مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي مناقصه

نوبت اول- مرحله اول

شهرداري ورزنه به استناد مجوز شوراي محترم اسلامي شهر ورزنه در نظر دارد از محل منابع داخلي شهرداري نسبت به اجراي اسكلت كامل المان شهداي گمنام شهر ورزنه با كليه مصالح (شامل فونداسيون، ستون، سقف و كليه مراحل نازك‌كاري) و با اعتباري بالغ بر 000/000/000/1 ريال با شركت‌ها و پيمانكاران داراي صلاحيت حرفه‌اي لازم اقدام نمايد، لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه و نقشه و طرح مربوطه در ساعات اداري به واحد عمران شهرداري ورزنه مراجعه و سپس پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 22/2/94 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

علي عطايي- شهردار ورزنه

+ نوشته شده در  یکشنبه ۶ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 9:17  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم

سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان  در نظر دارد تأمين نيروي انساني مورد نياز خود را به شرح و شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت سازمان به آدرسwww.esfahanfarhang.ir ،‌سايت شهرداري به آدرس www.isfahan.ir  و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا ساعت 12 روز پنج‌شنبه مورخ 10/2/94 وتحويل آن حداكثر تا ساعت 12 روز يك‌شنبه مورخ 13/2/94 به آدرس اصفهان،‌خيابان بزرگمهر، خيابان 22 بهمن،‌مجموعه اداري اميركبير، دبيرخانه سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

1- تأمين نيروي انساني جهت امور خدماتي نظافتي و سرايداري تعدادي از مراكز وابسته به سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

2- تأمين نيروي انساني جهت امور نگهباني تعدادي از مراكز وابسته به سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

* ارائه سپرده شركت در مناقصه به صورت نقدي

* در صورتي كه برندگان اول ودوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

*سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

* ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

* كليه هزينه‌هاي درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

* بهاي پيشنهادي بايد از جهت مبلغ مشخص،‌بدون ابهام بوده و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود.

* شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف اعلامي از سوي سازمان مي‌باشد.

* ميزان تضمين حسن انجام كار 10 درصد كل مبلغ قرارداد مي‌باشد كه مي‌بايست نقداً‌ به حساب سازمان واريز و يا به تشخيص سازمان به صورت ضمانتنامه بانكي ارائه شود.

* پيشنهادات واصله حداكثر ظرف مدت 15 روز بعد از آخرين مهلت تعيين شده در كميسيون مناقصه سازمان مفتوح و برابر مقررات و مقتضيات سازمان تصميم‌گيري و نتيجه آن در تابلوي اعلانات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري،‌اعلام خواهد شد.

سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

14-1-94

نوبت دوم

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد در راستاي بنده تبصره 19  قانون بودجه سال 1394 ،‌جهت شناسايي سرمايه گذاران واجد شرايط، فراخوان پروژه اي تحت عنوان “طرح تكميل بخشي از تاسيسات فاضلاب شهر نجفآباددر ازاي واگذاري حجم مشخص پساب تصفيه شده براي دوره زماني محدود و معين” را در قالب قرارداد بيع متقابل با مشخصات ذيل، برگزار نمايد. لذا بدين وسيله از سرمايه گذاران واجدالشرايط دعوت به عمل مي آيد.

الف - شرح مختصري از پروژه:

- برآورد هزينه سرمايه گذاري اوليه طرح 700 ميليارد ريال

- نحوه اجراي پروژه: بيع متقابل

- دوره احداث :‌2 سال

دبي بهره‌برداري از پساب قابل واگذاري : 120 ليتر در ثانيه

شرح عمليات:

تكميل بخشي از تاسيسات شبكه جمع آوري فاضلاب شهر نجف آباد

ب - شرايط كلي براي سرمايه گذاري:

امكان تامين و تخصيص سرمايه مورد نياز براي تكميل تاسيسات شبكه فاضلاب

از علاقه‌مندان خواهشمند است مدارك ذيل را تا پايان مهلت مقرر به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان اصفهان تحويل نمايند.

مدارك لازم: 1- آخرين روزنامه رسمي مبني بر دارندگان امضاهاي مجاز معتبر 2- اساسنامه 3- تصوير كارت ملي وشناسنامه دارندگان امضاي مجاز 4- اظهارنامه امكان تأمين منابع مالي پروژه 5- اطلاعات كلي و حقوقي شركت

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه : تا ساعت 30/9 روز يكشنبه مورخ 13/2/94

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 13/2/94

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان  www.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات www.Jets. mporg.ir

شماره تلفن: 8-0313668031

داخلي 335 -338

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ساعت 9:18  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان  در نظر دارد تأمين نيروي انساني مورد نياز خود را به شرح و شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت سازمان به آدرسwww.esfahanfarhang.ir ،‌سايت شهرداري به آدرس www.isfahan.ir  و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا ساعت 12 روز پنج‌شنبه مورخ 10/2/94 وتحويل آن حداكثر تا ساعت 12 روز يك‌شنبه مورخ 13/2/94 به آدرس اصفهان،‌خيابان بزرگمهر، خيابان 22 بهمن،‌مجموعه اداري اميركبير، دبيرخانه سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

1- تأمين نيروي انساني جهت امور خدماتي نظافتي و سرايداري تعدادي از مراكز وابسته به سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

2- تأمين نيروي انساني جهت امور نگهباني تعدادي از مراكز وابسته به سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

* ارائه سپرده شركت در مناقصه به صورت نقدي

* در صورتي كه برندگان اول ودوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

*سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

* ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

* كليه هزينه‌هاي درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

* بهاي پيشنهادي بايد از جهت مبلغ مشخص،‌بدون ابهام بوده و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود.

* شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف اعلامي از سوي سازمان مي‌باشد.

* ميزان تضمين حسن انجام كار 10 درصد كل مبلغ قرارداد مي‌باشد كه مي‌بايست نقداً‌ به حساب سازمان واريز و يا به تشخيص سازمان به صورت ضمانتنامه بانكي ارائه شود.

* پيشنهادات واصله حداكثر ظرف مدت 15 روز بعد از آخرين مهلت تعيين شده در كميسيون مناقصه سازمان مفتوح و برابر مقررات و مقتضيات سازمان تصميم‌گيري و نتيجه آن در تابلوي اعلانات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري،‌اعلام خواهد شد.

سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ساعت 9:15  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

( يك مرحله اي )

شهرداري نايين به استناد مجوز شماره 52239/5/20 مورخ 15/06/1393 معاونت محترم برنامه ريزي و اشتغال استانداري اصفهان در نظر دارد اجراي پروژه لوله گذاري و انتقال آب از علي آباد به شهر نايين را به اشخاص حقوقي كه داراي حداقل رتبه بندي پايه 5 رشته آب از معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري داشته باشند با شرايط زير واگذار نمايد.

شرايط مناقصه:

1-تضمين شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/85 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي

2-برآورد اوليه اجراي پروژه از محل اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي با مبلغ 970/975/130/12 (دوازده ميليارد و يكصد و سي ميليون و نهصد و هفتاد و پنج هزار و نهصد و هفتاد) ريال بر اساس فهرست بهاي شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1393 و بخشنامه انعقاد پيمان طبق شرايط عمومي مي باشد.

3-مدت اجرا: 2 ماه

4-تاريخ دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 23/12/1393 لغايت 09/01/1394 

5-تاريخ تحويل پاكات: تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 19/01/1394 

6-تاريخ بازگشايي پاكات: ساعت 13 بعدازظهر پنجشنبه 20/01/1394 

7-محل دريافت اسناد و مناقصه: واحد امور عمراني شهرداري نايين

8-قرارداد اين مناقصه بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح مي باشد.

‌ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

‌با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور كليه شركت كنندگان در مناقصه مي بايست در پايگاه مذكور به آدرس اينترنتي: http://ietsp.mporg.ir‌ ثبت نام و كد كاربري دريافت و همراه پاكتهاي پيشنهادي خود تحويل نمائيد.

شماره تماس: 46252023-031 

سايت شهرداري:  www.naein.ir‌

شهردار نايين - اردشير عسگري سوادجاني

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۵ اسفند۱۳۹۳ساعت 9:3  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه

نوبت اول

شركت عمران شهر جديد مجلسي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد مطابق ماده 13 قانون برگزاري مناقصات، (حفاظت فيزيكي شهر جديد مجلسي، اراضي دولتي آن و ساختمانهاي شركت عمران مجلسي) را به شركت هاي تشخيص صلاحيت شده داراي مجوز حفاظت فيزيكي و نيز پيمانكاران داراي تاييد صلاحيت از اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان واگذار نمايد.

-‌مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدين شرايط مي توانند حداكثر ظرف مدت پنج روز از نشر آگهي، جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي اين شركت مراجعه نمايند. اسناد مناقصه به نماينده مناقصه گر با ارائه گواهينامه و معرفي نامه معتبر با مهر و امضا مجاز تحويل داده خواهد شد.

-‌مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از تكميل اسناد حداكثر تا تاريخ 23/12/1393 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكتهاي لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد تحويل دريافت نمايند.

-‌نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: اصفهان- كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسي- بلوار ارم- شركت عمران مجلسي

تلفن: 52472733-031  ،   دورنگار 52472214-031 

صندوق پستي 11178-86316      سايت اينترنتي:   www.majlessi-ntoir.gov.ir‌

-‌كليه هزينه هاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شركت عمران شهر جديد مجلسي

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

( يك مرحله اي)

شـهـرداري نـايـيـن بـه اسـتناد مجوز شماره 52237/5/20 مورخ 15/06/93 مـعــانــت مـحـتــرم بـرنـامـه ريـزي و اشـتـغـال اسـتـانـداري اصفهـان در نظـر دارد اجـراي تكميـل پـروژه مـركز ورزشي و آموزشي مديريت بحران شهر نايين را به اشخاص حقوقي كه داراي حداقل رتبه بندي پايه 5 ساختمان از معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري داشته باشند با شرايط زير واگذار نمايد.

شرايط مناقصه :

1-تضمين شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/80 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي .

2-بــــرآورد اولــيــــه اجــــراي پــــروژه ازمــحــــل اعـتـبـــارات تـمـلـــك دارائـيـهــاي ســرمـايـه اي بـا مـبـلـغ 578/460/806/9 (نـه مـيـلـيـارد و هشتصد و شش ميليون و چهارصد و شصت هزار و پانصد و هفتاد و هشت) ريال بر اساس فهرست بهاي ابنيه و تاسيسات مكانيكي و الكتـريكـي سـال 1393 و بخشنـامه انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني بصورت سر جمع مي باشد.

3-مدت اجرا : 3 ماه

4-تـاريـخ دريـافـت اسـنـاد مـنـاقصه : از تاريخ 20/12/93 لغايت 28/12/93 

5-تاريخ تحويل پاكات : تا پايان وقت اداري روز شنبه 08/01/94 

6-تاريخ بازگشايي پاكات : ساعت 14 روز دوشنبه 10/01/94 

7-مـحــل دريــافــت اسـنـاد و مـنـاقـصـه : واحـد امـور عـمـرانـي شهرداري نايين 

8-قـرارداد ايـن منـاقصـه بـدون تعـديـل و مـابـه التفـاوت مصـالـح مي باشد.

‌ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

‌هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پايگاه ملي اطلاع رســانــي مـنـاقـصـات كـشـور كـلـيـه شـركـت كـنـنـدگـان در مـنـاقـصـه مــــــي بـــــايــســـــت در پـــــايــگـــــاه مـــــذكـــــور بـــــه آدرس ايــنــتـــــرنــتـــــي :  http://iets.mporj.ir‌ ثــبـــت نـــام وكـــد كـــاربـــري دريـــافــت و همراه پاكت هاي پيشنهادي خود تحويل نمايند .

شماره تماس: 46252023-031 

سايت شهرداري :  www.naein.ir‌

شهردار نايين - اردشير عسگري سواد جاني

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

نوبت اول

شهرداري باغشاد در نظر دارد اجراي فاز 2 بلوار ورودي شهر باغشاد از محل اعتبارات عمراني بودجه سال 93 خود بااعتبار 000/000/000/1 ريال را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از كليه متقاضيان دعوت بعمل مي آورد از تاريخ 14/12/93 لغايت پايان وقت اداري 21/12/93 جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه به دفتر فني شهرداري باغشاد مراجعه نمايند.

نادر رضائي منش - شهردار باغشاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

شهرداري خور به استناد مجوز شماره 150 مورخ 10/10/93 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به اجراي عمليات زير سازي، رگلاژ و آسفالت معابر شامل ( اجراي پريمكت، خريد ، حمل ، پخش و كوبيدن آسفالت) با اعتباري معادل 6.190.000.000 ريال ( كه در ازاي 3.690.000.000 ريال از قرارداد حواله قيري به همين ارزش تحويل پيمانكار و مابقي آن بر اساس صورت وضعيت به صورت نقدي پرداخت مي گردد)به صورت تني بدون تعديل و ما به التفاوت قيمت و مصالح و از طريق آگهي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر حداكثر تا تاريخ 27/12/93 به شهرداري خور مراجعه نمايند.

تلفن تماس :   03146323200 

جواد محبي - شهردار خور 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

(نوبت  دوم)

شهـرداري ورنـامخواست در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسلامي شهر نسبت به تجديد مناقصه تكميل ساختمان ورزش باستاني به مبلغ 000/000/500/1 ريال اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت دريافت برگ شرايط و اسناد تا پايان وقت اداري23/12/93 به شهرداري ورنامخواست مراجعه نمايند.

شرايط:

الف:متقاضيان مي بايست برگ تجديد مناقصه را به عنوان قبول كليه شرايط امضاء نموده و به انضمام صرفا ضمانت نامه بانكي به مبلـغ 000/000/75 ريـال يـا واريـز نقـدي بـه حسـاب 3100003486007 بـه نـام شهـرداري ورنـامخـواسـت تـا پايان وقت اداري مورخ 26/12/93 در پاكت (الف) و قيمت پيشنهادي خود را در پاكت (ب) وبه دبيرخانه محرمانه (حراست ) شهرداري تحويل نمايند.

ب: پيشنهادات رسيده ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 27/12/93 در جلسه كميسيون عالي معاملات كه در محل شهرداري تشكيل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعيين برنده اقدام خواهد شد.

ج:برندگان اول و دوم و سوم تجديد مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد .

د: شهرداري د ر رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

ه:پرداخت هزينه هاي كارشناسي،آگهي درج شده در روزنامه و كليه هزينه هاي نقل و انتقال دفتر خانه، دارايي و عوارض و ... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ي: به پيشنهادات مخدوش ،مبهم و مشروط يا فاقد ضمانت نامه بانكي يا فيش واريز نقدي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

جلال ربيعي -شهردار ورنامخواست

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:55  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت  دوم)

شهرداري ورنامخواست در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسلامي شهر نسبت به مناقصه ساخت مقبره شهداي گمنام به مبلغ 000/000/300/1 ريال اقدام نمايد.

متقاضيان  مي توانند جهت دريافت برگ شرايط تا پايان وقت اداري23/12/93 به شهرداري ورنامخواست مراجعه نمايند.

شرايط:

الف:متقاضيان مي بايست برگ مناقصه را به عنوان قبول كليه شرايط امضاء نموده و به انضمام صرفا ضمانت نامه بانكي به مبلغ 000/000/65 ريال يا واريز نقدي به حساب 3100003486007 به نام شهرداري ورنامخواست تا پايان وقت اداري مورخ 26/12/93 در پاكت (الف) و قيمت پيشنهادي خود را در پاكت (ب) وبه دبيرخانه محرمانه (حراست ) شهرداري تحويل نمايند.

ب: پيشنهادات رسيده ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 27/12/93 در جلسه كميسيون عالي معاملات كه در محل شهرداري تشكيل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعيين برنده اقدام خواهد شد.

ج:برندگان اول و دوم و سوم  مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد .

د: شهرداري د ر رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

ه:پرداخت هزينه هاي كارشناسي،آگهي درج شده در روزنامه و كليه هزينه هاي نقل و انتقال دفتر خانه، دارايي و عوارض و ... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ي: به پيشنهادات مخدوش ،مبهم و مشروط يا فاقد ضمانت نامه بانكي يا فيش واريز نقدي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

جلال ربيعي -شهردار ورنامخواست

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(مرحله  اول- نوبت دوم )

شهرداري دهاقان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1394 انجام عمليات روكش آسفالت بلوار انقلاب را از طريق مناقصه اجرانمايد .

لذا متقاضيان مي توانند جهت شركت در آگهي مذكور و كسب اطلاعات بيشتر و دريافت برگ مناقصه در ساعات اداري به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و يا از طريق سايت شهرداري )www.dehaghan.ir(‌ پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 18/12/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

شماره تلفن تماس :4-53338201-031 

محمد مقدم فر - شهردار دهاقان

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۲ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري ورنامخواست در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسلامي شهرنسبت به مناقصه اجراي آسفالت معابر اصلي شهر به مبلغ 000/000/000/2 ريال اقدام نمايد 

متقاضيان مي توانند جهت دريافت برگ شرايط تا پايان وقت اداري 17/12/93 به شهرداري ورنامخواست مراجعه نمايند.

شرايط

الف)متقاضيان مي بايست برگ مناقصه را به عنوان قبول كليه شرايط امضاء نموده و به انضمام صرفا ضمانت نامه بانكي به مبلغ 000/000/100 ريال يا واريز نقدي به حساب 3100003486007 به نام شهرداري ورنامخواست تا پايان وقت اداري مورخ 20/12/93 درپاكت (الف) و قيمت پيشنهادي خود رادر پاكت (ب)به دبيرخانه محرمانه (حراست)  شهرداري تحويل نمايند.

ب)پيشنهادات رسيده ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 21/12/93 در جلسه كميسيون عالي معاملات كه درمحل شهرداري تشكيل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعيين برنده اقدام خواهد شد.

ج)برندگان اول ودوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

د)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

ه)پرداخت هزينه هاي كارشناسي،آگهي درج شده در روزنامه ،و كليه هزينه هاي نقل و انتقال دفترخانه ،دارايي و عوارض و ... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ي)به پيشنهادات مخدوش  ،مبهم و مشروط يا فاقد ضمانت نامه بانكي يا فيش واريز نقدي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

جلال ربيعي -شهردار ورنامخواست

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۷ اسفند۱۳۹۳ساعت 10:39  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهـرداري اردستـان به موجب مصوبه شوراي اسلامي شهر در نظر دارد اصلاح هندسي، رنگ آميزي جداول  و نصب چراغ چشمك زن در معابر شهر اردستان با اعتباري بالغ بر 000/000/399  ريال از رديف اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع جرايم راهنمايي  و رانندگي اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان تقاضا ميشود تا پايان وقت اداري 12/12/93جهت شركت در مناقصه به واحد مالي و حسابداري  شهرداري اردستان مراجعه نمايند .

سيد محمد هادي موسوي - شهردار اردستان

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۶ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:44  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)شماره 3839-93

شهرداري مشكات در نظر دارد امور مربوط به تنظيف،رفت وروب و جمع آوري زباله و نخاله هاي ساختماني شهر و ديگر خدمات مربوطه را طي تشريفات مناقصه عمومي و از طريق تامين نيروي انساني با پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از كليه شركت هاي ثبت شده و داراي صلاحيت و سابقه كار دعوت مي شود با در دست داشتن اصل فيش بانكي به مبلغ 000/200 ريال به شماره حساب 71434 شعبه بانك تجارت مشكات جهت دريافت اسناد مناقصه به شهرداري مشكات مراجعه نمايند.

‌‌-آخرين مهلت جهت قبول پيشنهادات: از تاريخ انتشار آخرين آگهي حداكثر به مدت 10 روزمي باشد.

1-شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

2-ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت رويت اسناد مناقصه به سايت شهرداري مشكات به آدرسwww.meshkatcity.ir‌ مراجعه نمائيد .

هزينه آگهي بر عهده برنده مي باشد.                            ‌ تلفن تماس:7-55683736-031 

روابط عمومي شهرداري مشكات

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۶ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:44  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري ورنامخواست در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسلامي شهر نسبت به مناقصه ساخت مقبره شهداي گمنام به مبلغ 000/000/300/1 ريال اقدام نمايد.

متقاضيان  مي توانند جهت دريافت برگ شرايط تا پايان وقت اداري23/12/93 به شهرداري ورنامخواست مراجعه نمايند.

شرايط:

الف:متقاضيان مي بايست برگ مناقصه را به عنوان قبول كليه شرايط امضاء نموده و به انضمام صرفا ضمانت نامه بانكي به مبلغ 000/000/65 ريال يا واريز نقدي به حساب 3100003486007 به نام شهرداري ورنامخواست تا پايان وقت اداري مورخ 26/12/93 در پاكت (الف) و قيمت پيشنهادي خود را در پاكت (ب) وبه دبيرخانه محرمانه (حراست ) شهرداري تحويل نمايند.

ب: پيشنهادات رسيده ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 27/12/93 در جلسه كميسيون عالي معاملات كه در محل شهرداري تشكيل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعيين برنده اقدام خواهد شد.

ج:برندگان اول و دوم و سوم  مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد .

د: شهرداري د ر رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

ه:پرداخت هزينه هاي كارشناسي،آگهي درج شده در روزنامه و كليه هزينه هاي نقل و انتقال دفتر خانه، دارايي و عوارض و ... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ي: به پيشنهادات مخدوش ،مبهم و مشروط يا فاقد ضمانت نامه بانكي يا فيش واريز نقدي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

جلال ربيعي -شهردار ورنامخواست

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۶ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:43  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

(نوبت اول)

شهـرداري ورنـامخواست در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسلامي شهر نسبت به تجديد مناقصه تكميل ساختمان ورزش باستاني به مبلغ 000/000/500/1 ريال اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت دريافت برگ شرايط و اسناد تا پايان وقت اداري23/12/93 به شهرداري ورنامخواست مراجعه نمايند.

شرايط:

الف:متقاضيان مي بايست برگ تجديد مناقصه را به عنوان قبول كليه شرايط امضاء نموده و به انضمام صرفا ضمانت نامه بانكي به مبلـغ 000/000/75 ريـال يـا واريـز نقـدي بـه حسـاب 3100003486007 بـه نـام شهـرداري ورنـامخـواسـت تـا پايان وقت اداري مورخ 26/12/93 در پاكت (الف) و قيمت پيشنهادي خود را در پاكت (ب) وبه دبيرخانه محرمانه (حراست ) شهرداري تحويل نمايند.

ب: پيشنهادات رسيده ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 27/12/93 در جلسه كميسيون عالي معاملات كه در محل شهرداري تشكيل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعيين برنده اقدام خواهد شد.

ج:برندگان اول و دوم و سوم تجديد مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد .

د: شهرداري د ر رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

ه:پرداخت هزينه هاي كارشناسي،آگهي درج شده در روزنامه و كليه هزينه هاي نقل و انتقال دفتر خانه، دارايي و عوارض و ... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ي: به پيشنهادات مخدوش ،مبهم و مشروط يا فاقد ضمانت نامه بانكي يا فيش واريز نقدي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

جلال ربيعي -شهردار ورنامخواست

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۶ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(مرحله  اول- نوبت اول )

شهرداري دهاقان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1394 انجام عمليات روكش آسفالت بلوار انقلاب را از طريق مناقصه اجرانمايد .

لذا متقاضيان مي توانند جهت شركت در آگهي مذكور و كسب اطلاعات بيشتر و دريافت برگ مناقصه در ساعات اداري به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و يا از طريق سايت شهرداري )www.dehaghan.ir (‌ پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 18/12/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

شماره تلفن تماس :4-53338201-031 

محمد مقدم فر - شهردار دهاقان

+ نوشته شده در  سه شنبه ۵ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

( نوبت اول)چاپ دوم

شهرداري قهجاورستان در نظر دارد باستناد مصوبه 533/ق/ش مورخ 13/11/93 شوراي محترم اسلامي شهر قهجاورستان نسبت به اجراي پروژه احداث استخر ذخيره آب فضاي سبز با اعتباري معادل 000/000/000/2 ريال از محل اعتبارات شهرداري و از طريق آگهي مناقصه وفق فهرست بهاء ابنيه سال 1393 اقدام نمايد. 

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ مدارك شركت در مناقصه از تاريخ 26/11/93 لغايت 10/12/93 در ساعات اداري به امور مالي شهرداري قهجاورستان مراجعه فرمايند.

شهردار قهجاورستان - مجيد راه نورد

+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

( نوبت اول)چاپ دوم

شهرداري قهجاورستان در نظر دارد باستناد مصوبه 533/ق/ش مورخ 13/11/93 شوراي محترم اسلامي شهر قهجاورستان نسبت به اجراي پروژه احداث استخر ذخيره آب فضاي سبز با اعتباري معادل 000/000/000/2 ريال از محل اعتبارات شهرداري و از طريق آگهي مناقصه وفق فهرست بهاء ابنيه سال 1393 اقدام نمايد. 

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ مدارك شركت در مناقصه از تاريخ 26/11/93 لغايت 10/12/93 در ساعات اداري به امور مالي شهرداري قهجاورستان مراجعه فرمايند.

شهردار قهجاورستان - مجيد راه نورد

+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري ورنامخواست در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسلامي شهرنسبت به مناقصه اجراي آسفالت معابر اصلي شهر به مبلغ 000/000/000/2 ريال اقدام نمايد 

متقاضيان مي توانند جهت دريافت برگ شرايط تا پايان وقت اداري 17/12/93 به شهرداري ورنامخواست مراجعه نمايند.

شرايط

الف)متقاضيان مي بايست برگ مناقصه را به عنوان قبول كليه شرايط امضاء نموده و به انضمام صرفا ضمانت نامه بانكي به مبلغ 000/000/100 ريال يا واريز نقدي به حساب 3100003486007 به نام شهرداري ورنامخواست تا پايان وقت اداري مورخ 20/12/93 درپاكت (الف) و قيمت پيشنهادي خود رادر پاكت (ب)به دبيرخانه محرمانه (حراست)  شهرداري تحويل نمايند.

ب)پيشنهادات رسيده ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 21/12/93 در جلسه كميسيون عالي معاملات كه درمحل شهرداري تشكيل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعيين برنده اقدام خواهد شد.

ج)برندگان اول ودوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

د)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

ه)پرداخت هزينه هاي كارشناسي،آگهي درج شده در روزنامه ،و كليه هزينه هاي نقل و انتقال دفترخانه ،دارايي و عوارض و ... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ي)به پيشنهادات مخدوش  ،مبهم و مشروط يا فاقد ضمانت نامه بانكي يا فيش واريز نقدي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

جلال ربيعي -شهردار ورنامخواست

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول) مرحله دوم

شـهــرداري تــودشـك در نظـر دارد بـه استنـاد مـوافقـت نـامـه مـاده 50245/5/20 مـورخ 09/06/1393مــعــاونــت بــرنــامــه ريــزي اسـتــانــداري اصـفهـان نسبـت بـه انجـام زيـرسـازي،كـانـيـو گـذاري و آسـفـالـت مـعـابـر شـهـر تـودشـك با اعتباري بالغ بر 000/000/800/1 (يك مـيـلـيـارد و هــشــتـصـد مـيـلـيـون ) ريـال طـبق شرايط عمومي پيمان و زير نظر دفتر فني شهرداري و بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح و طبق فهرست بهاء راه و باند سال 1393 اقدام نمايد.

مـتـقـاضـيان ميتوانند جهت دريافت اسناد مناقصه و دريافت مشخصات فني پروژه از تاريخ 21/11/1393 لغايت 05/12/1393 به شهرداري مراجعه نمايند.

لازم به ذكر است هزينه هاي آگهي، ماليات، عوارض، هزينه آزمايشات مربوطه و... به عهده برنده مناقصه مي باشد.

سيد محمد قاضي عسگر -شهردار تودشك

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان در نظر دارد نسبت به خريد تجهيزات به شرح زير به صورت مناقصه عمومي از طريق متقاضيان حقوقي اقدام نمايد.

1)خريد تجهيزات سامانه ذخيره سازيSAN‌

(2خريد تجهيزات سامانه ذخيره سازي  NAS‌

متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به آدرس WWW.MUI.AC.IR‌ يا سايت مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه به آدرس www.afa.mui.ac.ir/khadamat‌ مراجعه و يا با شماره تلفن 37922090-031 واحد كميسيون مناقصات تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه  عمومي

(نوبت دوم)

شهرداري باغشاد باستناد مجوز شماره 35چ/14/8/93 شوراي اسلامي شهر و از محل اعتبارات عمراني سال 93 خود در نظر دارد نسبت به زير سازي و آسفالت ترانشه هاي موجود شهر با اعتبار 000/000/800 ريال اقدام نمايد .

لذا بدينوسيله از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 23/11/93 لغايت پايان وقت اداري 30/11/93 به واحد فني شهرداري باغشاد مراجعه نمايند.

نادر رضايي منش- شهردار باغشاد

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)شماره 3839-93

شهرداري مشكات در نظر دارد امور مربوط به تنظيف،رفت وروب و جمع آوري زباله و نخاله هاي ساختماني شهر و ديگر خدمات مربوطه را طي تشريفات مناقصه عمومي و از طريق تامين نيروي انساني با پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از كليه شركت هاي ثبت شده و داراي صلاحيت و سابقه كار دعوت مي شود با در دست داشتن اصل فيش بانكي به مبلغ 000/200 ريال به شماره حساب 71434 شعبه بانك تجارت مشكات جهت دريافت اسناد مناقصه به شهرداري مشكات مراجعه نمايند.

‌‌-آخرين مهلت جهت قبول پيشنهادات: از تاريخ انتشار آخرين آگهي حداكثر به مدت 10 روزمي باشد.

1-شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

2-ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت رويت اسناد مناقصه به سايت شهرداري مشكات به آدرسwww.meshkatcity.ir‌ مراجعه نمائيد .

هزينه آگهي بر عهده برنده مي باشد.              ‌ تلفن تماس:7-55683736-031 

روابط عمومي شهرداري مشكات

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي تامين سرويس هاي اياب و ذهاب كاركنان

مراكز آموزشي درماني نور و حضرت علي اصغر (ع)

متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به آدرس  WWW.MUI.AC.IR‌ يا سايت مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه به آدرس  WWW.AFA.MUI.AC.IR/KHADAMAT‌ مراجعه و يا با شماره تلفن 37922090-031 واحد كميسيون مناقصات تماس حاصل فرمايند.

م الف: 33007                                                         

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:40  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه  عمومي

(نوبت دوم)

شهرداري باغشاد در نظر دارد اجراي فاز 2 بلوار ورودي شهر باغشاد را از محل اعتبارات عمراني بودجه سال 93 خود با اعتبار 000/000/000/1 ريال را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا از كليه متقاضيان دعوت بعمل مي آورد از تاريخ 23/11/93 لغايت پايان وقت اداري 30/11/93 جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه به دفتر فني شهرداري باغشاد مراجعه نمايند.

نادر رضايي منش -شهردار باغشاد

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:39  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي واگذاري مركز اقامتي درماني اجباري قلعه شور وابسته به معاونت درمان

متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به آدرس    www.mui.ac.ir‌ يا سايت مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه به آدرس  www.afa.mui.ac.ir/khadamat‌ مراجعه و يا با شماره تلفن 37922090-031 واحد كميسيون مناقصات تماس حاصل فرمايند.   م الف: 32738

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۳ساعت 9:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول) چاپ اول

شهرداري قهجاورستان در نظر دارد باستناد مصوبه شماره518  مورخ 05/11/93 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به اجراي پروژه ادامه  احداث بلوار غديرشهر درقالب زير سازي جدولگذاري و آسفالت با اعتباري معادل 5 ميليارد ريال از محل اعتبارات شهرداري و از طريق آگهي مناقصه وبر اساس فهرست بهاء راه وباند سال 1393 اقدام نمايد 

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ مدارك شركت در مناقصه از تاريخ 26/11/93 لغايت 10/12/93 در ساعات اداري به امور مالي شهرداري قهجاورستان مراجعه فرمايند.

شهردار قهجاورستان - مجيد راه نورد

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۳ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)چاپ اول

شهرداري قهجاورستان در نظر دارد باستناد مصوبه 533/ق/ش مورخ 13/11/93 شوراي محترم اسلامي شهر قهجاورستان نسبت به اجراي پروژه احداث استخر ذخيره آب فضاي سبز با اعتباري معادل 000/000/000/2 ريال از محل اعتبارات شهرداري و از طريق آگهي مناقصه وفق فهرست بهاء ابنيه سال 1393 اقدام نمايد 

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ مدارك شركت در مناقصه از تاريخ 26/11/93 لغايت 10/12/93 در ساعات اداري به امور مالي شهرداري قهجاورستان مراجعه فرمايند.

شهردار قهجاورستان - مجيد راه نورد

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۳ساعت 9:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 10/93/خ

نوبت دوم

مناقصه گزار: اداره كل ثبت اسناد و املاك استان اصفهان

موضوع مناقصه: ايجاد آرشيو الكترونيكي پرونده هاي ثبتي مناطق ثبت اسناد و املاك شهر اصفهان

محل تامين اعتبار: عمراني ملي

مهلت دريافت اسناد: از روز شنبه مورخ 25/11/93 لغايت روز شنبه مورخ 2/12/93 

محل دريافت اسناد: نماينده شركت با در دست داشتن معرفي نامه كتبي و آخرين تغييرات شركت (چاپ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي) جهت دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهاي اداره كل ثبت اسناد و املاك استان اصفهان مراجعه نمايند. 

آگهي مناقصه درسايت اداره كل ثبت اسناد و املاك استان به نشاني   www.sabt-es.ir‌ و همچنين در سايت ملي مناقصات به نشاني  www.iets.mporg.ir‌ نيز درج شده است.

تاريخ تحويل پاكتهاي مناقصه: روز چهارشنبه مورخ 13/12/93 تا پايان وقت اداري

تاريخ بازگشايي پاكتها: ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 14/12/93 

گروه و رشته شغلي: شركتهايي اجازه دريافت اسناد مناقصه را دارند كه داراي رتبه بندي شوراي عالي انفورماتيك در زمينه خدمات پشتيباني با رتبه حداقل 4 باشند.

محل تحويل پاكتهاي مناقصه: دبيرخانه اداره كل ثبت اسناد واملاك استان اصفهان طبقه اول

نوع تضمين شركت در مناقصه: مبلغ ضمانتنامه بانكي در وجه اداره كل ثبت اسناد و املاك استان اصفهان در اسناد مناقصه درج شده است.

ضمنا به پيشنهاداتي كه فاقد ضمانتنامه يا امضا مخدوش و مشروط و ضمانتنامه هاي كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شده و چك شخصي و نظاير آن و پيشنهاداتي كه پس از انقضا مدت مقرر در آگهي واصل شود، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

(ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است)

آدرس اداره كل ثبت اسناد و املاك: بلوار دانشگاه خيابان توحيد بعد از چهارراه پليس طبقه چهارم

تلفن: 7-36289124-36289109         فاكس: 36289105 

م الف: 32251

اداره كل ثبت اسناد و املاك استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه ۲۵ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:39  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه

نوبت  دوم

شركت عمران شهر جديد مجلسي درنظر دارد محوطه سازي پارك محله مهران 2 واقع در شهر جديد مجلسي با اطلاعات مشروحه زير را به شركتهاي پيمانكاري تشخيص صلاحيت شده واگذار نمايد.

1-موضوع مناقصه: محوطه سازي پارك محله مهران 2 واقع در شهر جديد مجلسي بصورت تهاتر

2-برآورد انجام كار: 000/000/100/3 ريال بر اساس فهارس بهاي ابنيه و راه و باند 93 

3-رشته و پايه پيمانكار: پيمانكاران بايد داراي گواهينامه صلاحيت حداقل پايه پنج رشته ابنيه و راه و باند باشند.

4-مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدين شرايط مي توانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ درج آگهي جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي اين شركت مراجعه نمايند. اسناد مناقصه به نماينده مناقصه گر با ارائه گواهينامه رتبه بندي و معرفي نامه از شركت مربوطه با مهر و امضا مجاز تحويل داده خواهد شد.

5-مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از تكميل حداكثر تا تاريخ 4/12/93 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكتهاي لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل داده و رسيد آنرا دريافت نمايند.

6-نشاني دستگاه مناقصه گزار: اصفهان - كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن - شهر جديد مجلسي- بلوار ارم - شركت عمران مجلسي تلفن : 52472733-031 دورنگار 52472214-031 صندوق پستي 11178-86316 

سايت اينترنتي www.majlessi-ntoir.gov.ir‌

كليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

م الف:31952

شركت عمران شهر جديد مجلسي

+ نوشته شده در  شنبه ۲۵ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شـهــرداري تــودشـك در نظـر دارد بـه استنـاد مـوافقـت نـامـه مـاده 50245/5/20 مـورخ 09/06/1393مــعــاونــت بــرنــامــه ريــزي اسـتــانــداري اصـفهـان نسبـت بـه انجـام زيـرسـازي،كـانـيـو گـذاري و آسـفـالـت مـعـابـر شـهـر تـودشـك با اعتباري بالغ بر 000/000/800/1 (يك مـيـلـيـارد و هــشــتـصـد مـيـلـيـون ) ريـال طـبق شرايط عمومي پيمان و زير نظر دفتر فني شهرداري و بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح و طبق فهرست بهاء راه و باند سال 1393 اقدام نمايد.

مـتـقـاضـيان ميتوانند جهت دريافت اسناد مناقصه و دريافت مشخصات فني پروژه از تاريخ 21/11/1393 لغايت 05/12/1393 به شهرداري مراجعه نمايند.

لازم به ذكر است هزينه هاي آگهي، ماليات، عوارض، هزينه آزمايشات مربوطه و... به عهده برنده مناقصه مي باشد.

سيد محمد قاضي عسگر -شهردار تودشك

+ نوشته شده در  شنبه ۲۵ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:37  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول چاپ دوم

شهرداري قهجاورستان به استناد موافقتنامه شماره 58453/5/20 مورخ 1/7/93 معاونت برنامه ريزي و بودجه استانداري اصفهان در نظر دارد نسبت به انجام عمليات آسفالت گرم معابر سطح شهر قهجاورستان را طبق دستور كار و آناليز دفتر فني شهرداري بر اساس فهرست بهاي راه و باند سال 1393 با ضرايب قانوني با اعتبار تخصيص يافته به مبلغ 000/000/400/1 (يك ميليارد و چهارصد ميليون) ريال از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط طبق ضوابط و مقررات اعلام شده در توضيحات آگهي مناقصه داخل شهرداري واگذار نمايد. متقاضيان مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 26/11/93 جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه به شهرداري قهجاورستان (امور قراردادها- دفتر فني) مراجعه نمايند.

مجيد راه نورد- شهردار قهجاورستان

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۳ساعت 9:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي

نوبت اول(شماره 33753/800)

-مناقصه گزار: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان

-موضوع مناقصه: واگذاري امور مربوط به تعميرات اساسي و اجراي سيستم كولينگ و فومينگ مخزن نفتگاز شماره 133 درانبار نفت شهيد محمد منتظري

-مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ارائه رسيد وجه مبني بر واريز مبلغ 000/000/247 ريال به عنوان سپرده نقدي به حساب جاري شماره 4120075101008 (سيبا بانك ملي) و شناسه واريز 26100000026 به نام شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان يا ضمانتنامه معتبر بانكي سه ماهه.

-مهلت اعلام آمادگي و دريافت اسناد: به مدت دو هفته از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، كه از سايت هاي  http://iets.mporg.ir‌ و  WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR‌ قابل برداشت مي باشدو تحويل آن به آدرس اصفهان، خيابان چهارباغ بالا، جنب پمپ بنزين، امور قراردادها، تلفن: 36244618 

-شرايط متقاضي:

1-داراي رتبه 5 دررشته تاسيسات و تجهيزات يا رتبه 5 رشته نفت و گاز داراي اعتبار از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري.

2-عدم وجود سوء عملكرد در پيمانهاي سنوات گذشته

شايان ذكر است اسناد مناقصه به شركت هاي واجد شرايط توزيع خواهد شد. ضمنا متن آگهي در سايت  www.shana.ir‌ قابل رويت مي باشد.

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي

نوبت اول شماره 71-11/93  ‌ت

شركت تهيه و توليد  مواد معدني ايران در نظر دارد انجام امور خدمات عمومي، اداري، فني و تأسيسات، تعمير و نگهداري، حمل ونقل و ساير امور به شرح مندرج در اسناد مناقصه واحد پتاس واقع در استان اصفهان، نائين - خور و بيابانك را از طريق مناقصه عمومي به يك شركت پيمانكاري واجد شرايط واگذار نمايد. بدينوسيله از متقاضيان درخواست مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه با واريز مبلغ پانصد هزار ريال به حساب شماره 0105799359005اين شركت نزد بانك ملي شعبه ميدان ولي عصر و همراه داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي از تاريخ 20/11/93 لغايت ساعت 16 روز سه شنبه 28/11/93 به آدرس: تهران - بالاتر از ميدان ولي عصر، روبروي سينما استقلال، شماره 1713 ضلع جنوبي، طبقه ششم، امور بازرگاني مراجعه نمايند. تاريخ ارائه پيشنهادات حداكثر تا ساعت 17  شنبه 9/12/93 مي باشد.

شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شـهــرداري درچــه در نـظــر دارد از مـحــل اعـتـبـارات تملـك دارايـي‌هـاي سـرمـايـه‌اي و مـنـابـع شـهـرداري پـروژه آسـفـالت معابر شهري را طبق مشخصات و شرايط شركت در مناقصه با اعــتــبـــار 000/000/000/2ريـــال اجـــرا نــمـــايـــد لـــذا از مــتــقـــاضـيــان درخـواسـت مـي‌گـردد جـهـت دريـافت مدارك تا ساعت 12 روز يك‌شنبه 26/11/93 به امور مالي شهرداري درچه مراجعه نمايند.

علي‌اكبر محمودي- شهردار درچه

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه عمومي

يك مرحله‌اي (نوبت دوم)

1- نام دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري زاينده رود

2- موضوع مناقصه: پروژه اجراي آسفالت معابر سطح شهر      3- مبلغ مناقصه: 000/000/500/3 ريال

4- انواع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي معتبر، واريز نقدي به حساب سپرده شهرداري زاينده رود 3100003610001 نزد بانك  ملي شعبه زرين شهر به مبلغ 000/000/175 ريال

3- زمان،‌مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: در ساعت‌هاي اداري از روز چهارشنبه مورخ 15/11/93 لغايت 26/11/93 در محل شهرداري زاينده رود مي‌باشد.

4- محل و مهلت تحويل پيشنهادات: اصفهان،‌شهرستان لنجان،‌شهر زاينده رود، شهرداري زاينده‌رود - تا روز چهارشنبه مورخ 29/11/93

5- محل و تاريخ گشايش پاكت‌ها: شهرداري زاينده رود، روز پنج‌شنبه مورخ 30/11/93 مي باشد.

6- به پيشنهادات مشروط،‌مبهم،‌مخدوش،‌فاقد سپرده و گواهي تعيين صلاحيت از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ترتيب اثر نخواهد شد.

7- برندگان اول تا سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

8- جزئيات مناقصه در اسناد مناقصه قيد مي‌گردد.9- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

اردشير محمدي- شهردار زاينده رود

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(مرحله اول)چاپ دوم

شهرداري تيران در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1299 مورخ 7/11/93 شوراي اسلامي شهر تيران، اجراي عمليات احداث ميدان غربي شهر تيران را با اعتباري بالغ بر 000/000/800/1 (يكصد و هشتاد ميليون تومان)‌از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ 28/11/93 به شهرداري تيران مراجعه نمايند.

تلفن تماس:‌ 42222055 - 031

محمدرضا احتشام‌زاده - شهردار تيران

+ نوشته شده در  شنبه ۱۸ بهمن۱۳۹۳ساعت 9:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

1-دستگاه مناقصه گذار: ‌شهرداري طالخونچه

2-موضوع مناقصه: ‌عمليات احداث خيابان حد فاصل ميدان معلم تا بازار روز

3-مهلت دريافت اسناد: ‌پنج شنبه مورخه  23/11/93 

4-نشاني محل دريافت اسناد: ‌طالخونچه- ابتداي بلوار امام - ساختمان شهرداري- امور قراردادها

5-برآورد يا اعتبار اوليه موضوع مناقصه: ‌000/000/000/3 ريال (سه ميليارد ريال)

6-هزينه تهيه اسناد و نحوه تحويل آن: ‌واريز مبلغ 000/100 ريال به حساب مهر كشاورزي شماره 282780815 بنام شهرداري طالخونچه 

7-نوع و مبلغ تضمين: ‌5 درصد اعتبار اوليه معادل 000/000/150 ريال بصورت نقد واريز به جاري سيبا شماره 3100003303003 ملي به نام شهرداري طالخونچه يا به صورت ضمانتنامه بانكي

8-نظارت: دفتر فني شهرداري طالخونچه  

9-هزينه انتشار آگهي روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد.

احمدي - شهردار طالخونچه

+ نوشته شده در  شنبه ۱۸ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه

معاونت مهندسي نيروي انتظامي

در نظر دارد  جهت احداث پروژه در استان اصفهان با مشخصات ذيل به صورت سر جمع مقطوع و بر اساس فهرست بهاي پايه  ابنيه، برقي و مكانيكي سال 1392 و كليه ضرايب متعلقه به اين فهرست بها و كسورات بر اساس طرح‌هاي عمراني نسبت به برگزا ي تشريفات مناقصه اقدام نمايد:

1-احـداث پـروژه كـلانتـري چـادگـان در شهـر چـادگـان بـا متـراژ سـاختمـان بـا احتسـاب آسـايشگـاه 1250 متـر مـربـع، 502 متر طول ديواركشي و محوطه سازي 3000 متر مربع و دژباني 25 متر مربع و پاركينگ 300 متر مربع و حدود برآورد پروژه، 20 ميليارد ريال، اسكلت فلزي و سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش موتورخانه و رادياتور، محل تامين اعتبار عمراني، مبلغ تضمين شركت در مناقصه 67 ميليون ريال( فقط ضمانتنامه بانكي مورد قبول است)

لـذا از كليـه پيمـانكـاران واجـد صـلاحيـت پيمانكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري كه داراي پايه حداقل 5 در رشته ابنيه و 5 تاسيسات مي باشند دعوت مي گردد حداكثر ظرف مدت 10 روز با به همراه داشتن فتوكپي برابر اصل رتبه بندي شركت جهت اعلام آمادگي و دريافت اسناد ارزيابي توان اجرايي كار به آدرس: اصفهان - خيابان جي- روبروي مسجد حضرت اميرالمؤمنين (ع)، جنب آموزشگاه زبان نقش جهان پلاك 333 دفتر مجري طرحهاي عمراني استان اصفهان تلفن 32300989-031 و دورنگار 32300967-031 ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر مراجعه نمايند.

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

معاونت مهندسي نيروي انتظامي

+ نوشته شده در  شنبه ۱۸ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

موضوع:‌اجراي نماي كامپوزيت،‌نازك‌كاري و تأسيسات برقي و مكانيكي ساختمان دهياري ازان

نام و نشاني مناقصه‌گر: اصفهان- ميمه- دهياري روستاي ازان  مدت انجام كار: ‌سه ماه

مبلغ كل قرارداد 000/000/000/2ريال و مبلغ تضمين درمناقصه 000/000/100ريال از طريق ضمانتنامه بانكي يا واريز به حساب سپرده‌هاي دهياري ازان به شماره حساب 0215464501004

محل توديع اسناد مناقصه:‌بخشداري بخش ميمه- دفتر امور مالي دهياري‌ها

توضيحات:‌ هزينه درج آگهي برعهده برنده مناقصه است.

1- نازك‌كاري شامل گچ، گچ و خاك و سراميك كف و ديواره‌ها.2- نماي ساختمان ضلع شمال و جنوب نماي كامپوزيت و ضلع شرق و غرب نماي سنگ گرانيت.3- تهيه و نصب پنجره UPVCهمراه با شيشه دوجداره و درب چوبي با چهار چوب فلزي

4- انجام تأسيسات الكتريكي و مكانيكي مطابق نقشه با كليه مصالح با تأييد دهياري.

در صورتي كه برنده اول، دوم يا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان به نفع اين دهياري ضبط و وصول خواهد شد. ضمناً اين آگهي از تاريخ درج به مدت 10 روز مهلت دارد.  

       شماره تماس:09131278460 جعفري

عباسعلي جعفري ازان- دهيار روستاي ازان

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۳ساعت 9:27  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

نوبت دوم

شـهــرداري ورنــامـخــواســت در نـظــر دارد بــه اسـتـنــاد مـجــوز شـوراي اسـلامـي شهـر نسبـت بـه منـاقصـه اجـراي كـانـال و كـانيـو بـه مبلـغ 000/000/000/1ريــال اقــدام نـمــايــد. مـتـقــاضـيــان مــي‌تــوانـنــد جـهــت دريــافـت بـرگ شـرايـط تـا پـايـان وقـت اداري 25/11/93 بـه شـهـرداري ورنامخواست مراجعه نمايند.

شرايط: الف) متقاضيان مي‌بايست برگ مناقصه را به عنوان قبول كليه شرايط امضا نموده و به انضمام صرفاً  ضمانتنامه بانكي به مبلغ 000/000/50 ريال يا واريز نقدي به حساب 3100003486007 به نام شهرداري ورنامخواست تا پايان وقت اداري مورخ 28/11/1393 در پاكت (الف) و قيمت پيشنهادي خود را در پاكت (ب) به دبيرخانه محرمانه (حراست) شهرداري تحويل نمايند.

ب) پيشنهادات رسيده ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 29/11/93 در جلسه كميسيون عالي معاملات كه در محل شهرداري تشكيل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعيين برنده اقدام خواهد شد. ج) برندگان اول ودوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ســپـــــرده آنـــــان بـــــه تـــــرتــيــــب ضــبــــط خــــواهــــد شــــد. د) شــهــــرداري در رد يــــا قــبــــول يــــك يــــا كــلــيــــه پــيــشــنــهــــادات مــخــتــــار مــــي‌بــــاشــــد. ه) پرداخت هزينه‌هاي كارشناسي، آگهي درج شده در روزنامه، و كليه هزينه‌هاي نقل و انتقال دفترخانه، دارايي و عوارض و ... به عهده بـرنـده منـاقصـه خـواهـد بود. ي) به پيشنهادات مخدوش‌،‌مبهم و مشروط يا فاقد ضمانتنامه بانكي يا فيش واريز نقدي ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

جلال ربيعي- شهردار ورنامخواست

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:55  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

 (نوبت اول)

1-دستگاه مناقصه گذار: ‌شهرداري طالخونچه

2-موضوع مناقصه: ‌عمليات احداث خيابان حد فاصل ميدان معلم تا بازار روز

3-مهلت دريافت اسناد: ‌پنج شنبه مورخه  23/11/93 

4-نشاني محل دريافت اسناد: ‌طالخونچه- ابتداي بلوار امام - ساختمان شهرداري- امور قراردادها

5-برآورد يا اعتبار اوليه موضوع مناقصه: ‌000/000/000/3 ريال (سه ميليارد ريال)

6-هزينه تهيه اسناد و نحوه تحويل آن: ‌واريز مبلغ 000/100 ريال به حساب مهر كشاورزي شماره 282780815 بنام شهرداري طالخونچه 

7-نوع و مبلغ تضمين: ‌5 درصد اعتبار اوليه معادل 000/000/150 ريال بصورت نقد واريز به جاري سيبا شماره 3100003303003 ملي به نام شهرداري طالخونچه يا به صورت ضمانتنامه بانكي

8-نظارت: دفتر فني شهرداري طالخونچه

9-هزينه انتشار آگهي روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد. 

احمدي - شهردار طالخونچه

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري ورنامخواست در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسلامي شهر نسبت به مناقصه تكميل ساختمان ورزش باستاني به مبلغ 000/000/500/1ريال اقدام نمايد، متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت برگ شرايط تا پايان وقت اداري 30/11/93 به شهرداري ورنامخواست مراجعه نمايند.

شرايط:

الف) متقاضيان مي‌بايست برگ مناقصه را به عنوان قبول كليه شرايط امضا نموده و به انضمام صرفاً  ضمانتنامه بانكي به مبلغ 000/000/75ريال يا واريز نقدي به حساب 3100003486007 به نام شهرداري ورنامخواست تا پايان وقت اداري مورخ 03/12/1393 در پاكت (الف) و قيمت پيشنهادي خود را در پاكت (ب) به دبيرخانه محرمانه (حراست) شهرداري تحويل نمايند.

ب) پيشنهادات رسيده ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 04/12/93 در جلسه كميسيون عالي معاملات كه در محل شهرداري تشكيل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعيين برنده اقدام خواهد شد.

ج) برندگان اول ودوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

د) شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

ه) پرداخت هزينه‌هاي كارشناسي، آگهي درج شده در روزنامه و كليه هزينه‌هاي نقل و انتقال دفترخانه، دارايي و عوارض و ... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ي) به پيشنهادات مخدوش‌،‌مبهم و مشروط يا فاقد ضمانتنامه بانكي يا فيش واريز نقدي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

جلال ربيعي- شهردار ورنامخواست

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شهرداري زرين شهر به استناد بودجه عمراني مصوب سال 1393 خود در نظر دارد نسبت به اجراي عمليات جابه‌جايي شـبـكـه برق بلوار جانبازان (ميدان علامه طباطبايي) با اعتبار اولـيــه 000/000/200/1 ريــال از طــريــق مـنــاقـصـه عـمـومـي اقـدام نـمــايــد. لــذا مـتـقــاضـيـان واجـد شـرايـط جهـت دريـافـت اسنـاد مـناقصه و كسب اطلاعات بيشتر از تاريخ انتشار تا پايان وقت اداري 18/11/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

جواد جمالي- شهردار زرين شهر

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شـهــرداري درچــه در نـظــر دارد از مـحــل اعـتـبـارات تملـك دارايـي‌هـاي سـرمـايـه‌اي و مـنـابـع شـهـرداري پـروژه آسـفـالت معابر شهري را طبق مشخصات و شرايط شركت در مناقصه با اعــتــبـــار 000/000/000/2ريـــال اجـــرا نــمـــايـــد لـــذا از مــتــقـــاضـيــان درخـواسـت مـي‌گـردد جـهـت دريـافت مدارك تا ساعت 12 روز يك‌شنبه 26/11/93 به امور مالي شهرداري درچه مراجعه نمايند.

علي‌اكبر محمودي- شهردار درچه

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:52  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول چاپ اول

شهرداري قهجاورستان به استناد موافقتنامه شماره 58453/5/20 مورخ 1/7/93 معاونت برنامه ريزي و بودجه استانداري اصفهان در نظر دارد نسبت به انجام عمليات آسفالت گرم معابر سطح شهر قهجاورستان را طبق دستور كار و آناليز دفتر فني شهرداري بر اساس فهرست بهاي راه و باند سال 1393 با ضرايب قانوني با اعتبار تخصيص يافته به مبلغ 000/000/400/1 (يك ميليارد و چهارصد ميليون) ريال از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط طبق ضوابط و مقررات اعلام شده در توضيحات آگهي مناقصه داخل شهرداري واگذار نمايد. متقاضيان مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 26/11/93 جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه به شهرداري قهجاورستان (امور قراردادها- دفتر فني) مراجعه نمايند.

مجيد راه نورد- شهردار قهجاورستان

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:52  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه عمومي

يك مرحله‌اي (نوبت اول)

1- نام دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري زاينده رود

2- موضوع مناقصه: پروژه اجراي آسفالت معابر سطح شهر         3- مبلغ مناقصه: 000/000/500/3 ريال

4- انواع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي معتبر، واريز نقدي به حساب سپرده شهرداري زاينده رود 3100003610001 نزد بانك  ملي شعبه زرين شهر به مبلغ 000/000/175 ريال

3- زمان،‌مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: در ساعت‌هاي اداري از روز چهارشنبه مورخ 15/11/93 لغايت 26/11/93 در محل شهرداري زاينده رود مي‌باشد.

4- محل و مهلت تحويل پيشنهادات: اصفهان،‌شهرستان لنجان،‌شهر زاينده رود، شهرداري زاينده‌رود - تا روز چهارشنبه مورخ 29/11/93

5- محل و تاريخ گشايش پاكت‌ها: شهرداري زاينده رود، روز پنج‌شنبه مورخ 30/11/93 مي باشد.

6- به پيشنهادات مشروط،‌مبهم،‌مخدوش،‌فاقد سپرده و گواهي تعيين صلاحيت از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ترتيب اثر نخواهد شد.

7- برندگان اول تا سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

8- جزئيات مناقصه در اسناد مناقصه قيد مي‌گردد.9- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

اردشير محمدي- شهردار زاينده رود

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:52  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(مرحله اول)

شهرداري تيران در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1299 مورخ 7/11/93 شوراي اسلامي شهر تيران، اجراي عمليات احداث ميدان غربي شهر تيران را با اعتباري بالغ بر 000/000/800/1 (يكصد و هشتاد ميليون تومان)‌از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ 28/11/93 به شهرداري تيران مراجعه نمايند.

تلفن تماس:‌ 42222055 - 031

محمدرضا احتشام‌زاده - شهردار تيران

+ نوشته شده در  شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۳ساعت 8:39  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب قدیمی‌تر