مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي مناقصه

نوبت  دوم

شركت عمران شهر جديد مجلسي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد، خدمات خودرويي خود را با استفاده از 3 دستگاه سواري پژو 405 يا سمند مدل 1391 به بالا، به صورت مقطوع از طريق مناقصه با شرايط زير به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. بدين وسيله از آن شركت دعوت مي‌گردد در مناقصه مورد نظر با توجه به موارد ذيل شركت نمايند.

مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: شركت‌هاي واجد شرايط مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 12/6/93،‌جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي اين شركت مراجعه نمايند. اسناد مذكور به نماينده مناقصه گر با ارائه معرفينامه معتبر تحويل داده خواهد شد.

مهلت ومحل تحويل اسناد مناقصه: واجدين شرايط پس از تكميل اسناد حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 22/6/93 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكت‌هاي لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد تحويل دريافت نمايند.

نام و نشاني كارفرما: اصفهان- كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسي- بلوار ارم- شركت عمران مجلسي

 تلفن: 52472733-031،‌دورنگار 52472214-031،‌صندوق پستي 11178-86316

سايت اينترنتي:www.majlessi-ntoir.gov.ir      كليه هزينه‌هاي آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

شركت عمران شهر جديد مجلسي

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 8:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

<نوبت دوم>

به موجب موافقتنامه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اصفهان و همچنين از رديف اعتبارات بودجه برنامه عبور و مرور شهري شهرداري زيار در نظر دارد نسبت به اجراي زيرسازي، جدولگذاري و آسفالت بلوار ورودي شهر با اعتبار بالغ بر 000/000/000/4  ريال از طريق واگذاري به پيمانكاران واجد شرايط و براساس قيمتگذاري فهرست بهاي راه و باند فرودگاه سال 1393 بدون تعديل و ما به التفاوت مصالح اقدام نمايد لذا از متقاضيان دعوت مي‌گردد حداكثر تا مورخ 16/6/93 به دبيرخانه شهرداري مراجعه و نسبت به اخذ فرم آگهي اقدام نمايند. 

سيدرسول داودي- شهردار زيار

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 8:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

مرحله اول(چاپ  دوم)

سـازمـان خـدمـات مـوتـوري شهـرداري خمينـي‌شهـر در نظـر دارد نسبـت بـه انجام مناقصه با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:

موضوع مناقصه:

- حمل زباله و نخاله‌هاي خدمات شهري       - مبلغ برآورد اوليه:  000/000/000/5 ريال

- مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/250 ريال                  - محل تأمين اعتبارات: اعتبارات سازمان

- مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه‌ها:‌ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 17/06/93

- محل دريافت اسناد: ‌امور اداري سازمان             - محل ارائه پيشنهادات:‌دبيرخانه سازمان

- تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 10 روز سه‌شنبه مورخ 18/06/93

- اصــلاح، جــايـگــزيـنــي و پــس گــرفـتـن پيشنهـادهـا در زمـان مهلـت و محـل تسليـم پيشنهـادهـا انجـام نمي‌شود.

- امورقراردادهاي سازمان خدمات موتوري شهرداري خميني‌شهر

نادر كاوه‌اي- سرپرست سازمان

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 8:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي شماره 33-6/93 ت

نوبت دوم

شركت تهيه وتوليد مواد معدني ايران در نظر دارد انجام عمليات حفر چاه و تونل‌هاي ارتباطي، آماده‌سازي واستخراج ماده معدني در مجتمع معدني سرب نخلك واقع در 120 كيلومتري شمال شرقي نايين 40 كيلومتري شمال شرقي انارك در استان اصفهان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. بدينوسيله از شركت‌هاي داراي سوابق اجرايي مفيد در زمينه موضوع مناقصه دعوت به عمل مي‌آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 8/6/93 لغايت ساعت 16 مورخ 17/6/93 با در دست داشتن معرفينامه و اصل فيش واريزي به مبلغ سيصد هزار ريال به حساب جاري شماره 0105799359005 نزد بانك ملي شعبه ميدان وليعصر(عج) به نام اين شركت، به آدرس: تهران- بالاتر از ميدان وليعصر(عج-) روبروي سينما استقلال- پلاك 1713 برج جنوبي- طبقه ششم- امور بازرگاني مراجعه نمايند. ضمناً مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 29/6/1393 تعيين مي‌گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شماره 18/93 <مرحله سوم> نوبت دوم

موضوع مناقصه: عمليات احداث ساختمان اداري فضاي سبز مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد منضم.

مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 17/6/93 مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 19/6/93 و بازگشايي پاكات در مورخ 20/6/93 مي‌باشد.

كليه هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

تلفاكس: 55465858 (031)

سيد محمد ناظم رضوي - شهردار كاشان

+ نوشته شده در  یکشنبه 9 شهریور1393ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

چاپ دوم

موضوع و برآورد اوليه مناقصه:‌ پروژه اجراي عمليات پياده‌رو سازي جهت معابر سطح شهر شهرداري منطقه 6 شهر نجف‌آباد، بر اساس فهرست بهاي ابنيه سال 1392، بدون تعديل و مابه‌التفاوت، با برآورد اوليه: 175، 814، 899 ريال.    مدت اجراي پروژه:‌90 روز                  دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري نجف‌آباد            محل اجراي پروژه: معابر سطح شهر شهرداري منطقه 6

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري،‌ رعايت سقف قرارداد،‌داشتن شخصيت حقوقي  و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 18/06/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجف‌آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 20/06/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف‌آباد تحويل نمايند. (دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز و تعهدآور شركت انجام مي‌گيرد.)

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه: 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف‌آباد

ميزان سپرده: معادل 5% برآورد اوليه به مبلغ (000/000/45) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف‌آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر: شهرداري نجف‌آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

مسعود منتظري- شهردار نجف‌آباد

+ نوشته شده در  یکشنبه 9 شهریور1393ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي شماره 33-6/93 ت

نوبت اول

شركت تهيه وتوليد مواد معدني ايران در نظر دارد انجام عمليات حفر چاه و تونل‌هاي ارتباطي، آماده‌سازي واستخراج ماده معدني در مجتمع معدني سرب نخلك واقع در 120 كيلومتري شمال شرقي نايين 40 كيلومتري شمال شرقي انارك در استان اصفهان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. بدينوسيله از شركت‌هاي داراي سوابق اجرايي مفيد در زمينه موضوع مناقصه دعوت به عمل مي‌آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 8/6/93 لغايت ساعت 16 مورخ 17/6/93 با در دست داشتن معرفينامه و اصل فيش واريزي به مبلغ سيصد هزار ريال به حساب جاري شماره 0105799359005 نزد بانك ملي شعبه ميدان وليعصر(عج) به نام اين شركت، به آدرس: تهران- بالاتر از ميدان وليعصر(عج-) روبروي سينما استقلال- پلاك 1713 برج جنوبي- طبقه ششم- امور بازرگاني مراجعه نمايند. ضمناً مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 29/6/1393 تعيين مي‌گردد.

 

+ نوشته شده در  شنبه 8 شهریور1393ساعت 10:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شهرداري زيباشهر به استناد مجوز شماره 373/4/ ش مورخ 27/12/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات زير را با اعتبارات مندرج از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا متقاضيان مي‌توانند تا تاريخ 11/6/93 جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي شهرداري زيباشهر واقع در شهر زيباشهر، ميدان امام حسين (ع)، خيابان امامزادگان مراجعه فرمايند.

1- فاز دو روشنايي محور اتوبان اصفهان - مباركه حدفاصل ورودي زيباشهر تا پمپ بنزين با اعتباري بالغ بر 000/000/000/2 ريال

فرهاد سليمي- شهردار زيباشهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 شهریور1393ساعت 18:20  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

شهرداري شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3601/ ش مورخ 1/12/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد اجراي عمليات جلوگيري از سد معبر و رفع آن وفق قانون شهرداري‌ها را با اعتبار 000/000/600/1 ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعت اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 26/6/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري- شهردار شاهين شهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 شهریور1393ساعت 18:16  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شماره 42/93 <مرحله دوم> نوبت دوم

1-موضوع مناقصه: عمليات الف) لكه‌گيري ب) روكش دستي آسفالت معابر و كوچه‌هاي سطح شهر كاشان و حومه خدماتي آن (شامل مصالح و دستمزد) مطابق مشخصات فني خصوصي و بر اساس شرايط مندرج در اسناد و مدارك مناقصه.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه: حداكثر تا تاريخ 13/6/93 از اداره پيمان و رسيدگي واقع در خيابان اباذر، ساختمان شهرداري.

3- مهلت قبول پيشنهادات: حداكثر تا تاريخ 15/6/93 به صورت لاك و مهر شده و تحويل به دبيرخانه مركزي.

4- بازگشايي پاكات: پيشنهادات رسيده در تاريخ 16/6/93 در محل شهرداري كاشان باز و قرائت خواهد گرديد.

5- كارفرما در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار و كليه هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تلفاكس: 55465858 (031)

سيدمحمد ناظم رضوي- شهردار كاشان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 5 شهریور1393ساعت 8:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري اردستان به استناد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد از محـل اعتبـارات تملـك دارايـي‌هـاي سرمايه‌اي، عمليات بهبود عبور و مرور شهر اردستان را با اعتباري به مبلغ 000/000/500/4 ريال بر اساس قيمت مقطوع بدون ضرائب و تعديل و مابه‌التفاوت و تجهيزكارگاه به پيمانكار واجد شرايط و داراي سابقه كار واگذار نمايد.

لذا متقاضيان داراي صلاحيت حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 20/06/93 جـهـت دريـافـت اطـلاعـات و اخـذ اسنـاد منـاقصـه بـه شهـرداري اردستـان مراجعه نموده و قيمت پيشنهادي خود را به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

سيد محمد هادي موسوي- شهردار اردستان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 5 شهریور1393ساعت 8:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شهرداري ميمه به استناد مجوز شماره 481/92 مورخ 30/11/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد اجراي عمليات جدول بتني 50*50 جهت كوي گلدشت و كوي كوثر (جباري) ميمه با اعتبار اوليه به مبلغ 000/000/000/1 ريال را طبق نقشه‌ها و مشخصات موجود در شهرداري از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ درج آگهي در روزنامه حداكثر ظرف مدت ده روز به شهرداري واقع در ميمه، بلوار انقلاب اسلامي دبيرخانه محرمانه مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به شركت در مناقصه اقدام و يا جهت كسب اطلاعات با شماره تلفن 45422434-031 اين شهرداري تماس حاصل و يا به سايت ‌WWW.meymeh.ir  مراجعه نمايند.

ضمناً شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است و هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.          

محسن صدرالدين كرمي - شهردار ميمه

+ نوشته شده در  سه شنبه 4 شهریور1393ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

(نوبت دوم) چاپ دوم

شهرداري ديزيچه براساس بودجه سال 1393 در نظر دارد نسبت به خريد آسفالت گرم از نوع (19-0 و 12-0) استاندارد توليدي از منابع كوهي و شكسته صددرصد از اعتبارات شهرداري تا مبلغ 000/000/000/3 ريال را از طريق مناقصه واگذار و انعقاد قرارداد خريداري نمايد لذا متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز دوشنبه مورخ 03/06/93 به واحد امور قراردادها مراجعه واسناد مناقصه را دريافت و همچنين قيمت پيشنهادي خود را تا روز سه‌شنبه مورخ 04/06/93 به دبيرخانه محرمانه (حراست) شهرداري ارائه نمايند.

 لازم به ذكر است ارائه تأييديه صلاحيت فني توسط مراجع ذيصلاح الزامي مي‌باشد. در ضمن هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شهاب ثابت راسخ - شهردار ديزيچه

+ نوشته شده در  سه شنبه 4 شهریور1393ساعت 8:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد در نظر دارد اجراي فاز دوم لوله‌گذاري شبكه جمع‌آوري فاضلاب ساختمان‌هاي خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مي‌شود جهت دريافت اطلاعات حداكثر ظرف مدت ده روز پس از تاريخ انتشار اين آگهي به سايت اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد به آدرس (  iaun.ac.irقسمت مزايده/ مناقصه) مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

شرايط به شرح ذيل مي باشد

1- سپرده شركت در مناقصه مبلغ سي ميليون ريال مي‌باشد كه مي‌بايست به حساب سپرده شماره0216236554001 نزد بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي نجف‌آباد واريز و يا در قالب ضمانتنامه معتبر بانكي با موضوع شركت در مناقصه ارائه گردد.

2- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

3- دانشگاه در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات مجاز است.

4- بابت خريد اسناد مناقصه مبلغ چهارصد هزار ريال به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي نجف‌آباد واريز و اصل فيش همراه با اسناد ارسال شود.

آدرس: نجف آباد - بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي نجف‌آباد- ساختمان كتابخانه مركزي- دبيرخانه كميسيون معاملات

تلفن اطلاعات مالي: 42292020-031 تلفن اطلاعات فني: 42291007 و 42292131-031     

     دورنگار: 42291107-031 و 42291016-031          iaun.ac.ir ؛Email:monaghese

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 4 شهریور1393ساعت 8:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شـــهــــــرداري رضـــــوانــشــهـــــر در نـظـــر دارد بـــه استنـــاد مصـــوبـــه شــوراي مــحـتـرم اســـلامـــي شــهـــر، امــتــيـــاز ســرويــس مــدارس خــود را از طــــــريـــــق مــنـــــاقــصـــــه بـــــه شــــركـــت‌هـــاي واجـــد شـــرايـــط واگـــذار نمايد.

 لـذا مـتـقـاضـيـان مـي‌تـوانـنـد جـهت كسب اطلاعات بيشتر و شركت در مــنـــاقــصـــه حـــداكــثـــر تـــا تـــاريـخ 5/6/93 بـه شـهـرداري‌ رضـوانشهر مراجعه نمايند.

حجت‌ا... كارگران - شهردار رضوانشهر

+ نوشته شده در  شنبه 1 شهریور1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم) چاپ اول

شهرداري گز برخوار در نظر دارد اجراي عمليات پياده روسازي خيابان اشراقي را با اعتبار 000/000/000/1 ريال از محل اعتبارات شهرداري به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

علاقه‌مندان به شركت در مناقصه مي‌توانند تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 17/6/93 جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه به دبيرخانه شهرداري گز مراجعه نمايند.

قاسمي- شهردار گز برخوار

+ نوشته شده در  شنبه 1 شهریور1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

چاپ اول

موضوع و برآورد اوليه مناقصه:‌ پروژه اجراي عمليات پياده‌رو سازي جهت معابر سطح شهر شهرداري منطقه 6 شهر نجف‌آباد، بر اساس فهرست بهاي ابنيه سال 1392، بدون تعديل و مابه‌التفاوت، با برآورد اوليه: 175، 814، 899 ريال.    مدت اجراي پروژه:‌90 روز                  دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري نجف‌آباد            محل اجراي پروژه: معابر سطح شهر شهرداري منطقه 6

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري،‌ رعايت سقف قرارداد،‌داشتن شخصيت حقوقي  و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 18/06/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجف‌آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 20/06/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف‌آباد تحويل نمايند. (دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز و تعهدآور شركت انجام مي‌گيرد.)

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه: 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف‌آباد

ميزان سپرده: معادل 5% برآورد اوليه به مبلغ (000/000/45) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف‌آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر: شهرداري نجف‌آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

مسعود منتظري- شهردار نجف‌آباد

+ نوشته شده در  شنبه 1 شهریور1393ساعت 8:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري هرند با استناد به مصوبه شماره 429 مورخ 16/11/92 شوراي اسلامي شهر هرند در نظر دارد اجراي عمليات ترميم ترانشه‌هاي سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 000/000/700/1 ريال از طريق مناقصه عمومي و بر اساس تناژ به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا متقاضيان محترم مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر تا تاريخ 18/6/1393 به شهرداري مراجعه و يا با تلفن 46402366-031 تماس حاصل نمايند.

حميد شهبازي- شهردار هرند

+ نوشته شده در  شنبه 1 شهریور1393ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

<آگهي مناقصه>

نوبت دوم

شهرداري كركوند به استناد مجوز شماره 93297 مورخ 20/5/93 شوراي محترم اسلامي در نظر دارد زيرسازي و ترميم آسفالت معابر سطح شهر را از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

 لذا از كليه متقاضيان دعوت مي‌گردد جهت شركت در مناقصه و تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ 8/6/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

(هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد)

آدرس: شهرستان مباركه،‌شهر كركوند،‌شهرداري كركوند)

وب سايت: www.karkevand.ir                تلفاكس: 03152483131

جواد سلطاني - شهردار كركوند

+ نوشته شده در  پنجشنبه 30 مرداد1393ساعت 8:43  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

دانشگاه اصفهان در نظر دارد طبخ و توزيع مواد غذايي سلف سرويس‌هاي دانشجويي اختران بي‌نشان و كوثر خود را در سال تحصيلي 1394-1393 از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

ازكليه اشخاص حقوقي دعوت به عمل مي‌آورد با همراه داشتن مدارك و سوابق دال بر توان اجراي كار با موضوع جهت آشنايي و توجيه لازم به معاونت دانشجويي دانشگاه اصفهان(اداره تغذيه) و سپس جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت 5 روز از درج آگهي به اداره تداركات دانشگاه اصفهان مراجعه نمايند.

روابط عمومي دانشگاه اصفهان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 30 مرداد1393ساعت 8:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شماره 42/93 <مرحله دوم> نوبت اول

1-موضوع مناقصه: عمليات الف) لكه‌گيري ب) روكش دستي آسفالت معابر و كوچه‌هاي سطح شهر كاشان و حومه خدماتي آن (شامل مصالح و دستمزد) مطابق مشخصات فني خصوصي و بر اساس شرايط مندرج در اسناد و مدارك مناقصه.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه: حداكثر تا تاريخ 13/6/93 از اداره پيمان و رسيدگي واقع در خيابان اباذر، ساختمان شهرداري.

3- مهلت قبول پيشنهادات: حداكثر تا تاريخ 15/6/93 به صورت لاك و مهر شده و تحويل به دبيرخانه مركزي.

4- بازگشايي پاكات: پيشنهادات رسيده در تاريخ 16/6/93 در محل شهرداري كاشان باز و قرائت خواهد گرديد.

5- كارفرما در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار و كليه هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تلفاكس: 55465858 (031)

سيدمحمد ناظم رضوي- شهردار كاشان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 29 مرداد1393ساعت 14:23  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري ديزيچه براساس بودجه سال 1393 در نظر دارد نسبت به خريد آسفالت گرم از نوع (19-0 و 12-0) استاندارد توليدي از منابع كوهي و شكسته صددرصد از اعتبارات شهرداري تا مبلغ 000/000/000/3 ريال را از طريق مناقصه واگذار و انعقاد قرارداد خريداري نمايد لذا متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز دوشنبه مورخ 03/06/93 به واحد امور قراردادها مراجعه واسناد مناقصه را دريافت و همچنين قيمت پيشنهادي خود را تا روز سه‌شنبه مورخ 04/06/93 به دبيرخانه محرمانه (حراست) شهرداري ارائه نمايند.

 لازم به ذكر است ارائه تأييديه صلاحيت فني توسط مراجع ذيصلاح الزامي مي‌باشد. در ضمن هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شهاب ثابت راسخ - شهردار ديزيچه

+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مرداد1393ساعت 8:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

موضوع: اجراي فنداسيون و اجراي اسكلت فلزي همراه با ديوار چيني و اجراي سقف‌هاي اول و دوم و سوم همراه با خريد مصالح ساختمان فرهنگي دهياري ازان

نام و نشاني مناقصه‌گر: اصفهان- ميمه- دهياري روستاي ازان  09131278460

مدت انجام كار: هشت ماه

مبلغ كل قرارداد: دو ميليارد ريال

مبلغ تضمين در مناقصه: 000/000/100 ريال از طريق ضمانتنامه بانكي يا واريز به حساب سپرده‌هاي دهياري ازان به شماره حساب 0215464501004

محل توزيع اسناد مناقصه: بخشداري بخش ميمه- دفتر امور مالي دهياري‌ها

توضيحات: هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه است.

درصورتي كه برنده اول، دوم يا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان به نفع اين دهياري ضبط و وصول خواهد شد.

ضمناً اين آگهي از تاريخ درج به مدت 10 روز مهلت دارد.

عباسعلي جعفري ازان-  دهيار روستاي ازان

+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مرداد1393ساعت 8:55  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

‌نوبت دوم

شهرداري ميمه به استناد مجوز شماره 481/92 مورخ 30/11/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد اجراي عمليات جدولگذاري و بلوك فرش معابر سطح شهر ميمه با اعتبار اوليه به مبلغ 000/000/000/1 ريال را طبق نقشه‌ها و مشخصات موجود در شهرداري از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ درج آگهي در روزنامه حداكثر ظرف مدت ده روز به شهرداري واقع در ميمه، بلوار انقلاب اسلامي دبيرخانه محرمانه مراجعه ونسبت به دريافت فرم مربوط به شركت در مناقصه اقدام و يا جهت كسب اطلاعات با شماره تلفن 45422434-031 اين شهرداري تماس حاصل و يا به سايت WWW.meymeh.ir‌ مراجعه نمايند. 

ضمناً شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است و هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد. 

محسن صدرالدين كرمي- شهردار ميمه 

+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مرداد1393ساعت 8:55  توسط روزنامه نصف جهان  | 

شركت آب و فاضلاب روستائي استان اصفهان

آگهي مناقصه

شماره 699و 698 - 93< يك مرحله اي> 

دستگاه مناقصه گزار : شركت آب وفاضلاب روستايي استان اصفهان     ( ارقام برآوردوتضمين به ريال )  

رديف

 

عنوان مناقصه

 

رشته ورتبه موردنظر

 

برآورد دستگاه ريال

 

مبلغ تضمين‌

 

1

‌تهيه مصالح و حفاري چاه آهكي آب شرب به روش روتاري در مجتمع 12 روستائي كرون عليا از توابع شهرستان تيران و كرون

 

رشته كاوش هاي زميني - حداقل رتبه3حقيقي

 

۲/۳۷۹/۷۶۹/۲۵۰

 

۱۳/۷۰۰/۰۰۰

 

2

تهيه مصالح و اجراي شبكه توزيع آب روستاي بلطاق از توابع شهرستان بوئين و مياندشت

 

رشته آب - حداقل

رتبه 5 حقوقي

 

۱/۶۷۵/۴۷۱/۵۲۶

 

۱۱/۶۰۰/۰۰

 

 

‌* محل دريافت اسناد مناقصه: اداره حقوقي و قراردادهاي شركت آب وفاضلاب روستايي استان اصفهان واقع درميدان جهاد

 * محل تحويل پاكات پيشنهاد قيمت :  دبيرخانه شركت آبفار تلفن : 32363066  دورنگار 32369023

 * تاريخ فروش اسناد : از تاريخ  28/5/93  لغايت 4/6/93

 ‌ * مبلغ خريد اسناد: 000/300 ريال

 *  ‌آخرين مهلت تكميل و تحويل پيشنهادات : ساعت  14:00 مورخ  16/6/93

 ‌*   تاريخ جلسه مناقصه: دو شنبه مورخ  17/6/93 ‌ساعت 9 صبح ‌درمحل سالن جلسات ‌شركت

 ضمناً آگهي درسايت شركت به نشاني r‌ww.Abfar-isfahan.i‌w  و  سايت شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور به  نشانيhttp://tender.nww.co.ir‌ وپايگاه اطلاع رساني مناقصات به نشاني IETS.MPORG.IR‌درج گرديده است.

 < شماره حساب 2175210320001 سيبا ملي جهت واريز هزينه خريد اسناد مي باشد.

كميسيون معاملات شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 27 مرداد1393ساعت 16:27  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دولت‌آباد در نظر دارد نسبت به واگذاري امور مربوط به برنامه‌ريزي، تأمين و نظارت بر سرويس‌هاي اياب و ذهاب دانشجويي از طريق مناقصه اقدام نمايد لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي‌گردد جهت دريافت اسناد مناقصه به امور مالي اين دانشگاه واقع در اصفهان دولت‌آباد برخوار، ميدان انقلاب،‌ بلوار دانشگاه، مراجعه نمايند. همچنين جهت دريافت اطلاعات بيشتر مي‌توانيد با شماره تلفن 03145829095 و داخلي 222 (امور مالي) تماس حاصل نماييد.

1- دانشگاه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. 2- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد. 3- حداكثر مدت دريافت اسناد مناقصه و ارسال پيشنهادات از تاريخ درج آگهي به مدت 10 روز مي‌باشد. 4- سپرده شركت در مناقصه مبلغ بيست ميليون ريال مي‌باشد. 5- ساير جزئيات در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دولت‌آباد

+ نوشته شده در  دوشنبه 27 مرداد1393ساعت 10:23  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم )

اجراي عمليات لوله‌گذاري شبكه فاضلاب

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد پروژه‌هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي با فهرست بهاي سال 1393 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به پيمانكار داراي رتبه‌بندي و واجد صلاحيت واگذار نمايد.

 

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

برآورد(ريال)

تضمين(ريال)

۹۳-۲-۲۲۹

 

لوله‌گذاري فاضلاب محدوده ميدان دانشجو و ضلع

شرقي خيابان دهخدا سده لنجان( ارزيابي كيفي)

 

جاري فولاد

۱۷/۹۷۸/۴۳۳/۰۷۵

۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۹۳-۲-۲۳۰

 

لوله‌گذاري 21 كيلومتر شبكه جمع‌آوري فاضلاب

ورنامخواست( ارزيابي كيفي)

 

جاري فولاد

۳۰/۴۷۴/۵۱۴/۲۹۵

۹۷۵/۰۰۰/۰۰۰

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30  روز شنبه مورخ 08/06/1393

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك شنبه مورخ 09/06/1393

دريافت اسناد: سايت اينترنتي www.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصاتwww.iets.mporg.ir        شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 26 مرداد1393ساعت 9:20  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

نوبت دوم

شهرداري باغبادران به استناد مجوز شماره 78 مورخ 21/2/93 شوراي اسلامي شهر باغبادران در نظر دارد اجراي عمليات نقشه‌برداري و اصلاح مميزي را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/1 ريال از محل اعتبارات عمراني شهرداري و از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاع بيشتر از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 5/6/93 به شهرداري باغبادران مراجعه نمايند،‌ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

1- شركت‌كنندگان مي‌بايستي جهت دريافت اسناد مناقصه مبلغ 000/300 ريال به حساب 0103939166009 نزد بانك صادرات شعبه باغبادران واريز نمايند.

2- شركت‌كنندگان مي‌بايستي 5% مبلغ آگهي را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب 3100005159008 نزد بانك ملي شعبه باغبادران واريز يا معادل آن ضمانتنامه بانكي ارائه نمايند.

ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

نوبت اول: شنبه مورخ 18/5/93             نوبت دوم: يك‌شنبه مورخ 26/5/93

علي ساعدي- شهردار باغبادران

+ نوشته شده در  یکشنبه 26 مرداد1393ساعت 9:18  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم

شهرداري باغبادران به استناد مجوز شماره 76 مورخ 28/2/93 شوراي اسلامي شهر باغبادران در نظر دارد عمليات احداث فرهنگسراي ملك آباد را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/1 ريال از محل اعتبارات عمراني شهرداري و از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاع بيشتر از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 5/6/93 به شهرداري باغبادران مراجعه نمايند،‌ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

1- شركت‌كنندگان مي‌بايستي جهت دريافت اسناد مناقصه مبلغ 000/300 ريال به حساب 0103939166009 نزد بانك صادرات شعبه باغبادران واريز نمايند.

2- شركت‌كنندگان مي‌بايستي 5% مبلغ آگهي را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب 3100005159008 نزد بانك ملي شعبه باغبادران واريز يا معادل آن ضمانتنامه بانكي ارائه نمايند.

ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد

نوبت اول: شنبه مورخ 18/5/93               نوبت دوم: يك‌شنبه مورخ 26/5/93

علي ساعدي- شهردار باغبادران

+ نوشته شده در  یکشنبه 26 مرداد1393ساعت 9:17  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

مرحله دوم (نوبت دوم)

شهرداري گرگاب در نظر دارد اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت معابر سطح شهر گرگاب را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/1 ريال بر اساس فهرست بهاي راه و باند سال 92 بدون تعديل و مابه‌التفاوت مصالح، از طريق آگهي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان درخواست مي‌شود جهت كسب اطلاع بيشتر و اخذ اوراق مناقصه تا تاريخ 30/5/93 به شهرداري گرگاب (اصفهان- شهر گرگاب- انتهاي بلوار امام خميني (ره-) خيابان شهرداري) مراجعه نمايند.   

يدا... مومن‌زاده - شهردار گرگاب

+ نوشته شده در  شنبه 25 مرداد1393ساعت 8:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شــهــــرداري رضـــوانـشـهـــر در نـظــر دارد بــه استنــاد مصــوبــه شــوراي مــحـتـرم اســـلامـــي شــهـــر، امــتــيـــاز ســرويــس مــدارس خــود را از طــريـق منـاقصـه بـه شركت‌هاي واجد شرايط واگذار نمايد.

 لـذا مـتـقـاضـيـان مـي‌تـوانـنـد جـهت كسب اطلاعات بيشتر و شركت در مــنــاقــصــه حــداكــثــر تــا تــاريـخ 5/6/93 بـه شـهـرداري‌ رضـوانشهر مراجعه نمايند.

حجت‌ا... كارگران - شهردار رضوانشهر

+ نوشته شده در  شنبه 25 مرداد1393ساعت 8:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد مقدار 130 تن يونجه خشك (همدان) مورد نياز مزرعه تحقيقاتي خود را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. از كليه شركت‌ها و افراد واجد صلاحيت دعوت مي‌شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج اين آگهي براي دريافت اسناد و مدارك مناقصه در ساعات اداري به اداره تداركات دانشگاه، واقع در اصفهان، خيابان ارغوانيه، بلوار دانشگاه، ساختمان اداري انديشه مراجعه فرمايند.

شماره تلفن جهت كسب اطلاعات بيشتر: 9-35354001- 031

شرايط: دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

 هزينه درج اين آگهي برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

كليه كسورات قانوني شامل بيمه، ماليات و ماليات بر ارزش افزوده برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومي و اطلاع رساني- دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

+ نوشته شده در  شنبه 25 مرداد1393ساعت 8:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

اجراي عمليات لوله‌گذاري شبكه فاضلاب

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد پروژه‌هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي با فهرست بهاي سال 1393 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به پيمانكار داراي رتبه‌بندي و واجد صلاحيت واگذار نمايد.

 

شماره مناقصه

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

برآورد(ريال)

 

تضمين(ريال)

 

۹۳-۲-۲۲۹

لوله‌گذاري فاضلاب محدوده ميدان دانشجو و ضلع شرقي خيابان دهخدا سده لنجان( ارزيابي كيفي)

 

جاري فولاد

 

۱۷/۹۷۸/۴۳۳/۰۷۵

 

۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

۹۳-۲-۲۳۰

 

لوله‌گذاري 21 كيلومتر شبكه جمع‌آوري فاضلاب

ورنامخواست( ارزيابي كيفي)

 

جاري فولاد

 

۳۰/۴۷۴/۵۱۴/۲۹۵

 

۹۷۵/۰۰۰/۰۰۰

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30  روز شنبه مورخ 08/06/1393

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك شنبه مورخ 09/06/1393

دريافت اسناد: سايت اينترنتي www.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصاتwww.iets.mporg.ir        شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 23 مرداد1393ساعت 8:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري باغشاد از محل اعتبارات بودجه سال 1393 در نظر دارد، فاز اول احداث بلوار محله  نوگوران حد فاصل مسجد امام حسين (ع) تا فلكه وليعصر(عج) روبروي بانك ملي شعبه پل كله واقع در شهر باغشاد را به شرح برآورد دفتر فني شهرداري با اعتبار اوليه 000/000/300/1 ريال طبق نقشه و مشخصات فني از طريق مناقصه عمومي بر اساس فهرست بهاي راه و باند 1393 واگذار نمايد.

لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 25/5/93 لغايت پايان وقت اداري 2/6/93 جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه و  پيشنهاد قيمت به دفتر فني شهرداري باغشاد مراجعه نمايند.

نادر رضايي‌منش- شهردار باغشاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه 23 مرداد1393ساعت 8:39  توسط روزنامه نصف جهان  | 

<آگهي مناقصه>

نوبت اول

شهرداري كركوند به استناد مجوز شماره 93297 مورخ 20/5/93 شوراي محترم اسلامي در نظر دارد زيرسازي و ترميم آسفالت معابر سطح شهر را از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت مي‌گردد جهت شركت در مناقصه و تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ 8/6/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

(هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد)

آدرس: شهرستان مباركه،‌شهر كركوند،‌شهرداري كركوند)

وب سايت: www.karkevand.ir                تلفاكس: 03152483131

جواد سلطاني - شهردار كركوند

+ نوشته شده در  پنجشنبه 23 مرداد1393ساعت 8:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

برآورد(ريال)

 

تضمين(ريال)

 

۹۳-۲-۲۲۰

 

خدمات حفاظت فيزيكي و حراستي اداره مركزي و ادارات تابعه آب و فاضلاب استان اصفهان

 

جاري

 

۱۱۱/۲۱۹/۷۴۰/۷۳۶

 

۳۴۰/۱۵۹/۰۰۰

 

۹۳-۲-۲۲۱

 

عمليات بهره‌برداري تعمير و نگهداري شبكه آبرساني منطقه6  شهر اصفهان

 

جاري

 

۳/۴۶۲/۲۸۳/۳۳۲

 

۱۶۴/۰۰۰/۰۰۰

 

۹۳-۲-۲۲۲

 

عمليات بهره‌برداري شبكه فاضلاب،‌نگهداري و اپراتوري تصفيه خانه‌هاي فاضلاب منطقه لنجان

جاري

 

۳/۵۴۲/۴۰۰/۰۰۰

 

۱۶۶/۳۰۰/۰۰۰

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 1/6/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك‌‌شنبه به تاريخ 2/6/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات www.iets.mporg.ir          شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 22 مرداد1393ساعت 8:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول) چاپ دوم

شهرداري دولت آباد برخوار در نظر دارد عمليات مشروحه زير را از طريق مناقصه عمومي به شركت واجدالشرايط واگذار نمايد:

1- بيمه تكميلي پرسنل و افراد تحت تكفل كاركنان شهرداري دولت آباد

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه حراست شهرداري: روز چهارشنبه مورخ 29/5/93

گشايش پاكات مناقصه: روز پنج‌شنبه مورخ 30/5/1393

محل دريافت اسناد مناقصه: دولت آباد - بلوار طالقاني- پايگاه اينترنتي www.dolatabadcity.ir

تلفن: 45822010-031

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: www.iets.mporg.ir

عليرضا اطهري فر- شهردار دولت آباد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 22 مرداد1393ساعت 8:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شـهــرداري نـيــاســر در نـظــر دارد انـجــام عـمـلـيـات تكميـل طبقـه اول ســاخـتـمــان مــركــزي شـهـرداري را از طـريـق مـنـاقـصـه بـه پـيـمـانـكـاران و شـركـت‌هـاي واجـد شـرايـط زيـرنظردستگاه نظارت با اعتباري بالغ بر 000/000/200/1 ريـال واگـذار نمـايـد. لـذا متقـاضيـان مـي‌تـواننـد از تاريخ انـتـشــار آگـهــي ظــرف مــدت سه روز جهـت دريـافـت اسنـاد و مـدارك مناقصه به شهرداري (امور پيمان‌ها) مراجعه فرمايند.

 ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد  بود.       

تاريخ چاپ نوبت اول: 15/5/93

آخرين مهلت تحويل اسناد:28/5/93

محل تحويل اسناد: دبيرخانه محرمانه شهرداري

جمشيد اسماعيلي- شهردار نياسر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 22 مرداد1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم) چاپ دوم

شهرداري ديزيچه براساس مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر و به موجب ماده 13 آئين‌نامه مالي شهرداري در نظر دارد اجراي عمليات زير را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار و انعقاد قرارداد نمايد لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز دوشنبه مورخ 20/05/93 به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و اسناد شركت در مناقصه را دريافت و همچنين قيمت پيشنهادي خود را تا روز چهارشنبه مورخ 22/05/93 به دبيرخانه محرمانه (حراست) شهرداري ارائه نمايند. لازم به ذكر است ارائه تاييديه صلاحيت فني و رتبه‌بندي از مراجع ذيصلاح و معاونت برنامه‌ريزي الزامي مي‌باشد. در ضمن هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

عمليات‌ها:

1- عمليات تكميل پارك كوهستاني و شروع احداث درياچه مصنوعي پارك مذكور با برآورد اوليه بالغ بر 000/000/200/6 ريال، (با رتبه‌ 5 ابنيه)

2- خريد آسفالت گرم از نوع (12-0) و (19-0) استاندارد توليدي از منابع كوهي و شكسته صددرصد با اعتبار بالغ بر 000/000/000/3 ريال.     

شهاب ثابت راسخ- شهردار ديزيچه

+ نوشته شده در  چهارشنبه 22 مرداد1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

 

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

محل اجرا

نوع بودجه

 

برآورد(ريال)

تضمين(ريال)

 

۹۳-۲-۲۲۰

 

خدمات حفاظت فيزيكي و حراستي اداره مركزي و ادارات تابعه آب و فاضلاب استان اصفهان

 

جاري

 

۱۱۱/۲۱۹/۷۴۰/۷۳۶

 

۳۴۰/۱۵۹/۰۰۰

 

۹۳-۲-۲۲۱

 

عمليات بهره‌برداري تعمير و نگهداري شبكه آبرساني منطقه6  شهر اصفهان

 

جاري

 

۳/۴۶۲/۲۸۳/۳۳۲

 

۱۶۴/۰۰۰/۰۰۰

 

۹۳-۲-۲۲۲

 

عمليات بهره‌برداري شبكه فاضلاب،‌نگهداري و اپراتوري تصفيه خانه‌هاي فاضلاب منطقه لنجان

جاري

 

۳/۵۴۲/۴۰۰/۰۰۰

 

۱۶۶/۳۰۰/۰۰۰

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 1/6/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك‌‌شنبه به تاريخ 2/6/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات www.iets.mporg.ir           شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 21 مرداد1393ساعت 9:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شهرداري ميمه به استناد مجوز شماره 481/92 مورخ 30/11/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد عمليات تهيه و اجراي حفاظ و نرده‌گذاري به صورت پايه و زنجير و چراغ LED  بلوار انقلاب اسلامي ميمه با اعتبار اوليه به مبلغ 000/000/000/1 ريال را طبق نقشه‌ها و مشخصات موجود در شهرداري از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ درج آگهي در روزنامه حداكثر ظرف مدت ده روز به شهرداري واقع در ميمه، بلوار انقلاب اسلامي دبيرخانه محرمانه مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به شركت در مناقصه اقدام و يا جهت كسب اطلاعات با شماره تلفن 45422434-031 اين شهرداري تماس حاصل و يا به سايت WWW.meymeh.ir مراجعه نمايند. ضمناً ‌شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است و هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.      

محسن صدرالدين كرمي- شهردار ميمه

+ نوشته شده در  سه شنبه 21 مرداد1393ساعت 8:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شـهـرداري شـاهيـن‌شهـر بـه استنـاد مجـوز شمـاره 3601/ش مـورخ 1/12/92 شـوراي مـحـتـرم اسلامي شهر در نظر دارد عمليات تبديل عكس‌هاي هوايي و تهيه نقشه 1:2000 شاهين‌شهر را با برآورد اوليه 280/531/389/6 ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعت اداري بـه واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقــت اداري روز شـنـبــه مــورخ 1/6/93 بــه دبـيــرخــانــه شـهــرداري تـحــويــل نـمــايـنـد. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري- شهردار شاهين‌شهر

+ نوشته شده در  سه شنبه 21 مرداد1393ساعت 8:52  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره 39/93

1- موضوع مناقصه‌: خريد مبلمان پاركي (نيمكت و سطل زباله) مطابق مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به صورت تخليه و تحويل در محل.

مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 27/5/93، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 29/5/93 و بازگشايي پاكات در مورخ 30/5/93 مي‌باشد.

كليه هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

تلفاكس:‌55465858 (031)

سيدمحمد ناظم رضوي - شهردار كاشان

+ نوشته شده در  یکشنبه 19 مرداد1393ساعت 8:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

مرحله اول(نوبت دوم)

شهرداري نصرآباد در نظر دارد پروژه اجراي عمليات احداث فاز اول پارك خانواده شهر را با اعتبار 000/000/500/2 ريال از محل اعتبارات شهرداري به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. علاقه‌مندان به شركت در مناقصه مي‌توانند تا تاريخ 29/05/1393 جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند. آخرين مهلت تكميل وتحويل اسناد مناقصه پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 30/05/1393 مي‌باشد.

تلفن تماس: 03146655650       

سيد حيدر ثمريان- شهردار نصرآباد

+ نوشته شده در  یکشنبه 19 مرداد1393ساعت 8:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

شهرداري باغبادران به استناد مجوز شماره 76 مورخ 28/2/93 شوراي اسلامي شهر باغبادران در نظر دارد عمليات احداث فرهنگسراي ملك آباد را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/1 ريال از محل اعتبارات عمراني شهرداري و از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاع بيشتر از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 5/6/93 به شهرداري باغبادران مراجعه نمايند،‌ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

1- شركت‌كنندگان مي‌بايستي جهت دريافت اسناد مناقصه مبلغ 000/300 ريال به حساب 0103939166009 نزد بانك صادرات شعبه باغبادران واريز نمايند.

2- شركت‌كنندگان مي‌بايستي 5% مبلغ آگهي را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب 3100005159008 نزد بانك ملي شعبه باغبادران واريز يا معادل آن ضمانتنامه بانكي ارائه نمايند.

ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد

نوبت اول: شنبه مورخ 18/5/93               نوبت دوم: يك‌شنبه مورخ 26/5/93

علي ساعدي- شهردار باغبادران

+ نوشته شده در  شنبه 18 مرداد1393ساعت 8:26  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

نوبت اول

شهرداري باغبادران به استناد مجوز شماره 78 مورخ 21/2/93 شوراي اسلامي شهر باغبادران در نظر دارد اجراي عمليات نقشه‌برداري و اصلاح مميزي را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/1 ريال از محل اعتبارات عمراني شهرداري و از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاع بيشتر از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 5/6/93 به شهرداري باغبادران مراجعه نمايند،‌ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

1- شركت‌كنندگان مي‌بايستي جهت دريافت اسناد مناقصه مبلغ 000/300 ريال به حساب 0103939166009 نزد بانك صادرات شعبه باغبادران واريز نمايند.

2- شركت‌كنندگان مي‌بايستي 5% مبلغ آگهي را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب 3100005159008 نزد بانك ملي شعبه باغبادران واريز يا معادل آن ضمانتنامه بانكي ارائه نمايند.

ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

نوبت اول: شنبه مورخ 18/5/93             نوبت دوم: يك‌شنبه مورخ 26/5/93

علي ساعدي- شهردار باغبادران

+ نوشته شده در  شنبه 18 مرداد1393ساعت 8:25  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شهرداري زيباشهر به استناد مجوز شماره 373/4/ ش مورخ 27/12/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات زير را با اعتبارات مندرج از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا متقاضيان مي‌توانند تا تاريخ 23/5/93 جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي شهرداري زيباشهر واقع در شهر زيباشهرميدان امام حسين(ع)،‌خيابان امامزادگان مراجعه فرمايند.

1- تكميل زورخانه لنج  با اعتباري به مبلغ 000/000/000/1 ريال

فرهاد سليمي- شهردار

+ نوشته شده در  شنبه 18 مرداد1393ساعت 8:25  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

مرحله دوم (نوبت اول)

شهرداري گرگاب در نظر دارد اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت معابر سطح شهر گرگاب را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/1 ريال بر اساس فهرست بهاي راه و باند سال 92 بدون تعديل و مابه‌التفاوت مصالح، از طريق آگهي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان درخواست مي‌شود جهت كسب اطلاع بيشتر و اخذ اوراق مناقصه تا تاريخ 30/5/93 به شهرداري گرگاب (اصفهان- شهر گرگاب- انتهاي بلوار امام خميني (ره-) خيابان شهرداري) مراجعه نمايند.   

يدا... مومن‌زاده - شهردار گرگاب

+ نوشته شده در  شنبه 18 مرداد1393ساعت 8:24  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي شماره 48373740

شركت فولاد مباركه اصفهان در نظر دارد مقدار 000/200/1 كيلوگرم شمش روي آلياژي با 5% آلومينيوم (زاماك) بر اساس مشخصات فني - شيميايي و ابعادي مندرج در اسناد را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. متقاضيان مي‌توانند با واريز مبلغ 000/500 ريال به حساب جاري 010903093009 بانك ملي به نام شركت فولاد مباركه اصفهان و همراه با درخواست كتبي و فيش واريزي تا آخر وقت اداري مورخ شنبه 25/05/1393 به دفتر شركت فولاد مباركه واقع در 75 كيلومتري جنوب غربي اصفهان - امور خريد- واحد خريد مواد اوليه و انرژي مراجعه نموده و يك نسخه از اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهاد خود را حداكثر تا تاريخ قيد شده در اسناد (شنبه 25/05/1393) به آدرس مذكور تحويل نمايند.

متقاضيان در صورت نياز به اطلاعات بيشتر مي‌توانند از طرق ذيل با امور خريد تماس حاصل فرمايند.

تلفن تماس: 53325325-031 داخلي 3887 و يا 03152733887 (دهقاني)

تلفن همراه: 09132677093  (دهقاني) فاكس: 03152410876

آدرس: شركت فولاد مباركه اصفهان - 75 كيلومتري جنوب غربي اصفهان - صندوق پستي 167 -

واحد خريد مواد اوليه و انرژي

ضمناً متن آگهي در سايت‌هاي زير نيز درج گرديده است و اسناد مناقصه از طريق سايت‌هاي ذكر شده قابل دريافت مي‌باشد: شركت فولاد مباركه اصفهان به نشاني اينترنتي: WWW.MSC.IR

(كد آگهي: ر- 93066)

روابط عمومي شركت فولاد مباركه اصفهان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 16 مرداد1393ساعت 8:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(مرحله دوم) نوبت دوم

شهرداري نياسر در نظردارد تأمين نيروي انساني در بخش‌هاي مختلف خدماتي اعم از فضاي سبز- باغ تالار - تنظيف در سطح شهر را از طريق مناقصه به شركت‌هاي خدماتي واجد شرايط،‌ زيرنظر دستگاه نظارت با اعتباري بالغ بر 000/000/500/2 ريال از محل اعتبارات شهرداري نياسر واگذار نمايد.

لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت 3 روز جهت دريافت اسناد و مدارك شهرداري (امور پيمان‌ها) مراجعه نمايند. ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول:9/5/93

آخرين مهلت تحويل اسناد:22/5/93

محل تحويل اسناد و پيشنهادات: دبيرخانه محرمانه شهرداري

جمشيد اسماعيلي- شهردار نياسر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 16 مرداد1393ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب قدیمی‌تر