مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي مزايده

(مرحله دوم)

دهياري علي آباد ملاعلي به استناد مصوبه جلسه شماره 30 شوراي محترم اسلامي در نظر دارد نسبت به فروش تعدادي پلاك مسكوني از پلاك‌هاي تفكيكي سفيد آب اقدام نمايد.

لذا  كساني كه تمايل به خريد دارند جهت دريافت اسناد مزايده به دهياري مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 9/10/93 به دبيرخانه دهياري تحويل نمايند.

لقماني- دهيار

+ نوشته شده در  شنبه 29 آذر1393ساعت 8:44  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

نوبت دوم

شهرداري سده لنجان به استناد مصوبه شماره 585 مورخ 14/07/93 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد،‌ضايعات اسقاطي را با قيمت پايه كارشناسي از طريق مزايده به فروش برساند.

لـذا كليـه متقـاضيـان حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 13/10/93 فــرصــت دارنـــد جـــهـــت دريــافـت اطــلاعـات بــيــشــتـر بــه سـايـــت شهرداريwww.sh-sedehlenjan.ir و اخذ مشخصات و اسناد مزايده بـه سـاختمان شهرداري و جهت روِيت ضايعات اسقاطي به انبار شهرداري واقع در بلوار دانشجو مراجعه نمايند.

ميثم محمدي- شهردار سده لنجان

+ نوشته شده در  شنبه 29 آذر1393ساعت 8:44  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(مرحله دوم)

دهياري علي آباد ملاعلي به استناد مصوبه جلسه شماره 30 شوراي محترم اسلامي در نظر دارد نسبت به فروش تعدادي پلاك مسكوني از پلاك‌هاي تفكيكي سفيد آب اقدام نمايد.

لذا  كساني كه تمايل به خريد دارند جهت دريافت اسناد مزايده به دهياري مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 9/10/93 به دبيرخانه دهياري تحويل نمايند.

لقماني- دهيار

+ نوشته شده در  شنبه 29 آذر1393ساعت 8:43  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

( نوبت دوم)

شهرداري زرين شهر به استناد موافقتنامه شماره 613 مورخ 30/7/93 شـــوراي مـحـتـــرم شـهـــر در نـظـــر دارد نـسـبـــت بـــه فــروش تـعــدادي از تنه درختان موجود در نهالستان شهرداري از طريق مزايده عمومي اقــدام نـمــايــد. لــذا مـتـقــاضـيـان واجـد شـرايـط جهـت دريـافـت اسنـاد مزايده و كسب اطلاعات بيشتر از تاريخ انتشار تا پايان وقت  اداري 7/10/93 به شهرداري زرين شهر مراجعه نمايند.

جواد جمالي- شهردار زرين‌شهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 آذر1393ساعت 8:52  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

( نوبت دوم)

شهرداري زرين‌شهر به استناد موافقتنامه شماره 705 مورخ 15/9/93 شـــوراي مـحـتـــرم اســـلامـــي شـهـــردر نـظـــر دارد نـسـبــت بــه واگــذاري رستـوران سنتـي واقـع در پـارك جـوان زريـن‌شهر به صورت اجاره بــراي مــدت دو ســال از طــريــق مــزايـده عمـومـي اقـدام نمـايـد. لـذا مـتـقــاضـيــان واجــد شــرايــط جـهــت دريــافــت اسـنـاد مـزايـده و كـسـب اطــلاعــات بـيـشـتــر از تــاريــخ انـتـشــار تــا پــايــان وقــت اداري 7/10/93 بـه شهرداري زرين‌‌شهر مراجعه نمايند.

جواد جمالي- شهردار زرين‌شهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 آذر1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

( نوبت دوم)

شهرداري ونك به استناد موافقتنامه‌هاي شماره 41299/5/20  مورخه 15/5/93 و 42568/5/20 مــورخــه 19/5/93 در نـظــر دارد پــروژه‌هــاي زيــر را از مـحــل اعـتـبــارات تـمـلـك دارايـي‌هـاي سرمايه‌اي براساس فهرست بهاي راه  و باند سال 93 به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد، لـذا مـتـقـاضـيـان مـي‌تـوانـنـد پـيـشـنـهـادات خـود را از تـاريـخ 27/9/93 لغايت مورخه 3/10/93 به دبـيـرخـانـه شـهـرداري تـحـويـل نمايند و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر و شرايط شركت در مناقصه با شماره تلفن‌هاي 53600144 - 53600439 - 031 تماس حاصل فرمايند.

1-بــهــبــود عـبــور و مــرور شـهــر (عـمـلـيــات جــدولـگــذاري، بـلــوك فــرش) بــا اعـتـبــار 000/000/200/2ريال (تخصيص 000/000/600/1ريال.)

2-احداث و توسعه زيربناي مجموعه‌هاي گردشگري شهر با اعتبار 000/000/300/1ريال (تخصيص 000/000/600ريال.)

علي اميري- شهردار ونك

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 آذر1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مزايده

( نوبت  دوم)

شهرداري رضوانشهر به استناد مصوبات 72 و 214 شوراي محترم اسلامي شهر رضوانشهر در نظر دارد نسبت به فروش تعداد محدودي پلاك مسكوني و تجاري وكارگاهي از املاك خود از طريق مزايده عمومي موضوع ماده 13 آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها اقدام نمايد. از متقاضيان دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از شرايط شركت در مزايده و اخذ اوراق، حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ 07/10/1393 به واحد مالي اين شهرداري مراجعه نمايند. شهرداري در رد يا قبول پيشنهاد مختار است و هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي‌باشد.

شماره تلفن: 42522553-031 داخلي 102

حجت‌اله كارگران- شهردار رضوانشهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 آذر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت دوم)

شهرداري قمصر در نظر دارد به استناد بند 7 از پنجاه ودومين مصوبه شوراي اسلامي شهر قمصر محوطه بوستان بام بهشت شهرداري،‌واقع در بلوارشهيد قزاان زاده به مساحت تقريبي 800 متر مربع را از طريق مزايده عمومي جهت بهره‌برداري به مدت يكسال واگذار نمايد.

لذا از كليه متقاضيان دعوت مي‌شود حداكثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را با شرايط مزايده به دبيرخانه تحويل و رسيد اخذ نمايند.

حميدرضا صادقي- شهردار قمصر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 آذر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم

شهرداري بهاران به استناد مصوبه شماره 104 مورخ 26/06/93 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد پروژه احداث ساختمان شهرداري را در حد اجراي سقف و ستون با اعتبار 000/000/500/3ريال،‌به پيمانكار داراي صلاحيت فني و رتبه‌بندي واگذار نمايد.

 متقاضيان مي‌بايست تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 04/10/93 جهت اخذ اسناد مناقصه به شهرداري مراجعه و حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 11/10/93 جهت تسليم مدارك به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند.

ناصر معيني- شهردار بهاران

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 آذر1393ساعت 8:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شهرداري چمگردان به استناد مجوز شماره ش/93/ 767مورخ 22/7/93 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات احداث فاز دوم خيابان اباذر (زيرسازي- جدولگذاري،‌بيس و آسفالت) را از محل اعتبارات عمراني بودجه سال 1393 با اعتبار 000/000/000/5 ريال طبق نقشه و مشخصات و دستور كار كارفرما از طريق آگهي مناقصه عمومي و بر اساس فهرست بهاي راه و باند سال 93 بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي‌توانند تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 7/10/93 به منظور دريافت اسناد مناقصه به امور مالي شهرداري چمگردان مراجعه و پس از واريز مبلغ 000/500 ريال به حساب 0105426362004 نسبت به خريد مدارك مناقصه اقدام نمايند.

شركت كنندگان مي‌بايست داراي حداقل رتبه4  راه و باند از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري باشند.

- مبلغ سپرده شركت در مناقصه 000/000/250 ريال مي‌باشد.         

  - نوبت اول: 19/9/93    - نوبت دوم: 26/9/93

حسين ناظم‌الرعايا- شهردار چمگردان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 آذر1393ساعت 8:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده - مناقصه

چاپ دوم

شهرداري دولت‌آباد برخوار در نظر دارد عمليات مشروحه زير را از طريق مزايده- مناقصه به پيمانكار يا اشخاص واجدالشرايط واگذار نمايد.

1- فروش 2 قطعه زمين با كاربري كارگاهي واقع در منطقه صنعتي شهر دولت‌آباد (مزايده نوبت دوم)

2- زيرسازي ترميم ترانشه گاز به طول حدود 7000متر منطقه صنعتي شهر دولت‌آباد (مناقصه نوبت اول)

3- احداث ديوار شرقي باغ بانوان شهر دولت‌آباد به طول تقريبي 200متر

4- مهلت تحويل اسناد مزايده - مناقصه به دبيرخانه حراست شهرداري: روز پنج‌شنبه 4/10/1393

گشايش پاكات مزايده: روز شنبه مورخ 6/10/93

مــحـل دريــافـت اســناد مـزايـده- مــنـــاقــصــه: دولت‌آباد بـــرـوار، بــلـوار طـالـقــانــي‌پـايــگـاه ايـنـتــرنـتــي www.dolatabadcity.ir تلفن:  45822010-031

پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات:‌www.ites.mporg.ir

عليرضا اطهري‌فر- شهردار دولت‌آباد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 آذر1393ساعت 8:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت دوم)

شهرداري كمشچه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 209 مورخ 6/9/93 شوراي اســلامــي شـهــر نـسـبــت بــه فــروش تـعــدادي پــلاك مـسكـونـي و تجـاري از طـريـق برگزاري مزايده اقدام نمايد.

مـتـقـاضـيـان مـي‌تـوانند از تاريخ درج آگهي همه روزه به جز ايام تعطيل جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد و مدارك شركت در مزايده به شهرداري مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 45488030-031

سيدجواد لقماني- شهردار كمشچه

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 آذر1393ساعت 8:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول(مرحله دوم )

شهرداري ابريشم به موجب بودجه مصوب عمراني سال 93 و همچنين مصوبه شماره 281 مورخ 11/9/93 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد عمليات فاز يك احداث و تجهيز ساختمان آتش‌نشاني شهرداري را با اعتبار بالغ بر 000/000/000/1 ريال از طريق ‌آگهي مناقصه بر اساس فهرست بهاي ابنيه سال 93 اقدام نمايد لذا متقاضيان جهت كسب اطلاع بيشتر و اخذ مدارك مناقصه مي‌توانند تا روز شنبه مورخ 29/9/93 همه روزه به جز ايام تعطيل در وقت اداري به واحد عمران و يا امور قراردادهاي شهرداري واقع در شهر ابريشم بلوار الغدير بعد از پمپ بنزين مراجعه نمايند.

تلفن: 3-37450001

ضمناً شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و هزينه‌هاي انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مهدي مختاري- شهردار ابريشم

+ نوشته شده در  سه شنبه 25 آذر1393ساعت 8:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري ورنامخواست در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسلامي شهر نسبت به مناقصه تكميل ساختمان فرهنگسرا به مبلغ 000/000/000/4ريال اقدام نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت برگ شرايط تا پايان وقت اداري 13/10/93 به شهرداري ورنامخواست مراجعه نمايند.

شرايط:  الف) متقاضيان مي‌بايست برگ مناقصه را به عنوان قبول كليه شرايط امضا نموده و به انضمام صرفاً  ضمانتنامه بانكي به مبلغ 000/000/200ريال يا واريز نقدي به حساب 3100003486007 به نام شهرداري ورنامخواست تا پايان وقت اداري مورخ 16/10/1393 در پاكت (الف) و قيمت پيشنهادي خود را در پاكت (ب) به دبيرخانه محرمانه (حراست) شهرداري تحويل نمايند.

ب) پيشنهادات رسيده ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 17/10/93 در جلسه كميسيون عالي معاملات كه در محل شهرداري تشكيل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعيين برنده اقدام خواهد شد.

ج) برندگان اول ودوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

د)  شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

ه) پرداخت هزينه‌هاي كارشناسي، آگهي درج شده در روزنامه، و كليه هزينه‌هاي نقل و انتقال دفترخانه، دارايي و عوارض و ... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ي) به پيشنهادات مخدوش‌،‌مبهم و مشروط يا فاقد ضمانتنامه بانكي يا فيش واريز نقدي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

جلال ربيعي- شهردار ورنامخواست

+ نوشته شده در  سه شنبه 25 آذر1393ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

شهرداري سده لنجان به استناد مصوبه‌هاي شماره 758 مورخ 05/09/93 و 779 مورخ 10/09/93 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد:

1- پلاك شماره 49 از اراضي كارگاهي جمعاً به متراژ 1000 متر مربع با قيمت پايه كارشناسي هر متر مربع 000/000/1 ريال با كاربري كارگاه بسته‌بندي مواد غذايي.

2- پلاك شماره 242 از اراضي كارگاهي جمعاً به متراژ 693 مترمربع با قيمت پايه كارشناسي هر متر مربع 000/800 ريال را از طريق مزايده به افراد واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا كليه متقاضيان حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 07/10/93 فرصت دارند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به سايت شهرداري www.sh-sedehlenjan.ir واخذ اسناد مزايده به ساختمان شهرداري مراجعه نمايند.

ميثم محمدي- شهردار سده لنجان

+ نوشته شده در  سه شنبه 25 آذر1393ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

شهرداري سميرم به استناد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر سميرم در نظر دارد بهره‌برداري از جايگاه سوخت CNG واقع در خيابان شهيد مطهري را به پيمانكار واجدالشرايط كه مورد تأييد شركت ملي گاز ايران مي‌باشد واگذار نمايد لذا از شركت‌هاي واجدالشرايط دعوت به عمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي به مدت 10 روز جهت دريافت اسناد مزايده و كسب اطلاعات بيشتر به واحد امور مالي شهرداري سميرم واقع در خيابان شهيد باهنر مراجعه نمايند شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار است هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

محمد جعفرزاده-شهردار سمیرم

+ نوشته شده در  سه شنبه 25 آذر1393ساعت 8:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(چاپ اول)

سازمان رفاهي تفريحي شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزايده با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:

موضوع مزايده:

1- اجاره سالن ورزشي آزادگان واقع در خيابان پاسداران- خيابان زاگرس- مجتمع آزادگان جهت اجراي برنامه‌هاي ورزشي به مساحت 400 مترمربع به مدت يكسال شمسي

- مبلغ پايه ماهيانه: 000/800/4 ريال

- مبلغ سپرده شركت در مزايده: 000/880/2 ريال

2- اجاره محل واقع در پارك بوستان مهر جهت راه‌اندازي شهربازي به مساحت 450 متر مربع به مدت چهار سال شمسي

- مبلغ پايه ماهيانه: 000/000/4 ريال

- مبلغ سپرده شركت در مزايده: 000/600/9 ريال

3- اجاره محل واقع در پارك بهشت جهت راه‌اندازي شهربازي به مساحت 2000 متر مربع به مدت چهار سال شمسي

- مبلغ پايه ماهيانه: 000/600/21

- مبلغ سپرده شركت در مزايده: 000/840/51 ريال

4- اجاره محل واقع در پارك باغبان جهت راه‌اندازي شهربازي به مساحت 450 متر و كيوسك فروش تنقلات داخل آن،‌به مدت چهار سال شمسي

- مبلغ پايه ماهيانه: 000/700/6

- مبلغ سپرده شركت در مزايده: 000/080/16

- محل دريافت اسناد: خميني‌شهر، خيابان مدرس، كوچه 14، امور قراردادهاي سازمان رفاهي تفريحي شهرداري خميني‌شهر

- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي تا پايان وقت اداري روز ‌شنبه مورخ 13/10/93

- مهلت ارائه پيشنهادات: از تاريخ نشر آگهي تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 14/10/93

- محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه سازمان

- زمان بازگشايي پيشنهادات: روز سه‌شنبه مورخ 16/10/93 ساعت 13 در محل سازمان مي‌باشد.

- مدت اعتبار پيشنهادها: 26/10/93

- اصلاح،‌جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها،‌در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود.

عليرضا پيماني- سرپرست سازمان

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 آذر1393ساعت 8:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد ‌آگهي فراخوان عمومي انتخاب مشاور

(دو مرحله‌اي با ارزيابي كيفي)

شماره 8568/93 / ص مورخ 20/9/93

1- نام ونشاني كارفرما: شركت عمران شهر جديد فولادشهر

فــولادشـــهر،‌بلـوار ولــيــعـصر(عج)،‌مـيدان ولـيــعـصر(عج)،‌كد پستـي 8491741111، صـندوق پستـــي 167-84915  تلفن 5-03152630161 دورنويس: 03152624181

2- موضوع خدمات مشاوره: انجام خدمات نظارت عاليه وكارگاهي در ارتباط با پروژه‌هاي پيماني ساختـمانـي،‌آماده سازي و ابـنـيـه عـمـومـي و هـمچنين پروژه‌هاي انبوه سازي،‌تعاوني‌هاي مسكن ومشاركتي در محلات مختلف شهر جديد فولادشهروهمچنين محدوده توسعه آن درطرح مسكن مهر

3- شرايط مناقصه گران:

- داشتن شخصيت حقوقي

- داشتن حداقل پايه سه در هر سه گرايش زير:

1- ساختمان‌هاي آموزشي،‌ورزشي، بهداشتي ودرماني

2- ساختمان‌هاي مسكوني،تجاري،‌اداري،‌صنعتي ونظامي

3- راهسازي

- ارائه خود اظهاري مبني بر داشتن ظرفيت آماده به كار و ارائه تصوير برابر با اصل گواهي، الزامي است.

4- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد ارزيابي  كيفي به صورت حضوري:

- ارائه معرفينامه كتبي جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي با ذكر موضوع و شماره فراخوان و كد كاربري پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات الزامي است.

5- مـــحـــل دريافت اســناد ارزيابـــي كـــيــفــي: از طريـــق مراجــعــه بـــه پايـــگاه ايـــنترنتــــي WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM  يا http://iets.mporg.ir و يا از طريق مراجعه به بايگاني شركت عمران شهر جديد فولادشهر.

6- زمان و مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي: از تاريخ 24/9/93 تا تاريخ 27/9/93

7- مهلت تكميل و تحويل اسناد ارزيابي كيفي: تا پايان وقت اداري مورخ 8/10/93

8- محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه شركت عمران شهر جديد فولادشهر

9- زمان بازگشايي پاكات: در تاريخ 9/10/93 راس ساعت 8:00 صبح.

روابط عمومي شركت عمران شهر جديد فولادشهر

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 آذر1393ساعت 8:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده عمومي

(نوبت اول)

شركت سفيدسازان پرديس ميمه در نظر دارد وسايل پرورش قارچ سالن شماره‌هاي 1 و 2 خود را واقع در شهرك صنعتي روستاي حسن رباط از قبيل:‌قفسه، داربست،‌ديگ بخار هواساز، دستگاه تقطير، فوم، پلاستيك، تابلو برق، مشعل و ... را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.

قيمت پايه مزايده:‌800 ميليون ريال

مبلغ سپرده جهت شركت در مزايده:‌ 60 ميليون ريال

مهلت ارائه قيمت پيشنهادي: 10 روز پس از انتشار آگهي

جهت كسب اطلاعات بيشتر، متقاضيان مي‌توانند به نشاني:‌ميمه، روستاي ازان،‌دفتر شركت سفيدسازان پرديس ميمه و يا روستاي حسن رباط‌، شهرك صنعتي حسن رباط مراجعه و يا با شماره‌هاي 09133206643 - 09139053849 تماس حاصل فرمايند.

هزينه چاپ آگهي، به عهده برنده مزايده است.

روابط عمومي شركت سفيدسازان پرديس ميمه

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 آذر1393ساعت 8:43  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مزايده

(نوبت دوم)

شهرداري باغبادران به استناد مجوز شماره 352 مورخ 16/07/93 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به واگذاري بهره‌برداري از مجموعه فرهنگي تفريحي خود به صورت اجاره روزانه با قيمت پايه 000/000/6 ريال به مدت يكسال و از طريق برگزاري آگهي مزايده عمومي اقدام نمايد، لذا متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 4/10/93 به واحد امور قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.

لازم به ذكر است شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است، ساير شرايط در آگهي مزايده مندرج مي‌باشد.

علي ساعدي- شهردار باغبادران

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 آذر1393ساعت 8:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب قدیمی‌تر