مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي مزايده عمومي

تعدادي از پلاك هاي سطح شهر شهرضا (مرحله سوم)

شهرداري شهرضا در نظر دارد به استناد بند 10 يكصد و پنجمين جلسه مورخ 26/09/93  شوراي اسلامي شهر تعدادي از پلاك هاي تحت مالكيت خود واقع در مجتمع صنايع كارگاهي و يك پلاك واقع در محله قشقايي را با قيمت كارشناسي از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد.

مبلغ سپرده شركت در مزايده: 5 درصد مبلغ پايه هر رديف طبق ليست پيوستي كه به صورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب 3100000052002 اين شهرداري مي باشد.

آخرين مهلت دريافت و تحويل اسناد: ساعت 30/13 روز پنج شنبه مورخ 17/02/94

محل تحويل اسناد: دبيرخانه محرمانه شهرداري شهرضا

تاريخ گشايش اسناد: ساعت 30/15 روز يك شنبه مورخ 20/02/94 در محل شهرداري شهرضا ساير شرايط در اسناد موجود مي باشد.

نحوه دريافت اسناد: مراجعه به آدرس اينترنتي www.shahreza.ir

شهرداري شهرضا

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 8:55  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم

سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان  در نظر دارد تأمين نيروي انساني مورد نياز خود را به شرح و شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت سازمان به آدرسwww.esfahanfarhang.ir ،‌سايت شهرداري به آدرس www.isfahan.ir  و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا ساعت 12 روز پنج‌شنبه مورخ 10/2/94 وتحويل آن حداكثر تا ساعت 12 روز يك‌شنبه مورخ 13/2/94 به آدرس اصفهان،‌خيابان بزرگمهر، خيابان 22 بهمن،‌مجموعه اداري اميركبير، دبيرخانه سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

1- تأمين نيروي انساني جهت امور خدماتي نظافتي و سرايداري تعدادي از مراكز وابسته به سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

2- تأمين نيروي انساني جهت امور نگهباني تعدادي از مراكز وابسته به سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

* ارائه سپرده شركت در مناقصه به صورت نقدي

* در صورتي كه برندگان اول ودوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

*سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

* ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

* كليه هزينه‌هاي درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

* بهاي پيشنهادي بايد از جهت مبلغ مشخص،‌بدون ابهام بوده و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود.

* شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف اعلامي از سوي سازمان مي‌باشد.

* ميزان تضمين حسن انجام كار 10 درصد كل مبلغ قرارداد مي‌باشد كه مي‌بايست نقداً‌ به حساب سازمان واريز و يا به تشخيص سازمان به صورت ضمانتنامه بانكي ارائه شود.

* پيشنهادات واصله حداكثر ظرف مدت 15 روز بعد از آخرين مهلت تعيين شده در كميسيون مناقصه سازمان مفتوح و برابر مقررات و مقتضيات سازمان تصميم‌گيري و نتيجه آن در تابلوي اعلانات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري،‌اعلام خواهد شد.

سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده اجاره 

 نوبت دوم

شـهـــرداري ســده لنجــان بــه استنــاد مصـوبـه شمـاره 1066 مـورخ 06/12/93 شـوراي اســـلامـــي شــهــر در نـظــر دارد مـحـل پــارك تــرافـيــك كـودك را از طـريـق مـزايـده عـمـومـي بـه صـورت اجـاره و بـا قـيمت پايه كارشناسي ماهيانه 000/000/5 ريال به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا كليـه مـتـقـاضـيان حداكـثر تـا پـايان وقت اداري روز يك‌شـنـبه مورخ 06/02/94 فـرصت دارنـد جـهت دريـافت اطـلاعـات بـيـشـتر بـه سـايت شـهرداري www.sh- sedehlenjan.ir  واخذ اسـناد مـزايـده بـه سـاخـتـمان شـهرداري مراجعه نمايند.

ميثم محمدي- شهردار سده لنجان

+ نوشته شده در  شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ساعت 9:25  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

14-1-94

نوبت دوم

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد در راستاي بنده تبصره 19  قانون بودجه سال 1394 ،‌جهت شناسايي سرمايه گذاران واجد شرايط، فراخوان پروژه اي تحت عنوان “طرح تكميل بخشي از تاسيسات فاضلاب شهر نجفآباددر ازاي واگذاري حجم مشخص پساب تصفيه شده براي دوره زماني محدود و معين” را در قالب قرارداد بيع متقابل با مشخصات ذيل، برگزار نمايد. لذا بدين وسيله از سرمايه گذاران واجدالشرايط دعوت به عمل مي آيد.

الف - شرح مختصري از پروژه:

- برآورد هزينه سرمايه گذاري اوليه طرح 700 ميليارد ريال

- نحوه اجراي پروژه: بيع متقابل

- دوره احداث :‌2 سال

دبي بهره‌برداري از پساب قابل واگذاري : 120 ليتر در ثانيه

شرح عمليات:

تكميل بخشي از تاسيسات شبكه جمع آوري فاضلاب شهر نجف آباد

ب - شرايط كلي براي سرمايه گذاري:

امكان تامين و تخصيص سرمايه مورد نياز براي تكميل تاسيسات شبكه فاضلاب

از علاقه‌مندان خواهشمند است مدارك ذيل را تا پايان مهلت مقرر به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان اصفهان تحويل نمايند.

مدارك لازم: 1- آخرين روزنامه رسمي مبني بر دارندگان امضاهاي مجاز معتبر 2- اساسنامه 3- تصوير كارت ملي وشناسنامه دارندگان امضاي مجاز 4- اظهارنامه امكان تأمين منابع مالي پروژه 5- اطلاعات كلي و حقوقي شركت

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه : تا ساعت 30/9 روز يكشنبه مورخ 13/2/94

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 13/2/94

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان  www.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات www.Jets. mporg.ir

شماره تلفن: 8-0313668031

داخلي 335 -338

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ساعت 9:18  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان  در نظر دارد تأمين نيروي انساني مورد نياز خود را به شرح و شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت سازمان به آدرسwww.esfahanfarhang.ir ،‌سايت شهرداري به آدرس www.isfahan.ir  و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا ساعت 12 روز پنج‌شنبه مورخ 10/2/94 وتحويل آن حداكثر تا ساعت 12 روز يك‌شنبه مورخ 13/2/94 به آدرس اصفهان،‌خيابان بزرگمهر، خيابان 22 بهمن،‌مجموعه اداري اميركبير، دبيرخانه سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

1- تأمين نيروي انساني جهت امور خدماتي نظافتي و سرايداري تعدادي از مراكز وابسته به سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

2- تأمين نيروي انساني جهت امور نگهباني تعدادي از مراكز وابسته به سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

* ارائه سپرده شركت در مناقصه به صورت نقدي

* در صورتي كه برندگان اول ودوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

*سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

* ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

* كليه هزينه‌هاي درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

* بهاي پيشنهادي بايد از جهت مبلغ مشخص،‌بدون ابهام بوده و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود.

* شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف اعلامي از سوي سازمان مي‌باشد.

* ميزان تضمين حسن انجام كار 10 درصد كل مبلغ قرارداد مي‌باشد كه مي‌بايست نقداً‌ به حساب سازمان واريز و يا به تشخيص سازمان به صورت ضمانتنامه بانكي ارائه شود.

* پيشنهادات واصله حداكثر ظرف مدت 15 روز بعد از آخرين مهلت تعيين شده در كميسيون مناقصه سازمان مفتوح و برابر مقررات و مقتضيات سازمان تصميم‌گيري و نتيجه آن در تابلوي اعلانات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري،‌اعلام خواهد شد.

سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ساعت 9:15  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت دوم)

شهرداري جوشقان قالي باستناد مصوبه شوراي اسلامي شهر در نظر دارد يك دستگاه لودر كوماتسو 120 خود را از طريق مزايده با قيمت پايه كارشناس رسمي دادگستري به فروش برساند.

لــذا از كـلـيــه متقـاضيـان درخـواسـت مـي شـود جهـت دريـافـت اسنـاد و مـــدارك مـــزايـــده از تـــاريــخ 18/12/93 لـغــايــت 28/12/93 بــه شـهــرداري جوشقان قالي مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 2322-55663343-031 

علي پيراينده - شهردار جوشقان قالي

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۵ اسفند۱۳۹۳ساعت 9:3  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

( يك مرحله اي )

شهرداري نايين به استناد مجوز شماره 52239/5/20 مورخ 15/06/1393 معاونت محترم برنامه ريزي و اشتغال استانداري اصفهان در نظر دارد اجراي پروژه لوله گذاري و انتقال آب از علي آباد به شهر نايين را به اشخاص حقوقي كه داراي حداقل رتبه بندي پايه 5 رشته آب از معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري داشته باشند با شرايط زير واگذار نمايد.

شرايط مناقصه:

1-تضمين شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/85 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي

2-برآورد اوليه اجراي پروژه از محل اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي با مبلغ 970/975/130/12 (دوازده ميليارد و يكصد و سي ميليون و نهصد و هفتاد و پنج هزار و نهصد و هفتاد) ريال بر اساس فهرست بهاي شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1393 و بخشنامه انعقاد پيمان طبق شرايط عمومي مي باشد.

3-مدت اجرا: 2 ماه

4-تاريخ دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 23/12/1393 لغايت 09/01/1394 

5-تاريخ تحويل پاكات: تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 19/01/1394 

6-تاريخ بازگشايي پاكات: ساعت 13 بعدازظهر پنجشنبه 20/01/1394 

7-محل دريافت اسناد و مناقصه: واحد امور عمراني شهرداري نايين

8-قرارداد اين مناقصه بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح مي باشد.

‌ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

‌با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور كليه شركت كنندگان در مناقصه مي بايست در پايگاه مذكور به آدرس اينترنتي: http://ietsp.mporg.ir‌ ثبت نام و كد كاربري دريافت و همراه پاكتهاي پيشنهادي خود تحويل نمائيد.

شماره تماس: 46252023-031 

سايت شهرداري:  www.naein.ir‌

شهردار نايين - اردشير عسگري سوادجاني

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۵ اسفند۱۳۹۳ساعت 9:3  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

( يك مرحله اي)

شـهـرداري نـايـيـن بـه اسـتناد مجوز شماره 52237/5/20 مورخ 15/06/93 مـعــاونــت مـحـتــرم بـرنـامـه ريـزي و اشـتـغـال اسـتـانـداري اصفهـان در نظـر دارد اجـراي تكميـل پـروژه مـركز ورزشي و آموزشي مديريت بحران شهر نايين را به اشخاص حقوقي كه داراي حداقل رتبه بندي پايه 5 ساختمان از معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري داشته باشند با شرايط زير واگذار نمايد.

شرايط مناقصه :

1-تضمين شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/80 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي .

2-بــــرآورد اولــيــــه اجــــراي پــــروژه ازمــحــــل اعـتـبـــارات تـمـلـــك دارائـيـهــاي ســرمـايـه اي بـا مـبـلـغ 578/460/806/9 (نـه مـيـلـيـارد و هشتصد و شش ميليون و چهارصد و شصت هزار و پانصد و هفتاد و هشت) ريال بر اساس فهرست بهاي ابنيه و تاسيسات مكانيكي و الكتـريكـي سـال 1393 و بخشنـامه انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني بصورت سر جمع مي باشد.

3-مدت اجرا : 3 ماه

4-تـاريـخ دريـافـت اسـنـاد مـنـاقصه : از تاريخ 20/12/93 لغايت 28/12/93 

5-تاريخ تحويل پاكات : تا پايان وقت اداري روز شنبه 08/01/94 

6-تاريخ بازگشايي پاكات : ساعت 14 روز دوشنبه 10/01/94 

7-مـحــل دريــافــت اسـنـاد و مـنـاقـصـه : واحـد امـور عـمـرانـي شهرداري نايين 

8-قـرارداد ايـن منـاقصـه بـدون تعـديـل و مـابـه التفـاوت مصـالـح مي باشد.

‌ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

‌هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پايگاه ملي اطلاع رســانــي مـنـاقـصـات كـشـور كـلـيـه شـركـت كـنـنـدگـان در مـنـاقـصـه مــــــي بـــــايــســـــت در پـــــايــگـــــاه مـــــذكـــــور بـــــه آدرس ايــنــتـــــرنــتـــــي :  http://iets.mporj.ir‌ ثــبـــت نـــام وكـــد كـــاربـــري دريـــافــت و همراه پاكت هاي پيشنهادي خود تحويل نمايند .

شماره تماس: 46252023-031 

سايت شهرداري :  www.naein.ir‌

شهردار نايين - اردشير عسگري سواد جاني

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۵ اسفند۱۳۹۳ساعت 9:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده عمومي شماره 9391004

آگهي مزايده عمومي داخلي

امور تداركات شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان ‌در نظـر دارد  : اجناس انبار اسقاط و مستعمل خود ‌را از طريق مزايده عمومي به ‌فروش ‌برساند.

پيشنهاددهندگان حقوقي وحقيقي مي توانند اسناد مزايده را از تاريخ 26/12/93 تا تاريخ 22/01/94 از طريق مراجعه حضوري به  واحد مناقصات اين شركت يا از طريق سايتهاي زير دريافت و حداكثر  تا يكساعت قبل از برگزاري جلسه مزايده   به آدرس: اصفهان چهارباغ عباسي- خيابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 توزيع برق شهرستان اصفهان طبقه اول - امور تداركات تحويل يا ارسال نمايند. پيشنهادات رسيده راس ساعت  10 صبح روز يك شنبه مورخ 23/01/94  با حضور اعضاء كميسيون معاملات باز و قرائت خواهدشد .     

شركت كنندگان در مزايده مي توانند ‌جهت بازديد از كالاها ‌از تاريخ 26/12/93 لغايت ‌22/01/94 ‌همه روزه به غيرازايام تعطيل ازساعت 8 ‌صبح ‌لغايت 14 ‌به آدرس مندرج درماده 2 اسناد مزايده (محل استقراركالا) مراجعه نمايند. ‌

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائيد.

1-سايت  اينترنتي معاملات توانير به آدرس          http://tender.tavanir.org.ir‌

2-سايت  اينترنتي پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس       http://iets.mporg.ir‌

3-سايت  اينترنتي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به آدرس  http://eepdc.ir‌

‌به پيشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاريخ فوق واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

‌كليه هزينه هاي سند نويسي ، ماليات، عوارض ، كارشناسي و ماليات بر ارزش افزوده و  غيره به عهده برندگان مزايده خواهد بود .

پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء كميسيون معاملات باز و قرائت خواهد شد.

‌حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مزايده آزاد مي باشد. 

‌شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد.  

‌ساير اطلاعات وجزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

روابط عمومي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۵ اسفند۱۳۹۳ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

شهـرداري ميمه به استناد مجوز شماره 1100/93 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد از طـريـق مـزايـده عمـومـي نسبـت بـه واگـذاري 4 واحـد تجـاري ملكـي ذيـل بـه صـورت استيجاري واقع در سطح شهر ميمه اقدام نمايد.لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي در روزنامه حداكثر تا تاريخ 24/12/93 به اين شهرداري واقع در بلوار انقلاب اسلامي مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به شركت در مزايده و همچنين بازديد از مـحــل اقــدام و يــا جـهــت كـســب اطــلاعــات بــا شـمــاره تـلـفـن 45422433-031 ايـن شهرداري تماس حاصل و يا به سايت   www.meymeh.ir‌ مراجعه نمايند.

ضمناً شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است و هزينه چاپ آگهي به عهده برندگان مزايده مي باشد.

محسن صدرالدين كرمي  - شهردار ميمه

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه

نوبت اول

شركت عمران شهر جديد مجلسي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد مطابق ماده 13 قانون برگزاري مناقصات، (حفاظت فيزيكي شهر جديد مجلسي، اراضي دولتي آن و ساختمانهاي شركت عمران مجلسي) را به شركت هاي تشخيص صلاحيت شده داراي مجوز حفاظت فيزيكي و نيز پيمانكاران داراي تاييد صلاحيت از اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان واگذار نمايد.

-‌مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدين شرايط مي توانند حداكثر ظرف مدت پنج روز از نشر آگهي، جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي اين شركت مراجعه نمايند. اسناد مناقصه به نماينده مناقصه گر با ارائه گواهينامه و معرفي نامه معتبر با مهر و امضا مجاز تحويل داده خواهد شد.

-‌مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از تكميل اسناد حداكثر تا تاريخ 23/12/1393 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكتهاي لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد تحويل دريافت نمايند.

-‌نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: اصفهان- كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسي- بلوار ارم- شركت عمران مجلسي

تلفن: 52472733-031  ،   دورنگار 52472214-031 

صندوق پستي 11178-86316      سايت اينترنتي:   www.majlessi-ntoir.gov.ir‌

-‌كليه هزينه هاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شركت عمران شهر جديد مجلسي

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

( يك مرحله اي)

شـهـرداري نـايـيـن بـه اسـتناد مجوز شماره 52237/5/20 مورخ 15/06/93 مـعــانــت مـحـتــرم بـرنـامـه ريـزي و اشـتـغـال اسـتـانـداري اصفهـان در نظـر دارد اجـراي تكميـل پـروژه مـركز ورزشي و آموزشي مديريت بحران شهر نايين را به اشخاص حقوقي كه داراي حداقل رتبه بندي پايه 5 ساختمان از معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري داشته باشند با شرايط زير واگذار نمايد.

شرايط مناقصه :

1-تضمين شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/80 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي .

2-بــــرآورد اولــيــــه اجــــراي پــــروژه ازمــحــــل اعـتـبـــارات تـمـلـــك دارائـيـهــاي ســرمـايـه اي بـا مـبـلـغ 578/460/806/9 (نـه مـيـلـيـارد و هشتصد و شش ميليون و چهارصد و شصت هزار و پانصد و هفتاد و هشت) ريال بر اساس فهرست بهاي ابنيه و تاسيسات مكانيكي و الكتـريكـي سـال 1393 و بخشنـامه انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني بصورت سر جمع مي باشد.

3-مدت اجرا : 3 ماه

4-تـاريـخ دريـافـت اسـنـاد مـنـاقصه : از تاريخ 20/12/93 لغايت 28/12/93 

5-تاريخ تحويل پاكات : تا پايان وقت اداري روز شنبه 08/01/94 

6-تاريخ بازگشايي پاكات : ساعت 14 روز دوشنبه 10/01/94 

7-مـحــل دريــافــت اسـنـاد و مـنـاقـصـه : واحـد امـور عـمـرانـي شهرداري نايين 

8-قـرارداد ايـن منـاقصـه بـدون تعـديـل و مـابـه التفـاوت مصـالـح مي باشد.

‌ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

‌هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پايگاه ملي اطلاع رســانــي مـنـاقـصـات كـشـور كـلـيـه شـركـت كـنـنـدگـان در مـنـاقـصـه مــــــي بـــــايــســـــت در پـــــايــگـــــاه مـــــذكـــــور بـــــه آدرس ايــنــتـــــرنــتـــــي :  http://iets.mporj.ir‌ ثــبـــت نـــام وكـــد كـــاربـــري دريـــافــت و همراه پاكت هاي پيشنهادي خود تحويل نمايند .

شماره تماس: 46252023-031 

سايت شهرداري :  www.naein.ir‌

شهردار نايين - اردشير عسگري سواد جاني

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده عمومي

(مرحله دوم - نوبت اول)

شهرداري نياسر در نظردارد به استناد مصوبه شماره 1206/4 مورخه 27/11/93 به منظور جذب درآمد پايدار نسبت به واگذاري تعدادي از اماكن و نقاط پر تردد شهر جهت ايجاد غرفه و نمايشگاه به افراد و شركتهاي واجد شرايط اقدام نمايد.

لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت 10 روز جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري (امور پيمان‌ها) مراجعه نمايند.

ضمنا ًهزينه آگهي به عهده برنده مزايده خواهد بود.

جمشيد اسماعيلي - شهردار نياسر

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

نوبت سوم

شهرداري سده لنجان باستناد مصوبه شماره 720 مورخ 28/08/93 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد پلاك شماره 2 به متراژ 50/267 متر مربع واقع در خيابان دكتر معتمدي با كاربري مسكوني و قيمت پايه كارشناسي هر متر مربع 000/200/3 ريال را بفروش برساند.

لذا كليه متقاضيان حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 25/12/93 فرصت دارند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به سايت شهرداري www.sh-sedehlenjan.ir‌ و اخذ اسناد مزايده به ساختمان شهرداري مراجعه نمايند.

ميثم محمدي- شهردار سده لنجان

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(مرحله  اول- نوبت دوم )

شهرداري دهاقان به استناد مصوبه شماره 964 مورخ 10/12/93 در نظر دارد نسبت به فروش تعداد دو پلاك از املاك خود واقع در خيابان فردوسي ضلع جنوبي سالن ورزشي غدير را به شرح ذيل از طريق آگهي مزايده به فروش برساند.

لذا متقاضيان مي توانند جهت شركت در آگهي مذكور و كسب اطلاعات بيشتر و دريافت برگ مزايده در ساعات اداري به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و يا از طريق سايت شهرداري    www.dehaghan.ir‌ پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 25/12/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

1-قـطـعـــه پـــلاك 200 مـتـــري درب ســـاخـــت بـــه شـمـــاره 61 از قـــرار هـــرمـتـــر مـــربــع 000/750/2 جـمـعـــاً بـــه مـبـلــغ 000/000/550 ريال

2-قطعه پلاك 200 متري درب حياط به شماره 65 از قرار هرمتر مربع 000/950/2 جمعا به مبلغ 000/000/590 ريال

شماره تلفن تماس : 4-53338201-031 

محمد مقدم فر - شهردار دهاقان

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت دوم)

شهرداري خورزوق به استناد مصوبه شماره 493/ش/4 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد تعداد بيست قطعه زمين واقع درشهر خورزوق را با قيمت كارشناسي از طريق مزايده عمومي بفروش برساند.

اشخاصي كه تمايل به شركت در اين مزايده دارند، مي توانند با دريافت مدارك از واحد مالي شهرداري نسبت به تحويل پيشنهادات خود تا پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 25/12/93 اقدام نمايند.

سيد حسين حجازي - شهردار خورزوق

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۷ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:55  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مزايده

كارخانه ايرانيت اصفهان در نظر دارد اقلام مازاد بر نياز به شرح زير را از طريق مزايده به فروش رساند.

1-اكترو موتور، گيربكس، پمپ و جكهاي صنعتي

2-جرثقيل سقفي و مجموعه سانترال هيدروليك 

3-قطعات و لوازم برقي 

متقاضيان جهت بازديد و اطلاع از شرايط مزايده مي توانند از تاريخ 17/12/93 لغايت 19/12/93 به كارخانه ايرانيت اصفهان مراجعه و در صورت نياز با تلفن 03137443803 هماهنگي نمايند.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۷ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:55  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

مرحله اول نوبت اول

شهرداري قمصر به استناد بند 3 شصت و يكمين مصوبه مورخ 10/12/93 شوراي محترم اسلامي شهر قمصر در نظر دارد يك قطعه زمين با پلاك ثبتي شماره 130/73 فرعي از 252 اصلي واقع در بلوار سردار شهيد نعمتي جنب سايت جشنواره گل و گلاب قمصر را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند .

مشخصات ملك :

زمين به مساحت 20000 متر مربع با كاربري گردشگري با قيمت پايه طبق نظريه كارشناسي به ازاء هر متر مربع 000/000/1 ريال و قيمت كل 000/000/000/20 ريال

ساير شرايط:

1-پيشنهاد دهندگان بايستي رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.

2- پيشنهاد دهندگان بايستي معادل 5% قيمت پايه به مبلغ (000/000/000/1 ريال)را به عنوان سپرده به حساب 3100005117003 شهرداري قمصر نزد بانك ملي ايران - شعبه قمصر واريز  يا ضمانت نامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود نمايند.

3-پيشنهاد دهندگان مي توانند جهت بازديد و كسب اطلاعات لازم حداكثر ده روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم دراوقات اداري به شهرداري قمصرمراجعه نمايند.

4-پيشنهاددهندگان بايستي پيشنهاد خود را با ذكر دقيق نوع و مشخصات مورد مزايده درپاكت لاك و مهر شده و حداكثر تاساعت 13 روز پنج شنبه 6/1/94 به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد اخذ نمايند.

5-به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر رسيده ويا مخدوش و بدون سپرده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6-كميسيون عالي معاملات شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

7- پيشنهادات رسيده در ساعت 10 روز يك شنبه مورخه 9/1/94 در محل شهرداري باز و قرائت خواهد شد و حضور پيشنهاد دهنده در كميسيون آزاد مي باشد.

8- كميسيون مي تواند در صورت لزوم يك هفته پيشنهاد را بررسي و نتيجه آن را اعلام نمايد.

9- كليه هزينه هاي آگهي روزنامه و غيره به عهده برنده مزايده خواهد بود.

10- سپرده برندگان اول و دوم و سوم مزايده تا انعقاد قرارداد با برنده مزايده  نزد شهرداري باقي خواهد ماند و چنانچه برنده مزايده ظرف مدت هفت روز از انعقاد قرارداد خودداري نمايد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و يا با نفر بعدي صورت خواهد گرفت و در صورتيكه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مدت هفت روز پس از ابلاغ حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

حمیدرضا صادقی-شهردار قمصر

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۷ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت دوم)

شهرداري زرين شهر به استناد موافقت نامه شماره 914 مورخ 28/11/93 شوراي محترم شهر در نظر دارد خدمات قايقراني واقع در درياچه پارك حاشيه زاينده رود را به صورت اجاره براي مدت يك سال از طريق مزايده عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد  ‌لذا از متقاضيان دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و كسب اطلاعات بيشتر از تاريخ انتشار تا پايان وقت اداري23/12/93 به شهرداري زرين شهر مراجعه نمايند.

جواد جمالي - شهردار زرين شهر

+ نوشته شده در  شنبه ۱۶ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي  تجديد مزايده

(نوبت دوم)

شهـرداري حبيب آباد باستناد مصوبه شوراي اسلامي شهر در نـظـــر دارد تـــعـــدادي از پــــلاك هـــاي مـــســكــونــي خـــود واقـــع در شهرك‌آيت ا... اديب را از طريق تجديد  مزايده به افراد واجد شرايط واگذار نمايد.

لـذا از كليـه متقـاضيـان دعـوت مي شود جهت شركت در  تجديد مزايده فوق و خريد اسناد تا تاريخ 25/12/93 به شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن 45482321 تماس حاصل فرمايند.

مصطفي حسيني-شهردار حبيب آباد

+ نوشته شده در  شنبه ۱۶ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب قدیمی‌تر