مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي تجديد مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري خورزوق به استناد بودجه مصوب 1393 شوراي اسلامي شهر خورزوق در نظر دارد نسبت به عمليات احداث باغ بانوان و پارك شهرداري با اعتبار بالغ بر 000/000/150/2 ريال اقدام نمايد.

لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا  پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 03/08/93 به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند ضمناً مهلت تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 05/08/93 مي‌باشد.

سيدحسين حجازي- شهردار خورزوق

+ نوشته شده در  شنبه 26 مهر1393ساعت 9:14  توسط روزنامه نصف جهان  | 

 

آگهي مزايده عمومي

مرحله دوم (نوبت اول)

شهرداري نياسر در نظر دارد به استناد دوازدهمين مصوبه شماره 495/3/ ش شوراي اسلامي شهر، نسبت به فروش 5 قطعه از املاك خود واقع در منطقه تالار نياسر جنب پارك تاريخي براساس قيمت پايه كارشناسي شده اقدام نمايد لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده به شهرداري (امور پيمان‌ها) مراجعه فرمايند. ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مزايده مي‌باشد.

جمشيد اسماعيلي- شهردار نياسر

+ نوشته شده در  شنبه 26 مهر1393ساعت 9:13  توسط روزنامه نصف جهان  | 

 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

نوبت دوم

مديريت بانك كشاورزي استان اصفهان در نظر دارد امور خدمات نظافت عمومي شعب و ساختمان‌هاي مراكز آموزش و ساختمان اداري مديريت و امور اپراتوري- تلفنخانه و امور حمل و نقل استان را به صورت حجمي و از طريق مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شركت‌هايي كه داراي سوابق كاري در خصوص موضوع مناقصه مي‌باشند براي مدت سه سال واگذار نمايد.

1- نام و نشاني مناقصه گزار: مديريت بانك كشاورزي استان اصفهان به آدرس: اصفهان خيابان مطهري حد فاصل پل آذر و پل فلزي جنب آتش‌نشاني طبقه دوم دفتر خدمات و پشتيباني

2- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه بانكي(به غير از بانك كشاورزي) يا ارائه رسيد وجه نقد به ميزان 000/000/115 ريال( يكصد و پانزده ميليون ريال) براي امور نظافت داراي حداقل 3 ماه اعتبار به نام مديريت بانك كشاورزي استان اصفهان

3- محل،‌زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 30/7 صبح روز پنج‌شنبه 24/7/93 لغايت ساعت 14 روز چهارشنبه 29/7/93 مراجعه به آدرس فوق

4- محل،‌زمان و مهلت تحويل پيشنهادها: حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 11/8/93 به آدرس مديريت بانك كشاورزي اصفهان طبقه سوم با اخذ رسيد به واحد حراست تحويل گردد.

5- تاريخ و محل برگزاري جلسه بازگشايي پاكت‌هاي الف و ب: ساعت 30/9 روز چهارشنبه 14/8/93 به آدرس فوق در طبقه دوم سالن جلسات تشكيل مي‌شود.

6- تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت(پاكت ج) پس از ارزيابي كيفي اطلاع رساني خواهد شد.

7- مدارك لازم جهت دريافت اسناد:

الف- جهت خريد اوراق مناقصه ارائه فيش واريزي به مبلغ 000/300 ريال(سيصد هزار ريال) به حساب شماره 630706019 نزد شعب بانك كشاورزي به نام مديريت شعب بانك كشاورزي استان اصفهان الزامي است.

ب- ارائه معرفينامه كتبي در سربرگ شركت به همراه كارت شناسايي معتبر

8- هزينه آگهي مناقصه به عهده برنده مي‌باشد.

م الف:19010

مديريت بانك كشاورزي استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه 26 مهر1393ساعت 9:13  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت  دوم)

موضوع و اعتبار مناقصه:‌خريد و نصب تجهيزات ضبط و پخش تصوير (طبق آناليز و شرايط خصوصي پيوست) جهت فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه سه نجف‌آباد، بدون تعديل و مابه‌التفاوت، با اعتباري به مبلغ:‌ 000/000/500/3 ريال

مدت تحويل كالا:‌25 روز     دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري نجف‌آباد                      محل تحويل كالا:‌فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه سه

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن كد اقتصادي و گواهينامه صلاحيت پيمانكاري، رعايت سقف قرارداد‌، داشتن شخصيت حقوقي و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت‌كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 04/08/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجف‌آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 08/08/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف‌آباد تحويل نمايند (دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز و تعهدآور شركت انجام مي‌گيرد.)

برندگان اول‌، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه:‌ 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف‌آباد.

ميزان سپرده:‌ معادل 5 % كل اعتبار به مبلغ (000/000/175) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف‌آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر: شهرداري نجف‌آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد. 

مسعود منتظري- شهردار نجف‌آباد

+ نوشته شده در  شنبه 26 مهر1393ساعت 9:13  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي برگزاري مناقصه عمومي

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

موضوع مناقصه

 

محل تأمين اعتبار

 

برآورد(ريال)

 

مبلغ تضمين(ريال)

 

295-3-93

 

عمليات بهره‌برداري تعمير و نگهداري شبكه آبرساني منطقه يك اصفهان

 

جاري

 

۱۷/۱۴۸/۹۹۷/۶۰۸

 

۵۷۵/۰۰۰/۰۰۰

 

296-3-93

 

عمليات خدمات مشتركين منطقه

شاهين‌شهر و ميمه

 

جاري

 

۳/۰۶۹/۷۳۹/۰۰۰

 

۱۵۳/۰۰۰/۰۰۰

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 10/8/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز يك‌شنبه به تاريخ 11/8/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتي www.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات:www.iets.mporg.ir

شماره تلفن گويا: 5- 36680030-031 (داخلي 388)

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 مهر1393ساعت 8:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

((مرحله دوم)) نوبت دوم

شهرداري قمصر در نظر دارد به استناد بند 6  از سي و هشتمين مصوبه شوراي اسلامي شهر  قمصرششدانگ قطعه زمين شماره يك از كروكي تفكيكي بخشي از پلاك ثبتي شماره 1973  فرعي از 49 اصلي، واقع در قمصر،‌خيابان شهيد مطهري به مساحت 50/211 مترمربع با كاربري مسكوني را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.

لذا از كليه متقاضيان دعوت مي‌شود حداكثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را با شرايط مزايده به دبيرخانه تحويل و رسيد اخذ نمايند.

حميدرضا صادقي- شهردار قمصر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 مهر1393ساعت 8:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

<تجديد آگهي مناقصه عمومي>

نوبت اول

شهرداري زرين شهر به استناد بودجه عمراني مصوب سال 1393 شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي عمليات جابه‌جايي قنات حسين آباد واقع در ميدان مهرآباد زرين‌شهر با اعتبار اوليه 000/000/400/1 ريال از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد، لذا متقاضيان واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر از تاريخ انتشار تا پايان وقت اداري 11/8/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

جواد جمالي- شهردار زرين شهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 مهر1393ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

شهرداري سميرم در نظر دارد 83 پلاك از پلاك‌هاي واقع در فاز دوم شهرك آبشار را از طريق مزايده به فروش برساند، لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل ميآيد جهت اخذ مدارك شركت در مزايده از تاريخ نشر اين آگهي به مدت ده روز به شهرداري سميرم مراجعه نموده و در مزايده شركت نمايند.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي‌باشد شهرداري در رد يك يا همه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

محمد جعفرزاده - شهردار سميرم

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 مهر1393ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت اول)

به استناد بند 3 مصوبه شماره 20 مورخ 21/6/93 شوراي اسلامي شهر‌، شهرداري كمشچه در نظر دارد نسبت به فروش تعدادي پلاك مسكوني و تجاري از طريق مزايده اقدام نمايد.

 متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر در ساعات اداري به شهرداري مراجعه نمايند.

تلفن تماس:‌ 45488030-45488666

سيد جواد لقماني- شهردار كمشچه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 مهر1393ساعت 8:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

مرحله اول- نوبت اول

شهرداري دهاقان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 93 پروژه هاي عمراني خود به شرح ذيل را به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد. لذا  متقاضيان مي توانند جهت شركت در آگهي مذكور و كسب اطلاعات بيشتر و دريافت برگ مناقصه در ساعات اداري به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان و قت اداري روز چهارشنبه مورخ 07/08/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

1- ديواركشي اطراف ساختمان اداره راه و شهرسازي به مبلغ 000/000/700 ريال

2- احداث فنداسيون ساختمان جديد شهرداري دهاقان به مبلغ 000/000/000/1 ريال

3- طرح آبرساني و ايستگاه پمپاژ آب كشاورزي به مجموعه گردشگري اردسته به مبلغ 000/000/400/1 ريال

شماره تلفن تماس:4 -53338201-031 شهرداري دهاقان

محمد مقدم فر- شهردار دهاقان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 مهر1393ساعت 8:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه خريد بلوك فرش

نوبت اول (مرحله اول)

شهرداري حسن آباد به استناد موافقتنامه شماره 43162/5/20 مورخ 20/05/1393 معاون محترم برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري اصفهان،‌در نظر دارد نسبت به خريد حدود 500/17 متر مربع بلوك فرش مورد نياز خود تا مبلغ 000/000/750/1 ريال از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از متقاضيان شركت در مناقصه مذكور دعوت مي‌شود حداكثر تا تاريخ 05/08/1393 جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ مدارك مناقصه به اين شهرداري مراجعه نمايند.

آدرس: شهر حسن آباد جرقويه عليا- بلوار شهرداري- شهرداري حسن آباد.

تلفن تماس: 46533110-031                فاكس: 46532985-031

حسين ايرواني- شهردار حسن آباد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 مهر1393ساعت 10:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

شهرداري شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3601/ ش مورخ 1/12/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد تعداد بيست و سه دستگاه خودرو سواري جهت سرويس دهي امور جاري شهرداري را به مدت يك سال به صورت استيجاري به كار گيرد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعات اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخ 5/8/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري- شهردار شاهين شهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 مهر1393ساعت 10:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

 (نوبت دوم)

شهرداري ‌نطنز در نظر دارد از محل اعتبارات شهرداري بودجه 1393  اقدام به روكش آسفالت معابر شهري نطنز به سمت روستاهاي ويشته و اوره با اعتباري بالغ بر 000/000/000/10ريال نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و ارائه پيشنهادات خود حداكثرتا تاريخ يك‌شنبه 27/07/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

تلفن تماس:  54222119-031 

سيدمحسن تجويدي- شهردار نطنز

+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 مهر1393ساعت 10:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول) چاپ اول

شهرداري فولادشهر به استناد مصوبه شماره 821/4 مورخ 4/12/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات ذيل را واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصه ذيل دعوت به عمل مي‌آيد.

رديف

 

موضوع مناقصه

 

شماره مناقصه

 

مبلغ برآورد اوليه پروژه (ريال)

 

مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال)

 

1

 

عمليات تكميل سالن اجتماعات گلستان شهداي فولادشهر

 

22443/93

19/7/93

 

۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

 

۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰ريال

 

 

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 7/8/93 جهت اطلاع از شرايط و شركت در مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري فولادشهر مراجعه نمايند.

حسين اميري- شهردار فولادشهر

+ نوشته شده در  یکشنبه 20 مهر1393ساعت 8:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(مرحله اول((نوبت اول)

شهرداري آران و بيدگل در نظر دارد  به استناد مصوبه شماره 1615 مورخ 16/7/93 شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل نسبت به فروش يك قطعه زمين واقع در فاز 5 مسعود آباد با قيمت پايه كارشناسي با شرايط ذيل از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد، لذا از كليه واجدين شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت اطلاع از  شرايط، اخذ مدارك و شركت در مزايده  حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ  انتشار  نوبت دوم اين آگهي به شهرداري آران و بيدگل مراجعه نمايند. ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.(كميسيون در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد)

1- قطعه زميني به متراژ 144 م. م به پلاك ثبتي  6157 فرعي از 2637 اصلي با كاربري مسكوني با قيمت پايه كارشناسي به ازاي هر مترمربع 000/000/4 ريال

حسن ستاري-شهردار آران و بيدگل

+ نوشته شده در  یکشنبه 20 مهر1393ساعت 8:43  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري خورزوق به استناد بودجه مصوب 1393 شوراي اسلامي شهر خورزوق در نظر دارد نسبت به عمليات احداث باغ بانوان و پارك شهرداري با اعتبار بالغ بر 000/000/150/2 ريال اقدام نمايد.

لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا  پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 03/08/93 به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند ضمناً مهلت تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 05/08/93 مي‌باشد.

سيدحسين حجازي- شهردار خورزوق

+ نوشته شده در  شنبه 19 مهر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مزايده

(نوبت اول)

شهرداري باغبادران به استناد مجوز شماره 142 مورخ 27/2/93 شوراي اسلامي شهر باغبادران در نظر دارد نسبت به اجاره پاركينگ ماشين‌آلات واقع در باغبادران،‌ميدان بصيرت جنب آتش‌نشاني با قيمت پايه كارشناسي ماهيانه 000/000/11 ريال از طريق آگهي مزايده عمومي اقدام نمايد.

متقاضيان مي‌توانند تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 8/8/93 به دبيرخانه شهرداري مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند.

متقاضيان مي‌بايست جهت دريافت اسناد مزايده مبلغ 000/300 ريال به حساب شماره 0103939166009 شهرداري نزد بانك صادرات شعبه باغبادران واريز و رسيد آن را به واحد درآمد شهرداري ارائه نمايند.

شركت‌كنندگان مي‌بايست معادل 5% بهاي كارشناسي را به حساب 3100005159008 شهرداري نزد بانك ملي شعبه باغبادران واريز و ضميمه اسناد مزايده نمايند.

ساير شرايط در آگهي مزايده مندرج مي‌باشد.

علي ساعدي- شهردار باغبادران

+ نوشته شده در  شنبه 19 مهر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت اول) (آپارتمان مسكوني كوي فاطميه)

شهرداري كوهپايه به استناد موافقتنامه شماره 37 مورخ 19/5/93 شوراي محترم اسلامي شهر كوهپايه در نظر دارد يك دستگاه آپارتمان خود را واقع در مجتمع مسكوني 36 واحدي بنياد مسكن كوي فاطميه، طبقه همكف، واحد 6 را براساس قيمت كارشناس رسمي دادگستري و از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 26/7/93 فرصت دارند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به سايت شهرداري كوهپايه به نشاني: WWW.shahrdarikoohpayeh.ir و اخذ مشخصات و اسناد مزايده به دبيرخانه شهرداري كوهپايه مراجعه نمايند.

محمدرضا مجلسي- شهردار كوهپايه

+ نوشته شده در  شنبه 19 مهر1393ساعت 8:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري زيباشهر به استناد مجوز شماره 373/4/ش مورخ 27/12/92 شـوراي اسـلامـي شهر در نظر دارد عمليات زير را با اعتبارات مندرج از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا متقاضيان مي‌توانند تا تاريخ 23/7/93  جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي شهرداري زيباشهر واقع در شهر زيباشهر، ميدان امام حسين (ع)، خيابان امامزادگان مراجعه فرمايند.

1- تكميل زورخانه لنج با اعتباري بالغ بر000/000/000/1 ريال 

فرهاد سليمي- شهردار زيباشهر

+ نوشته شده در  شنبه 19 مهر1393ساعت 8:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

((مرحله دوم))  نوبت اول

شهرداري قمصر در نظر دارد به استناد بند 6  از سي و هشتمين مصوبه شوراي اسلامي شهر  قمصرششدانگ قطعه زمين شماره يك از كروكي تفكيكي بخشي از پلاك ثبتي شماره 1973  فرعي از 49 اصلي، واقع در قمصر،‌خيابان شهيد مطهري به مساحت 50/211 مترمربع با كاربري مسكوني را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.

لذا از كليه متقاضيان دعوت مي‌شود حداكثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را با شرايط مزايده به دبيرخانه تحويل و رسيد اخذ نمايند.

حميدرضا صادقي- شهردار قمصر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 17 مهر1393ساعت 8:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب قدیمی‌تر