مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

‌سازمان همياري شهرداري هاي استان اصفهان در نظر دارد دو دستگاه اتوبوس درون شـهري ( طبــق مـشخـصات مـندرج در فرم شرايـط آگـهــي) را از طريــق  مـناقـصــه عـمـومـي خريداري نمايد.

متـقاضـيان جـهت آگاهـي بيشتر ، دريافت و تكميل اسناد مربوطه ، ارائه آنها و شركت در مناقصه مي توانند از روز شنبه مورخ 01/09/93 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 08/09/93 به نشاني خيابان 22 بهمن- مجموعه اداري اميركبير، دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 32673090 و 32673075-031 

سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 3 آذر1393ساعت 13:10  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري بهاران به استناد مصوبه شماره 104 مورخ 26/06/93 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد   پروژه احداث ساختمان شهرداري را در حد اجراي سقف و ستون با اعتبار 000/000/500/3 ريــال، بـه پيمـانكـار داراي صـلاحيـت فنـي و رتبـه‌بنـدي واگـذار نمـايـد. متقاضيان مي‌بايست تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 08/09/93 جهت اخذ اسناد مـنـاقـصـه بـه شـهـرداري مـراجـعـه و حـداكـثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 12/09/93 جهت تسليم مدارك به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند.

ناصر معيني- شهردار بهاران

+ نوشته شده در  شنبه 1 آذر1393ساعت 9:4  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي

(نوبت اول)

موضوع:‌آسفالت معابر

نام و نشاني مناقصه‌گر:‌ اصفهان- ميمه- دهياري روستاي زيادآباد

مبلغ تضمين در مناقصه:‌000/000/ 175 ريال از طريق ضمانتنامه بانكي يا واريز به حساب سپرده‌هاي دهياري زيادآباد به شماره حساب 0212443727002

محل توديع اسناد مناقصه:‌بخشداري بخش ميمه- دفتر امور مالي دهياري‌ها

توضيحات: هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با دهياري روستاي زيادآباد با شماره تلفن 45422221 تماس حاصل نمايند.

ضمناً اين آگهي از تاريخ درج به مدت 10 روز اعتبار دارد.

حميدرضا احمدجو- دهيار روستاي زيادآباد

+ نوشته شده در  شنبه 1 آذر1393ساعت 8:55  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه خريد بلوك فرش

نوبت سوم مرحله اول

شهرداري حسن‌آباد به استناد موافقتنامه شماره 43162/5/20 مورخ20/05/1393 معاون محترم برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري اصفهان، در نظر دارد نسبت به خريد حدود 500/17مترمربع بلوك فرش پرسي (4 ضلعي و 6 ضلعي) موردنياز خود تا مبلغ 000/000/750/1ريال از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.

لذا از متقاضيان شركت در مناقصه مذكور دعوت مي‌شود حداكثر تا روز يك‌‌شنبه مورخ 09/09/1393 جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ مدارك مناقصه به اين شهرداري  مراجعه نمايند.

آدرس: شهر حسن‌آباد جرقويه عليا- بلوار شهرداري- شهرداري حسن‌آباد

تلفن تماس:‌ 46533110-031                           فاكس: 46532985-031

حسين ايرواني- شهردار حسن آباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 27 آبان1393ساعت 9:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم

شهـرداري حبيـب‌آبـاد در نظـر دارد بـه استنـاد مصـوبه شوراي اسلامي شهر از محل بودجه سال 1393 نسبت به خريد آسفالت با اعتبار 000/000/000/2 ريال اقدام نمايد.

لــذا از كـليـه پيمـانكـاران واجـد شـرايـط دعـوت مـي‌شـود جهـت شـركـت در مـناقصه و خريد اسناد تا تاريخ 9/9/93 به شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن 45482321 تماس حاصل فرمايند.

مصطفي حسيني- شهردار حبيب‌آباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 27 آبان1393ساعت 9:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني‌شهر در نظر دارد عمليات سرويس و نگهداري سيستم‌هاي تأسيسات مكانيكي و الكتريكي ساختمان‌ها و محوطه خود را از طريق مناقصه عمومي با توجه به شرايط مندرج در اسناد مربوطه به شركت‌هاي واجد شرايط واگذار نمايد.

* مـحــل اجــراي پــروژه: خـمـينـي‌شهـر- منظـريـه- مجتمـع دانشگـاه آزاد اسلامي

* تـاريـخ دريـافـت و تحويل اسناد مناقصه‌ها: از زمان درج آگهي 10 روز مي‌باشد.

* مـحـل دريـافـت اسـنـاد: خـمـيـنـي‌شهر- منظريه- انتهاي بلوار دانشجو- دانـشـگـاه آزاد اسـلامـي واحـد خـميني‌شهر- ساختمان كتابخانه مركزي- امور قراردادها 03133660011

بـديـنـوسـيـلـه از كـلـيـه شـركـت‌هـايـي كه تمايل به شركت در مناقصه  دارند دعوت مي‌شود جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس مذكور مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.

(ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.)

(كارفرما در رد يا قبول هر يك يا تمامي پيشنهادها مختار است.)

امور قراردادهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني‌شهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 22 آبان1393ساعت 8:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري حبيب‌آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر از محل بودجه سال 1393 نسبت به عمليات جدولگذاري، كانيوگذاري و بلوك فرش و ... با اعتبار000/000/000/5 ريال براساس فهرست بهاي راه و بـانـد سال 92 بدون تعديل و مابه‌التفاوت مصالح اقدام نمايد. لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت شركت در مناقصه و خـريـد اسنـاد تـا تـاريخ 9/9/93 به شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن 45482321 تماس حاصل فرمايند.

مصطفي حسيني- شهردار حبيب‌آباد

+ نوشته شده در  پنجشنبه 22 آبان1393ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهري

نوبت دوم

شهرداري فلاورجان به استناد بودجه سال 93 و پيشنهادي 94 در نظر دارد عمليات جمعآوري،‌حمل زباله،‌نظافت و رفت و روب معابر را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/10 ريال برابر فرم انجام كار پيوست به شركت‌هاي واجد شرايط به مدت يكسال شمسي به شرح ذيل واگذار نمايد.

1- شركت‌كنندگان بايد داراي صلاحيت فني بوده و تأييديه از معاونت مديريت و برنامه‌ريزي استان داشته باشند.

2- شـركـت‌كننـدگـان بـايـد جهـت اخـذ آگهـي منـاقصـه و قـرارداد پـروژه مـذكـور مبلغ 000/300 ريال به حساب0107030747001 شهرداري فلاورجان نزد بانك ملي واريز و فيش مربوطه را ضميمه پيشنهادات خود نمايند.

3- پـيـشنهـاد دهنـدگـان بـايستـي معـادل 5 درصـد كـل اعتبـار بـه مبلـغ 000/000/500 ريـال را بـه صـورت وجـه نقـد بـه حسـاب شمـاره 3100003444002 شهرداري نزد بانك ملي شعبه فلاورجان واريز و يا معادل آن ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود بنمايند.

4- پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 27/08/93 به واحد حراست شهرداري تحويل نمايند.

5- پيشنهادات رسيده در ساعت14:30 روز چهارشنبه مورخ 28/08/93 با حضور كليه اعضاي كميسيون عالي معاملات شهرداري تشكيل مي‌گردد باز و قرائت خواهد شد.

6- كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار بوده وبه پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر رسيده، مخدوش يا بدون سپرده باشند ترتيب اثر نخواهد داد.

7- كليه كسورات قانوني نظير ماليات،‌بيمه و هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8- جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي:www.falavarjan.ir مراجعه فرماييد.

امير احمد زندآور- شهردار فلاورجان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 21 آبان1393ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم

شهرداري درچه در نظر دارد برقراري بيمه آتش‌سوزي منازل سـطـــح شـهـــر و امـــاكـــن شـهـــرداري و هـمـچـنـيــن شـخــص ثــالــث خودروهاي شهرداري را به شركت‌هاي بيمه‌اي واجد شرايط واگــذار نـمــايـد لـذا از متقـاضيـان درخـواسـت مـي‌گـردد جهـت دريـافـت اسـنـاد مـناقصه حداكثر تا تاريخ 24/8/93 به شهرداري درچه مراجعه نمايند.

علي اكبر محمودي- شهردار درچه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 15 آبان1393ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم

شـهــرداري درچــه در نـظـر دارد بـرقـراري بـيـمـه تـكـمـيـل درمـــــان، عــمـــــر و حـــــوادث كـــــاركــنـــــان شــهـــــرداري را بـــــه شـركـت‌هـاي بـيـمه‌اي واجد شرايط واگذار نمايد لذا از مـتـقـاضـيـان درخـواسـت مـي‌گـردد جـهـت دريـافـت اسـناد مـنــاقـصــه حــداكـثـر تـا تـاريـخ 24/8/93 بـه شـهـرداري درچـه مراجعه نمايند.

علي اكبر محمودي- شهردار درچه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 15 آبان1393ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري نطنز در نظر دارد از محل اعتبارات درآمد شهرداري تأمين نيروي انساني لازم به منظور انجام كليه امور پشتيباني و خدماتي كارگري (خدمات شهري، فضاي سبز و غيره) را از طريق مناقصه عمومي براي مدت يكسال به بخش خصوصي واگذار نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و ارائه پيشنهادات خود حداكثر تا تاريخ چهارشنبه 28/8/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 54222119-031

سيدمحسن تجويدي- شهردار نطنز

+ نوشته شده در  پنجشنبه 15 آبان1393ساعت 9:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

1- دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري طالخونچه

2- موضوع مناقصه: عمليات احياي محور تاريخي خيابان حمزه

3- مهلت دريافت اسناد: چهارشنبه مورخه 25/08/1393

4- نشاني محل دريافت اسناد:‌ طالخونچه،‌ابتداي بلوار امام (ره)،‌ساختمان شهرداري، امور قراردادها

5- برآورد يا اعتبار اوليه موضوع مناقصه:‌000/000/950/2 ريال (دو ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون ريال)

6- هزينه تهيه اسناد و نحوه تحويل آن: واريز مبلغ 000/100 ريال به حساب مهر كشاورزي شماره 282780815 به نام شهرداري طالخونچه

7- نوع و مبلغ تضمين: 5 درصد اعتبار اوليه معادل 000/500/147 ريال به صورت نقد واريز به جاري سيبا شماره 3100003303003 ملي به نام شهرداري طالخونچه يا به صورت ضمانتنامه بانكي

8- نظارت: دفتر فني شهرداري طالخونچه

9- هزينه انتشار آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

احمدي- شهردار طالخونچه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 15 آبان1393ساعت 8:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

شركت عمران شهر جديد مجلسي در نظر دارد خريد و اجراي آسفالت قسمتي از معابر فاز يك و دو شهر جديد مجلسي با اطلاعات مشروحه زير را به صورت مقطوع به شركت‌هاي پيمانكاري تشخيص صلاحيت شده واگذار نمايد.

1- موضوع مناقصه:‌خريد و اجراي آسفالت قسمتي از معابر فاز يك و دو شهر جديد مجلسي به صورت تهاتر با زمين يا واحد تجاري

2- برآورد انجام كار: 000/500/727/3 ريال به صورت مقطوع

3- رشته و پايه پيمانكار:‌پيمانكاران بايد داراي گواهينامه صلاحيت حداقل پايه پنج رشته راه و باند باشند.

4- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه:‌واجدين شرايط مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 18/8/93 جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي اين شركت مراجعه نمايند. اسناد مناقصه به نماينده مناقصه‌گر با ارائه گواهينامه رتبه‌بندي و معرفينامه از شركت مربوطه با مهر و امضاي مجاز تحويل داده خواهد شد.

5- مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: مناقصه‌گران پس از تكميل حداكثر تا تاريخ 28/8/93 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكت‌هاي لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل داده و رسيد آن را دريافت نمايند.

6- نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: اصفهان- كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسي- بلوار ارم- شركت عمران مجلسي تلفن: 52472733 - 031، دورنگار: 52472214 - 031 صندوق پستي: 11178- 86316

سايت اينترنتي:‌ WWW.majlessi-ntoir.gov.ir

كليه هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

شركت عمران شهر جديد مجلسي

+ نوشته شده در  یکشنبه 11 آبان1393ساعت 15:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري كوهپايه به استناد موافقتنامه شماره 61447/5/20 مورخ 09/07/1393 معاونت برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري و مصوبه شماره 42 مورخ 16/7/93 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه‌هاي ذيل از طريق انجام تشريفات مناقصه عمومي اقدام نمايد لذا از كليه پيمانكاران واجدالشرايط دعوت به عمل مي‌آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر به امور مالي و ذيحسابي شهرداري كوهپايه مراجعه نمايند.

1- پروژه زيرسازي - جدولگذاري- و آسفالت ادامه بلوار آيت‌ا... كاشاني و ورودي مسكن مهر با اعتباري بالغ بر 000/000/500/2 ريال از محل اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي و شهرداري در سال 1393

2- پروژه ترميم ترانشه‌هاي معابر شهر با اعتباري بالغ بر 000/000/000/1 ريال از محل اعتبارات عمراني سال 1393 شهرداري

محمدرضا مجلسي- شهردار كوهپايه

+ نوشته شده در  یکشنبه 11 آبان1393ساعت 15:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري جوزدان در نظر دارد عمليات نگهداري و توسعه فضاي سبز شهر را از طريق آگهي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي‌توانند جهت شركت در آگهي مذكور وكسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 19/08/93 به شهرداري جوزدان مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 20/08/93  به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

تلفن تماس: 5-42283544-031

كيخسرو ايرجي- شهردار جوزدان

+ نوشته شده در  شنبه 10 آبان1393ساعت 12:11  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه خريد بلوك فرش   

نوبت دوم -مرحله اول

شـهــرداري حـســن آبــاد بــه اسـتـنــاد مــوافـقـتـنــامــه شـمـاره 43162/5/20 مـورخ 20/05/1393 معـاون محتـرم برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري اصفهان،‌در نظر دارد نسبت به خريد حدود 500/17 متر مربع بلوك فرش مورد نياز خود تا مبلغ 000/000/750/1 ريال از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از متقاضيان شركت در مناقصه مذكور دعوت مي‌شود حداكثر تا روز پنج‌شنبه مورخ 22/08/1393 جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ مدارك مناقصه به اين شهرداري مراجعه نمايند.

آدرس: شهر حسن آباد جرقويه علياء- بلوار شهرداري- شهرداري حسن آباد.

تلفن تماس: 46533110-031                   فاكس: 46532985-031

حسين ايرواني- شهردار حسن آباد

+ نوشته شده در  شنبه 10 آبان1393ساعت 12:10  توسط روزنامه نصف جهان  | 

 

آگهي مناقصه تعيين پيمانكار نصب بلوك فرش پيش‌ساخته

نوبت اول- مرحله اول

شـهــرداري حسـن‌آبـاد بـه استنـاد مـوافقتنـامـه شمـاره 43162/5/20 مـورخ 20/05/1393 معاون محترم برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري اصفهان، در نظر دارد نسبت به نصب حدود 500/17 مترمربع بلوك فرش پيش‌ساخته معابر سطح شهر و تا مبلغ 000/000/750/1 ريال از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از متقاضيان شركت در مناقصه مذكور دعـوت مـي‌شـود حـداكـثـر تا روز پنج‌شنبه مورخ 22/08/1393 جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ مدارك مناقصه به اين شهرداري مراجعه نمايند.

آدرس: ‌شـهـر حـسـن‌آبـاد، جـرقـويـه عـليا، بلوار شهرداري، شهرداري حسن‌آباد.

تلفن تماس:‌46533110- 031                      فاكس: 46532985- 031

حسين ايرواني- شهردار حسن آباد

+ نوشته شده در  شنبه 10 آبان1393ساعت 9:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري مباركه

برآورد اعتبار (ريال)

 

عنوان پروژه

 

رديف

 

۴/۵۹۲/۰۳۳/۳۱۰

 

 

 

عمليات مديريت، حفظ و نگهداري‌، اصلاح و توسعه،

 حراست و حفاظت از عرصه فضاي سبز ورودي شهر،

محلات سجاديه و نهچير

 

1

 

 

شرايط متقاضيان:

الف) كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي تأييد صلاحيت و رتبه‌بندي معتبر با رعايت ظرفيت خالي (مجاز) ارجاع كار

ب)‌داشتن تجهيزات، امكانات‌، تخصص لازم و سابقه كار مرتبط با پروژه‌هاي مذكور

ج) توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و همچنين تهيه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: 5% مبلغ كل برآورد اعتبار،‌به صورت ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي در وجه شهرداري مباركه

محل دريافت اسناد مناقصه:‌مباركه- ميدان انقلاب،‌ ساختمان شهرداري، امور قراردادها (52402021- 031)

مبلغ خريد اسناد مناقصه:‌000/500 ريال بابت هر پروژه                 تاريخ فروش اسناد مناقصه:‌در ساعات اداري تا روز شنبه مورخ 24/08/1393

تاريخ تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري: حداكثر تا ساعت 12 بعدازظهر چهارشنبه مورخه 28/08/1393

زمان و محل تشكيل كميسيون بازگشايي پيشنهادات: راس ساعت 10 صبح روز پنج‌شنبه مورخ 29/08/1393

ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گرديده است.

شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار مي‌باشد.

سيدحميد موسوي- سرپرست شهرداري مباركه

+ نوشته شده در  شنبه 10 آبان1393ساعت 9:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

شهرداري درچه در نظر دارد برقراري بيمه آتش‌سوزي منازل سـطـــح شـهـــر و امـــاكـــن شـهـــرداري و هـمـچـنـيــن شـخــص ثــالــث خودروهاي شهرداري را به شركت‌هاي بيمه‌اي واجد شرايط واگــذار نـمــايـد لـذا از متقـاضيـان درخـواسـت مـي‌گـردد جهـت دريـافـت اسـنـاد مـناقصه حداكثر تا تاريخ 24/8/93 به شهرداري درچه مراجعه نمايند.

علي اكبر محمودي- شهردار درچه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 8 آبان1393ساعت 8:52  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

شـهــرداري درچــه در نـظـر دارد بـرقـراري بـيـمـه تـكـمـيـل درمـــــان، عــمـــــر و حـــــوادث كـــــاركــنـــــان شــهـــــرداري را بـــــه شـركـت‌هـاي بـيـمه‌اي واجد شرايط واگذار نمايد لذا از مـتـقـاضـيـان درخـواسـت مـي‌گـردد جـهـت دريـافـت اسـناد مـنــاقـصــه حــداكـثـر تـا تـاريـخ 24/8/93 بـه شـهـرداري درچـه مراجعه نمايند.

علي اكبر محمودي- شهردار درچه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 8 آبان1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري بويين مياندشت به استناد موافقتنامه شماره 52064/5/20 مورخه 13/06/93 در نظر دارد عمليات روكش آسفالت خيابان‌هاي شهدا، هنر،‌وليعصر جنوبي و مالك اشتر را از طريق مناقصه عمومي از محل اعتبارات استاني( دو درصد نفت و گاز) به مبلغ 000/000/500/2 ريال به انجام برساند لذا از كليه پيمانكاران و شركت‌ها دعوت به عمل مي آيد تا نسبت به ارائه پيشنهادات خود تا تاريخ 15/08/1393 در دو پاكت: (الف) حاوي فيش واريزي به حساب سپرده به مبلغ 000/000/125 ريال به حساب 0107318328000 نزد بانك ملي و يا به صورت ضمانتنامه بانكي؛ پاكت (ب) حاوي پيشنهاد قيمت به ازاي هر تن آسفالت با مصالح شكسته به دفتر شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.1) كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.2) منع مداخله كاركنان دولت در پيشنهادات الزامي مي‌باشد.3) به پيشنهاداتي كه مخدوش يا ناخوانا باشند پاسخ داده نمي‌شود.4) كليه هزينه‌هاي آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.5) پيشنهاداتي كه بعد از تاريخ مقرر رسيده باشند ترتيب اثر نخواهند شد.6) كميسيون در تاريخ 17/08/93 نسبت به باز نمودن و قرائت پيشنهادات رسيده اقدام مي‌نمايد.

ابراهيم رفيعي- شهردار بويين مياندشت

+ نوشته شده در  پنجشنبه 8 آبان1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

<آگهي تجديد مناقصه>

نوبت اول

شهرداري فلاورجان به استناد مصوبه شماره  608/4 مورخ 01/07/93 در نظر دارد نسبت به 1- خريد، حمل، پخش و كوبيدن آسفالت (12-0 و 19-0) به صورت دستي از قرار هر تن، 2- خريد، حمل، پخش و كوبيدن آسفالت (12-0 و 19-0) با فينيشر از قرار هر تن، 3- پخش مصالح اساس (بيس) به صورت دستي از قرار هر مترمكعب (مصالح با كارفرما)، 4- زيرسازي و تخريب طبق فهرست بهاي راه و باند سال 1393، براساس نقشه و مشخصات فني پيوست با اعتباري بالغ بر 000/000/000/3 ريال از محل اعتبارات عمراني خود به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

ا) شركت‌كنندگان بايد رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند.

2) پيشنهاددهندگان بايد جهت اخذ نقشه و مشخصات به شهرداري واحد عمران مراجعه و پس از واريز مبلغ 000/200 ريال به شماره حساب سيبا 0107030747001 نزد بانك ملي شعبه فلاورجان نسبت به خريد نقشه و مشخصات اقدام نمايند.

3) پيشنهاددهندگان بايد جهت شركت در مناقصه معادل 5% كل اعتبار به صورت وجه نقد به حساب سپرده 3100003444002 نزد بانك ملي شعبه فلاورجان واريز و يا معادلآن ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود نمايند.

4) پيشنهاددهندگان بايد پيشنهادات خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 21/08/93 در سه پاكت الف و ب و ج لاك و مهر شده: پاكت الف محتوي ضمانتنامه پيمانكار و فيش واريزي، پاكت ب محتوي برگ مناقصه، نقشه و مشخصات، اساسنامه شركت با آخرين تغييرات،‌ گواهينامه صلاحيت پيمانكاري و پاكت ج محتوي برگ پيشنهاد قيمت كه بايد به عدد و حروف نوشته و زير آن مهر و امضاي مجاز شركت (طبق آخرين تغييرات اساسنامه شركت) و آدرس و شماره تلفن ذكر شده باشد و همه پاكت‌ها را لاك و مهر نموده و به واحد حراست شهرداري تحويل نمايند.

5) پيشنهادات رسيده در ساعت 12 بعدازظهر روز پنج‌شنبه مورخه 22/08/93 با حضور كليه اعضاي كميسيون عالي معاملات در محل شهرداري قرائت و سپس برنده مشخص خواهد شد.

6) جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي: www.falavarjan.ir مراجعه فرماييد.

اميراحمد زندآور- شهردار فلاورجان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 آبان1393ساعت 8:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شهرداري علويجه در نظر دارد روكش آسفالت خيابان شهيد بهشتي را به مبلغ 000/000/000/12 ريال اعتبار به صورتي كه تهيه و تأمين قير مورد نياز به عهده شهرداري و مابقي عمليات شامل اجرا و تهيه آسفالت mc به عهده پيمانكار باشد را انجام نمايد كه بدينوسيله از شركت‌ها و پيمانكاران واجد شرايط كه داراي كارخانه آسفالت مي‌باشند دعوت مي‌گردد از تاريخ 7/8/93 لغايت 22/8/93 به مدت 15 روز جهت دريافت قرارداد آگهي مناقصه و ارائه پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري مراجعه فرماييد.

محمدرضا شفيعي- شهردار علويجه

+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 آبان1393ساعت 8:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(يك مرحله‌اي)نوبت دوم

1- مناقصه‌گزار: اداره كل ميراث فرهنگي،‌صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان

2- موضوع مناقصه: مرمت تزئينات كاشيكاري دو ترك از گنبد مسجد امام<ره> اصفهان- فاز سوم

3- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به مبلغ 000/000/16 ريال يا واريز به حساب شماره 2172620206000 بانك ملي ايران.    

4- برآورد اوليه: مبلغ 511/288/087/3 ريال از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بر مبناي فهرست بهاي عمليات مرمتي سال1392.      

 5-  مدت اجرا: 6 ماه

6- تاريخ اخذ اسناد مناقصه: از تاريخ 04/08/93 لغايت تاريخ 08/08/93

7- تاريخ تحويل پاكات: تا پايان وقت اداري 18/08/93  

8- تاريخ بازگشايي: راس ساعت 10 صبح مورخ 19/08/93

9- محل دريافت اسناد مناقصه، تحويل و بازگشايي پاكات: اصفهان، خ مشتاق دوم، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان( ساختمان شماره 3 استانداري)

توضيحات: - به پيشنهادات فاقد مهر و امضاي مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر آگهي در مناقصه واصل شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

- با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات درپايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات كشور، كليه شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌بايست در پايگاه مذكور به آدرس اينترنتي:>http://iets.mporg.ir<  ثبت نام و كد كاربري دريافت و همراه پاكت‌هاي پيشنهادي خود تحويل نمايند.

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 5 آبان1393ساعت 14:13  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(يك مرحله‌اي)نوبت اول

1- مناقصه‌گزار: اداره كل ميراث فرهنگي،‌صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان

2- موضوع مناقصه: مرمت تزئينات كاشيكاري دو ترك از گنبد مسجد امام<ره> اصفهان- فاز سوم

3- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به مبلغ 000/000/16 ريال يا واريز به حساب شماره 2172620206000 بانك ملي ايران.               4- برآورد اوليه: مبلغ 511/288/087/3 ريال از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بر مبناي فهرست بهاي عمليات مرمتي سال1392     

5-  مدت اجرا: 6 ماه

6- تاريخ اخذ اسناد مناقصه: از تاريخ 04/08/93 لغايت تاريخ 08/08/93

7- تاريخ تحويل پاكات: تا پايان وقت اداري 18/08/93    

8- تاريخ بازگشايي: راس ساعت 10 صبح مورخ 19/08/93

9- محل دريافت اسناد مناقصه، تحويل و بازگشايي پاكات: اصفهان، خ مشتاق دوم، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان( ساختمان شماره 3 استانداري)

توضيحات: - به پيشنهادات فاقد مهر و امضاي مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر آگهي در مناقصه واصل شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

- با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات درپايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات كشور، كليه شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌بايست در پايگاه مذكور به آدرس اينترنتي:>http://iets.mporg.ir<  ثبت نام و كد كاربري دريافت و همراه پاكت‌هاي پيشنهادي خود تحويل نمايند.

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 4 آبان1393ساعت 9:7  توسط روزنامه نصف جهان  | 

شركت آب و فاضلاب روستائي استان اصفهان

آگهي مناقصه

شماره 724و723 - 93< يك مرحله اي >

دستگاه مناقصه گزار : شركت آب وفاضلاب روستايي استان اصفهان

مبلغ تضمين

 

برآورد دستگاه

 

رشته ورتبه موردنظر

 

عنوان مناقصه

 

رديف

 

۱۵/۵۰۰/۰۰۰

 

۲/۹۹۷/۰۲۶/۷۴۶

 

‌رشته آب -

حداقل رتبه 5 حقوقي

 

اجراي فاز اول شبكه توزيع آب روستاي محمد آباد مركزي از توابع شهرستان  آران و بيدگل

(شماره 723-93)

 

‌1

۱۱/۵۰۰/۰۰۰

 

 

۱/۵۸۰/۷۲۴/۳۷۸ 

رشته آب-

حداقل رتبه 5 حقوقي

 

تهيه مصالح و اجراي خط انتقال آب به روستاي جزه از توابع شهرستان كاشان (شماره  724 -93)

 

2

 

 

-* محل دريافت اسناد مناقصه‌: اداره حقوقي و قراردادهاي شركت آب وفاضلاب روستايي استان اصفهان واقع درميدان جهاد

- * محل تحويل پاكات پيشنهاد قيمت : دبيرخانه شركت آبفار تلفن  32363066 دورنگار 32369023 ‌

- * تاريخ فروش اسناد : از تاريخ   03/ 08/93  لغايت 08 /08/93

 -* مبلغ خريد اسناد : 300.000 ريال 

- *  ‌آخرين مهلت تكميل و تحويل پيشنهادات : ساعت  13:00 روز پنج شنبه مورخ  22 /08/93

-*  تاريخ جلسه مناقصه :  شنبه مورخ   24 /08/93ساعت 9 صبح ‌درمحل سالن جلسات ‌شركت

   ‌ ضمناً آگهي درسايت شركت به نشاني ir<‌.ww.Abfar-isfahan‌w‌>و سايت شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور به  نشاني ‌  >http://tender.nww.co.ir<‌ وپايگاه اطلاع رساني مناقصات به نشاني IETS.MPORG.IR‌درج گرديده است.

 < شماره حساب 2175210320001 سيبا ملي جهت واريز هزينه خريد اسناد مي باشد.

كميسيون معاملات شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 30 مهر1393ساعت 8:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه خريد بلوك فرش

نوبت اول (مرحله  دوم)

شهرداري حسن آباد به استناد موافقتنامه شماره 43162/5/20 مورخ 20/05/1393 معاون محترم برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري اصفهان،‌در نظر دارد نسبت به خريد حدود 500/17 متر مربع بلوك فرش مورد نياز خود تا مبلغ 000/000/750/1 ريال از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از متقاضيان شركت در مناقصه مذكور دعوت مي‌شود حداكثر تا تاريخ 05/08/1393 جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ مدارك مناقصه به اين شهرداري مراجعه نمايند.

آدرس: شهر حسن آباد جرقويه عليا- بلوار شهرداري- شهرداري حسن آباد.

تلفن تماس: 46533110-031                فاكس: 46532985-031

حسين ايرواني- شهردار حسن آباد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 30 مهر1393ساعت 8:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري خورزوق به استناد بودجه مصوب 1393 شوراي اسلامي شهر خورزوق در نظر دارد نسبت به عمليات احداث باغ بانوان و پارك شهرداري با اعتبار بالغ بر 000/000/150/2 ريال اقدام نمايد.

لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا  پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 03/08/93 به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند ضمناً مهلت تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 05/08/93 مي‌باشد.

سيدحسين حجازي- شهردار خورزوق

+ نوشته شده در  شنبه 26 مهر1393ساعت 9:14  توسط روزنامه نصف جهان  | 

 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

نوبت دوم

مديريت بانك كشاورزي استان اصفهان در نظر دارد امور خدمات نظافت عمومي شعب و ساختمان‌هاي مراكز آموزش و ساختمان اداري مديريت و امور اپراتوري- تلفنخانه و امور حمل و نقل استان را به صورت حجمي و از طريق مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شركت‌هايي كه داراي سوابق كاري در خصوص موضوع مناقصه مي‌باشند براي مدت سه سال واگذار نمايد.

1- نام و نشاني مناقصه گزار: مديريت بانك كشاورزي استان اصفهان به آدرس: اصفهان خيابان مطهري حد فاصل پل آذر و پل فلزي جنب آتش‌نشاني طبقه دوم دفتر خدمات و پشتيباني

2- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه بانكي(به غير از بانك كشاورزي) يا ارائه رسيد وجه نقد به ميزان 000/000/115 ريال( يكصد و پانزده ميليون ريال) براي امور نظافت داراي حداقل 3 ماه اعتبار به نام مديريت بانك كشاورزي استان اصفهان

3- محل،‌زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 30/7 صبح روز پنج‌شنبه 24/7/93 لغايت ساعت 14 روز چهارشنبه 29/7/93 مراجعه به آدرس فوق

4- محل،‌زمان و مهلت تحويل پيشنهادها: حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 11/8/93 به آدرس مديريت بانك كشاورزي اصفهان طبقه سوم با اخذ رسيد به واحد حراست تحويل گردد.

5- تاريخ و محل برگزاري جلسه بازگشايي پاكت‌هاي الف و ب: ساعت 30/9 روز چهارشنبه 14/8/93 به آدرس فوق در طبقه دوم سالن جلسات تشكيل مي‌شود.

6- تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت(پاكت ج) پس از ارزيابي كيفي اطلاع رساني خواهد شد.

7- مدارك لازم جهت دريافت اسناد:

الف- جهت خريد اوراق مناقصه ارائه فيش واريزي به مبلغ 000/300 ريال(سيصد هزار ريال) به حساب شماره 630706019 نزد شعب بانك كشاورزي به نام مديريت شعب بانك كشاورزي استان اصفهان الزامي است.

ب- ارائه معرفينامه كتبي در سربرگ شركت به همراه كارت شناسايي معتبر

8- هزينه آگهي مناقصه به عهده برنده مي‌باشد.

م الف:19010

مديريت بانك كشاورزي استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه 26 مهر1393ساعت 9:13  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت  دوم)

موضوع و اعتبار مناقصه:‌خريد و نصب تجهيزات ضبط و پخش تصوير (طبق آناليز و شرايط خصوصي پيوست) جهت فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه سه نجف‌آباد، بدون تعديل و مابه‌التفاوت، با اعتباري به مبلغ:‌ 000/000/500/3 ريال

مدت تحويل كالا:‌25 روز     دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري نجف‌آباد                      محل تحويل كالا:‌فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه سه

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن كد اقتصادي و گواهينامه صلاحيت پيمانكاري، رعايت سقف قرارداد‌، داشتن شخصيت حقوقي و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت‌كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 04/08/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجف‌آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 08/08/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف‌آباد تحويل نمايند (دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز و تعهدآور شركت انجام مي‌گيرد.)

برندگان اول‌، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه:‌ 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف‌آباد.

ميزان سپرده:‌ معادل 5 % كل اعتبار به مبلغ (000/000/175) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف‌آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر: شهرداري نجف‌آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد. 

مسعود منتظري- شهردار نجف‌آباد

+ نوشته شده در  شنبه 26 مهر1393ساعت 9:13  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي برگزاري مناقصه عمومي

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

موضوع مناقصه

 

محل تأمين اعتبار

 

برآورد(ريال)

 

مبلغ تضمين(ريال)

 

295-3-93

 

عمليات بهره‌برداري تعمير و نگهداري شبكه آبرساني منطقه يك اصفهان

 

جاري

 

۱۷/۱۴۸/۹۹۷/۶۰۸

 

۵۷۵/۰۰۰/۰۰۰

 

296-3-93

 

عمليات خدمات مشتركين منطقه

شاهين‌شهر و ميمه

 

جاري

 

۳/۰۶۹/۷۳۹/۰۰۰

 

۱۵۳/۰۰۰/۰۰۰

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 10/8/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز يك‌شنبه به تاريخ 11/8/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتي www.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات:www.iets.mporg.ir

شماره تلفن گويا: 5- 36680030-031 (داخلي 388)

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 مهر1393ساعت 8:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

<تجديد آگهي مناقصه عمومي>

نوبت اول

شهرداري زرين شهر به استناد بودجه عمراني مصوب سال 1393 شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي عمليات جابه‌جايي قنات حسين آباد واقع در ميدان مهرآباد زرين‌شهر با اعتبار اوليه 000/000/400/1 ريال از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد، لذا متقاضيان واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر از تاريخ انتشار تا پايان وقت اداري 11/8/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

جواد جمالي- شهردار زرين شهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 مهر1393ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

مرحله اول- نوبت اول

شهرداري دهاقان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 93 پروژه هاي عمراني خود به شرح ذيل را به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد. لذا  متقاضيان مي توانند جهت شركت در آگهي مذكور و كسب اطلاعات بيشتر و دريافت برگ مناقصه در ساعات اداري به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان و قت اداري روز چهارشنبه مورخ 07/08/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

1- ديواركشي اطراف ساختمان اداره راه و شهرسازي به مبلغ 000/000/700 ريال

2- احداث فنداسيون ساختمان جديد شهرداري دهاقان به مبلغ 000/000/000/1 ريال

3- طرح آبرساني و ايستگاه پمپاژ آب كشاورزي به مجموعه گردشگري اردسته به مبلغ 000/000/400/1 ريال

شماره تلفن تماس:4 -53338201-031 شهرداري دهاقان

محمد مقدم فر- شهردار دهاقان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 مهر1393ساعت 8:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه خريد بلوك فرش

نوبت اول (مرحله اول)

شهرداري حسن آباد به استناد موافقتنامه شماره 43162/5/20 مورخ 20/05/1393 معاون محترم برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري اصفهان،‌در نظر دارد نسبت به خريد حدود 500/17 متر مربع بلوك فرش مورد نياز خود تا مبلغ 000/000/750/1 ريال از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از متقاضيان شركت در مناقصه مذكور دعوت مي‌شود حداكثر تا تاريخ 05/08/1393 جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ مدارك مناقصه به اين شهرداري مراجعه نمايند.

آدرس: شهر حسن آباد جرقويه عليا- بلوار شهرداري- شهرداري حسن آباد.

تلفن تماس: 46533110-031                فاكس: 46532985-031

حسين ايرواني- شهردار حسن آباد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 مهر1393ساعت 10:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

شهرداري شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3601/ ش مورخ 1/12/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد تعداد بيست و سه دستگاه خودرو سواري جهت سرويس دهي امور جاري شهرداري را به مدت يك سال به صورت استيجاري به كار گيرد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعات اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخ 5/8/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري- شهردار شاهين شهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 مهر1393ساعت 10:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

 (نوبت دوم)

شهرداري ‌نطنز در نظر دارد از محل اعتبارات شهرداري بودجه 1393  اقدام به روكش آسفالت معابر شهري نطنز به سمت روستاهاي ويشته و اوره با اعتباري بالغ بر 000/000/000/10ريال نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و ارائه پيشنهادات خود حداكثرتا تاريخ يك‌شنبه 27/07/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

تلفن تماس:  54222119-031 

سيدمحسن تجويدي- شهردار نطنز

+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 مهر1393ساعت 10:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول) چاپ اول

شهرداري فولادشهر به استناد مصوبه شماره 821/4 مورخ 4/12/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات ذيل را واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصه ذيل دعوت به عمل مي‌آيد.

رديف

 

موضوع مناقصه

 

شماره مناقصه

 

مبلغ برآورد اوليه پروژه (ريال)

 

مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال)

 

1

 

عمليات تكميل سالن اجتماعات گلستان شهداي فولادشهر

 

22443/93

19/7/93

 

۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

 

۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰ريال

 

 

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 7/8/93 جهت اطلاع از شرايط و شركت در مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري فولادشهر مراجعه نمايند.

حسين اميري- شهردار فولادشهر

+ نوشته شده در  یکشنبه 20 مهر1393ساعت 8:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري خورزوق به استناد بودجه مصوب 1393 شوراي اسلامي شهر خورزوق در نظر دارد نسبت به عمليات احداث باغ بانوان و پارك شهرداري با اعتبار بالغ بر 000/000/150/2 ريال اقدام نمايد.

لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا  پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 03/08/93 به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند ضمناً مهلت تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 05/08/93 مي‌باشد.

سيدحسين حجازي- شهردار خورزوق

+ نوشته شده در  شنبه 19 مهر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري زيباشهر به استناد مجوز شماره 373/4/ش مورخ 27/12/92 شـوراي اسـلامـي شهر در نظر دارد عمليات زير را با اعتبارات مندرج از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا متقاضيان مي‌توانند تا تاريخ 23/7/93  جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي شهرداري زيباشهر واقع در شهر زيباشهر، ميدان امام حسين (ع)، خيابان امامزادگان مراجعه فرمايند.

1- تكميل زورخانه لنج با اعتباري بالغ بر000/000/000/1 ريال 

فرهاد سليمي- شهردار زيباشهر

+ نوشته شده در  شنبه 19 مهر1393ساعت 8:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شهرداري سميرم بر اساس مصوبه شماره 902 به تاريخ 26/6/1393 در نظر دارد آماده‌سازي، زيرسازي و آسفالت شهرك آبشار را با اعتباري بالغ بر000/000/000/10 ريال از طريق مناقصه به پيمانكار واجد الشرايط واگذار نمايد لذا از كليه پيمانكاران واجدالشرايط دعوت به عمل ميآيد از تاريخ نشر اين آگهي به مدت 10 روز نسبت به مراجعه به شهرداري و اخذ مدارك و اسناد شركت در مناقصه اقدام نمايند، ضمناً شهرداري در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات مختار است هزينه نشر  آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

محمد جعفرزاده- شهردار سميرم

+ نوشته شده در  پنجشنبه 17 مهر1393ساعت 8:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت سوم)    چاپ دوم

شهرداري گلپايگان در نظر دارد خريد مصالح و عمليات نصب شيشه موزه شهداي دفاع مقدس  را به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

متقـاضيـان جهـت كسـب اطـلاعـات بيشتـر مـي‌تـوانند به سـايـت شهـرداري بـه نشـانـي www.Golpayegancity.ir يـــا بــه مــديــريــت امــور فـنــي و عـمـرانـي شهـرداري گلپايگان مراجعه نمايند. آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 3/8/1393 مي‌باشد.

روابط عمومي شهرداري گلپايگان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 17 مهر1393ساعت 8:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري كليشاد و سودرجان به استناد مجوز شماره 1500/92 مورخ 16/11/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد اجراي فاز يك طرح ترافيكي خيابان مطهري- حدّ فاصل پل هوايي تا ميدان امام حسين(ع) و ابتداي كمربندي بهارستان را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/4 ريال طبق نقشه و مشخصات و دستور كار دستگاه نظارت از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. پيشنهاد دهندگان بايد جهت دريافت توضيحات لازم ومشخصات فني پروژه تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 19/7/93 به شهرداري كليشاد وسودرجان مراجعه فرمايند.

تلفن تماس: 4-37484023-031

عباس مرادي - شهردار كليشاد و سودرجان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 16 مهر1393ساعت 8:52  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

موضوع و اعتبار مناقصه:‌خريد و نصب تجهيزات ضبط و پخش تصوير (طبق آناليز و شرايط خصوصي پيوست) جهت فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه سه نجف‌آباد، بدون تعديل و مابه‌التفاوت، با اعتباري به مبلغ:‌ 000/000/500/3 ريال

مدت تحويل كالا:‌25 روز        دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري نجف‌آباد      محل تحويل كالا:‌فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه سه

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن كد اقتصادي و گواهينامه صلاحيت پيمانكاري، رعايت سقف قرارداد‌، داشتن شخصيت حقوقي و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت‌كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 04/08/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجف‌آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 08/08/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف‌آباد تحويل نمايند (دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز و تعهدآور شركت انجام مي‌گيرد.)

برندگان اول‌، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه:‌ 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف‌آباد.

ميزان سپرده:‌ معادل 5 % كل اعتبار به مبلغ (000/000/175) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف‌آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر: شهرداري نجف‌آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد. 

مسعود منتظري- شهردار نجف‌آباد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 16 مهر1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

يك مرحله‌اي- شماره 6/21/93 (نوبت دوم)

نام سازمان مناقصه گزار: اداره كل حمل ونقل و پايانه‌هاي استان اصفهان

مــوضــوع مـنــاقصـه: ايمـن سـازي فيـزيكـي مـدارس حـاشيـه راه‌هاي استان اصفهان

رتبه مورد نظر: حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابري

مهلت و محل دريافت اسناد: تا مورخ 20/7/93، ‌اصفهان،‌بلوار مـيـرزا كـوچـك خـان، اداره كـل حـمل و نقل و پايانه‌هاي اســتـان اصــفــهـان،‌طــبــقـه شــشــم،‌دبـيـرخــانـه كمــيـسـيـون مناقصات

مهلـت و محـل تحـويـل پيشنهـادهـا: تا ساعت 9 صبح مورخ 1/8/93 - دبيرخانه كميسيون مناقصات

بازگشايي پاكت‌ها: ساعت 10 صبح مورخ 1/8/93 ،‌اداره كل حمل ونقل و پايانه‌هاي استان اصفهان

بــراي كـــســب اطـلاعــات بــيـشــتــر بـه ســايـت http://iets.mporg.ir  رجوع كنيد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 16 مهر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم) چاپ دوم

شهـرداري ديـزيچـه بـر اسـاس مصـوبـه شـوراي محتـرم اسـلامـي شهـر و بـه موجب ماده 13 آئـيـــن‌نــامــه مــالــي شـهــرداري در نـظــر دارد اجــراي عـمـلـيــات احــداث خـيــابــان 36 مـتــري امام علي (ع) و تكميل تقاطع غيرهمسطح ولايت با برآورد اوليه بالغ بر 000/000/300/21 ريال را به پيمانكار واجد شرايط واگذار و انعقاد قرارداد نمايد.

 لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز پنج‌شنبه مورخ 17/07/93 به امور قـراردادهـاي شهرداري مراجعه و اسناد شركت در مناقصه را دريافت و همچنين قيمت پـيـشـنـهــادي خــود را تــا روز يــك‌شـنـبــه مــورخ 20/07/93  بـه دبيـرخـانـه محـرمـانـه (حـراسـت) شهرداري ارائه نمايند.

 لازم به ذكر است ارائه تأييديه صلاحيت فني و رتبه‌بندي از مراجع ذي‌صلاح و معاونت برنامه‌ريزي الزامي مي‌باشد.

در ضمن هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.    

شهاب ثابت راسخ- شهردار ديزيچه

+ نوشته شده در  شنبه 12 مهر1393ساعت 8:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت سوم)

شهرداري گلپايگان در نظر دارد خريد مصالح و عمليات نصب شيشه موزه شهداي دفاع مقدس  را به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به سـايـت شهـرداري بـه نشـانـيwww.Golpayegancity.ir يـا به مديريت امور فني و عمراني شهرداري گلپايگان مراجعه نمايند. آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 3/8/1393 مي‌باشد.

روابط عمومي شهرداري گلپايگان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 10 مهر1393ساعت 8:40  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي  مناقصه و مزايده

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان در نظر دارد طبخ و توزيع غذاي سلف سرويس خود را از طريق مناقصه عمومي و كافه تريا، بوفه‌ها و غرفه تايپ وتكثير دانشجويي و آشپزخانه سلف سرويس خود را از طريق مزايده عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل ميآيد جهت دريافت اسناد مناقصه و مزايده از تاريخ 10/07/93 به دبيرخانه دانشگاه به آدرس اردستان، ميدان مدرس، بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان مراجعه نمايند و حداكثر تا تاريخ 17/07/93 اسناد مذكور را به دبيرخانه دانشگاه تحويل نمايند.

جهت دريافت اسناد مزايده و مناقصه ارائه فيش واريزي 000/200 ريالي به حساب شماره 0216194772001 به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان نزد بانك ملي شعبه اردستان الزامي مي‌باشد.

در ضمن قيمت پايه مزايده بوفه‌ها حداقل ماهيانه مبلغ 000/000/6 ريال اجاره سلف حداقل ماهيانه 000/000/4 ريال و اجاره غرفه تايپ وتكثير حداقل ماهيانه 000/500/4 مي‌باشد و مزايده و مناقصه فوق هر سه به يك پيمانكار واگذار مي‌گردد.

دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و هزينه‌هاي درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

تلفن:‌8 و 54242046-031 (داخلي 210)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 10 مهر1393ساعت 8:39  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري باغبادران به استناد مجوز شماره 73 مورخ 28/2/93 شوراي اسلامي شهر باغبادران در نظر دارد عمليات بهسازي گلزار شهداي گمنام را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/1 ريال از محل اعتبارات عمراني شهرداري از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاع بيشتر از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 20/7/93 به شهرداري باغبادران مراجعه نمايند،‌ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

علي ساعدي- شهردار باغبادران

+ نوشته شده در  سه شنبه 8 مهر1393ساعت 15:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري باغبادران به استناد مجوز شماره 76 مورخ 28/2/93 شوراي اسلامي شهر باغبادران در نظر دارد عمليات احداث فرهنگسراي ملك‌آباد را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/1 ريال از محل اعتبارات عمراني شهرداري از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاع بيشتر از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 20/7/93 به شهرداري باغبادران مراجعه نمايند، ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

علي ساعدي- شهردار باغبادران

+ نوشته شده در  سه شنبه 8 مهر1393ساعت 15:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه 

نوبت اول

شهرداري جوزدان در نظر دارد عمليات نگهداري و توسعه فضاي سبز شهر را از طريق آگهي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت شركت در آگهي مذكور و كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 24/07/93 به شهرداري جوزدان مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 26/07/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

تلفن تماس: 5-42283544-031

كيخسرو ايرجي- شهردار جوزدان

+ نوشته شده در  سه شنبه 8 مهر1393ساعت 15:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب قدیمی‌تر