مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي مزايده

(مرحله دوم) نوبت دوم

پيرو آگهي مزايده (مرحله اول) به شماره 14920 مورخ 14/7/93 شهرداري آران و بيدگل در نظر دارد به استناد مصوبات شماره 1503 و 1504 مورخ 03/07/93 شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل نسبت به فروش 2 قطعه زمين واقع در فاز 5 مسعودآباد با قيمت پايه كارشناسي با شرايط ذيل از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد،‌لذا از كليه واجدين شرايط دعوت به عمل ميآيد جهت اطلاع از شرايط، اخذ مدارك و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي به شهرداري آران و بيدگل مراجعه نمايند. ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي‌باشد( كميسيون در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي‌باشد.)

1- يك قطعه زمين به پلاك ثبتي 5706 فرعي از 2637 اصلي با كاربري مسكوني- تجاري به متراژ 82/123 م.م با قيمت پايه كارشناسي به ازاي هر متر مربع 000/500/6 ريال.

2- يك قطعه زمين به پلاك ثبتي 5826 فرعي از 2637 اصلي با كاربري مسكوني- تجاري به متراژ 150م.م با قيمت پايه كارشناسي به ازاي هر متر مربع 000/700/4 ريال.

حسن ستاري- شهردار آران و بيدگل

+ نوشته شده در  شنبه 10 آبان1393ساعت 9:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

<آگهي مزايده>

نوبت اول

شهرداري زرين‌شهر به استناد موافقتنامه شماره 525 مورخ 27/7/93 شوراي محترم شهر در نظر دارد  نسبت به واگذاري كيوسك اغذيه‌فروشي شماره يك پارك حاشيه زاينده‌رود به صورت اجاره براي مدت يكسال از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. لذا متقاضيان واجد شرايط جهت دريافت اسناد مزايده و كسب اطلاعات بيشتر از تاريخ انتشار تا پايان وقت اداري 26/8/93 به شهرداري زرين‌شهر مراجعه نمايند.

جواد جمالي- شهردار زرين‌شهر

+ نوشته شده در  شنبه 10 آبان1393ساعت 9:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

 

آگهي مناقصه تعيين پيمانكار نصب بلوك فرش پيش‌ساخته

نوبت اول- مرحله اول

شـهــرداري حسـن‌آبـاد بـه استنـاد مـوافقتنـامـه شمـاره 43162/5/20 مـورخ 20/05/1393 معاون محترم برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري اصفهان، در نظر دارد نسبت به نصب حدود 500/17 مترمربع بلوك فرش پيش‌ساخته معابر سطح شهر و تا مبلغ 000/000/750/1 ريال از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از متقاضيان شركت در مناقصه مذكور دعـوت مـي‌شـود حـداكـثـر تا روز پنج‌شنبه مورخ 22/08/1393 جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ مدارك مناقصه به اين شهرداري مراجعه نمايند.

آدرس: ‌شـهـر حـسـن‌آبـاد، جـرقـويـه عـليا، بلوار شهرداري، شهرداري حسن‌آباد.

تلفن تماس:‌46533110- 031                      فاكس: 46532985- 031

حسين ايرواني- شهردار حسن آباد

+ نوشته شده در  شنبه 10 آبان1393ساعت 9:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري مباركه

برآورد اعتبار (ريال)

 

عنوان پروژه

 

رديف

 

۴/۵۹۲/۰۳۳/۳۱۰

 

 

 

عمليات مديريت، حفظ و نگهداري‌، اصلاح و توسعه،

 حراست و حفاظت از عرصه فضاي سبز ورودي شهر،

محلات سجاديه و نهچير

 

1

 

 

شرايط متقاضيان:

الف) كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي تأييد صلاحيت و رتبه‌بندي معتبر با رعايت ظرفيت خالي (مجاز) ارجاع كار

ب)‌داشتن تجهيزات، امكانات‌، تخصص لازم و سابقه كار مرتبط با پروژه‌هاي مذكور

ج) توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و همچنين تهيه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: 5% مبلغ كل برآورد اعتبار،‌به صورت ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي در وجه شهرداري مباركه

محل دريافت اسناد مناقصه:‌مباركه- ميدان انقلاب،‌ ساختمان شهرداري، امور قراردادها (52402021- 031)

مبلغ خريد اسناد مناقصه:‌000/500 ريال بابت هر پروژه                 تاريخ فروش اسناد مناقصه:‌در ساعات اداري تا روز شنبه مورخ 24/08/1393

تاريخ تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري: حداكثر تا ساعت 12 بعدازظهر چهارشنبه مورخه 28/08/1393

زمان و محل تشكيل كميسيون بازگشايي پيشنهادات: راس ساعت 10 صبح روز پنج‌شنبه مورخ 29/08/1393

ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گرديده است.

شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار مي‌باشد.

سيدحميد موسوي- سرپرست شهرداري مباركه

+ نوشته شده در  شنبه 10 آبان1393ساعت 9:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

شهرداري درچه در نظر دارد برقراري بيمه آتش‌سوزي منازل سـطـــح شـهـــر و امـــاكـــن شـهـــرداري و هـمـچـنـيــن شـخــص ثــالــث خودروهاي شهرداري را به شركت‌هاي بيمه‌اي واجد شرايط واگــذار نـمــايـد لـذا از متقـاضيـان درخـواسـت مـي‌گـردد جهـت دريـافـت اسـنـاد مـناقصه حداكثر تا تاريخ 24/8/93 به شهرداري درچه مراجعه نمايند.

علي اكبر محمودي- شهردار درچه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 8 آبان1393ساعت 8:52  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

شـهــرداري درچــه در نـظـر دارد بـرقـراري بـيـمـه تـكـمـيـل درمـــــان، عــمـــــر و حـــــوادث كـــــاركــنـــــان شــهـــــرداري را بـــــه شـركـت‌هـاي بـيـمه‌اي واجد شرايط واگذار نمايد لذا از مـتـقـاضـيـان درخـواسـت مـي‌گـردد جـهـت دريـافـت اسـناد مـنــاقـصــه حــداكـثـر تـا تـاريـخ 24/8/93 بـه شـهـرداري درچـه مراجعه نمايند.

علي اكبر محمودي- شهردار درچه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 8 آبان1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري بويين مياندشت به استناد موافقتنامه شماره 52064/5/20 مورخه 13/06/93 در نظر دارد عمليات روكش آسفالت خيابان‌هاي شهدا، هنر،‌وليعصر جنوبي و مالك اشتر را از طريق مناقصه عمومي از محل اعتبارات استاني( دو درصد نفت و گاز) به مبلغ 000/000/500/2 ريال به انجام برساند لذا از كليه پيمانكاران و شركت‌ها دعوت به عمل مي آيد تا نسبت به ارائه پيشنهادات خود تا تاريخ 15/08/1393 در دو پاكت: (الف) حاوي فيش واريزي به حساب سپرده به مبلغ 000/000/125 ريال به حساب 0107318328000 نزد بانك ملي و يا به صورت ضمانتنامه بانكي؛ پاكت (ب) حاوي پيشنهاد قيمت به ازاي هر تن آسفالت با مصالح شكسته به دفتر شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.1) كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.2) منع مداخله كاركنان دولت در پيشنهادات الزامي مي‌باشد.3) به پيشنهاداتي كه مخدوش يا ناخوانا باشند پاسخ داده نمي‌شود.4) كليه هزينه‌هاي آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.5) پيشنهاداتي كه بعد از تاريخ مقرر رسيده باشند ترتيب اثر نخواهند شد.6) كميسيون در تاريخ 17/08/93 نسبت به باز نمودن و قرائت پيشنهادات رسيده اقدام مي‌نمايد.

ابراهيم رفيعي- شهردار بويين مياندشت

+ نوشته شده در  پنجشنبه 8 آبان1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

شهرداري سده لنجان به استناد مصوبه شماره 573 مورخ 09/07/93 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد پلاك شماره 255 از اراضي كارگاهي جمعاً به متراژ 52/678 مترمربع را از طريق مزايده و با قيمت پايه كارشناسي هر مترمربع000/800 ريال به افراد واجد شرايط به فروش برساند.

لذا كليه متقاضيان حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 18/08/93 فرصت دارند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به سايت شهرداري www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ اسناد مزايده به ساختمان شهرداري مراجعه نمايند.

ميثم محمدي- شهردار سده لنجان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 8 آبان1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده عمومي

(نوبت اول)

سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شاهين‌شهر به استناد مصوبه هيئت مــديــره مـحـتــرم ســازمـان در نــظـر دارد دو دسـتـگـاه خــودروي پژو 405      GLX مدل 87 و 88  نقره‌اي متاليك به شماره انتظامي 43- 697 د 92 و 43-852 د 32 خود را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد.

مـتـقــاضـيـان مـي‌تــوانـنــد جـهــت دريـافـت اوراق مـزايـده بـه امـور مـالـي سـازمـان تــاكـسـيـرانـي شـاهيـن‌شهـر مـراجعـه و تـا پـايـان وقـت اداري روز پنـج‌شنبـه مـورخ 22/08/93 نسبت به تحويل پاكت‌ها به دبيرخانه سازمان اقدام نمايند.

هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده  مزايده مي‌باشد.

سازمان مديريت  ونظارت بر تاكسيراني شاهين‌شهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 8 آبان1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

<آگهي تجديد مناقصه>

نوبت اول

شهرداري فلاورجان به استناد مصوبه شماره  608/4 مورخ 01/07/93 در نظر دارد نسبت به 1- خريد، حمل، پخش و كوبيدن آسفالت (12-0 و 19-0) به صورت دستي از قرار هر تن، 2- خريد، حمل، پخش و كوبيدن آسفالت (12-0 و 19-0) با فينيشر از قرار هر تن، 3- پخش مصالح اساس (بيس) به صورت دستي از قرار هر مترمكعب (مصالح با كارفرما)، 4- زيرسازي و تخريب طبق فهرست بهاي راه و باند سال 1393، براساس نقشه و مشخصات فني پيوست با اعتباري بالغ بر 000/000/000/3 ريال از محل اعتبارات عمراني خود به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

ا) شركت‌كنندگان بايد رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند.

2) پيشنهاددهندگان بايد جهت اخذ نقشه و مشخصات به شهرداري واحد عمران مراجعه و پس از واريز مبلغ 000/200 ريال به شماره حساب سيبا 0107030747001 نزد بانك ملي شعبه فلاورجان نسبت به خريد نقشه و مشخصات اقدام نمايند.

3) پيشنهاددهندگان بايد جهت شركت در مناقصه معادل 5% كل اعتبار به صورت وجه نقد به حساب سپرده 3100003444002 نزد بانك ملي شعبه فلاورجان واريز و يا معادلآن ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود نمايند.

4) پيشنهاددهندگان بايد پيشنهادات خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 21/08/93 در سه پاكت الف و ب و ج لاك و مهر شده: پاكت الف محتوي ضمانتنامه پيمانكار و فيش واريزي، پاكت ب محتوي برگ مناقصه، نقشه و مشخصات، اساسنامه شركت با آخرين تغييرات،‌ گواهينامه صلاحيت پيمانكاري و پاكت ج محتوي برگ پيشنهاد قيمت كه بايد به عدد و حروف نوشته و زير آن مهر و امضاي مجاز شركت (طبق آخرين تغييرات اساسنامه شركت) و آدرس و شماره تلفن ذكر شده باشد و همه پاكت‌ها را لاك و مهر نموده و به واحد حراست شهرداري تحويل نمايند.

5) پيشنهادات رسيده در ساعت 12 بعدازظهر روز پنج‌شنبه مورخه 22/08/93 با حضور كليه اعضاي كميسيون عالي معاملات در محل شهرداري قرائت و سپس برنده مشخص خواهد شد.

6) جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي: www.falavarjan.ir مراجعه فرماييد.

اميراحمد زندآور- شهردار فلاورجان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 آبان1393ساعت 8:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

مرحله دوم(نوبت اول)

شهرداري كوهپايه به استناد موافقتنامه شماره 37 مورخ 19/05/93 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد يك واحد آپارتمان خود را واقع در مجتمع مسكوني 36 واحدي مجموعه مسكوني فاطميه(س) در طبقه همكف بر اساس قيمت كارشناس رسمي دادگستري و از طريق مزايده به فروش برساند از كليه متقاضيان دعوت به عمل ميآيد حداكثر تا پايان روز يك‌شنبه مورخ 25/08/93 جهت دريافت اطلاعات بيشتر به دبيرخانه شهرداري يا به نشاني www.shahrdarikoohpayeh.ir  مراجعه نمايند.

محمد رضا مجلسي- شهردار كوهپايه

+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 آبان1393ساعت 8:55  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي فراخوان

نوبت اول

دفتر سرمايه‌گذاري و جلب مشاركت‌هاي شهرداري در نظر دارد نسبت به مشاركت در احداث تالار پذيرايي از طريق بخش خصوصي اقدام نمايد از سرمايه‌گذاران دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از شرايط و نحوه مشاركت و نيز بازديد از محل اجراي پروژه تالار حداكثر تا پايان وقت اداري روز 21/8/93 به دفتر سرمايه‌گذاري و جلب مشاركت‌ شهرداري چمگردان جهت اخذ مدارك فراخوان و تحويل پيشنهادات مراجعه نمايند.

آدرس اينترنتي:‌ www.sh-chamgordan.ir

تلفن تماس:‌ 52245760 - 031

حسين ناظم‌الرعايا- شهردار چمگردان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 آبان1393ساعت 8:55  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شهرداري علويجه در نظر دارد روكش آسفالت خيابان شهيد بهشتي را به مبلغ 000/000/000/12 ريال اعتبار به صورتي كه تهيه و تأمين قير مورد نياز به عهده شهرداري و مابقي عمليات شامل اجرا و تهيه آسفالت mc به عهده پيمانكار باشد را انجام نمايد كه بدينوسيله از شركت‌ها و پيمانكاران واجد شرايط كه داراي كارخانه آسفالت مي‌باشند دعوت مي‌گردد از تاريخ 7/8/93 لغايت 22/8/93 به مدت 15 روز جهت دريافت قرارداد آگهي مناقصه و ارائه پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري مراجعه فرماييد.

محمدرضا شفيعي- شهردار علويجه

+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 آبان1393ساعت 8:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

فراخوان عمومي دعوت به ارزيابي كيفي

شماره:‌ 28241/93

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: پيمانكاران واجد صلاحيت در حوزه‌‌هاي:‌

واگذاري بهره‌برداري امور هشت‌گانه شامل

1- عمليات:‌شامل پرسنل عمليات و تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز در شيفت‌هاي عمليات

2- حوادث و اتفاقات: گروه حوادث و اتفاقات جهت رفع خاموشي ناشي از حوادث شبكه به صورت 24 ساعته

3- تعميرات پيشگيرانه:‌ شامل سرويس پست- تنظيم بار پست‌ها- روشنايي معابر اصلي و فرعي- سرويس خطوط به روش خط سرد و گرم

را به استناد قانون برگزاري مناقصات و آئين‌نامه معاملات شركت شناسايي و رتبه‌بندي نمايد.

به منظور ارزيابي توان اجراي كار پيمانكاران متقاضي، از كليه شركت‌هاي ذيربط كه ظرفيت آماده به كار در اين زمينه را دارند دعوت مي‌شود اطلاعات و مستندات درخواست شده را در چهار بخش به تفكيك زير ارائه نمايند.

الف- مدارك ثبتي شركت- تأييد صلاحيت وزارت كار- گواهينامه صلاحيت ايمني وزارت كار- تأييد برون‌سپاري شركت توزيع

ب- مدارك تحصيلي مديران و كاركنان- چارت پيشنهادي بهره‌برداري- سرپرست پيشنهادي

ج- قراردادهاي مرتبط با بهره‌برداري در 4 سال اخير

د- رضايتمندي شركت‌هاي توزيع در قراردادهاي مرتبط با بهره‌برداري در 2 سال اخير

ه- امكانات مالي و اجرايي و كد اقتصادي

و- معرفي گروه‌هاي تعميرات خط- پست- تنظيم بار- روشنايي- خط گرم

بديهي است پس از بررسي‌هاي لازم و در چارچوب ضوابط و مقررات، اسناد و مدارك مناقصه بين پيمانكاران واجد شرايط كه به تشخيص كارفرما انتخاب خواهند شد توزيع مي‌گردد و ارائه مدارك مذكور هيچ گونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد نمود.

مهلت دريافت و ارسال مدارك از تاريخ 06/08/93 تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 20/08/1393 خواهد بود اين زمان قابل تمديد نبوده و مستنداتي كه بعد از اين زمان ارائه شوند بازگردانده خواهند شد.

لازم است مستندات به صورت حضوري به دفتر تداركات شركت به آدرس: اصفهان- چهارباغ عباسي- خيابان عباس‌آباد- ساختمان شماره 3 توزيع برق شهرستان اصفهان طبقه اول تحويل يا ارسال شود.

اسناد ارزيابي از طريق مراجعه حضوري به واحد مناقصات اين شركت يا از طريق سايت‌هاي زير قابل دريافت مي‌باشد. جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل فرماييد.

1- سايت اينترنتي معاملات توانير به آدرس:‌ http://tender.tavanir.org.ir

2- سايت اينترنتي پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس:‌ http://iets.mporg.ir

3- سايت اينترنتي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به آدرس: http://eepdC.ir

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 6 آبان1393ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

شهرداري گلدشت در نظر دارد ساختمان كلينيك خودرو مركز معاينه فني خود را مطابق نظر كارشناس دادگستري از طريق مزايده به افراد واجد شرايط واگذار نمايد،‌ لذا متقاضيان مي‌توانند تا تاريخ 20/8/93 جهت دريافت اطلاعات و اخذ اسناد مزايده به شهرداري گلدشت مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 21/8/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

تلفن تماس:‌ 7-42232006

حسن شفيعي- شهردار گلدشت

+ نوشته شده در  سه شنبه 6 آبان1393ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

فراخوان عمومي

نوبت دوم

شهرداري عسگران به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي نسبت به جذب سرمايه‌گذار جهت سرمايه‌گذاري و ساخت تعدادي از پلاك‌هاي ويلايي در دهكده فرهنگي اقامتي مرغاب اقدام نمايد. لذا از كليه سرمايه‌گذاران در بخش گردشگري و يا در اين زمينه دعوت به عمل ميآيد جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 42752060-031 و يا با مراجعه به شهرداري عسگران پيشنهادات خود را در اين زمينه تا پايان روز چهارشنبه 14/08/93 به واحد دبيرخانه تحويل نمايند.

علي محمدي- شهردار عسگران

+ نوشته شده در  دوشنبه 5 آبان1393ساعت 14:17  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مزايده عمومي

مرحله دوم

شهرداري عسگران به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 2 پلاك از پلاك‌هاي با كاربري ويلايي واقع در دهكده فرهنگي اقامتي مرغاب با قيمت پايه كارشناسي اقدام نمايد. علاقمندان مي‌توانند ضمن بازديد از محل و اطلاع از شرايط پلاك‌ها قيمت پيشنهادي خود را تا روز چهارشنبه مورخ 14/8/93 به واحد دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 03142752060 و يا با مراجعه به شهرداري عسگران اقدام نماييد.

علي محمدي- شهردار عسگران

+ نوشته شده در  دوشنبه 5 آبان1393ساعت 14:15  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(يك مرحله‌اي)نوبت دوم

1- مناقصه‌گزار: اداره كل ميراث فرهنگي،‌صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان

2- موضوع مناقصه: مرمت تزئينات كاشيكاري دو ترك از گنبد مسجد امام<ره> اصفهان- فاز سوم

3- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به مبلغ 000/000/16 ريال يا واريز به حساب شماره 2172620206000 بانك ملي ايران.    

4- برآورد اوليه: مبلغ 511/288/087/3 ريال از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بر مبناي فهرست بهاي عمليات مرمتي سال1392.      

 5-  مدت اجرا: 6 ماه

6- تاريخ اخذ اسناد مناقصه: از تاريخ 04/08/93 لغايت تاريخ 08/08/93

7- تاريخ تحويل پاكات: تا پايان وقت اداري 18/08/93  

8- تاريخ بازگشايي: راس ساعت 10 صبح مورخ 19/08/93

9- محل دريافت اسناد مناقصه، تحويل و بازگشايي پاكات: اصفهان، خ مشتاق دوم، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان( ساختمان شماره 3 استانداري)

توضيحات: - به پيشنهادات فاقد مهر و امضاي مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر آگهي در مناقصه واصل شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

- با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات درپايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات كشور، كليه شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌بايست در پايگاه مذكور به آدرس اينترنتي:>http://iets.mporg.ir<  ثبت نام و كد كاربري دريافت و همراه پاكت‌هاي پيشنهادي خود تحويل نمايند.

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 5 آبان1393ساعت 14:13  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده فروش

 شركت تعاوني كشاورزي مرغداران منطقه نايين به شماره ثبت 150 (نوبت دوم) شماره 2/93

شركت تعاوني كشاورزي مرغداران منطقه نايين به شماره ثبت 150 در نظر دارد به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده نوبت سوم مورخ 16/10/92 و صورتجلسه هيئت تصفيه همان تاريخ كه به هيئت اختيار داده شده تا نسبت به فروش ششدانگ (عرصه 25/2001 مترمربع و اعيان 600 مترمربع) پلاك 188 فرعي از 4297 و 4428 اصلي واقع در بخش 3 نايين) و قيمت پايه 000/000/755/4 ريال با عنوان شركت تعاوني كشاورزي مرغداران منطقه نايين و تسويه حساب با اعضا به نشاني: نايين، اول‌جاده فيض‌آباد معدن از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.

متقاضيان مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت ده روز جهت دريافت اسناد مزايده به دفتر شركت تعاوني به آدرس: نايين اول جاده فيض‌آباد مراجعه نمايند.

شماره تماس:09131230065

رئيس هيئت مديره شركت تعاوني ‌

+ نوشته شده در  دوشنبه 5 آبان1393ساعت 14:12  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت دوم)

شهرداري دولت‌آباد برخوار در نظر دارد عمليات بهره‌برداري از معدن مارن آهـكـــي صـفـــي‌آبـــاد بـــرخـــوار را از طـــريـــق مـــزايـــده بـــه پـيـمـــانـكـــار يـــا اشـخـــاص واجدالشرايط واگذار نمايد.

لذا علاقه مندان شركت در مزايده مي‌توانند جهت دريافت اسناد و مدارك مـــزايـــده بـــه شــهـــرداري و يـــا ســـايـــت پـــايــگـــاه مــلـــي اطـــلاع‌رســـانـــي مــنــاقـصــات www.ites.mporg.ir و يـــا ســايــت ايـنـتــرنـتــي www.dolatabadcity.ir مـراجـعـه و حـداكـثـر تـا پـايـان وقـت اداري روز يـك‌شـنـبـه 15/8/93 جـهت تسليم مدارك به دبيرخانه حراست شهرداري اقدام نمايند.

رضا اطهري فر- شهردار دولت‌آباد

+ نوشته شده در  دوشنبه 5 آبان1393ساعت 14:12  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب قدیمی‌تر