مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي مزايده

(نوبت دوم)

شهرداري جوشقان قالي باستناد مصوبه شوراي اسلامي شهر در نظر دارد يك دستگاه لودر كوماتسو 120 خود را از طريق مزايده با قيمت پايه كارشناس رسمي دادگستري به فروش برساند.

لــذا از كـلـيــه متقـاضيـان درخـواسـت مـي شـود جهـت دريـافـت اسنـاد و مـــدارك مـــزايـــده از تـــاريــخ 18/12/93 لـغــايــت 28/12/93 بــه شـهــرداري جوشقان قالي مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 2322-55663343-031 

علي پيراينده - شهردار جوشقان قالي

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۵ اسفند۱۳۹۳ساعت 9:3  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

( يك مرحله اي )

شهرداري نايين به استناد مجوز شماره 52239/5/20 مورخ 15/06/1393 معاونت محترم برنامه ريزي و اشتغال استانداري اصفهان در نظر دارد اجراي پروژه لوله گذاري و انتقال آب از علي آباد به شهر نايين را به اشخاص حقوقي كه داراي حداقل رتبه بندي پايه 5 رشته آب از معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري داشته باشند با شرايط زير واگذار نمايد.

شرايط مناقصه:

1-تضمين شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/85 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي

2-برآورد اوليه اجراي پروژه از محل اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي با مبلغ 970/975/130/12 (دوازده ميليارد و يكصد و سي ميليون و نهصد و هفتاد و پنج هزار و نهصد و هفتاد) ريال بر اساس فهرست بهاي شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1393 و بخشنامه انعقاد پيمان طبق شرايط عمومي مي باشد.

3-مدت اجرا: 2 ماه

4-تاريخ دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 23/12/1393 لغايت 09/01/1394 

5-تاريخ تحويل پاكات: تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 19/01/1394 

6-تاريخ بازگشايي پاكات: ساعت 13 بعدازظهر پنجشنبه 20/01/1394 

7-محل دريافت اسناد و مناقصه: واحد امور عمراني شهرداري نايين

8-قرارداد اين مناقصه بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح مي باشد.

‌ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

‌با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور كليه شركت كنندگان در مناقصه مي بايست در پايگاه مذكور به آدرس اينترنتي: http://ietsp.mporg.ir‌ ثبت نام و كد كاربري دريافت و همراه پاكتهاي پيشنهادي خود تحويل نمائيد.

شماره تماس: 46252023-031 

سايت شهرداري:  www.naein.ir‌

شهردار نايين - اردشير عسگري سوادجاني

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۵ اسفند۱۳۹۳ساعت 9:3  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

( يك مرحله اي)

شـهـرداري نـايـيـن بـه اسـتناد مجوز شماره 52237/5/20 مورخ 15/06/93 مـعــاونــت مـحـتــرم بـرنـامـه ريـزي و اشـتـغـال اسـتـانـداري اصفهـان در نظـر دارد اجـراي تكميـل پـروژه مـركز ورزشي و آموزشي مديريت بحران شهر نايين را به اشخاص حقوقي كه داراي حداقل رتبه بندي پايه 5 ساختمان از معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري داشته باشند با شرايط زير واگذار نمايد.

شرايط مناقصه :

1-تضمين شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/80 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي .

2-بــــرآورد اولــيــــه اجــــراي پــــروژه ازمــحــــل اعـتـبـــارات تـمـلـــك دارائـيـهــاي ســرمـايـه اي بـا مـبـلـغ 578/460/806/9 (نـه مـيـلـيـارد و هشتصد و شش ميليون و چهارصد و شصت هزار و پانصد و هفتاد و هشت) ريال بر اساس فهرست بهاي ابنيه و تاسيسات مكانيكي و الكتـريكـي سـال 1393 و بخشنـامه انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني بصورت سر جمع مي باشد.

3-مدت اجرا : 3 ماه

4-تـاريـخ دريـافـت اسـنـاد مـنـاقصه : از تاريخ 20/12/93 لغايت 28/12/93 

5-تاريخ تحويل پاكات : تا پايان وقت اداري روز شنبه 08/01/94 

6-تاريخ بازگشايي پاكات : ساعت 14 روز دوشنبه 10/01/94 

7-مـحــل دريــافــت اسـنـاد و مـنـاقـصـه : واحـد امـور عـمـرانـي شهرداري نايين 

8-قـرارداد ايـن منـاقصـه بـدون تعـديـل و مـابـه التفـاوت مصـالـح مي باشد.

‌ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

‌هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پايگاه ملي اطلاع رســانــي مـنـاقـصـات كـشـور كـلـيـه شـركـت كـنـنـدگـان در مـنـاقـصـه مــــــي بـــــايــســـــت در پـــــايــگـــــاه مـــــذكـــــور بـــــه آدرس ايــنــتـــــرنــتـــــي :  http://iets.mporj.ir‌ ثــبـــت نـــام وكـــد كـــاربـــري دريـــافــت و همراه پاكت هاي پيشنهادي خود تحويل نمايند .

شماره تماس: 46252023-031 

سايت شهرداري :  www.naein.ir‌

شهردار نايين - اردشير عسگري سواد جاني

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۵ اسفند۱۳۹۳ساعت 9:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده عمومي شماره 9391004

آگهي مزايده عمومي داخلي

امور تداركات شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان ‌در نظـر دارد  : اجناس انبار اسقاط و مستعمل خود ‌را از طريق مزايده عمومي به ‌فروش ‌برساند.

پيشنهاددهندگان حقوقي وحقيقي مي توانند اسناد مزايده را از تاريخ 26/12/93 تا تاريخ 22/01/94 از طريق مراجعه حضوري به  واحد مناقصات اين شركت يا از طريق سايتهاي زير دريافت و حداكثر  تا يكساعت قبل از برگزاري جلسه مزايده   به آدرس: اصفهان چهارباغ عباسي- خيابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 توزيع برق شهرستان اصفهان طبقه اول - امور تداركات تحويل يا ارسال نمايند. پيشنهادات رسيده راس ساعت  10 صبح روز يك شنبه مورخ 23/01/94  با حضور اعضاء كميسيون معاملات باز و قرائت خواهدشد .     

شركت كنندگان در مزايده مي توانند ‌جهت بازديد از كالاها ‌از تاريخ 26/12/93 لغايت ‌22/01/94 ‌همه روزه به غيرازايام تعطيل ازساعت 8 ‌صبح ‌لغايت 14 ‌به آدرس مندرج درماده 2 اسناد مزايده (محل استقراركالا) مراجعه نمايند. ‌

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائيد.

1-سايت  اينترنتي معاملات توانير به آدرس          http://tender.tavanir.org.ir‌

2-سايت  اينترنتي پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس       http://iets.mporg.ir‌

3-سايت  اينترنتي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به آدرس  http://eepdc.ir‌

‌به پيشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاريخ فوق واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

‌كليه هزينه هاي سند نويسي ، ماليات، عوارض ، كارشناسي و ماليات بر ارزش افزوده و  غيره به عهده برندگان مزايده خواهد بود .

پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء كميسيون معاملات باز و قرائت خواهد شد.

‌حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مزايده آزاد مي باشد. 

‌شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد.  

‌ساير اطلاعات وجزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

روابط عمومي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۵ اسفند۱۳۹۳ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

شهـرداري ميمه به استناد مجوز شماره 1100/93 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد از طـريـق مـزايـده عمـومـي نسبـت بـه واگـذاري 4 واحـد تجـاري ملكـي ذيـل بـه صـورت استيجاري واقع در سطح شهر ميمه اقدام نمايد.لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي در روزنامه حداكثر تا تاريخ 24/12/93 به اين شهرداري واقع در بلوار انقلاب اسلامي مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به شركت در مزايده و همچنين بازديد از مـحــل اقــدام و يــا جـهــت كـســب اطــلاعــات بــا شـمــاره تـلـفـن 45422433-031 ايـن شهرداري تماس حاصل و يا به سايت   www.meymeh.ir‌ مراجعه نمايند.

ضمناً شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است و هزينه چاپ آگهي به عهده برندگان مزايده مي باشد.

محسن صدرالدين كرمي  - شهردار ميمه

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه

نوبت اول

شركت عمران شهر جديد مجلسي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد مطابق ماده 13 قانون برگزاري مناقصات، (حفاظت فيزيكي شهر جديد مجلسي، اراضي دولتي آن و ساختمانهاي شركت عمران مجلسي) را به شركت هاي تشخيص صلاحيت شده داراي مجوز حفاظت فيزيكي و نيز پيمانكاران داراي تاييد صلاحيت از اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان واگذار نمايد.

-‌مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدين شرايط مي توانند حداكثر ظرف مدت پنج روز از نشر آگهي، جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي اين شركت مراجعه نمايند. اسناد مناقصه به نماينده مناقصه گر با ارائه گواهينامه و معرفي نامه معتبر با مهر و امضا مجاز تحويل داده خواهد شد.

-‌مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از تكميل اسناد حداكثر تا تاريخ 23/12/1393 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكتهاي لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد تحويل دريافت نمايند.

-‌نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: اصفهان- كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسي- بلوار ارم- شركت عمران مجلسي

تلفن: 52472733-031  ،   دورنگار 52472214-031 

صندوق پستي 11178-86316      سايت اينترنتي:   www.majlessi-ntoir.gov.ir‌

-‌كليه هزينه هاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شركت عمران شهر جديد مجلسي

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

( يك مرحله اي)

شـهـرداري نـايـيـن بـه اسـتناد مجوز شماره 52237/5/20 مورخ 15/06/93 مـعــانــت مـحـتــرم بـرنـامـه ريـزي و اشـتـغـال اسـتـانـداري اصفهـان در نظـر دارد اجـراي تكميـل پـروژه مـركز ورزشي و آموزشي مديريت بحران شهر نايين را به اشخاص حقوقي كه داراي حداقل رتبه بندي پايه 5 ساختمان از معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري داشته باشند با شرايط زير واگذار نمايد.

شرايط مناقصه :

1-تضمين شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/80 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي .

2-بــــرآورد اولــيــــه اجــــراي پــــروژه ازمــحــــل اعـتـبـــارات تـمـلـــك دارائـيـهــاي ســرمـايـه اي بـا مـبـلـغ 578/460/806/9 (نـه مـيـلـيـارد و هشتصد و شش ميليون و چهارصد و شصت هزار و پانصد و هفتاد و هشت) ريال بر اساس فهرست بهاي ابنيه و تاسيسات مكانيكي و الكتـريكـي سـال 1393 و بخشنـامه انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني بصورت سر جمع مي باشد.

3-مدت اجرا : 3 ماه

4-تـاريـخ دريـافـت اسـنـاد مـنـاقصه : از تاريخ 20/12/93 لغايت 28/12/93 

5-تاريخ تحويل پاكات : تا پايان وقت اداري روز شنبه 08/01/94 

6-تاريخ بازگشايي پاكات : ساعت 14 روز دوشنبه 10/01/94 

7-مـحــل دريــافــت اسـنـاد و مـنـاقـصـه : واحـد امـور عـمـرانـي شهرداري نايين 

8-قـرارداد ايـن منـاقصـه بـدون تعـديـل و مـابـه التفـاوت مصـالـح مي باشد.

‌ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

‌هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پايگاه ملي اطلاع رســانــي مـنـاقـصـات كـشـور كـلـيـه شـركـت كـنـنـدگـان در مـنـاقـصـه مــــــي بـــــايــســـــت در پـــــايــگـــــاه مـــــذكـــــور بـــــه آدرس ايــنــتـــــرنــتـــــي :  http://iets.mporj.ir‌ ثــبـــت نـــام وكـــد كـــاربـــري دريـــافــت و همراه پاكت هاي پيشنهادي خود تحويل نمايند .

شماره تماس: 46252023-031 

سايت شهرداري :  www.naein.ir‌

شهردار نايين - اردشير عسگري سواد جاني

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده عمومي

(مرحله دوم - نوبت اول)

شهرداري نياسر در نظردارد به استناد مصوبه شماره 1206/4 مورخه 27/11/93 به منظور جذب درآمد پايدار نسبت به واگذاري تعدادي از اماكن و نقاط پر تردد شهر جهت ايجاد غرفه و نمايشگاه به افراد و شركتهاي واجد شرايط اقدام نمايد.

لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت 10 روز جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري (امور پيمان‌ها) مراجعه نمايند.

ضمنا ًهزينه آگهي به عهده برنده مزايده خواهد بود.

جمشيد اسماعيلي - شهردار نياسر

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:47  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

نوبت سوم

شهرداري سده لنجان باستناد مصوبه شماره 720 مورخ 28/08/93 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد پلاك شماره 2 به متراژ 50/267 متر مربع واقع در خيابان دكتر معتمدي با كاربري مسكوني و قيمت پايه كارشناسي هر متر مربع 000/200/3 ريال را بفروش برساند.

لذا كليه متقاضيان حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 25/12/93 فرصت دارند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به سايت شهرداري www.sh-sedehlenjan.ir‌ و اخذ اسناد مزايده به ساختمان شهرداري مراجعه نمايند.

ميثم محمدي- شهردار سده لنجان

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(مرحله  اول- نوبت دوم )

شهرداري دهاقان به استناد مصوبه شماره 964 مورخ 10/12/93 در نظر دارد نسبت به فروش تعداد دو پلاك از املاك خود واقع در خيابان فردوسي ضلع جنوبي سالن ورزشي غدير را به شرح ذيل از طريق آگهي مزايده به فروش برساند.

لذا متقاضيان مي توانند جهت شركت در آگهي مذكور و كسب اطلاعات بيشتر و دريافت برگ مزايده در ساعات اداري به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و يا از طريق سايت شهرداري    www.dehaghan.ir‌ پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 25/12/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

1-قـطـعـــه پـــلاك 200 مـتـــري درب ســـاخـــت بـــه شـمـــاره 61 از قـــرار هـــرمـتـــر مـــربــع 000/750/2 جـمـعـــاً بـــه مـبـلــغ 000/000/550 ريال

2-قطعه پلاك 200 متري درب حياط به شماره 65 از قرار هرمتر مربع 000/950/2 جمعا به مبلغ 000/000/590 ريال

شماره تلفن تماس : 4-53338201-031 

محمد مقدم فر - شهردار دهاقان

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت دوم)

شهرداري خورزوق به استناد مصوبه شماره 493/ش/4 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد تعداد بيست قطعه زمين واقع درشهر خورزوق را با قيمت كارشناسي از طريق مزايده عمومي بفروش برساند.

اشخاصي كه تمايل به شركت در اين مزايده دارند، مي توانند با دريافت مدارك از واحد مالي شهرداري نسبت به تحويل پيشنهادات خود تا پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 25/12/93 اقدام نمايند.

سيد حسين حجازي - شهردار خورزوق

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۷ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:55  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مزايده

كارخانه ايرانيت اصفهان در نظر دارد اقلام مازاد بر نياز به شرح زير را از طريق مزايده به فروش رساند.

1-اكترو موتور، گيربكس، پمپ و جكهاي صنعتي

2-جرثقيل سقفي و مجموعه سانترال هيدروليك 

3-قطعات و لوازم برقي 

متقاضيان جهت بازديد و اطلاع از شرايط مزايده مي توانند از تاريخ 17/12/93 لغايت 19/12/93 به كارخانه ايرانيت اصفهان مراجعه و در صورت نياز با تلفن 03137443803 هماهنگي نمايند.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۷ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:55  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

مرحله اول نوبت اول

شهرداري قمصر به استناد بند 3 شصت و يكمين مصوبه مورخ 10/12/93 شوراي محترم اسلامي شهر قمصر در نظر دارد يك قطعه زمين با پلاك ثبتي شماره 130/73 فرعي از 252 اصلي واقع در بلوار سردار شهيد نعمتي جنب سايت جشنواره گل و گلاب قمصر را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند .

مشخصات ملك :

زمين به مساحت 20000 متر مربع با كاربري گردشگري با قيمت پايه طبق نظريه كارشناسي به ازاء هر متر مربع 000/000/1 ريال و قيمت كل 000/000/000/20 ريال

ساير شرايط:

1-پيشنهاد دهندگان بايستي رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.

2- پيشنهاد دهندگان بايستي معادل 5% قيمت پايه به مبلغ (000/000/000/1 ريال)را به عنوان سپرده به حساب 3100005117003 شهرداري قمصر نزد بانك ملي ايران - شعبه قمصر واريز  يا ضمانت نامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود نمايند.

3-پيشنهاد دهندگان مي توانند جهت بازديد و كسب اطلاعات لازم حداكثر ده روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم دراوقات اداري به شهرداري قمصرمراجعه نمايند.

4-پيشنهاددهندگان بايستي پيشنهاد خود را با ذكر دقيق نوع و مشخصات مورد مزايده درپاكت لاك و مهر شده و حداكثر تاساعت 13 روز پنج شنبه 6/1/94 به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد اخذ نمايند.

5-به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر رسيده ويا مخدوش و بدون سپرده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6-كميسيون عالي معاملات شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

7- پيشنهادات رسيده در ساعت 10 روز يك شنبه مورخه 9/1/94 در محل شهرداري باز و قرائت خواهد شد و حضور پيشنهاد دهنده در كميسيون آزاد مي باشد.

8- كميسيون مي تواند در صورت لزوم يك هفته پيشنهاد را بررسي و نتيجه آن را اعلام نمايد.

9- كليه هزينه هاي آگهي روزنامه و غيره به عهده برنده مزايده خواهد بود.

10- سپرده برندگان اول و دوم و سوم مزايده تا انعقاد قرارداد با برنده مزايده  نزد شهرداري باقي خواهد ماند و چنانچه برنده مزايده ظرف مدت هفت روز از انعقاد قرارداد خودداري نمايد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و يا با نفر بعدي صورت خواهد گرفت و در صورتيكه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مدت هفت روز پس از ابلاغ حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

حمیدرضا صادقی-شهردار قمصر

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۷ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت دوم)

شهرداري زرين شهر به استناد موافقت نامه شماره 914 مورخ 28/11/93 شوراي محترم شهر در نظر دارد خدمات قايقراني واقع در درياچه پارك حاشيه زاينده رود را به صورت اجاره براي مدت يك سال از طريق مزايده عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد  ‌لذا از متقاضيان دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و كسب اطلاعات بيشتر از تاريخ انتشار تا پايان وقت اداري23/12/93 به شهرداري زرين شهر مراجعه نمايند.

جواد جمالي - شهردار زرين شهر

+ نوشته شده در  شنبه ۱۶ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي  تجديد مزايده

(نوبت دوم)

شهـرداري حبيب آباد باستناد مصوبه شوراي اسلامي شهر در نـظـــر دارد تـــعـــدادي از پــــلاك هـــاي مـــســكــونــي خـــود واقـــع در شهرك‌آيت ا... اديب را از طريق تجديد  مزايده به افراد واجد شرايط واگذار نمايد.

لـذا از كليـه متقـاضيـان دعـوت مي شود جهت شركت در  تجديد مزايده فوق و خريد اسناد تا تاريخ 25/12/93 به شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن 45482321 تماس حاصل فرمايند.

مصطفي حسيني-شهردار حبيب آباد

+ نوشته شده در  شنبه ۱۶ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

شهرداري سده لنجان باستناد مصوبه شماره 1066 مورخ 06/12/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد پارك ترافيك كودك شهر سده لنجان را از طريق مزايده عمومي به مدت يكسال  به صورت اجاره و با قيمت پايه كارشناسي ماهيانه 000/000/5 ريال به متقاضيان واگذار نمايد:

لذا كليه متقاضيان حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 25/12/93 فرصت دارند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به سايت شهرداري ir‌.www.sh-sedehlenjan‌ و اخذ مشخصات و اسناد آگهي مزايده به ساختمان شهرداري مراجعه نمايند.

ميثم محمدي - شهردار سده لنجان

+ نوشته شده در  شنبه ۱۶ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:41  توسط روزنامه نصف جهان  | 

فراخوان عمومي عمليات تصفيه تكميلي از سيستم تصفيه خانه شهرقهدريجان

نوبت  دوم

شهرداري قهدريجان درنظر دارد به استناد مجوز شماره 150-4 مورخ 28/11/93 شوراي محترم اسلامي شهر عمليات تصفيه تكميلي بر روي 10 ليتر در ثانيه آب تحويلي از سيستم تصفيه خانه شهر قهدريجان را از طريق فراخوان عمومي به واجدين شرايط واگذار نمايد.

- پارامترهاي ذكر شده بايد منطبق بر استاندارد هاي زيست محيطي باشد .

- حذف بو 

- حذف رنگ 

 ‌كاهش ذرات معلق تا 120 ميكرون جهت استفاده در سيستم آبياري قطره اي 

1- سيستم گندزدايي جهت حذف كليفورم

-‌متقاضيان مي توانند از تاريخ 9/12/93 لغايت 19/12/93 به امور مالي شهرداري مراجعه و يا براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره 37504701-031 تماس حاصل فرمايند.

مهدي غلامي - شهردار قهدريجان

+ نوشته شده در  شنبه ۱۶ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:40  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

( چاپ دوم)

سازمان رفاهي تفريحي شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزايده با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:

موضوع مزايده:

1- اجاره محل كيوسك روزنامه فروشي به مساحت 12 متر مربع واقع در خيابان كهن دژ- روبروي دانشگاه پيام نور صرفاً براي فروش محصولات فرهنگي به مدت يك سال شمسي

- مبلغ پايه ماهيانه: 000/200/1 ريال

- مبلغ سپرده شركت در مزايده: 000/720 ريال

2- اجاره محل كيوسك روزنامه فروشي  به مساحت 12 متر مربع واقع در ميدان 22 بهمن (پمپ بنزين) صرفاً‌براي فروش محصولات فرهنگي به مدت يك سال شمسي

مبلغ پايه ماهيانه: 000/900 ريال

مبلغ سپرده شركت در مزايده: 000/540 ريال

3- اجاره محل كيوسك دوچرخه سواري به مساحت 20 متر مربع واقع در مجموعه باغ بانوان به مدت يكسال شمسي

مبلغ پايه ماهيانه: 000/500 ريال

مبلغ سپرده شركت در مزايده: 000/300 ريال

4- اجاره ساختمان واقع در بلوار آيت ا... صهري داخل مجموعه باغ بانوان به مساحت 15 متر مربع صرفاً جهت عكاسي به مدت يكسال شمسي

- مبلغ پايه ماهيانه: 000/700 ريال

- مبلغ سپرده شركت در مزايده: 000/420 ريال

5- اجاره محل كيوسك دوچرخه سواري به مساحت 20 متر مربع واقع در پارك پيروزي به مدت يكسال شمسي

مبلغ پايه ماهيانه: 000/500 ريال

مبلغ سپرده شركت در مزايده: 000/300 ريال

6- اجاره محل كيوسك روزنامه فروشي به مساحت 9 مترمربع واقع در ميدان قدس ابتداي بلوار آزادگان صرفاً‌براي فروش محصولات فرهنگي به مدت يكسال شمسي

مبلغ پايه ماهيانه: 000/950 ريال

- مبلغ سپرده شركت در مزايده: 000/570 ريال

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 24/12/93

- مهلت ارائه پيشنهادات: از تاريخ نشر آگهي تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 25/12/93 

-  محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه سازمان

- تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 27/12/93

- مدت اعتبار پيشنهادها: روز يك شنبه 7/1/94

- اصلاح،‌جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها نيز در زمان مهلت ومحل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود.

عليرضا پيماني- مديرعامل سازمان

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(چاپ دوم)

سازمان رفاهي تفريحي شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزايده با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:‌

موضوع مزايده:

1) اجاره محل پارك ترافيك كودكان به مساحت 5000 مترمربع واقع در خيابان سلمان فارسي جنب پارك پيروزي به مدت يكسال شمسي (دريافت اجاره 8 ماه مفيد)

- مبلغ پايه ماهيانه: 000/000/3 ريال

- مبلغ سپرده شركت در مزايده:‌000/800/1 ريال

2-اجاره محل براي احداث مجموعه سرپوشيده تفريحي به مساحت 1300 مترمربع واقع در منظريه بلوار بهشت جنب پارك بهشت به مدت 5 سال شمسي (دريافت اجاره ده ماه مفيد)

- مبلغ پايه ماهيانه: 000/000/15 ريال

- مبلغ سپرده شركت در مزايده:‌000/000/45 ريال

- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 24/12/93

- مهلت ارائه پيشنهادات: از تاريخ نشر آگهي تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 25/12/93

- محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه سازمان

- تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 12ظهر روز چهارشنبه مورخ 27/12/93

- مدت اعتبار پيشنهادها: روز يك‌شنبه 7/1/94

-اصلاح‌، جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود.

عليرضا پيماني- مديرعامل سازمان

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مزايده و فراخوان عمومي

نوبت اول

شهرداري چمگردان باستناد مصوبه شوراي اسلامي شهر چمگردان در نظر دارد نسبت به: 

1-فروش يا واگذاري مشاركتي زمين و ساختمان نيمه تمام استخر 

2-فروش يك دستگاه غلطك 

با رعايت صرفه و صلاح شهرداري از طريق مزايده يا فراخوان عمومي براساس قيمت كارشناسي اقدام نمايد.علاقه مندان به شركت در مزايده يا فراخوان تا پايان وقت اداري روز يك شنبه مورخ 24/12/93 به منظور بازديد و كسب اطلاعات و دريافت اسناد به شهرداري چمگردان واحد امور مالي مراجعه نمايند.

3-پيشنهاد دهندگان بايد رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.

4-پيشنهاد دهندگان بايد ضمانت شركت در مزايده يا فراخوان را به صورت وجه نقد به حساب سپرده 0106561075002 شهرداري نزد بانك ملي شعبه چمگردان واريز يا ضمانت نامه معتبر بانكي ارايه نمايند.

5-مدارك مزايده يا فراخوان را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 25/12/93 به دبيرخانه حراست شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند.

6-جلسه در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 26/12/93 با حضور اعضاي كميسيون عالي معاملات شهرداري ،  در محل شهرداري تشكيل مي شود.

7-كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و كميسيون حداكثر ظرف مدت يك هفته پيشنهادات را بررسي و نتيجه را اعلام خواهد كرد.

8-ساير شرايط در آگهي مزايده و فراخوان مندرج باشد.

آدرس   اينترنتي : www. sh-chamgordan.ir

شماره تلفن: 52245760

حسين ناظم الرعايا- شهردار چمگردان

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:52  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب قدیمی‌تر