مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي تجديد مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري خورزوق به استناد بودجه مصوب 1393 شوراي اسلامي شهر خورزوق در نظر دارد نسبت به عمليات احداث باغ بانوان و پارك شهرداري با اعتبار بالغ بر 000/000/150/2 ريال اقدام نمايد.

لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا  پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 03/08/93 به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند ضمناً مهلت تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 05/08/93 مي‌باشد.

سيدحسين حجازي- شهردار خورزوق

+ نوشته شده در  شنبه 26 مهر1393ساعت 9:14  توسط روزنامه نصف جهان  | 

 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

نوبت دوم

مديريت بانك كشاورزي استان اصفهان در نظر دارد امور خدمات نظافت عمومي شعب و ساختمان‌هاي مراكز آموزش و ساختمان اداري مديريت و امور اپراتوري- تلفنخانه و امور حمل و نقل استان را به صورت حجمي و از طريق مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شركت‌هايي كه داراي سوابق كاري در خصوص موضوع مناقصه مي‌باشند براي مدت سه سال واگذار نمايد.

1- نام و نشاني مناقصه گزار: مديريت بانك كشاورزي استان اصفهان به آدرس: اصفهان خيابان مطهري حد فاصل پل آذر و پل فلزي جنب آتش‌نشاني طبقه دوم دفتر خدمات و پشتيباني

2- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه بانكي(به غير از بانك كشاورزي) يا ارائه رسيد وجه نقد به ميزان 000/000/115 ريال( يكصد و پانزده ميليون ريال) براي امور نظافت داراي حداقل 3 ماه اعتبار به نام مديريت بانك كشاورزي استان اصفهان

3- محل،‌زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 30/7 صبح روز پنج‌شنبه 24/7/93 لغايت ساعت 14 روز چهارشنبه 29/7/93 مراجعه به آدرس فوق

4- محل،‌زمان و مهلت تحويل پيشنهادها: حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 11/8/93 به آدرس مديريت بانك كشاورزي اصفهان طبقه سوم با اخذ رسيد به واحد حراست تحويل گردد.

5- تاريخ و محل برگزاري جلسه بازگشايي پاكت‌هاي الف و ب: ساعت 30/9 روز چهارشنبه 14/8/93 به آدرس فوق در طبقه دوم سالن جلسات تشكيل مي‌شود.

6- تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت(پاكت ج) پس از ارزيابي كيفي اطلاع رساني خواهد شد.

7- مدارك لازم جهت دريافت اسناد:

الف- جهت خريد اوراق مناقصه ارائه فيش واريزي به مبلغ 000/300 ريال(سيصد هزار ريال) به حساب شماره 630706019 نزد شعب بانك كشاورزي به نام مديريت شعب بانك كشاورزي استان اصفهان الزامي است.

ب- ارائه معرفينامه كتبي در سربرگ شركت به همراه كارت شناسايي معتبر

8- هزينه آگهي مناقصه به عهده برنده مي‌باشد.

م الف:19010

مديريت بانك كشاورزي استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه 26 مهر1393ساعت 9:13  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت  دوم)

موضوع و اعتبار مناقصه:‌خريد و نصب تجهيزات ضبط و پخش تصوير (طبق آناليز و شرايط خصوصي پيوست) جهت فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه سه نجف‌آباد، بدون تعديل و مابه‌التفاوت، با اعتباري به مبلغ:‌ 000/000/500/3 ريال

مدت تحويل كالا:‌25 روز     دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري نجف‌آباد                      محل تحويل كالا:‌فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه سه

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن كد اقتصادي و گواهينامه صلاحيت پيمانكاري، رعايت سقف قرارداد‌، داشتن شخصيت حقوقي و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت‌كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 04/08/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجف‌آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 08/08/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف‌آباد تحويل نمايند (دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز و تعهدآور شركت انجام مي‌گيرد.)

برندگان اول‌، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه:‌ 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف‌آباد.

ميزان سپرده:‌ معادل 5 % كل اعتبار به مبلغ (000/000/175) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف‌آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر: شهرداري نجف‌آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد. 

مسعود منتظري- شهردار نجف‌آباد

+ نوشته شده در  شنبه 26 مهر1393ساعت 9:13  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي برگزاري مناقصه عمومي

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

موضوع مناقصه

 

محل تأمين اعتبار

 

برآورد(ريال)

 

مبلغ تضمين(ريال)

 

295-3-93

 

عمليات بهره‌برداري تعمير و نگهداري شبكه آبرساني منطقه يك اصفهان

 

جاري

 

۱۷/۱۴۸/۹۹۷/۶۰۸

 

۵۷۵/۰۰۰/۰۰۰

 

296-3-93

 

عمليات خدمات مشتركين منطقه

شاهين‌شهر و ميمه

 

جاري

 

۳/۰۶۹/۷۳۹/۰۰۰

 

۱۵۳/۰۰۰/۰۰۰

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 10/8/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز يك‌شنبه به تاريخ 11/8/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتي www.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات:www.iets.mporg.ir

شماره تلفن گويا: 5- 36680030-031 (داخلي 388)

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 مهر1393ساعت 8:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

<تجديد آگهي مناقصه عمومي>

نوبت اول

شهرداري زرين شهر به استناد بودجه عمراني مصوب سال 1393 شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي عمليات جابه‌جايي قنات حسين آباد واقع در ميدان مهرآباد زرين‌شهر با اعتبار اوليه 000/000/400/1 ريال از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد، لذا متقاضيان واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر از تاريخ انتشار تا پايان وقت اداري 11/8/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

جواد جمالي- شهردار زرين شهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 مهر1393ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

مرحله اول- نوبت اول

شهرداري دهاقان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 93 پروژه هاي عمراني خود به شرح ذيل را به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد. لذا  متقاضيان مي توانند جهت شركت در آگهي مذكور و كسب اطلاعات بيشتر و دريافت برگ مناقصه در ساعات اداري به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان و قت اداري روز چهارشنبه مورخ 07/08/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

1- ديواركشي اطراف ساختمان اداره راه و شهرسازي به مبلغ 000/000/700 ريال

2- احداث فنداسيون ساختمان جديد شهرداري دهاقان به مبلغ 000/000/000/1 ريال

3- طرح آبرساني و ايستگاه پمپاژ آب كشاورزي به مجموعه گردشگري اردسته به مبلغ 000/000/400/1 ريال

شماره تلفن تماس:4 -53338201-031 شهرداري دهاقان

محمد مقدم فر- شهردار دهاقان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 مهر1393ساعت 8:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه خريد بلوك فرش

نوبت اول (مرحله اول)

شهرداري حسن آباد به استناد موافقتنامه شماره 43162/5/20 مورخ 20/05/1393 معاون محترم برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري اصفهان،‌در نظر دارد نسبت به خريد حدود 500/17 متر مربع بلوك فرش مورد نياز خود تا مبلغ 000/000/750/1 ريال از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از متقاضيان شركت در مناقصه مذكور دعوت مي‌شود حداكثر تا تاريخ 05/08/1393 جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ مدارك مناقصه به اين شهرداري مراجعه نمايند.

آدرس: شهر حسن آباد جرقويه عليا- بلوار شهرداري- شهرداري حسن آباد.

تلفن تماس: 46533110-031                فاكس: 46532985-031

حسين ايرواني- شهردار حسن آباد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 مهر1393ساعت 10:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

شهرداري شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3601/ ش مورخ 1/12/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد تعداد بيست و سه دستگاه خودرو سواري جهت سرويس دهي امور جاري شهرداري را به مدت يك سال به صورت استيجاري به كار گيرد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعات اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخ 5/8/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري- شهردار شاهين شهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 مهر1393ساعت 10:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

 (نوبت دوم)

شهرداري ‌نطنز در نظر دارد از محل اعتبارات شهرداري بودجه 1393  اقدام به روكش آسفالت معابر شهري نطنز به سمت روستاهاي ويشته و اوره با اعتباري بالغ بر 000/000/000/10ريال نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و ارائه پيشنهادات خود حداكثرتا تاريخ يك‌شنبه 27/07/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

تلفن تماس:  54222119-031 

سيدمحسن تجويدي- شهردار نطنز

+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 مهر1393ساعت 10:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول) چاپ اول

شهرداري فولادشهر به استناد مصوبه شماره 821/4 مورخ 4/12/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات ذيل را واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصه ذيل دعوت به عمل مي‌آيد.

رديف

 

موضوع مناقصه

 

شماره مناقصه

 

مبلغ برآورد اوليه پروژه (ريال)

 

مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال)

 

1

 

عمليات تكميل سالن اجتماعات گلستان شهداي فولادشهر

 

22443/93

19/7/93

 

۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

 

۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰ريال

 

 

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 7/8/93 جهت اطلاع از شرايط و شركت در مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري فولادشهر مراجعه نمايند.

حسين اميري- شهردار فولادشهر

+ نوشته شده در  یکشنبه 20 مهر1393ساعت 8:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري خورزوق به استناد بودجه مصوب 1393 شوراي اسلامي شهر خورزوق در نظر دارد نسبت به عمليات احداث باغ بانوان و پارك شهرداري با اعتبار بالغ بر 000/000/150/2 ريال اقدام نمايد.

لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا  پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 03/08/93 به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند ضمناً مهلت تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 05/08/93 مي‌باشد.

سيدحسين حجازي- شهردار خورزوق

+ نوشته شده در  شنبه 19 مهر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري زيباشهر به استناد مجوز شماره 373/4/ش مورخ 27/12/92 شـوراي اسـلامـي شهر در نظر دارد عمليات زير را با اعتبارات مندرج از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا متقاضيان مي‌توانند تا تاريخ 23/7/93  جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي شهرداري زيباشهر واقع در شهر زيباشهر، ميدان امام حسين (ع)، خيابان امامزادگان مراجعه فرمايند.

1- تكميل زورخانه لنج با اعتباري بالغ بر000/000/000/1 ريال 

فرهاد سليمي- شهردار زيباشهر

+ نوشته شده در  شنبه 19 مهر1393ساعت 8:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شهرداري سميرم بر اساس مصوبه شماره 902 به تاريخ 26/6/1393 در نظر دارد آماده‌سازي، زيرسازي و آسفالت شهرك آبشار را با اعتباري بالغ بر000/000/000/10 ريال از طريق مناقصه به پيمانكار واجد الشرايط واگذار نمايد لذا از كليه پيمانكاران واجدالشرايط دعوت به عمل ميآيد از تاريخ نشر اين آگهي به مدت 10 روز نسبت به مراجعه به شهرداري و اخذ مدارك و اسناد شركت در مناقصه اقدام نمايند، ضمناً شهرداري در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات مختار است هزينه نشر  آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

محمد جعفرزاده- شهردار سميرم

+ نوشته شده در  پنجشنبه 17 مهر1393ساعت 8:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت سوم)    چاپ دوم

شهرداري گلپايگان در نظر دارد خريد مصالح و عمليات نصب شيشه موزه شهداي دفاع مقدس  را به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

متقـاضيـان جهـت كسـب اطـلاعـات بيشتـر مـي‌تـوانند به سـايـت شهـرداري بـه نشـانـي www.Golpayegancity.ir يـــا بــه مــديــريــت امــور فـنــي و عـمـرانـي شهـرداري گلپايگان مراجعه نمايند. آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 3/8/1393 مي‌باشد.

روابط عمومي شهرداري گلپايگان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 17 مهر1393ساعت 8:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري كليشاد و سودرجان به استناد مجوز شماره 1500/92 مورخ 16/11/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد اجراي فاز يك طرح ترافيكي خيابان مطهري- حدّ فاصل پل هوايي تا ميدان امام حسين(ع) و ابتداي كمربندي بهارستان را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/4 ريال طبق نقشه و مشخصات و دستور كار دستگاه نظارت از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. پيشنهاد دهندگان بايد جهت دريافت توضيحات لازم ومشخصات فني پروژه تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 19/7/93 به شهرداري كليشاد وسودرجان مراجعه فرمايند.

تلفن تماس: 4-37484023-031

عباس مرادي - شهردار كليشاد و سودرجان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 16 مهر1393ساعت 8:52  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

موضوع و اعتبار مناقصه:‌خريد و نصب تجهيزات ضبط و پخش تصوير (طبق آناليز و شرايط خصوصي پيوست) جهت فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه سه نجف‌آباد، بدون تعديل و مابه‌التفاوت، با اعتباري به مبلغ:‌ 000/000/500/3 ريال

مدت تحويل كالا:‌25 روز        دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري نجف‌آباد      محل تحويل كالا:‌فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه سه

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن كد اقتصادي و گواهينامه صلاحيت پيمانكاري، رعايت سقف قرارداد‌، داشتن شخصيت حقوقي و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت‌كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 04/08/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجف‌آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 08/08/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف‌آباد تحويل نمايند (دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز و تعهدآور شركت انجام مي‌گيرد.)

برندگان اول‌، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه:‌ 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف‌آباد.

ميزان سپرده:‌ معادل 5 % كل اعتبار به مبلغ (000/000/175) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف‌آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر: شهرداري نجف‌آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد. 

مسعود منتظري- شهردار نجف‌آباد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 16 مهر1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

يك مرحله‌اي- شماره 6/21/93 (نوبت دوم)

نام سازمان مناقصه گزار: اداره كل حمل ونقل و پايانه‌هاي استان اصفهان

مــوضــوع مـنــاقصـه: ايمـن سـازي فيـزيكـي مـدارس حـاشيـه راه‌هاي استان اصفهان

رتبه مورد نظر: حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابري

مهلت و محل دريافت اسناد: تا مورخ 20/7/93، ‌اصفهان،‌بلوار مـيـرزا كـوچـك خـان، اداره كـل حـمل و نقل و پايانه‌هاي اســتـان اصــفــهـان،‌طــبــقـه شــشــم،‌دبـيـرخــانـه كمــيـسـيـون مناقصات

مهلـت و محـل تحـويـل پيشنهـادهـا: تا ساعت 9 صبح مورخ 1/8/93 - دبيرخانه كميسيون مناقصات

بازگشايي پاكت‌ها: ساعت 10 صبح مورخ 1/8/93 ،‌اداره كل حمل ونقل و پايانه‌هاي استان اصفهان

بــراي كـــســب اطـلاعــات بــيـشــتــر بـه ســايـت http://iets.mporg.ir  رجوع كنيد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 16 مهر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم) چاپ دوم

شهـرداري ديـزيچـه بـر اسـاس مصـوبـه شـوراي محتـرم اسـلامـي شهـر و بـه موجب ماده 13 آئـيـــن‌نــامــه مــالــي شـهــرداري در نـظــر دارد اجــراي عـمـلـيــات احــداث خـيــابــان 36 مـتــري امام علي (ع) و تكميل تقاطع غيرهمسطح ولايت با برآورد اوليه بالغ بر 000/000/300/21 ريال را به پيمانكار واجد شرايط واگذار و انعقاد قرارداد نمايد.

 لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز پنج‌شنبه مورخ 17/07/93 به امور قـراردادهـاي شهرداري مراجعه و اسناد شركت در مناقصه را دريافت و همچنين قيمت پـيـشـنـهــادي خــود را تــا روز يــك‌شـنـبــه مــورخ 20/07/93  بـه دبيـرخـانـه محـرمـانـه (حـراسـت) شهرداري ارائه نمايند.

 لازم به ذكر است ارائه تأييديه صلاحيت فني و رتبه‌بندي از مراجع ذي‌صلاح و معاونت برنامه‌ريزي الزامي مي‌باشد.

در ضمن هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.    

شهاب ثابت راسخ- شهردار ديزيچه

+ نوشته شده در  شنبه 12 مهر1393ساعت 8:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت سوم)

شهرداري گلپايگان در نظر دارد خريد مصالح و عمليات نصب شيشه موزه شهداي دفاع مقدس  را به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به سـايـت شهـرداري بـه نشـانـيwww.Golpayegancity.ir يـا به مديريت امور فني و عمراني شهرداري گلپايگان مراجعه نمايند. آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 3/8/1393 مي‌باشد.

روابط عمومي شهرداري گلپايگان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 10 مهر1393ساعت 8:40  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي  مناقصه و مزايده

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان در نظر دارد طبخ و توزيع غذاي سلف سرويس خود را از طريق مناقصه عمومي و كافه تريا، بوفه‌ها و غرفه تايپ وتكثير دانشجويي و آشپزخانه سلف سرويس خود را از طريق مزايده عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل ميآيد جهت دريافت اسناد مناقصه و مزايده از تاريخ 10/07/93 به دبيرخانه دانشگاه به آدرس اردستان، ميدان مدرس، بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان مراجعه نمايند و حداكثر تا تاريخ 17/07/93 اسناد مذكور را به دبيرخانه دانشگاه تحويل نمايند.

جهت دريافت اسناد مزايده و مناقصه ارائه فيش واريزي 000/200 ريالي به حساب شماره 0216194772001 به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان نزد بانك ملي شعبه اردستان الزامي مي‌باشد.

در ضمن قيمت پايه مزايده بوفه‌ها حداقل ماهيانه مبلغ 000/000/6 ريال اجاره سلف حداقل ماهيانه 000/000/4 ريال و اجاره غرفه تايپ وتكثير حداقل ماهيانه 000/500/4 مي‌باشد و مزايده و مناقصه فوق هر سه به يك پيمانكار واگذار مي‌گردد.

دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و هزينه‌هاي درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

تلفن:‌8 و 54242046-031 (داخلي 210)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 10 مهر1393ساعت 8:39  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري باغبادران به استناد مجوز شماره 73 مورخ 28/2/93 شوراي اسلامي شهر باغبادران در نظر دارد عمليات بهسازي گلزار شهداي گمنام را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/1 ريال از محل اعتبارات عمراني شهرداري از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاع بيشتر از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 20/7/93 به شهرداري باغبادران مراجعه نمايند،‌ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

علي ساعدي- شهردار باغبادران

+ نوشته شده در  سه شنبه 8 مهر1393ساعت 15:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري باغبادران به استناد مجوز شماره 76 مورخ 28/2/93 شوراي اسلامي شهر باغبادران در نظر دارد عمليات احداث فرهنگسراي ملك‌آباد را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/1 ريال از محل اعتبارات عمراني شهرداري از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاع بيشتر از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 20/7/93 به شهرداري باغبادران مراجعه نمايند، ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

علي ساعدي- شهردار باغبادران

+ نوشته شده در  سه شنبه 8 مهر1393ساعت 15:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه 

نوبت اول

شهرداري جوزدان در نظر دارد عمليات نگهداري و توسعه فضاي سبز شهر را از طريق آگهي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت شركت در آگهي مذكور و كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 24/07/93 به شهرداري جوزدان مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 26/07/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

تلفن تماس: 5-42283544-031

كيخسرو ايرجي- شهردار جوزدان

+ نوشته شده در  سه شنبه 8 مهر1393ساعت 15:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3601/ ش مورخ 1/12/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد عمليات اجرايي احداث مخزن 10000 متر مكعبي و ساختمان شيرآلات پساب فضاي سبز شاهين شهر را با اعتبار اوليه 412/436/320/20 ريال به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعات اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 22/7/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري- شهردار شاهين شهر

+ نوشته شده در  یکشنبه 6 مهر1393ساعت 8:40  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول) چاپ دوم

شهرداري ديزيچه بر اساس مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به اجراي زيرسازي خيابان مدرس وينيچه را از محل اعتبارات شهرداري و با اعتباري بالغ بر 000/000/770/5 (پنج ميليارد و هفتصد و هفتاد  ميليون ريال) بر اساس فهرست بهاي راه و باند سال 93 از طريق مناقصه واگذار و انعقاد قرارداد نمايد لذا متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز شنبه مورخ 12/07/93 به ((امور قراردادها)) مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و همچنين قيمت پيشنهادي خود را تا دوشنبه مورخ 14/07/93 به ((دبيرخانه محرمانه (حراست)) شهرداري ارائه نمايند. لازم به ذكر است ارائه تأييديه صلاحيت فني و رتبه‌بندي (حداقل رتبه مورد نياز 5 راه و باند) از مراجع ذيصلاح و معاونت برنامه‌ريزي الزامي مي‌باشد. در ضمن هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شهاب ثابت راسخ - شهردار ديزيچه

+ نوشته شده در  یکشنبه 6 مهر1393ساعت 8:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شهرداري گلشهر به استناد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به انجام عمليات ذيل از طريق آگهي مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر تا 10 روز پس از انتشار آگهي به شهرداري گلشهر مراجعه يا با شماره تلفن 57322222-031 تماس حاصل فرمايند.

1) عمليات طراحي ونظارت ساخت پاساژ تجاري جنب ميدان امام حسين (ع) در زميني به مساحت 400 مترمربع.

2) عمليات اجراي پل خيابان شهيد چمران واقع در محله وداغ روبروي مسجد صاحب الزمان (ع.)

علي نيكبخت -  شهردار گلشهر

+ نوشته شده در  یکشنبه 6 مهر1393ساعت 8:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه (نوبت دوم)

(چاپ اول)

شهـرداري ديـزيچـه بـر اسـاس مصـوبـه شـوراي محتـرم اسـلامـي شهـر و بـه موجب ماده 13 آئـيـــن‌نــامــه مــالــي شـهــرداري در نـظــر دارد اجــراي عـمـلـيــات احــداث خـيــابــان 36 مـتــري امام علي (ع) و تكميل تقاطع غيرهمسطح ولايت با برآورد اوليه بالغ بر 000/000/300/21 ريال را به پيمانكار واجد شرايط واگذار و انعقاد قرارداد نمايد.

 لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز پنج‌شنبه مورخ 17/07/93 به امور قـراردادهـاي شهرداري مراجعه و اسناد شركت در مناقصه را دريافت و همچنين قيمت پـيـشـنـهــادي خــود را تــا روز يــك‌شـنـبــه مــورخ 20/07/93  بـه دبيـرخـانـه محـرمـانـه (حـراسـت) شهرداري ارائه نمايند.

 لازم به ذكر است ارائه تأييديه صلاحيت فني و رتبه‌بندي از مراجع ذي‌صلاح و معاونت برنامه‌ريزي الزامي مي‌باشد.

در ضمن هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.    

شهاب ثابت راسخ- شهردار ديزيچه

+ نوشته شده در  شنبه 5 مهر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

مرحله  دوم

شهرداري شهرضا در نظر دارد پروژه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 

رديف‌

 

عمليات

 

موقعيت‌

تا سقف مبلغ‌

 

مبلغ سپرده شركت در مناقصه

 

1‌

 

تكميل جدول گذاري مرحله دوم

 

جرم افشار و معابر بالاي 10 متر سطح شهر

 

۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال‌

 

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ريال

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي مي توانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت 13  روز  پنج شنبه  مورخ 03/07/1393  همه روزه بجز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا روز شنبه مورخ 05/07/1393     جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند.

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب 3100000052002  شهرداري شهرضا مي باشد.

تاريخ گشايش اسناد: روز يك شنبه  مورخ  06/07/1393 درمحل شهرداري شهرضا

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir

شهرداري شهرضا

+ نوشته شده در  شنبه 29 شهریور1393ساعت 7:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مناقصه عمومي

(مرحله دوم)

شهرداري هرند با استناد به مصوبه شماره 429 مورخ 16/11/92 شوراي اسلامي شهر هرند در نظر دارد اجراي عمليات ترميم ترانشه‌هاي سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 000/000/700/1 ريال از طريق مناقصه عمومي و براساس تناژ به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا متقاضيان محترم مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر تا تاريخ 8/7/93 به شهرداري مراجعه و يا با تلفن 46402366-031 تماس حاصل نمايند.

حميد شهبازي- شهردار هرند

+ نوشته شده در  شنبه 29 شهریور1393ساعت 7:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري خورزوق به استناد بودجه مصوب 1393 شوراي اسلامي شهر خورزوق در نظر دارد نسبت به عمليات بهسازي و آسفالت خيابان طالقاني و خيابان انقلاب با اعتبار بالغ بر 000/000/550/1 ريال اقدام نمايد.

لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 08/06/93 به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند ضمناً‌ مهلت تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 10/07/93 مي‌باشد.

سيد حسين حجازي- شهردار خورزوق

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 شهریور1393ساعت 7:41  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي

شماره مجوز (292633) نوبت اول

1- موضوع مناقصه: اجراي عمليات حدود 5/15 كيلومتر شبكه پراكنده و تعميراتي فولادي و پلي‌اتيلن، ساخت و نصب حدود 400 مورد انشعاب فولادي و پلي‌اتيلن، جابه‌جايي و جمع‌آوري حدود 260 مورد انشعاب فولادي و پلي‌اتيلن در سطح اداره گاز گلپايگان و نواحي تابعه

2- نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: اصفهان‌، خيابان چهارباغ بالا‌، شركت گاز استان اصفهان

3- مهلت اعلام آمادگي: حداكثر تا تاريخ 07/07/1393

4- ميزان تضمين شركت در مناقصه: 000/000/198 ريال (يكصد و نود و هشت ميليون ريال)

كد فراخوان:‌1374136

مناقصه‌گران مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اطلاع‌رساني الكترونيكي شركت گاز استان اصفهان به آدرس: www.nigc-Isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir  يا با شماره تلفن‌هاي 5-36271031-031 امور قراردادهاي شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومي شركت گاز استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 شهریور1393ساعت 7:41  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول) چاپ دوم

شهرداري محمدآباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 223/93 مورخ 19/5/93 شوراي محترم اسلامي شهر محمدآباد نسبت به تأمين نيروي انساني مورد نياز خود به منظور فعاليت درواحد خدمات شهري (جمع‌آوري زباله،‌رفت و روب و نگهداري فضاي سبز) براي مدت يكسال اقدام نمايد،‌شركت‌هاي خدماتي واجدالشرايط مي‌توانند به منظور آگاهي از شرايط مناقصه و دريافت مدارك شركت در مناقصه همه روزه به جز ايام تعطيل از تاريخ 19/6/93 لغايت 3/7/93 به امور مالي شهرداري مراجعه فرمايند.

شماره تماس: 03146652845 و 03146652465

مهدي نصر اصفهاني- شهردار محمدآباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 25 شهریور1393ساعت 15:33  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي شماره 48373464

<ساخت دو رديف گلوله‌هاي آسياب سنگ آهن قطر 30 و 40 ميليمتر>

شركت فولاد مباركه اصفهان در نظر دارد ساخت دو رديف گلوله‌هاي آسياب سنگ آهن قطر 30  و 40 ميليمتر مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

لذا از كليه شركت‌هاي توانمند كه تمايل به همكاري داشته و توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/750/1 ريال را دارند دعوت مي‌شود اسناد مناقصه را از طريق سايت شركت فولاد مباركه به نشاني www.Mobarakeh-steel.ir تهيه نموده و پس از تكميل آن حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 8/7/93 به آدرس شركت فولاد مباركه اصفهان- 75 كيلومتري جنوب غربي اصفهان- صندوق پستي 167 خريد مواد مصرفي تحويل نمايند.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با تلفن 52733975-031 تماس حاصل فرماييد.

دورنگار:‌ 52733423-031

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ضمناً متن آگهي در سايت‌هاي ذيل درج گرديده است:

- شركت فولاد مباركه اصفهان به نشاني اينترنتي: www.Mobarakeh-steel.ir

- مركز اطلاعات مناقصات و مزايدات ايران به نشاني اينترنتي:www.ariatender.com

شركت فولاد مباركه اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 شهریور1393ساعت 17:8  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

دستگاه مناقصه گزار: شهرداري مباركه

رديف

عنوان پروژه

 

برآورد اعتبار(ريال)

1

عمليات پياده روسازي ميدان ورودي محله 9 و 10 صفائيه

 

۱/۳۲۹/۶۲۰/۳۹۰

2

عمليات پياده روسازي پارك محله 10 صفائيه

 

۱/۰۸۳/۱۱۶/۸۴۶

شرايط متقاضيان:

الف) كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي تأييد صلاحيت و رتبه‌بندي معتبر با رعايت ظرفيت خالي( مجاز) ارجاع كار

ب) داشتن تجهيزات،‌امكانات،‌تخصص لازم و سابقه كار مرتبط با پروژه‌هاي مذكور

ج) توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و همچنين تهيه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد

مبلغ ونوع تضمين شركت در مناقصه: 5% مبلغ كل برآورد اعتبار به صورت ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي در وجه شهرداري مباركه

محل دريافت اسناد مناقصه: مباركه- ميدان انقلاب، ساختمان شهرداري، امور قراردادها- تماس: 52402021-031

مبلغ خريد اسناد مناقصه: 000/500 ريال بابت هر پروژه

تاريخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات اداري تا روز يك‌شنبه مورخ 30/06/1393

تاريخ تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري: حداكثر تا ساعت 12 بعد از ظهر پنج‌شنبه مورخه 03/07/1393

زمان و محل تشكيل كميسيون بازگشايي پيشنهادات: راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 05/07/1393 - ساختمان شهرداري مباركه

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گرديده است.

شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار مي‌باشد.

ناصر نفري- شهردار مباركه

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 شهریور1393ساعت 17:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

اجراي عمليات بهره‌برداري

نوبت دوم

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد پروژه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صلاحيت، واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

محل اجرا

نوع بودجه

تضمين (ريال)

۹۳-۳-۲۵۹

بهره‌برداري از فرآيند و تعميرات مكانيكي، تأسيساتي، الكتريكال و ابزار دقيق تصفيه‌خانه فاضلاب سپاهان‌شهر

جاري

۸۸/۶۴۶/۰۰۰

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 5/7/1393

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك‌شنبه 6/7/1393   

    دريافت اسناد: سايت اينترنتي WWW.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات:  WWW.iets.mporg.ir      

    شماره تلفن: 6680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه 22 شهریور1393ساعت 9:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

سـازمـان هميـاري شهـرداري‌هـاي استـان اصفهـان در نظر دارد هشت دستگاه اتوبوس درون‌شهري (طبق مشخصات مندرج در فرم شرايط آگهي) را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر، دريافت و تكميل اسناد مربوطه، ارائه آنها و شركت در مناقصه مي‌توانند از روز يك‌شنبه مورخ 16/06/93 لغايت پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 23/06/93 به نشاني: خيابان 22 بهمن- مجموعه اداري اميركبير، دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 32673090 و 32673075-031

 

+ نوشته شده در  شنبه 22 شهریور1393ساعت 8:52  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم چاپ دوم

شهرداري فولادشهر به استناد مصوبه شماره 821/4 مورخ 4/12/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات ذيل را براساس فهرست بهاي مرجع برگزار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصه ذيل دعوت به عمل مي‌آيد.

رديف

موضوع مناقصه

 

شماره مناقصه

 

مبلغ برآورد اوليه پروژه(ريال)

 

مبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال)

 

1

حفظ و نگهداري فضاي سبز پارك پرنيان فولادشهر

 

18436/93-12/6/93

 

7/000/000/000

 

350/000/000

 

 

 

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 30/6/93 جهت اطلاع از شرايط و شركت در مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري فولادشهر مراجعه نمايند.

حسين اميري- شهردار فولادشهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 20 شهریور1393ساعت 8:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

سـازمـان هميـاري شهـرداري‌هـاي استـان اصفهـان در نظر دارد هشت دستگاه اتوبوس درون‌شهري (طبق مشخصات مندرج در فرم شرايط آگهي) را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر، دريافت و تكميل اسناد مربوطه، ارائه آنها و شركت در مناقصه مي‌توانند از روز يك‌شنبه مورخ 16/06/93 لغايت پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 23/06/93 به نشاني: خيابان 22 بهمن- مجموعه اداري اميركبير، دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 32673090 و 32673075-031

+ نوشته شده در  پنجشنبه 20 شهریور1393ساعت 8:44  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

چاپ دوم

موضوع و برآورد اوليه مناقصه: خريد دو دستگاه چيلر( طبق شرايط خصوصي پيوست) جهت فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه سه شهر نجفآباد،‌بر اساس فهرست بهاي تأسيسات مكانيكي سال 1393،  بدون تعديل و مابه التفاوت،‌با برآورد اوليه: 000/301/486/1 ريال

مدت تحويل كالا: 20 روز                       دستگاه مناقصه گزار: شهرداري نجف آباد

محل تحويل كالا: فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه 3

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن كد اقتصادي و گواهينامه صلاحيت پيمانكاري،‌رعايت سقف قرارداد،‌داشتن شخصيت حقوقي و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه وارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد(شركت كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.)

مهلت ومحل دريافت وتحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 29/06/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجفآباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 31/06/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف آباد تحويل نمايند(دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز وتعهدآور شركت انجام مي‌گيرد)

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه: 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد

ميزان سپرده: معادل 5% برآورد اوليه به مبلغ (000/400/74) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر: شهرداري نجفآباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

مسعود منتظري- شهردار نجف آباد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 19 شهریور1393ساعت 9:5  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي شماره 51/93

نوبت دوم

1- نام ونشاني مناقصه گزار: اداره كل شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان

به نشاني: خ توحيد خ شهيد موحدي نيا پلاك 2

2- موضوع مناقصه: امور خدماتي و پذيرايي

3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: وجه نقد به حساب شماره 2173980201003 بانك ملي شعبه مركزي اصفهان و يا ضمانتنامه بانكي به نام مناقصه گزار(شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان) و يا انواع اوراق مشاركت بانكي

4- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000/000/100 ريال مي‌باشد.

5- زمان دريافت اسناد،‌تحويل پيشنهاد و گشايش پيشنهادهاي مالي:

1-5- مهلت خريد اسناد تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 22/6/93 مي‌باشد.

2-5- مهلت تحويل پيشنهاد تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 1/7/93 مي‌باشد.

3-5- زمان رسيدگي به پيشنهادهاي مالي ساعت 14 روز يك‌شنبه مورخ 6/7/93 واقع در تهران،‌ميدان ونك،‌خيابان برزيل شرقي،‌پلاك 33 دفتر كميسيون معاملات مي‌باشد.

6- خريد اسناد: مناقصه گران در صورت تمايل به شركت در مناقصه مي‌توانند پس از واريز مبلغ 000/100 ريال براي موضوع مناقصه به حساب 2163980202009 (قابل واريز در كليه شعب بانك كشاورزي) در تاريخ مهلت خريد اسناد( رديف 1-5 آگهي) به سامانه شركت پشتيباني امور دام كشور به آدرس www.iranslal.com  مراجعه و اسناد مناقصه را از طريق سامانه مزبور، قسمت مناقصات و مزايده‌ها (بخش سال جاري) دريافت وسپس با در دست داشتن اصل معرفينامه و اصل فيش واريزي در مهلت خريد اسناد،‌جهت دريافت پاكت‌هاي مناقصه به نشاني مناقصه‌گزار مراجعه فرمايند.

7- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

8- هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

روابط عمومي شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 19 شهریور1393ساعت 9:4  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(چاپ دوم)

شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه‌ها با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:

موضوع مناقصه:

1- زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه يك

- مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال        - مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/125 ريال

2- زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه دو

- مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال          - مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/125 ريال

3- زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه سه

- مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال         - مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/125 ريال

- محل تأمين اعتبارات: اعتبارات شهرداري  - مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه‌ها: ساعت 14 روز يك‌شنبه مورخ 6/7/93

- محل دريافت اسناد: امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني‌شهر- محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه شهرداري مركزي خميني‌شهر  - تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 11 روز سه‌شنبه مورخ 8/7/93 -مدت اعتبار پيشنهادها: روز شنبه 19/7/93

- اصلاح،‌جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود.

علي اصغر حاج حيدري- شهردار خميني‌شهر

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 شهریور1393ساعت 9:11  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم

دهياري كچويه در نظر دارد پروژه بهسازي و آسفالت معابر روستا را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

 لذا از كليه علاقه‌مندان واجد شرايط دعوت مي‌گردد جهت دريافت اسناد مناقصه به امور مالي دهياري‌ها واقع در بخشداري باغبهادران مراجعه نمايند.

 در ضمن مهلت تسليم مدارك، پايان وقت اداري روز چهارشنبه 19/6/93 مي‌باشد.

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ابراهيم يزداني كچويي- دهيار كچويه

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 شهریور1393ساعت 9:10  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

مرحله اول(نوبت دوم)

شهرداري نصرآباد در نظر دارد پروژه اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت معابر محله ابن سيناي شهر را با اعتبار 000/000/300/3 ريال از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرداري در سال 93 ( توافقنامه شماره 181 ص 40903) به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

علاقه‌مندان به شركت در مناقصه مي‌توانند تا تاريخ 28/06/1393 جهت دريافت اسناد ومدارك مناقصه به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند. آخرين مهلت تكميل وتحويل اسناد مناقصه پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 30/06/1393 مي‌باشد.

تلفن تماس: 03146655650

سيد حيدر ثمريان- شهردار نصرآباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 شهریور1393ساعت 9:10  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي شماره 51/93

1- نام ونشاني مناقصه گزار: اداره كل شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان

به نشاني: خ توحيد خ شهيد موحدي نيا پلاك 2

2- موضوع مناقصه: امور خدماتي و پذيرايي

3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: وجه نقد به حساب شماره 2173980201003 بانك ملي شعبه مركزي اصفهان و يا ضمانتنامه بانكي به نام مناقصه گزار(شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان) و يا انواع اوراق مشاركت بانكي

4- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000/000/100 ريال مي‌باشد.

5- زمان دريافت اسناد،‌تحويل پيشنهاد و گشايش پيشنهادهاي مالي:

1-5- مهلت خريد اسناد تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 22/6/93 مي‌باشد.

2-5- مهلت تحويل پيشنهاد تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 1/7/93 مي‌باشد.

3-5- زمان رسيدگي به پيشنهادهاي مالي ساعت 14 روز يك‌شنبه مورخ 6/7/93 واقع در تهران،‌ميدان ونك،‌خيابان برزيل شرقي،‌پلاك 33 دفتر كميسيون معاملات مي‌باشد.

6- خريد اسناد: مناقصه گران در صورت تمايل به شركت در مناقصه مي‌توانند پس از واريز مبلغ 000/100 ريال براي موضوع مناقصه به حساب 2163980202009 (قابل واريز در كليه شعب بانك كشاورزي) در تاريخ مهلت خريد اسناد( رديف 1-5 آگهي) به سامانه شركت پشتيباني امور دام كشور به آدرس www.iranslal.com  مراجعه و اسناد مناقصه را از طريق سامانه مزبور، قسمت مناقصات و مزايده‌ها (بخش سال جاري) دريافت وسپس با در دست داشتن اصل معرفينامه و اصل فيش واريزي در مهلت خريد اسناد،‌جهت دريافت پاكت‌هاي مناقصه به نشاني مناقصه‌گزار مراجعه فرمايند.

7- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

8- هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

روابط عمومي شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 شهریور1393ساعت 9:10  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول) چاپ اول

شهرداري محمدآباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 223/93 مورخ 19/5/93 شوراي محترم اسلامي شهر محمدآباد نسبت به تأمين نيروي انساني مورد نياز خود به منظور فعاليت درواحد خدمات شهري (جمع‌آوري زباله،‌رفت و روب و نگهداري فضاي سبز) براي مدت يكسال اقدام نمايد،‌شركت‌هاي خدماتي واجدالشرايط مي‌توانند به منظور آگاهي از شرايط مناقصه و دريافت مدارك شركت در مناقصه همه روزه به جز ايام تعطيل از تاريخ 19/6/93 لغايت 3/7/93 به امور مالي شهرداري مراجعه فرمايند.

شماره تماس: 03146652845 و 03146652465

مهدي نصر اصفهاني- شهردار محمدآباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 شهریور1393ساعت 9:9  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شماره 5003/93 /ص مورخ 12/6/93

1- موضوع مناقصه:‌اجراي كلكتور اصلي فاضلاب برزن سوم شهر جديد فولادشهر به طول تقريبي 1500 متر

2- مناقصه‌گزار: شركت عمران شهر جديد فولادشهر

3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه:‌از تاريخ 18/6/93 تا پايان وقت اداري مورخ 22/6/93 و از طريق مراجعه به پايگاه اينترنتي WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM يا http://iets.mporg.ir و يا به شركت عمران شهر جديد فولادشهر به نشاني: بلوار وليعصر(عج-) ميدان وليعصر(عج)، تلفن 5-52630161-031

4- محل و زمان تسليم پيشنهاد قيمت و تاريخ گشايش آن: مهلت تحويل پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداري مورخ 1/7/93 به دبيرخانه شركت عمران شهر جديد فولادشهر بوده و زمان گشايش پاكت‌هاي پيشنهاد قيمت در تاريخ 2/7/93 در محل شركت عمران شهر جديد فولادشهر مي‌باشد.

5- مبلغ برآورد: چهار ميليارد و هفتصد و شصت ميليون و چهل و هشت هزار و هشتصد (800/048/760/4) ريال بر اساس فهرست بهاي شبكه فاضلاب شهري سال93 .

6- نوع و ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ دويست و سي و هشت ميليون (000/000/238) ريال به صورت ضمانتنامه بانكي در وجه شركت عمران شهر جديد فولادشهر داراي حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه و يا فيش واريزي به حساب شماره 2173690205004 سيبا بانك ملي به نام تمركز وجوه سپرده شركت عمران شهر جديد فولادشهر.

7- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد به صورت حضوري: ارائه معرفينامه كتبي.

تذكر: داشتن حداقل پايه پنج آب (گواهينامه صلاحيت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي) جهت شركت در مناقصه الزامي است.

روابط عمومي  شركت عمران شهر جديد فولادشهر

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 شهریور1393ساعت 9:9  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري اردستان به استناد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد از محـل اعتبـارات تملـك دارايـي‌هـاي سرمايه‌اي، عمليات بهبود عبور و مرور شهر اردستان را با اعتباري به مبلغ 000/000/500/4 ريال بر اساس قيمت مقطوع بدون ضرائب و تعديل و مابه‌التفاوت و تجهيزكارگاه به پيمانكار واجد شرايط و داراي سابقه كار واگذار نمايد.

لذا متقاضيان داراي صلاحيت حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 20/06/93 جـهـت دريـافـت اطـلاعـات و اخـذ اسنـاد منـاقصـه بـه شهـرداري اردستـان مراجعه نموده و قيمت پيشنهادي خود را به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

سيد محمد هادي موسوي- شهردار اردستان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 12 شهریور1393ساعت 8:55  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

چاپ اول

موضوع و برآورد اوليه مناقصه: خريد دو دستگاه چيلر( طبق شرايط خصوصي پيوست) جهت فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه سه شهر نجفآباد،‌بر اساس فهرست بهاي تأسيسات مكانيكي سال 1393،  بدون تعديل و مابه التفاوت،‌با برآورد اوليه: 000/301/486/1 ريال

مدت تحويل كالا: 20 روز                       دستگاه مناقصه گزار: شهرداري نجف آباد

محل تحويل كالا: فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه 3

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن كد اقتصادي و گواهينامه صلاحيت پيمانكاري،‌رعايت سقف قرارداد،‌داشتن شخصيت حقوقي و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه وارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد(شركت كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.)

مهلت ومحل دريافت وتحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 29/06/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجفآباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 31/06/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف آباد تحويل نمايند(دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز وتعهدآور شركت انجام مي‌گيرد)

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه: 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد

ميزان سپرده: معادل 5% برآورد اوليه به مبلغ (000/400/74) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر: شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

مسعود منتظري- شهردار نجف آباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 شهریور1393ساعت 10:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

شركت عمران شهر جديد مجلسي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد جابه‌جايي مسافر در محور شهر جديد مجلسي- مباركه را توسط 8 دستگاه اتوبوس واحد (مدل 80 به بالا) و يا اتوبوس ايران پيما ( مدل 73 به بالا)،‌از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي حمل و نقل واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند پس از درج آگهي حداكثر تا تاريخ 16/6/93 جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي اين شركت مراجعه و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ذيل تماس حاصل نمايند.

- نشاني: اصفهان- كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسي- بلوار ارم- شركت عمران مجلسي

تلفن: 52472733-031، دورنگار: 52472214 - 031 صندوق پستي 11178-86316

سايت اينترنتي : www.majlessi-ntoir.gov.ir

- كليه هزينه‌هاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

شركت عمران شهر جديد مجلسي

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 شهریور1393ساعت 10:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه (چاپ اول )

شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه‌ها با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:

موضوع مناقصه:

1- زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه يك

- مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال        - مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/125 ريال

2- زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه دو

- مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال          - مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/125 ريال

3- زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه سه

- مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال         - مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/125 ريال

- محل تأمين اعتبارات: اعتبارات شهرداري

- مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه‌ها: ساعت 14 روز يك‌شنبه مورخ 6/7/93

- محل دريافت اسناد: امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني‌شهر

- محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه شهرداري مركزي خميني‌شهر

- تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 11 روز سه‌شنبه مورخ 8/7/93

-مدت اعتبار پيشنهادها: روز شنبه 19/7/93

- اصلاح،‌جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود.

علي اصغر حاج حيدري- شهردار خميني‌شهر

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 شهریور1393ساعت 10:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب قدیمی‌تر