مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي مزايده عمومي فروش خودروي سواري

نوبت  دوم

اداره كـل نـوسازي مدارس استان اصفهان در نظر دارد تعداد 5 دستگاه خودروي سـواري قـابـل تـبـديـل بـه پـلاك شـخـصـي خود را از طريق مزايده عمومي به فروش بـرسـانـد مـتـقـاضـيـان مـي‌تـوانند از تاريخ انتشار آگهي لغايت 18 بهمن‌ماه سال جاري جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم شركت در مزايده به واحد قراردادهاي اين اداره كل واقع در خيابان باغ گلدسته- بلوار هشت‌بهشت - روبروي درب شرقي بازار هنر مراجعه نمايند.

زمان بازديد از تاريخ 04/11/93 لغايت 09/11/93 تعيين و آخرين مهلت تحويل فرم‌ها به دبيرخانه اين اداره كل پايان وقت اداري 18/11/93 مي‌باشد.

اداره كل نوسازي مدارس استان اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 بهمن1393ساعت 8:55  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي فراخوان عمومي مرحله دوم

(چاپ دوم)

شهرداري تيران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 1107 مورخ 18/9/93 شوراي اسلامي شهر نسبت به راه‌اندازي فروشگاه بزرگ عرضه مستقيم كالا به صورت مشاركتي با شرايط مندرج در آگهي فراخوان اقدام نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم شركت در فراخوان تا پايان وقت اداري 12/11/93 به شهرداري تيران مراجعه نمايند.

محمدرضا احتشام‌زاده- شهردار تيران

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 بهمن1393ساعت 8:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

( مرحله دوم) چاپ دوم

پيرو آگهي مناقصه به شماره 22330 مورخ 14/10/93 شهرداري آران و بيدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر به شماره 2141 مورخ 29/9/93 در خصوص ادامه زيرسازي بلوار دكتر اسلامي بر اساس فهرست بهاي راه و باند مربوط به سال 93 بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح طبق نقشه و مشخصات موجود در دفتر فني با اعتباري بالغ بر 000/000/000/2 ريال به شرح ذيل با شرايط خاص و از طريق مناقصه به بخش خصوصي اقدام نمايد. لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت به عمل ميآيد جهت اطلاع از شرايط،‌اخذ مدارك و شركت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي به شهرداري آران و بيدگل مراجعه نمايند.

لازم به ذكر است هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد و كميسيون در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي‌باشد.

حسن ستاري- شهردار آران و بيدگل

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 بهمن1393ساعت 8:52  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

دهياري روستاي ورتون در نظر دارد از محل اعتبارات عمراني بودجه سال جاري عمليات بهسازي،‌مرمت وآسفالت معابر روستاي فوق را با اعتباري بالغ بر 000/000/250ريال از طريق برگزاري مناقصه به پيمانكار واجــد شــرايــط واگــذار نـمــايــد. لــذا از كـلـيـه پيمـانكـاران واجـد شـرايـط (داشـتـن شـركـت بـا مـوضـوع مـرتبط) دعوت مي‌گردد جهت دريافت اسناد مناقصه به دفتر دهياري روستا مراجعه نمايند.

ضـمـنــاً آخـريـن مـهـلـت تـسـلـيـم مـدارك روز چـهـارشـنـبـه مـورخ 15/11/93 مي‌باشد.

غلامحسين قادري- دهيار روستاي ورتون

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 بهمن1393ساعت 8:52  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

چاپ اول

شـهــرداري آران و بـيـدگـل در نظـر دارد بـه استنـاد مصـوبـه شمـاره 2401 مـورخ 04/11/93 شـوراي اسـلامي شهر آران و بيدگل نسبت به فروش يك قطعه زمين واقـع در شـهـرك صـنـعتي سليمان صباحي بيدگلي ( بلوار جانبازان) با كاربري صنعتي به متراژ حدوداً 2625 م.م با قيمت پايه كارشناسي از قرار متري000/000/1 با شرايط خاص از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد،‌لذا از كليه واجدين شرايط دعــوت بــه عـمـل مـيآيـد جـهـت اطـلاع از شـرايـط،‌اخـذ مـدارك و شـركـت در مـزايـده حـداكثـر ظـرف مـدت 10 روز از تـاريـخ انتشـار نـوبـت دوم ايـن آگهي به شهرداري آران و بيدگل مراجعه نمايند.ضمناً‌هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي‌باشد و كميسيون در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي‌باشد.

حسن ستاري- شهردار آران و بيدگل

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 بهمن1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه يك شهرستان اصفهان و متوليان موقوفه در نظر دارند برابر قانون موجر و مستأجر مصوب سال 76  و آيين‌نامه اجرايي آن نسبت به واگذاري به اجاره تعدادي از رقبات موقوفه به شرح ذيل اقدام نمايند. متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر لغايت پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 15/11/93 به اين اداره واقع در فلكه فلسطين مراجعه فرمايند. بديهي است زمان برگزاري كميسيون مزايده روز پنج‌شنبه مورخ 16/11/93 خواهد بود.

رقبات قابل واگذاري به اجاره عبارتند از:‌

1- يكباب مغازه متعلق به موقوفه طوبي شيراني (مسجد المعاد) واقع در خيابان فروغي- كوچه ابوريحان به مساحت حدود 5/10 مترمربع با اجاره ماهيانه 000/700ريال و مبلغ 000/000/5 ريال قرض‌الحسنه.

2- يكباب مغازه متعلق به موقوفه شاهي واقع در خيابان وليعصر (عج-) پشت كلانتري- كوچه سيد احمديان به مساحت حدود 8 مترمربع با اجاره ماهيانه 000/900ريال و مبلغ 000/000/5 ريال قرض‌الحسنه.

3-يكباب مغازه متعلق به موقوفه مسجد امام حسن مجتبي (ع)  واقع در خيابان كاوه- جنب مسجد- روبروي ترمينال كاوه به مساحت حدود 6 مترمربع با اجاره ماهيانه 000/000/15ريال و مبلغ 000/000/30 ريال قرض‌الحسنه.

4- يكباب مغازه زيرزمين متعلق به موقوفه مسجد جامع رهنان واقع در رهنان- ابتداي خيابان ابوذر- نبش ميدان امام حسين (ع) به مساحت حدود 70/73 مترمربع با اجاره ماهيانه 000/000/7ريال و مبلغ 000/000/20 ريال قرض‌الحسنه.

5- يكباب مغازه متعلق به موقوفه مسجد امام جعفر صادق (ع)  واقع در خيابان استاد همائي به مساحت حدود 12 مترمربع با اجاره ماهيانه 000/700/1ريال و مبلغ 000/000/10ريال قرض‌الحسنه.

6- يكباب زيرزمين متعلق به موقوفه امامزاده شاه سيدعلي (ع)  واقع در خيابان شريف واقفي- جنب امامزاده به مساحت حدود180مترمربع با اجاره ماهيانه 000/000/10ريال و مبلغ 000/000/30 ريال قرض‌الحسنه.

7- يكباب دفتركار متعلق به موقوفه محمدابراهيم تاجر اصفهاني واقع در خيابان طيب- روبروي قنادي خورشيد- ساختمان مانا- ورودي 2- طبقه 3 به مساحت حدود 119 مترمربع با اجاره ماهيانه 000/000/11ريال و مبلغ 000/000/50 ريال قرض‌الحسنه.

8- يكباب دفتركار متعلق به موقوفه حيدرقلي هلاكو و غيره واقع در خيابان استاد همائي- كوچه مسجد امام جعفر صادق (ع)  به مساحت حدود 140 مترمربع با اجاره ماهيانه 000/000/9ريال و مبلغ 000/000/50 ريال قرض‌الحسنه.

9- يكباب پاركينگ متعلق به موقوفه ميرزا محمد حمصي واقع در ميدان امام علي (ع-) كوچه مسجد كمر زرين- سه راه ماهيگيري به مساحت حدود 675 مترمربع با اجاره ماهيانه 000/000/16ريال و مبلغ 000/000/25 ريال قرض‌الحسنه.

محمدرضا اسماعيل‌پور- رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان اصفهان ناحيه 1

+ نوشته شده در  شنبه 4 بهمن1393ساعت 9:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

سازمان ميادين ميوه و تره‌بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره‌برداري از فضاهاي تبليغاتي 15 مجموعه از مجموعه‌هاي خود شامل بازارهاي روز كوثر، ميدان مركزي ميوه و تره‌بار و شهرك كارگاهي اميركبير را از طريق مزايده به اشخاص حقوقي واجد صلاحيت واگذار نمايد. متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 25/10/1393 تا پايان وقت اداري مورخه 08/11/1393 با ارائه اسناد و سوابق كاري مرتبط به روابط عمومي سازمان واقع در خيابان آمادگاه، مقابل هتل عباسي، مجتمع تجاري عباسي، طبقه همكف، واحد 107 مراجعه نموده و پس از اخذ تأييديه نسبت به واريز مبلغ 000/500 ريال بابت هزينه تهيه اسناد مزايده در وجه حساب جاري شماره 3100003041007 نزد بانك ملي شعبه اصفهان (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) اقدام نموده و اسناد مزايده را دريافت نمايند. تلفن تماس: 32225535 - 32211442

متقاضيان بايستي:

1- حقوقي و داراي مجوز تبليغات از مراجع ذيصلاح باشند. 2- داراي تجربه و توان فني و مالي لازم باشند. 3- ارائه سپرده شركت در مزايده طي فيش بانكي الزامي است. 4- مدت واگذاري يكسال شمسي و در صورت تمايل طرفين قابل تمديد مي‌باشد. 5- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 13 مورخه 09/11/1393 مي‌باشد. 6- پيشنهادات در تاريخ 11/11/1393 بازگشايي مي‌شود. 7- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي‌باشد. 8- هزينه انتشار آگهي برعهده برنده مزايده است.

سازمان ميادين ميوه و تره‌بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه 4 بهمن1393ساعت 9:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

شهرداري سميرم در نظر دارد بهره‌برداري از درياچه واقع در پارك درياچه از جمله قايقراني- دكه فروش مواد غذايي- و غيره را از طريق مزايده به افراد واجدالشرايط واگذار نمايد لذا خواهشمند است افراد واجدالشرايط از تاريخ نشر آگهي به مدت 10روز نسبت به مراجعه به واحد امور مالي شهرداري و اخذ شرايط و مدارك جهت شركت در مزايده اقدام نمايند ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مي‌باشد.

محمد جعفرزاده- شهردار سميرم

+ نوشته شده در  شنبه 4 بهمن1393ساعت 9:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

شهرداري سميرم قصد واگذاري خدمات مركز معاينه فني خودروهاي سبك شهري را به بخش خصوصي دارد به موجب اين آگهي از كليه شركت‌هاي داراي صلاحيت و مجوز قانوني جهت دريافت مدارك و نحوه چگونگي شركت در مزايده دعوت به عمل ميآيد با مراجعه به واحد مالي شهرداري مدارك لازم را اخذ نمايند.

محمد جعفرزاده- شهردار سميرم

+ نوشته شده در  شنبه 4 بهمن1393ساعت 8:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(مرحله اول) چاپ دوم

شهرداري آران و بيدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2334 مورخ 25/10/93 شوراي اسلامي شهر ‌آران و بيدگل نسبت به فروش يك قطعه زمين به شماره M 17 به متراژ 4000 متر مربع واقع در شهرك سليمان صباحي ( بلوار كار) با كاربري صنعتي با قيمت پايه كارشناسي به ازاي هر متر مربع 000/000/1 ريال از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد،‌لذا از كليه واجدين شرايط دعوت به عمل ميآيد جهت اطلاع از شرايط،‌اخذ مدارك و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ  انتشار نوبت دوم اين آگهي به شهرداري آران و بيدگل مراجعه نمايند. ضمناً‌ هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد(كميسيون در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي‌باشد.)

حسن ستاري- شهردار آران و بيدگل

+ نوشته شده در  شنبه 4 بهمن1393ساعت 8:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

موضوع:‌اجراي نماي كامپوزيت،‌نازك‌كاري و تأسيسات برقي و مكانيكي ساختمان دهياري ازان

نام و نشاني مناقصه‌گر: اصفهان- ميمه- دهياري روستاي ازان                            

مدت انجام كار: ‌سه ماه

مبلغ كل قرارداد 000/000/000/2ريال و مبلغ تضمين درمناقصه 000/000/100ريال از طريق ضمانتنامه بانكي يا واريز به حساب سپرده‌هاي دهياري ازان به شماره حساب 0215464501004

محل توديع اسناد مناقصه:‌بخشداري بخش ميمه- دفتر امور مالي دهياري‌ها

توضيحات:‌ هزينه درج آگهي برعهده برنده مناقصه است.

1- نازك‌كاري شامل گچ، گچ و خاك و سراميك كف و ديواره‌ها.2- نماي ساختمان ضلع شمال و جنوب نماي كامپوزيت و ضلع شرق و غرب نماي سنگ گرانيت.3- تهيه و نصب پنجره UPVCهمراه با شيشه دوجداره و درب چوبي با چهار چوب فلزي

4- انجام تأسيسات الكتريكي و مكانيكي مطابق نقشه با كليه مصالح با تأييد دهياري.

در صورتي كه برنده اول، دوم يا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان به نفع اين دهياري ضبط و وصول خواهد شد. ضمناً اين آگهي از تاريخ درج به مدت 10 روز مهلت دارد.          شماره تماس:09131278460 جعفري

عباسعلي جعفري ازان- دهيار روستاي ازان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 2 بهمن1393ساعت 8:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

موضوع:‌انجام عمليات كاشت و اجراي فضاي سبز بلوار امام رضا(ع) و ميدان سيد صالحه و اجراي لوله‌گذاري براي آبياري قطره‌اي بلوار و كاشت گل و گياه در سطح روستا 

نام و نشاني مناقصه‌گر: اصفهان- ميمه- دهياري روستاي ازان            مدت انجام كار: ‌دو ماه

مبلغ كل قرارداد 30 ميليون تومان و مبلغ تضمين در  مناقصه 5/1 ميليون تومان از طريق ضمانتنامه بانكي يا واريز به حساب سپرده‌هاي دهياري ازان به شماره حساب 0215464501004

محل توديع اسناد مناقصه:‌بخشداري بخش ميمه- دفتر امور مالي دهياري‌ها

توضيحات:‌ هزينه درج آگهي برعهده برنده مناقصه است.

در صورتي كه برنده اول، دوم يا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان به نفع اين دهياري ضبط و وصول خواهد شد. ضمناً اين آگهي از تاريخ درج به مدت 10 روز مهلت دارد.  

شماره تماس:09131278460 جعفري

عباسعلي جعفري ازان- دهيار روستاي ازان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 2 بهمن1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

موضوع:‌ساخت دكل و فنداسيون و نصب پرچم

نام و نشاني مناقصه‌گر: اصفهان- ميمه- دهياري روستاي ازان                      مدت انجام كار: ‌دو ماه

مبلغ كل قرارداد 30 ميليون تومان و مبلغ تضمين در  مناقصه 5/1 ميليون تومان از طريق ضمانتنامه بانكي يا واريز به حساب سپرده‌هاي دهياري ازان به شماره حساب 0215464501004

محل توديع اسناد مناقصه:‌بخشداري بخش ميمه- دفتر امور مالي دهياري‌ها

توضيحات:‌ هزينه درج آگهي برعهده برنده مناقصه است.

در صورتي كه برنده اول، دوم يا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان به نفع اين دهياري ضبط و وصول خواهد شد.

ضمناً اين آگهي از تاريخ درج به مدت 10 روز مهلت دارد.    

شماره تماس:09131278460 جعفري

عباسعلي جعفري ازان- دهيار روستاي ازان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 2 بهمن1393ساعت 8:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

موضوع: اجراي جدولگذاري فلكه ورودي ازان و بلوار امام رضا(ع) به طول 5000 متر

نام و نشاني مناقصه گر: اصفهان- ميمه- دهياري روستاي ازان             مدت انجام كار: سه ماه

مبلغ كل قرارداد 100 ميليون تومان و مبلغ تضمين در مناقصه 5 ميليون تومان از طريق ضمانتنامه بانكي يا واريز به حساب سپرده‌هاي دهياري ازان به شماره حساب 0215464501004

محل توديع اسناد مناقصه: بخشداري بخش ميمه- دفتر امور مالي دهياري ها

توضيحات: هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه است

در صورتي كه برنده اول،‌دوم يا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان به نفع اين دهياري ضبط و وصول خواهد شد. ضمناً‌ اين آگهي  از تاريخ درج به مدت 10 روز مهلت دارد.

شماره تماس:09131278460 جعفري

عباسعلي جعفري ازان- دهيار روستاي ازان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 2 بهمن1393ساعت 8:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت اول) چاپ اول

شهرداري ديزيچه براساس مصوبه (190/4) شوراي اسلامي شهر در نظر دارد اقلام اقساطي شامل آهن‌آلات‌، آلومينيوم‌، چوب، لوازم الكتريكي را از طريق مزايده به فروش رساند. لذا پيشنهاددهندگان مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز سه‌شنبه مورخ 14/11/93 به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و اسناد شركت در مزايده را دريافت نمايند. شركت‌كنندگان بايد رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند و مبلغ 000/000/10ريال به عنوان ضمانتنامه شركت در جلسه به حساب جاري 0105664563008 شهرداري ديزيچه نزد بانك ملي و يا معادل آن ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود نمايند. همچنين قيمت پيشنهادي خود را تا روز پنج‌شنبه مورخ 16/11/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري (حراست) ارائه نمايند. لازم به ذكر است هزينه درج آگهي برعهده برنده مزايده خواهد بود.

شهاب ثابت‌راسخ- شهردار ديزيچه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 2 بهمن1393ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم) چاپ اول

شهرداري ديزيچه بر اساس مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به خريد آسفالت گرم از نوع 12-0 و 19-0 توليدي از منابع كوهي و شكسته صد درصد استاندارد از اعتبارات شهرداري تا مبلغ 000/000/000/3 ريال را از طريق مناقصه واگذار،‌انعقاد قرارداد و خريداري نمايد. لذا متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي ضمن رعايت منع مداخله كارمندان دولت تا روز يك‌شنبه مورخ 12/11/93 به واحد امور قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و مبلغ 000/000/150 ريال به عنوان ضمانتنامه شركت در جلسه به حساب جاري 0105664563008 شهرداري ديزيچه نزد بانك ملي و يا معادل آن ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود نمايد و همچنين قيمت پيشنهادي خود را تا روز سه‌شنبه مورخ 14/11/93 به دبيرخانه محرمانه (حراست) شهرداري ارائه نمايند. لازم به ذكر است ارائه تأييديه صلاحيت فني توسط مراجع ذيصلاح الزامي مي‌باشد. در ضمن هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شهاب ثابت راسخ- شهردار ديزيچه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 2 بهمن1393ساعت 8:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري رضوانشهر به استناد مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر رضوانشهر در نظر دارد اجـراي دو پـروژه عمـرانـي بـه شـرح ذيـل را بـراساس فهرست بهاي سال 93 به شركت‌ها و پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. از متقاضيان دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از شرايط شركت در مناقصه و اخذ اسناد، حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 12/11/1393 به واحد مالي اين شهرداري مراجعه نمايند. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

1- تكميل بلوار شهدا (زيرسازي، آسفالت و احداث پل)‌با اعتبار 000/000/000/4 ريال

2- زيرسازي و آسفالت معابر شهر با اعتبار 000/000/000/2 ريال

حجت‌اله كارگران - شهردار رضوانشهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 2 بهمن1393ساعت 8:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

فراخوان دعوت به مشاركت

(نوبت دوم)

شهـرداري بهارستان به استناد مصوبه مورخ 17/10/93 هيئت عالي سرمايه‌گذاري در نظر دارد پروژه آماده‌سازي - تجهيز و بهره‌برداري از خدمات كپي و فروش لوازم‌التحرير- تنقلات و مواد غذايي خود را از طريق مشاركت و سرمايه‌گذاري با بخش خصوصي به شرح ذيل اجرا نمايد. متقاضيان مي‌توانند با در دست داشتن مدارك لازم (مؤيد توانايي مالي و فني) جهت دريافت اسناد و مدارك از تاريخ نشر آگهي نوبت اول و دوم به مدت پانزده روز كاري به آدرس شهر بهارستان- بلوار بهشت- خيابان آزادي- شهرداري بهارستان- دفتر امور سرمايه‌گذاري و مشاركت‌ها مراجعه نمايند.

مشخصات پروژه؛

آورده شهرداري: 1-در اختيار قرار دادن قسمتي از منتهي‌اليه ضلع جنوب شرقي محوطه داخلي شهرداري به متراژ حداكثر 50 مترمربع كه در واقع نزديك‌ترين فاصله به درب ورودي شهرداري محسوب مي‌گردد.

آورده شريك (سرمايه‌گذار:) 1-خريد يك عدد كانكس نو و دست اول به متراژ حداقل 4 مترمربع و حداكثر 6 مترمربع كه داراي استاندارد لازم جهت اين پروژه باشد. 2-لازم به ذكر است متقاضي حتماً مي‌بايست عكسي از كانكس مورد نظر خود را كه جهت اين امر قصد خريداري دارد در پاكت (ب) قرار داده و با بقيه مدارك به دبيرخانه تحويل نمايد. 3-شايان ذكر است كانكسي مورد قبول واقع مي‌گردد كه از زيبايي و طراحي بهتري نسبت به بقيه موارد ارائه شده برخوردار باشد و با موضوع فراخوان نيز همخواني بيشتري داشته باشد.

مدت زمان اجراي پروژه جهت بهره‌برداري: حداكثر پانزده روز

توجه:‌كميسيون هيئت عالي سرمايه‌گذاري و مشاركت شهرداري بهارستان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي‌‌باشد.

هزينه چاپ به عهده برنده فراخوان مي‌باشد.

مهدي فاتحي- شهردار بهارستان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 2 بهمن1393ساعت 8:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت اول) چاپ دوم

شهـرداري دولت آباد برخوار در نظر دارد عمليات مشروحه زير را از طريق مزايده به اشخاص واجدالشرايط واگذار نمايد.

- فروش32 قطعه زمين با كاربري كارگاهي واقع در منطقه صنعتي شهر دولت آباد

- مهلت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه حراست شهرداري: روز چهارشنبه مورخ 8/11/1393

 گشايش پاكات مزايده: روز پنج‌شنبه مورخ 9/11/1393

مـحـــل دريـــافـــت اسـنـــاد مـــزايــده: دولــت آبــاد بــرخــوار- بـلــوار طــالـقــانــي- پــايـگــاه ايـنـتــرنـتــي www.dolatabadcity.ir          

تلفن: 45822010-031

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: www.iets.mporg.ir

عليرضا اطهري فر- شهرداردولت آباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 30 دی1393ساعت 8:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مزايده

نوبت اول

شهرداري فلاورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 649/4 مورخ 15/07/93 شوراي محترم اسلامي شهر فلاورجان سكوي زباله واقع در فلاورجان- ضلع غربي كمربندي- غرب پاركينگ شهرداري به مساحت 1850 متر مربع و همچنين جمعآوري اقلام بازيافتي كسبه- ادارات و ايستگاه‌هاي ثابت مستقر در سطح شهر را به صورت اجاره ماهيانه با مبلغ پايه 000/250/47 ريال از طريق مزايده به متقاضيان واجد شرايط به مدت يكسال شمسي واگذار نمايد.

1- شركت كنندگان مي‌بايست جهت دريافت اسناد مزايده مبلغ 000/200 ريال به شماره حساب 0107030747001 سيبا بانك ملي به نام شهرداري فلاورجان واريز نمايند.

2- شركت‌كنندگان مي‌بايست مبلغ 000/350/28 ريال را به صورت ضمانتنامه بانكي يا وجه نقد به شماره حساب 3100003444002 نزد بانك ملي به نام سپرده شهرداري واريز نمايند.

4- پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهادات خود را تا آخر وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 14/11/93 در سه پاكت الف، ب و ج به واحد حراست شهرداري تحويل نمايند.

5- درخواست‌هاي واصله راس ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 15/11/93 در محل شهرداري باز و قرائت مي‌گردد.

6- هزينه چاپ آگهي و كليه هزينه‌هاي متعلقه به عهده برنده مزايده مي‌باشد.

8- جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي www.falavarjan.ir  مراجعه فرماييد.

امير احمد زندآور- شهردار فلاورجان

+ نوشته شده در  سه شنبه 30 دی1393ساعت 8:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب قدیمی‌تر