مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد پروژه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

نام ومحل پروژه

 

نوع بودجه

 

تضمين(ريال)

 

برآورد(ريال)

 

 

 

 

192-2-93

 

بهره‌برداري،‌اپراتوري،‌نگهداري و تعميرات تأسيسات و تجهيزات مكانيكي، ابزار دقيق،‌برقي، محوطه،‌ساختمان‌ها،‌شيرخانه‌ها، ديزل ژنراتور سامانه‌هاي گندزدايي وايستگاه پمپاژ و مخازن آب واقع در محل‌هاي هزار جريب، چشمه توتي، پيلاف، گورت و ايستگاه پمپاژ ارغوانيه

 

 

 

 

جاري

 

 

 

 

000/761/141

 

 

 

 

49/226/835/2

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ  18/5/1393

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك‌شنبه 19/5/1393

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصاتwww.iets.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 6 مرداد1393ساعت 15:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

<آگهي مزايده>

نوبت دوم

شهرداري كركوند به استناد مجوز شماره 93219 مورخ 17/4/93 شوراي محترم اسلامي در نظر دارد اموال منقول و اسقاطي و ضايعات موجود در انبار شهرداري را از طريق آگهي مزايده عمومي به فروش برساند. لذا از كليه متقاضيان دعوت مي‌گردد جهت بازديد از اموال ذكر شده و تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداري تا مورخ 7/5/93 به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند.

(هزينه آگهي بر عهده برنده مزايده مي‌باشد)

آدرس: شهرستان مباركه،‌شهر كركوند،‌شهرداري كركوند

تلفاكس: 03355382626

جواد سلطاني- شهردار كركوند

+ نوشته شده در  دوشنبه 6 مرداد1393ساعت 15:28  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت اول)

شهرداري خورزوق در نظر دارد نسبت به فروش اقلام ضايعاتي و اسقاطي به قيمت پايه كارشناسي از طريق مزايده اقدام نمايد.

متقاضيان مي‌توانند تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 20/05/93 جهت دريافت مدارك و ارائه پيشنهادات به واحد امورمالي شهرداري خورزوق مراجعه نمايند.

سيد حسين  حجازي- شهردار خورزوق

+ نوشته شده در  دوشنبه 6 مرداد1393ساعت 15:28  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت دوم)

شهرداري تودشك در نظر دارد نسبت به فروش 10 (ده) پلاك زمين تجاري در محله تودشك و 6 (شش) پلاك زمين مسكوني در محله تودشكچوئيه از طريق آگهي مزايده اقدام نمايد. متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد و دريافت مدارك مزايده از تاريخ 30/04/1393 لغايت 14/05/1393 به شهرداري مراجعه نمايند.

لازم به ذكر است مبالغ تقسيط نخواهد شد و هزينه‌هاي انتشار آگهي، كارشناسي و... به عهده برندگان مزايده مي‌باشد.

سيد محمد قاضي عسگر- شهردار تودشك

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 6 مرداد1393ساعت 15:27  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت دوم)

سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان در نظر دارد اجازه ساخت، نصب و بهره‌برداري از تعداد يك عدد تابلوي 24 متري دونمايه جمعاً به متراژ 48 مترمربع واقع در خيابان آزادگان (رفيوژ مياني تقاطع شيخ صدوق) را به مدت دو سال به شرح و شرايط زير از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده به آدرس اصفهان‌، خيابان كاوه، جنب آتش‌نشاني، كوچه شهيد جوراب‌دوز، مديريت درآمد و بازرگاني سازمان  فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان و جهت تحويل مدارك، حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 15/05/1393 به آدرس اصفهان، خيابان 22 بهمن‌، مجموعه اداري اميركبير، ساختمان مركزي سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

ارائه سپرده شركت در مزايده به صورت نقدي يا ضمانتنامه بانكي.

ارائه ضمانت حسن انجام كار به ميزان سي درصد كل مبلغ قرارداد، كه مي‌بايست نقداً به  حساب سازمان واريز و يا به تشخيص سازمان به صورت ضمانتنامه بانكي ارائه شود.

پيشنهادات واصله حداكثر ظرف مدت 15 روز بعد از آخرين مهلت تعيين شده‌، در كميسيون معاملات سازمان مفتوح و برابر مقررات و مقتضيات سازمان تصميم‌گيري و نتيجه آن در تابلوي اعلانات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان واقع در خيابان 22 بهمن، مجموعه اداري اميركبير‌، ساختمان مركزي سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان اعلام خواهد شد.

در صورتي كه برندگان اول، دوم و سوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج مي‌باشد.

كليه هزينه‌هاي درج آگهي مزايده بر عهده برندگان مزايده مي‌باشد.

شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف اعلامي از سوي سازمان مي باشد.

بهاي پيشنهادي بايد از جهت مبلغ مشخص‌، بدون ابهام بوده و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود.

<سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان>

+ نوشته شده در  دوشنبه 6 مرداد1393ساعت 8:41  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

شـهــرداري ســده لـنـجــان بــاسـتـنـاد مصـوبـه شمـاره 307 مـورخ 16/04/93

شـوراي اســلامــي شـهــر در نـظــر دارد، يــك دسـتـگــاه نـيـسـان شـهـرداري را بـا قـيـمـت پـايـه كــــارشــنــــاســــي 000/000/33 ريــــال از طــــريـــق مـــزايـــده بـــه افـــراد واجـــد شـــرايـــط به فروش برساند. 

لذا كليه متقاضيان حداكثر تا پايان وقت اداري روز  شنبه مورخ 18/05/93 فــــرصــــت دارنــــد جــهــــت دريــــافــــت اطــــلاعــــات بــيــشــتـــر بـــه ســـايـــت شــهـــرداري  www.sh-sedehlenjan.ir‌ و اخذ مشخصات و اسناد مزايده به ساختمان شهرداري مراجعه نمايند. 

ميثم محمدي- شهردار سده لنجان 

+ نوشته شده در  دوشنبه 6 مرداد1393ساعت 8:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

) نوبت اول)

شهرداري فلاورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 219/4 مورخ 07/03/93 شوراي اسلامي شهر فلاورجان ،  آپارتمان و مغازه هاي واقع در پاساژ زاينده رود و شريعتي را با شرايط ذيل به متقاضيان واجد شرايط به صورت اجاره بهاء به مدت يكسال شمسي واگذار نمايد.

1) قيمت پايه اجاره قيمت پايه اجاره ماهيانه هر مغازه بر اساس قيمت كارشناسي به شرح ذيل مي باشد كه بالاترين مبلغ پيشنهادي برنده مزايده خواهد بود .

1- مغازه واقع در طبقه زيرزمين پاساژ زاينده رود به مساحت 17/15 متر مربع ماهيانه مبلغ 000/600/1 ريال . پلاك 1258 .

2 - مغازه واقع در طبقه زيرزمين پاساژ زاينده رود به مساحت 80/21 متر مربع ماهيانه مبلغ 000/700/1 ريال . پلاك 1262.

3 - مغازه واقع در طبقه زيرزمين پاساژ زاينده رود به مساحت 80/37 متر مربع ماهيانه مبلغ 000/700/1 ريال . پلاك 1276. 

4 - مغازه واقع در طبقه  همكف  پاساژ زاينده رود به مساحت 20/18 متر مربع ماهيانه مبلغ 000/000/2 ريال . پلاك 1311 .

5 - مغازه واقع در طبقه اول  پاساژ زاينده رود به مساحت 26/18 متر مربع ماهيانه  مبلغ  000/800/1 ريال . پلاك 1326 .

6 - مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاينده رود به مساحت 66/15 متر مربع ماهيانه مبلغ 000/680/1 ريال . پلاك 1357 .

7 - مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاينده رود به مساحت 06/15 متر مربع ماهيانه مبلغ 000/700/1 ريال . پلاك 1358 .

8 - مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاينده رود به مساحت 49/21 متر مربع ماهيانه مبلغ 000/800/1 ريال . پلاك 1344 .

9 - مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاينده رود به مساحت 20/18 متر مربع ماهيانه مبلغ 000/800/1 ريال . پلاك 1347 .

10 - مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاينده رود به مساحت 10/14 متر مربع ماهيانه مبلغ 000/740/1 ريال .  پلاك 1330 .

11 - مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاينده رود به مساحت 80/37 متر مربع ماهيانه مبلغ 000/890/1 ريال . پلاك 1348 .

12 - آپارتمان واقع در طبقه دوم پاساژ زاينده رود به مساحت 5/94 متر مربع ماهيانه مبلغ 000/850/2 ريال .  پلاك 1369. 13- مغازه واقع در طبقه اول پاساژ شريعتي به مساحت 57/26 متر مربع ماهيانه مبلغ  000/465/2 ريال .پلاك 48 .

14 -  مغازه واقع در طبقه اول پاساژ شريعتي به مساحت 47/27 متر مربع ماهيانه مبلغ  000/550/2 ريال .پلاك 47 .

15- مغازه واقع در طبقه اول پاساژ شريعتي به مساحت 2/11 متر مربع ماهيانه مبلغ  000/495/1 ريال .پلاك 44 .

2 ) شركت كنندگان بايد معادل 5%  مبلغ اجاره بهاء سالانه را  به حساب شماره 3100003444002 نزد بانك ملي فلاورجان به نام سپرده شهرداري واريز و يا معادل آن ضمانت نامه بانكي ارائه دهند.

3 )  متقاضيان مي بايست آخرين قيمت پيشنهادي خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 26/05/93 ارسال نمايند.

4 ) درخواست هاي واصله راس ساعت 14:30 روز يك شنبه 27/05/93 در محل شهرداري باز و قرائت مي گردد.

5) شركت كنندگان بابت رهن موجر در صورت برنده شدن مبلغ 000/000/15 ريال به حساب سپرده شهرداري واريز نمايند كه در پايان قراردادقابل استرداد خواهد بود .

6 )  به پيشنهاداتي كه بعد از تاريخ فوق ارائه يا مخدوش ، ناخوانا و يا خالي از اعلام مبلغ باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

7 )  هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد .

 ‌8)  جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي  www.falavarjan.ir‌مراجعه فرمائيد.

امير احمد زندآور ‌ شهردار فلاورجان

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 6 مرداد1393ساعت 8:36  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري قمصر در نظر دارد پروژه مشروحه زير را از طريق مناقصه عمومي به يكي از پيمانكاران

ذيصلاح واگذار نمايد.

لذا شركت‌هاي واجد شرايط مي‌توانند جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه به  شهرداري قمصر مراجعه نمايند.

1- مناقصه‌گزار: شهرداري قمصر

2- عنوان پروژه: عمليات كوهبري و تخريب

3- نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي يا رسيد واريز وجه نقد به حساب سپرده به مبلغ 000/000/10ريال

4- محل دريافت اسناد: قمصر- خيابان شهيد بهشتي- شهرداري قمصر- دفتر امور قراردادها

5- زمان و مهلت دريافت پيشنهادات:‌ حداكثر ظرف مدت  10 روز پس از چاپ نوبت دوم

6: - اعتبار اوليه: 000/000/000/2 ريال بر اساس آيتم ذيل:‌

عمليات كوهبري و تخريب (شكستن سنگ) بارگيري و حمل سنگ و نخاله‌هاي حاصله جهت آزادسازي بلوار آيت‌ا... يثربي

7- مناقصه‌گزار در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

8- پرداخت هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

حميدرضا صادقي- شهردار قمصر

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:40  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري قمصر در نظر دارد پروژه زيرسازي، لكه‌گيري و روكش آسفالت خيابان‌ها و معابر سطح شهر قمصر را از طريق مناقصه عمومي به يكي از پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد.

لذا شركت‌هاي واجد شرايط مي‌توانند جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه به امور قراردادهاي شهرداري قمصر مراجعه نمايند.

1- مناقصه‌گزار: شهرداري قمصر

2- عنوان پروژه: زيرسازي، روكش آسفالت

3- نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي يا رسيد واريز وجه نقد به حساب سپرده به مبلغ 000/000/20 ريال

4- محل دريافت اسناد: قمصر- خيابان شهيد بهشتي- شهرداري قمصر- دفتر امور قراردادها

5- زمان و مهلت دريافت پيشنهادات:‌ حداكثر ظرف مدت  10 روز پس از چاپ نوبت دوم

6: - اعتبار اوليه: 000/000/000/4 ريال بر اساس آيتم ذيل:‌

عمليات زيرسازي‌، لكه‌گيري و روكش آسفالت خيابان‌ها و معابر سطح شهرقمصر

7- مناقصه‌گزار در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

8- پرداخت هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

حميدرضا صادقي- شهردار قمصر

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:39  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده اجاره

شهرداري كليشاد و سودرجان در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر نسبت به اجاره واحدهاي شماره يك، دو و پنج طبقه اول مجتمع تجاري اداري الغدير اقدام نمايد.

پيشنهاد دهندگان مي‌توانند جهت اخذ مدارك مزايده تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 18/5/93 به شهرداري كليشاد و سودرجان مراجعه نمايند.

شماره تماس: 7484024- 03137488000

عباس مرادي- شهردار كليشاد و سودرجان

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:39  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

مرحله دوم نوبت اول

دهياري علي آباد ملاعلي به استناد مصوبه جلسه شماره 22 شوراي محترم اســــلامــــي در نـظـــر دارد نـسـبـــت بـــه فـــروش تـعـــدادي پـــلاك مـسـكـــونـــي از پلاك‌‌هاي تفكيكي سفيد آب اقدام نمايد؛ لذا كساني كه تمايل به خريد دارند جهت دريافت اسناد مزايده به دهياري مراجعه و پيشنهادات خود را حـداكـثـر تـا آخـر وقـت اداري روز چـهـارشـنـبـه مـورخ 15/5/93 به دبيرخانه دهياري تحويل نمايند.

لقماني- دهيار علي آباد ملاعلي

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:39  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(مرحله دوم) نوبت دوم

شهرداري كوهپايه به استناد بند 3 مصوبه شماره 107 مورخ 25/3/93 شوراي اسلامي شهر كوهپايه در نظر دارد تعدادي از املاك و مستغلات خود را از طريق تشريفات مزايده و براساس قيمت كارشناس رسمي دادگستري به فروش و اجاره واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به  عمل مي آيد حداكثر تا تاريخ 13/5/93 جهت دريافت اطلاعات بيشتر به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند.

1- فروش تعداد 13 پلاك تجاري بلوار امام رضا (ع) شهر كوهپايه

2- اجاره ساختمان واحد تجاري جنب ترمينال شهر كوهپايه

3- فروش واحد تجاري خيابان امام (ره) شهر كوهپايه (رخشويخانه)

محمدرضا مجلسي- شهردار كوهپايه

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(مرحله اول) چاپ دوم

شهرداري آران و بيدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 939 مورخ 26/04/93 شوراي اسلامي شهر آ‌ران و بيدگل نسبت به فروش يك قطعه زمين با كاربري مسكوني به مساحت 60/125 م.م واقع در شهرك احمدآباد، خيابان شهيد دلاوريان با قيمت پايه كارشناسي به ازاي هر متر مربع 000/500/3 ريال از طريق  مزايده عمومي اقدام نمايد،‌لذا از كليه واجدين شرايط دعوت به عمل مي‌آيد جهت اطلاع از شرايط، اخذ مدارك و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي به شهرداري آران و بيدگل مراجعه نمايند. ضمناً ‌هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي‌باشد( كميسيون در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي‌باشد.)

حسن ستاري- شهردار آران و بيدگل

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:37  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شماره 29/93 <مرحله سوم> نوبت دوم

1- موضوع مناقصه: عمليات احداث ساختمان آتش‌نشاني واقع در راوند مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد منضم.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه: حداكثر تا  مورخ 16/5/93 از اداره پيمان و رسيدگي واقع در خيابان اباذر،‌ساختمان شهرداري.

3- مهلت قبول پيشنهادات: حداكثر تا تاريخ 18/5/93 به صورت لاك و مهر شده و تحويل به دبيرخانه مركزي.

4- بازگشايي پاكات: پيشنهادات رسيده در مورخ 19/5/93 در محل شهرداري كاشان باز و قرائت خواهد گرديد.

5- كارفرما در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

تلفاكس: 55465858 (031)

سيد محمد ناظم رضوي- شهردار كاشان

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:37  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

( مرحله دوم) نوبت اول

شهرداري آران و بيدگل به استناد مصوبات شماره 751 مورخ 07/04/93 و 727 مورخ 04/04/93 شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل در نظر دارد نسبت به اجاره بهره‌برداري املاك خود و فروش يك دستگاه خودرو به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي و برابر شرايط مالي شهرداري اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل مي‌آيد تا حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي جهت اطلاع از شرايط برگزاري و شركت در مزايده به شهرداري آران و بيدگل مراجعه نمايند. ضمناً‌ هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مزايده وكميسيون در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي‌باشد.

1- فروش يك دستگاه خودرو سواري كاسپين (حمل متوفي) فاقد پلاك انتظامي به شماره موتور2265SNH  مدل 93 با قيمت پايه 000/000/822 ريال.

2- اجاره بهره‌برداري يك باب منزل مسكوني واقع در كوي بازار با قيمت پايه كارشناسي به ازاي هرماه 000/000/1 ريال.

حسن ستاري- شهردار آران و بيدگل

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:36  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت اول)‌   چاپ دوم

شهرداري دولت‌آباد برخوار عمليات مشروحه زير را از طريق مزايده به پيمانكار يا اشخاص واجدالشرايط واگذار مي‌نمايد. 

1- فروش يك قطعه زمين با كاربري تجاري به مساحت 51/202 مترمربع از قرار هر مترمربع 000/000/18 ريال واقع در شهر دولت‌آباد 

2- فروش يك قطعه زمين با كاربري كشاورزي به مساحت حدوداً 15000 مترمربع از قرار هر مترمربع 000/600 ريال واقع در حبيب‌آباد- جنب كوره سعيد- پشت باسكول سيدالشهداء (ع.)

3- فروش ضايعات و آهن‌آلات موجود در ساختمان موتوري شهرداري

مهلت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه حراست شهرداري:‌روز سه‌شنبه 14/5/1393 

گشايش پاكات مزايده: روز چهارشنبه مورخ 15/5/1393

محل دريافت اسناد مزايده:‌دولت‌آباد برخوار- بلوار طالقاني

پايگاه اينترنتي   www.dolatabadcity.ir‌    تلفن: 45822010-031 

پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات:  www.ites.mporg.ir‌

عليرضا اطهري‌فر- شهردار دولت‌آباد

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:36  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي يك‌مرحله‌اي

بانك صادرات اصفهان ‌در نظر دارد پروژه مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از شركت‌هاي تعيين صلاحيت شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داراي حداقل پايه مورد نياز با ظرفيت آزاد كاري دعوت مي‌شود از زمان انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 5 روز كاري جهت دريافت اسناد مناقصه به دايره ساختمان بانك صادرات، واقع در اصفهان، ميدان آزادي، ابتداي خيابان سعادت‌آباد، جنب شهرداري منطقه 6، طبقه پنجم مراجعه نمايند. 

رديف

 

عنوان پروژه

 

مدت اجرا

برآورد اوليه به ريال

 

نوبت مناقصه

 

حداقل پايه مورد نياز

1

 

عمليات تكميل سفت‌كاري و نازك‌كاري مجموعه فرهنگي ملك‌شهر اصفهان

 

25 ماه

 

000/000/381/59

 

اول

 

4 ابنيه و ساختمان

5 تأسيسات

 

 

م الف: 10191 

بانك صادرات اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:35  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي شماره 20 -5/93 ت

(نوبت اول)

شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در نظر دارد انجام عمليات حفر چاه و تونل‌هاي ارتباطي، آماده سازي و استخراج ماده معدني در مجتمع معدني سرب نخلك واقع در 120 كيلومتري شمال شرقي نائين 40 كيلومتري شمال شرقي انارك در استان اصفهان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. بدين وسيله از شركت‌هاي داراي سوابق اجرايي مفيد در زمينه موضوع مناقصه دعوت به عمل مي‌آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 5/5/93 لغايت ساعت 16 مورخ 15/5/93 با در دست داشتن معرفينامه و اصل فيش واريزي به مبلغ سيصد هزار ريال به حساب جاري شماره 0105799359005 نزد بانك ملي شعبه ميدان وليعصر به نام اين شركت به آدرس تهران- بالاتر از ميدان وليعصر- روبروي سينما استقلال- پلاك 1713 برج جنوبي- طبقه ششم- امور بازرگاني مراجعه نمايند. ضمناً‌ مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 25/5/1393 تعيين مي‌گردد.   

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:35  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

موضوع و برآورد اوليه مناقصه: پروژه اجراي عمليات جدولگذاري جهت معابر سطح شهر شهرداري منطقه شش شهر نجف‌آباد، براساس فهرست بهاي راه و باند سال 1392، بدون تعديل و مابه‌التفاوت،‌ با برآورد اوليه: 464/855/781 ريال

مدت اجراي پروژه: 90 روز

دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري نجف‌آباد

محل اجراي پروژه:‌ معابر سطح شهر شهرداري منطقه شش

شرايط شركت در مناقصه:‌دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رعايت سقف قرارداد، داشتن شخصيت حقوقي و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت:‌از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 23/05/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجف‌آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك شنبه مورخ 26/05/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف‌آباد تحويل نمايند (دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز و تعهدآور شركت انجام مي‌گيرد)   

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه:‌ 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف‌آباد

ميزان سپرده: معادل 5% برآورد اوليه به مبلغ (000/000/40) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف‌آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند. تذكر: شهرداري نجف‌آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.     

مسعود منتظري- شهردار نجف‌آباد

+ نوشته شده در  شنبه 4 مرداد1393ساعت 8:40  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(مرحله دوم) نوبت اول

پيرو آگهي مزايده شماره 8517 مورخ 18/04/1393 شهرداري آران و بيدگل در نظر دارد به استناد مصوبات شماره 771 و 770 مورخ 9/04/93 شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل نسبت به فروش 2 قطعه زمين واقع در فاز 5 مسعودآباد با قيمت پايه كارشناسي با شرايط ذيل از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد، لذا از كليه واجدين شرايط دعوت به عمل مي‌آيد جهت اطلاع از شرايط، اخذ مدارك و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي به شهرداري آران و بيدگل مراجعه نمايند. ضمناً‌هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي‌باشد( كميسيون در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي‌باشد.)

1- يك قطعه زمين به پلاك ثبتي 5702 فرعي از 2637 اصلي با كاربري مسكوني به متراژ 53/139 م.م با قيمت پايه كارشناسي به ازاي هر متر مربع 000/000/4 ريال.

2- يك قطعه زمين به پلاك ثبتي 5703 فرعي از 2637 اصلي با كاربري مسكوني به متراژ 6/135 م.م با قيمت پايه كارشناسي به ازاي هر متر مربع 000/800/3 ريال.

حسن ستاري- شهردار آران و بيدگل

+ نوشته شده در  شنبه 4 مرداد1393ساعت 8:40  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب قدیمی‌تر