالت مي‌باشند دعوت مي‌گردد از تاريخ 7/8/93 لغايت 22/8/93 به مدت 15 روز جهت دريافت قرارداد آگهي مناقصه و ارائه پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري مراجعه فرماييد.

محمدرضا شفيعي- شهردار علويجه

+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 آبان1393ساعت 8:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(يك مرحله‌اي)نوبت دوم

1- مناقصه‌گزار: اداره كل ميراث فرهنگي،‌صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان

2- موضوع مناقصه: مرمت تزئينات كاشيكاري دو ترك از گنبد مسجد امام<ره> اصفهان- فاز سوم

3- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به مبلغ 000/000/16 ريال يا واريز به حساب شماره 2172620206000 بانك ملي ايران.    

4- برآورد اوليه: مبلغ 511/288/087/3 ريال از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بر مبناي فهرست بهاي عمليات مرمتي سال1392.      

 5-  مدت اجرا: 6 ماه

6- تاريخ اخذ اسناد مناقصه: از تاريخ 04/08/93 لغايت تاريخ 08/08/93

7- تاريخ تحويل پاكات: تا پايان وقت اداري 18/08/93  

8- تاريخ بازگشايي: راس ساعت 10 صبح مورخ 19/08/93

9- محل دريافت اسناد مناقصه، تحويل و بازگشايي پاكات: اصفهان، خ مشتاق دوم، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان( ساختمان شماره 3 استانداري)

توضيحات: - به پيشنهادات فاقد مهر و امضاي مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر آگهي در مناقصه واصل شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

- با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات درپايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات كشور، كليه شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌بايست در پايگاه مذكور به آدرس اينترنتي:>http://iets.mporg.ir<  ثبت نام و كد كاربري دريافت و همراه پاكت‌هاي پيشنهادي خود تحويل نمايند.

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 5 آبان1393ساعت 14:13  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(يك مرحله‌اي)نوبت اول

1- مناقصه‌گزار: اداره كل ميراث فرهنگي،‌صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان

2- موضوع مناقصه: مرمت تزئينات كاشيكاري دو ترك از گنبد مسجد امام<ره> اصفهان- فاز سوم

3- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به مبلغ 000/000/16 ريال يا واريز به حساب شماره 2172620206000 بانك ملي ايران.               4- برآورد اوليه: مبلغ 511/288/087/3 ريال از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بر مبناي فهرست بهاي عمليات مرمتي سال1392     

5-  مدت اجرا: 6 ماه

6- تاريخ اخذ اسناد مناقصه: از تاريخ 04/08/93 لغايت تاريخ 08/08/93

7- تاريخ تحويل پاكات: تا پايان وقت اداري 18/08/93    

8- تاريخ بازگشايي: راس ساعت 10 صبح مورخ 19/08/93

9- محل دريافت اسناد مناقصه، تحويل و بازگشايي پاكات: اصفهان، خ مشتاق دوم، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان( ساختمان شماره 3 استانداري)

توضيحات: - به پيشنهادات فاقد مهر و امضاي مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر آگهي در مناقصه واصل شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

- با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات درپايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات كشور، كليه شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌بايست در پايگاه مذكور به آدرس اينترنتي:>http://iets.mporg.ir<  ثبت نام و كد كاربري دريافت و همراه پاكت‌هاي پيشنهادي خود تحويل نمايند.

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 4 آبان1393ساعت 9:7  توسط روزنامه نصف جهان  | 

شركت آب و فاضلاب روستائي استان اصفهان

آگهي مناقصه

شماره 724و723 - 93< يك مرحله اي >

دستگاه مناقصه گزار : شركت آب وفاضلاب روستايي استان اصفهان

مبلغ تضمين

 

برآورد دستگاه

 

رشته ورتبه موردنظر

 

عنوان مناقصه

 

رديف

 

۱۵/۵۰۰/۰۰۰

 

۲/۹۹۷/۰۲۶/۷۴۶

 

‌رشته آب -

حداقل رتبه 5 حقوقي

 

اجراي فاز اول شبكه توزيع آب روستاي محمد آباد مركزي از توابع شهرستان  آران و بيدگل

(شماره 723-93)

 

‌1

۱۱/۵۰۰/۰۰۰

 

 

۱/۵۸۰/۷۲۴/۳۷۸ 

رشته آب-

حداقل رتبه 5 حقوقي

 

تهيه مصالح و اجراي خط انتقال آب به روستاي جزه از توابع شهرستان كاشان (شماره  724 -93)

 

2

 

 

-* محل دريافت اسناد مناقصه‌: اداره حقوقي و قراردادهاي شركت آب وفاضلاب روستايي استان اصفهان واقع درميدان جهاد

- * محل تحويل پاكات پيشنهاد قيمت : دبيرخانه شركت آبفار تلفن  32363066 دورنگار 32369023 ‌

- * تاريخ فروش اسناد : از تاريخ   03/ 08/93  لغايت 08 /08/93

 -* مبلغ خريد اسناد : 300.000 ريال 

- *  ‌آخرين مهلت تكميل و تحويل پيشنهادات : ساعت  13:00 روز پنج شنبه مورخ  22 /08/93

-*  تاريخ جلسه مناقصه :  شنبه مورخ   24 /08/93ساعت 9 صبح ‌درمحل سالن جلسات ‌شركت

   ‌ ضمناً آگهي درسايت شركت به نشاني ir<‌.ww.Abfar-isfahan‌w‌>و سايت شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور به  نشاني ‌  >http://tender.nww.co.ir<‌ وپايگاه اطلاع رساني مناقصات به نشاني IETS.MPORG.IR‌درج گرديده است.

 < شماره حساب 2175210320001 سيبا ملي جهت واريز هزينه خريد اسناد مي باشد.

كميسيون معاملات شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 30 مهر1393ساعت 8:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب قدیمی‌تر