مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري ورنامخواست در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسلامي شهرنسبت به مناقصه اجراي آسفالت معابر اصلي شهر به مبلغ 000/000/000/2 ريال اقدام نمايد 

متقاضيان مي توانند جهت دريافت برگ شرايط تا پايان وقت اداري 17/12/93 به شهرداري ورنامخواست مراجعه نمايند.

شرايط

الف)متقاضيان مي بايست برگ مناقصه را به عنوان قبول كليه شرايط امضاء نموده و به انضمام صرفا ضمانت نامه بانكي به مبلغ 000/000/100 ريال يا واريز نقدي به حساب 3100003486007 به نام شهرداري ورنامخواست تا پايان وقت اداري مورخ 20/12/93 درپاكت (الف) و قيمت پيشنهادي خود رادر پاكت (ب)به دبيرخانه محرمانه (حراست)  شهرداري تحويل نمايند.

ب)پيشنهادات رسيده ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 21/12/93 در جلسه كميسيون عالي معاملات كه درمحل شهرداري تشكيل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعيين برنده اقدام خواهد شد.

ج)برندگان اول ودوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

د)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

ه)پرداخت هزينه هاي كارشناسي،آگهي درج شده در روزنامه ،و كليه هزينه هاي نقل و انتقال دفترخانه ،دارايي و عوارض و ... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ي)به پيشنهادات مخدوش  ،مبهم و مشروط يا فاقد ضمانت نامه بانكي يا فيش واريز نقدي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

جلال ربيعي -شهردار ورنامخواست

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 اسفند1393ساعت 10:39  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

( چاپ اول)

سازمان رفاهي تفريحي شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزايده با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:

موضوع مزايده:

1- اجاره محل كيوسك روزنامه فروشي به مساحت 12 متر مربع واقع در خيابان كهن دژ- روبروي دانشگاه پيام نور صرفاً براي فروش محصولات فرهنگي به مدت يك سال شمسي

- مبلغ پايه ماهيانه: 000/200/1 ريال

- مبلغ سپرده شركت در مزايده: 000/720 ريال

2- اجاره محل كيوسك روزنامه فروشي  به مساحت 12 متر مربع واقع در ميدان 22 بهمن (پمپ بنزين) صرفاً‌براي فروش محصولات فرهنگي به مدت يك سال شمسي

مبلغ پايه ماهيانه: 000/900 ريال

مبلغ سپرده شركت در مزايده: 000/540 ريال

3- اجاره محل كيوسك دوچرخه سواري به مساحت 20 متر مربع واقع در مجموعه باغ بانوان به مدت يكسال شمسي

مبلغ پايه ماهيانه: 000/500 ريال

مبلغ سپرده شركت در مزايده: 000/300 ريال

4- اجاره ساختمان واقع در بلوار آيت ا... صهري داخل مجموعه باغ بانوان به مساحت 15 متر مربع صرفاً جهت عكاسي به مدت يكسال شمسي

- مبلغ پايه ماهيانه: 000/700 ريال

- مبلغ سپرده شركت در مزايده: 000/420 ريال

5- اجاره محل كيوسك دوچرخه سواري به مساحت 20 متر مربع واقع در پارك پيروزي به مدت يكسال شمسي

مبلغ پايه ماهيانه: 000/500 ريال

مبلغ سپرده شركت در مزايده: 000/300 ريال

6- اجاره محل كيوسك روزنامه فروشي به مساحت 9 مترمربع واقع در ميدان قدس ابتداي بلوار آزادگان صرفاً‌براي فروش محصولات فرهنگي به مدت يكسال شمسي

مبلغ پايه ماهيانه: 000/950 ريال

- مبلغ سپرده شركت در مزايده: 000/570 ريال

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 24/12/93

- مهلت ارائه پيشنهادات: از تاريخ نشر آگهي تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 25/12/93 

-  محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه سازمان

- تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 27/12/93

- مدت اعتبار پيشنهادها: روز يك شنبه 7/1/94

- اصلاح،‌جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها نيز در زمان مهلت ومحل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود.

عليرضا پيماني- مديرعامل سازمان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 اسفند1393ساعت 10:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(چاپ اول)

سازمان رفاهي تفريحي شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزايده با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:‌

موضوع مزايده:

1) اجاره محل پارك ترافيك كودكان به مساحت 5000 مترمربع واقع در خيابان سلمان فارسي جنب پارك پيروزي به مدت يكسال شمسي (دريافت اجاره 8 ماه مفيد)

- مبلغ پايه ماهيانه: 000/000/3 ريال

- مبلغ سپرده شركت در مزايده:‌000/800/1 ريال

2-اجاره محل براي احداث مجموعه سرپوشيده تفريحي به مساحت 1300 مترمربع واقع در منظريه بلوار بهشت جنب پارك بهشت به مدت 5 سال شمسي (دريافت اجاره ده ماه مفيد)

- مبلغ پايه ماهيانه: 000/000/15 ريال

- مبلغ سپرده شركت در مزايده:‌000/000/36 ريال

- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 24/12/93

- مهلت ارائه پيشنهادات: از تاريخ نشر آگهي تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 25/12/93

- محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه سازمان

- تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 12ظهر روز چهارشنبه مورخ 27/12/93

- مدت اعتبار پيشنهادها: روز يك‌شنبه 7/1/94

-اصلاح‌، جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود.

عليرضا پيماني- مديرعامل سازمان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 اسفند1393ساعت 10:37  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

نوبت دوم

شهرداري ورزنه به استناد مجوز شوراي محترم اسلامي شهر ورزنه در نظر دارد محل‌هاي ذكر شده در بندهاي (الف) تا (و) را به صورت اجاره و همچنين نسبت به فروش لوازم اسقاطي و مستعمل از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد لذا متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند جهت بازديد از محل‌هاي مورد نظر و لوازم مربوطه و دريافت اوراق مزايده و كسب اطلاعات بيشتردر ساعات اداري به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را براي هر يك از موارد اعلام شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 14/12/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي‌باشد.

موضوع مزايده:

الف) اجاره برج سنتي كبوترخانه ورزنه واقع در حاشيه بلوار شيخ بهايي (محله چاپاكر) جهت بازديد گردشگران داخلي و خارجي با نظر شهرداري

ب) اجاره عرصه فنس‌كشي شده واقع در پارك ساحلي شمال زاينده‌رود جهت ايجاد پارك بادي

ج) اجاره دكه اغذيه‌فروشي پارك كودك (دكه قارچ) واقع در بلوار بسيج

د) فروش لوازم اسقاطي شامل آهن قراضه، چوب، تكه‌هاي پلي اتيلن و پلاستيك و... كه در انبار شهرداري موجود مي‌باشد

ه) اجاره عرصه واقع در شمال رودخانه زاينده‌رود (جنب آسياب آبي) جهت احداث كمپ گردشگري با نظر شهرداري

و) بازسازي و بهره‌برداري از آسياب آبي واقع در شمال رودخانه زاينده‌رود با نظر كارشناسان ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان و شهرداري ورزنه جهت بازديد گردشگران.

تلفن تماس: 21-46482220-031

علي‌عطايي - شهردار ورزنه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 اسفند1393ساعت 10:36  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده عمومي

(نوبت اول)

شهرداري بادرود باستناد مصوبه مورخه 27/11/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد مديريت اجرائي بازار روز (چهارشنبه بازار ) را طبق شرايط و مشخصات ذيل از طريق آگهي مزايده به اشخاص حقيقي و يا حقوقي واگذار نمايد.

الف: موضوع و قيمت پايه مزايده:

1- مديريت اجرايي بازار روز(چهارشنبه بازار) واقع در انتهاي ميدان معلم - خيابان جشنواره

2- قيمت پايه بهره برداري بازار روز(چهارشنبه بازار) ساليانه 000/000/220 ريال

ب: شرايط مزايده:

1- متقاضيان شركت در آگهي جهت دريافت اطلاعات كافي در خصوص محل بازار مي توانند به شهرداري مراجعه نمايند.

2- كليه پيشنهاد دهندگان در مزايده بايستي مبلغ يك ميليون و يكصد هزار (000/000/11 ريال )  به عنوان سپرده شركت در مزايده را به حساب سپرده شهرداري به شماره سيبا 106682190001 نزد بانك ملي شعبه بادرود واريز و فيش آن را ضميمه پيشنهاد نمايند.

3- پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهادات خود را با توجه به قيمت پايه حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه 23/12/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.

4 -  پيشنهادات واصله راس ساعت 11:00 صبح روز يكشنبه مورخه 24/12/93 د رمحل شهرداري با حضور كليه اعضاء كميسيون معاملات شهرداري قرائت و سپس تعيين برنده مشخص خواهد شد.

5-شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

6-  افراد تعيين برنده حق واگذاري مديريت اجرائي بازار روز (چهارشنبه بازار) را به غير ندارند و كليه هزينه آگهي و درج در روزنامه و... به عهده برنده مزايده مي باشد.

مجيد صفاري - شهردار بادرود

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 اسفند1393ساعت 8:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهـرداري اردستـان به موجب مصوبه شوراي اسلامي شهر در نظر دارد اصلاح هندسي، رنگ آميزي جداول  و نصب چراغ چشمك زن در معابر شهر اردستان با اعتباري بالغ بر 000/000/399  ريال از رديف اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع جرايم راهنمايي  و رانندگي اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان تقاضا ميشود تا پايان وقت اداري 12/12/93جهت شركت در مناقصه به واحد مالي و حسابداري  شهرداري اردستان مراجعه نمايند .

سيد محمد هادي موسوي - شهردار اردستان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 اسفند1393ساعت 8:44  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)شماره 3839-93

شهرداري مشكات در نظر دارد امور مربوط به تنظيف،رفت وروب و جمع آوري زباله و نخاله هاي ساختماني شهر و ديگر خدمات مربوطه را طي تشريفات مناقصه عمومي و از طريق تامين نيروي انساني با پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از كليه شركت هاي ثبت شده و داراي صلاحيت و سابقه كار دعوت مي شود با در دست داشتن اصل فيش بانكي به مبلغ 000/200 ريال به شماره حساب 71434 شعبه بانك تجارت مشكات جهت دريافت اسناد مناقصه به شهرداري مشكات مراجعه نمايند.

‌‌-آخرين مهلت جهت قبول پيشنهادات: از تاريخ انتشار آخرين آگهي حداكثر به مدت 10 روزمي باشد.

1-شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

2-ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت رويت اسناد مناقصه به سايت شهرداري مشكات به آدرسwww.meshkatcity.ir‌ مراجعه نمائيد .

هزينه آگهي بر عهده برنده مي باشد.                            ‌ تلفن تماس:7-55683736-031 

روابط عمومي شهرداري مشكات

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 اسفند1393ساعت 8:44  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري ورنامخواست در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسلامي شهر نسبت به مناقصه ساخت مقبره شهداي گمنام به مبلغ 000/000/300/1 ريال اقدام نمايد.

متقاضيان  مي توانند جهت دريافت برگ شرايط تا پايان وقت اداري23/12/93 به شهرداري ورنامخواست مراجعه نمايند.

شرايط:

الف:متقاضيان مي بايست برگ مناقصه را به عنوان قبول كليه شرايط امضاء نموده و به انضمام صرفا ضمانت نامه بانكي به مبلغ 000/000/65 ريال يا واريز نقدي به حساب 3100003486007 به نام شهرداري ورنامخواست تا پايان وقت اداري مورخ 26/12/93 در پاكت (الف) و قيمت پيشنهادي خود را در پاكت (ب) وبه دبيرخانه محرمانه (حراست ) شهرداري تحويل نمايند.

ب: پيشنهادات رسيده ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 27/12/93 در جلسه كميسيون عالي معاملات كه در محل شهرداري تشكيل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعيين برنده اقدام خواهد شد.

ج:برندگان اول و دوم و سوم  مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد .

د: شهرداري د ر رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

ه:پرداخت هزينه هاي كارشناسي،آگهي درج شده در روزنامه و كليه هزينه هاي نقل و انتقال دفتر خانه، دارايي و عوارض و ... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ي: به پيشنهادات مخدوش ،مبهم و مشروط يا فاقد ضمانت نامه بانكي يا فيش واريز نقدي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

جلال ربيعي -شهردار ورنامخواست

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 اسفند1393ساعت 8:43  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مزايده عمومي فروش

تعداد 5 دستگاه خودرو قابل تبديل به پلاك

متقاضيان شركت در مزايده مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir‌ يا سايت مديريت خــدمــات پـشـتيبـانـي دانشگـاه بـه آدرس www.afa.mui.ac.ir/khadamat‌ مــراجـعــه و يــا بــا شـمــاره تـلـفــن 37922090-031 واحــد كـمـيـسـيــون مـنــاقـصـات و 37922303-031 اداره نقليه مركزي تماس حاصل فرمايند. م الف: 33985

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 اسفند1393ساعت 8:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

(نوبت اول)

شهـرداري ورنـامخواست در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسلامي شهر نسبت به تجديد مناقصه تكميل ساختمان ورزش باستاني به مبلغ 000/000/500/1 ريال اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت دريافت برگ شرايط و اسناد تا پايان وقت اداري23/12/93 به شهرداري ورنامخواست مراجعه نمايند.

شرايط:

الف:متقاضيان مي بايست برگ تجديد مناقصه را به عنوان قبول كليه شرايط امضاء نموده و به انضمام صرفا ضمانت نامه بانكي به مبلـغ 000/000/75 ريـال يـا واريـز نقـدي بـه حسـاب 3100003486007 بـه نـام شهـرداري ورنـامخـواسـت تـا پايان وقت اداري مورخ 26/12/93 در پاكت (الف) و قيمت پيشنهادي خود را در پاكت (ب) وبه دبيرخانه محرمانه (حراست ) شهرداري تحويل نمايند.

ب: پيشنهادات رسيده ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 27/12/93 در جلسه كميسيون عالي معاملات كه در محل شهرداري تشكيل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعيين برنده اقدام خواهد شد.

ج:برندگان اول و دوم و سوم تجديد مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد .

د: شهرداري د ر رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

ه:پرداخت هزينه هاي كارشناسي،آگهي درج شده در روزنامه و كليه هزينه هاي نقل و انتقال دفتر خانه، دارايي و عوارض و ... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ي: به پيشنهادات مخدوش ،مبهم و مشروط يا فاقد ضمانت نامه بانكي يا فيش واريز نقدي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

جلال ربيعي -شهردار ورنامخواست

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 اسفند1393ساعت 8:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

چاپ اول

شهرداري تيران در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1385 مورخ 26/11/93 شوراي اسلامي شهر نسبت به واگذاري قطعه زمين واقع در شهرك بهارستان جهت راه اندازي كيوسك خوار و بار فروشي با شرايط مندرج در آگهي مزايده اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم شركت در مزايده تا پايان وقت اداري 20/12/93 به شهرداري تيران مراجعه  نمايند.

محمد رضا احتشام زاده -شهردار تيران

+ نوشته شده در  سه شنبه 5 اسفند1393ساعت 8:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي فراخوان عمومي مشاركت

(مرحله دوم ) چاپ اول

شهرداري تيران در نظر دارد به استناد مصوبه ماده 1216 مورخ 16/10/93 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به واگذاري زمين مناسب و مجوز نصب تلويزيون شهري با شرايط مندرج در آگهي فراخوان اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم شركت در فراخوان تا پايان وقت اداري 20/12/93 به شهرداري تيران مراجعه  نمايند.

محمد رضا احتشام زاده -شهردار تيران

+ نوشته شده در  سه شنبه 5 اسفند1393ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(مرحله  اول- نوبت اول )

شهرداري دهاقان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1394 انجام عمليات روكش آسفالت بلوار انقلاب را از طريق مناقصه اجرانمايد .

لذا متقاضيان مي توانند جهت شركت در آگهي مذكور و كسب اطلاعات بيشتر و دريافت برگ مناقصه در ساعات اداري به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و يا از طريق سايت شهرداري )www.dehaghan.ir (‌ پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 18/12/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

شماره تلفن تماس :4-53338201-031 

محمد مقدم فر - شهردار دهاقان

+ نوشته شده در  سه شنبه 5 اسفند1393ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت دوم) چاپ دوم

شـهــرداري دولــت آبـاد بـرخـوار درنظـر دارد عمليـات مشـروحـه زيـر را از طـريـق مـزايـده بـه پيمـانكـار يـا اشخـاص ‌‌واجد الشرايط واگذار نمايد.

1-فروش 32 قطعه پلاك زمين با كاربري كارگاهي واقع در منطقه صنعتي شهر دولت آباد (مزايده نوبت دوم)

مهلت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه حراست شهرداري :روز دو شنبه مورخ 11 /12/1393 

گشايش پاكات مزايده: روز سه شنبه مورخ 12/12/93 

مـحــل دريــافــت اسـنــاد مــزايــده: دولــت آبــاد بــرخـوار -بلـوار طـالقـانـي پـايگـاه اينتـرنتـي  www.dolatabadcity.ir‌

تلفن : 45822010-031           پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات:  www.iets.mporg.ir‌

عليرضا اطهري فر -شهردار دولت آباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 5 اسفند1393ساعت 8:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

شهرداري درچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر به شماره 962/93/ش مورخ 23/11/93 نسبت به واگذاري فضاي مورد نياز جهت نصب دستگاه ترامبولين در پارك ساحلي با قيمت پايه ماهيانه 000/500/4 ريال اقدام نمايد .

از متقاضيان درخواست مي گردد جهت دريافت اسناد مزايده تا مورخ 10/12/93 به شهرداري درچه مراجعه نمايند.

علي اكبر محمودي - شهردار درچه

+ نوشته شده در  سه شنبه 5 اسفند1393ساعت 8:55  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مزايده

(نوبت اول)

شهرداري فلاورجان در نظردارد باستناد مصوبه شماره 649/4 مورخ 15/07/93 شوراي محترم اسلامي شهر فلاورجان سكوي زباله واقع د رفلاورجان ضلع غربي كمربندي غرب پاركينگ شهرداري به مساحت 1850 متر مربع و همچنين جمع آوري اقلام بازيافتي كسبه ادارات و ايستگاههاي ثابت مستقر در سطح شهر را به صورت اجاره ماهيانه با مبلغ پايه 000/250/47  پايه  ريال از طريق مزايده به متقاضيان واجد شرايط به مدت يكسال شمسي واگذار نمايد.

2-شركت كنندگان مي بايست جهت دريافت اسناد مزايده مبلغ 000/300 ريال به شماره حساب 0107030747001 سيبا بانك ملي به نام شهرداري فلاورجان واريز نمايند.

3-شركت كنندگان مي بايست مبلغ 000/350/28 ريال را بصورت ضمانت نامه بانكي يا وجه نقد به شماره حساب 3100003444002 نزد بانك ملي بنام سپرده شهرداري واريز نمايند.

4-پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهادات خود را تا آخر وقت اداري روز سه شنبه مورخ 19/12/93 در سه پاكت الف ،ب و ج به واحد دبيرخانه حراست شهرداري تحويل نمايند.

5- درخواست هاي واصله راس ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 20/12/93 در محل شهرداري بازو قرائت مي گردد.

6-هزينه چاپ آگهي و كليه هزينه هاي متعلقه به عهده برنده مزايده مي باشد.

7-جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي  www.falavarjan.ir‌ فرمائيد.مراجعه

امير احمد زند آور -شهردار فلاورجان 

+ نوشته شده در  سه شنبه 5 اسفند1393ساعت 8:55  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده ترمينال مسافربري

( نوبت اول)

شهرداري فلاورجان در نظر دارد دفتر كار و پاركينگ موقت اتوبوس وميني بوس واقع در ترمينال مسافربري خود را با شرايط مشروحه ذيل به متقاضيان واجد شرايط از تاريخ عقد قرارداد به مدت يكسال شمسي به صورت اجاره واگذار نمايد.

1-اجاره غرفه دفتر كارو پاركينگ موقت اتوبوس و ميني بوس به مساحت عرصه 25 متر مربع مي باشد كه قيمت پايه ماهيانه بر اساس قيمت كارشناسي 000/600/6 ريال معادل شش ميليون و ششصد هزار ريال به اضافه 5%  عوارض بليط مسافر مي باشد كه بالاترين مبلغ پيشنهادي برنده مزايده خواهد بود.

2- پيشنهاد دهندگان جهت شركت در مزايده مي‌بايست مبلغ000/300 ريال به حساب درآمد شهرداري 0107030747001 نزد بانك ملي واريز نمايند.

3-پيشنهاد دهندگان بايد معادل مبلغ 000/000/5 ريال را بصورت وجه نقد به حساب سپرده شهرداري 3100003444002 نزد بانك ملي فلاورجان واريز و يا معادل آن ضمانت نامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود نمايند.

4-شركت كنندگان بايد آخرين قيمت پيشنهادي خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 19/12/93 كتبا در دو پاكت الف و ب لاك و مهر شده به واحد دبيرخانه حراست شهرداري تحويل نمايند.

5-پيشنهادات راس ساعت 14:30  روز چهارشنبه مورخ 20/12/93با حضور اعضاي كميسيون باز و قرائت خواهد شد.

6-هزينه نگهداري محوطه پرداخت و برق و آب و گاز، عوارض و ماليات و غيره به عهده بهره بردار  ‌مي باشد و شهرداري هيچگونه مسئوليتي ندارد.

7-كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

8-هزينه چاپ آگهي به عهده برنده  مزايده مي باشد.

9-جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي www.falavarjan.ir مراجعه فرمائيد.

امير احمد زند آور - شهردار فلاورجان

+ نوشته شده در  سه شنبه 5 اسفند1393ساعت 8:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مزايده

(نوبت اول)

شهرداري نطنز درنظر دارد به استناد مصوبه شماره ش/204 مورخ 02/11/93 شوراي محترم اسلامي شهر نطنز نسبت به فروش دو قطعه زمين با كاربري مسكوني متعلق به شهرداري واقع در كوي گنبدباز جنب ساختمان در دست احداث مديريت بحران اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و ارائه پيشنهادات خود حداكثر تا تاريخ چهارشنبه 13/12/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 54222119-031 

سيد محسن تجويدي - شهردار

+ نوشته شده در  یکشنبه 3 اسفند1393ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مزايده

(نوبت اول)

سـازمـان رفـاهـي تفـريحـي شهـرداري شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3599/ش مورخ 1/12/92 شوراي محترم اسلامي شهر اجازه بهره برداري از زميني به مساحت تقريبي 150 متر مربع واقع در بلوار امام خميني، پارك انقلاب به منظور احداث و تجهيز ورزش ترامپولين را به مدت يك سال به اشخاص واجد شرايط به مزايده مي گذارد.

مـتـقــاضـيــان مــي بــايـسـتــي تــا روز شـنـبــه مــورخ 2/12/93 بــراي دريــافــت اسـنــاد مـزايـده بـه امـور قراردادهاي سازمان واقع در شاهين شهر خيابان شهيد مطهري( بهداري ) فرعي 2 شرقي پـــلاك 44 ســـازمـــان رفـــاهـــي تــفـــريــحـــي شــهـــرداري شـــاهــيـــن شــهـــر و يـــا بـــه ســـايــت ســازمــان   www.refahi.shaahinshahr.com‌ و براي تحويل اسناد مزايده تا روز يك شنبه مورخ 3/12/93 به دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند. سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

روابط عمومي سازمان رفاهي تفريحي شهرداري شاهين شهر

+ نوشته شده در  یکشنبه 3 اسفند1393ساعت 8:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مزايده عمومي شماره 31/93 

(سرمايه گذاري و واگذاري حق بهره برداري بناي تاريخي كاروانسراي كوهاب)

مؤسسه صندوق احيا و بهره برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي در نظر دارد به منظور احيا و ايجاد كاربري خدماتي- پذيرايي- اقامتي، بناي تاريخي كاروانسراي كوهاب واقع در استان اصفهان، نطنز، كوهاب به مساحت 3962 متر مــربــع بــراي مــدت 20 ســال [دو ســال تهيـه طـرح و اجـراي عمليـات تكميلـي مـرمـت و آمـاده سـازي احيـا- 18 سـال بـهـره بـرداري (10 سـال بـدون پـرداخـت اجـاره بـهـا +8 سـال پـرداخـت اجـاره بـهـا])، بـا مبلغ پايه اجاره بهاي ماهيانه 000/000/20 ريال با ضريب افزايش سالانه 20 درصد طبق مشخصات مندرج در اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي دو مرحله اي به صورت قرارداد سرمايه گذاري و واگذاري حق بهره برداري واگذار نمايد.

اشخاصي كه امتياز مناسب را از نظر كميته فني و بازرگاني دارا بوده و متناسب ترين مبلغ اجاره بها را پيشنهاد نموده باشند به عنوان برنده مزايده شناخته خواهند شد.

برآورد هزينه تهيه طرح و اجراي عمليات تكميلي مرمت و آماده سازي احيا بناي تاريخي مذكور مبلغ 000/000/155/19 ريال مي باشد.

12 سـال اول قـرارداد (دو سـال عـمـليات تكميلي مرمت و آماده سازي احيا - ده سال اول بهره برداري) مشمول پرداخت اجاره بها نمي باشد.

لذا از كليه واجدين صلاحيت و درخواست كنندگان دعوت مي شود حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ نشر آگهي تا تاريخ شنبه 9/12/93 اسناد مزايده را از دبيرخانه كميسيون مزايده صندوق احيا به نشاني تهران- ميدان بهارستان- خيابان نظاميه - كوچه شهيد حسن اصالت - بن بست پنجم - پلاك 21 - تلفن 33913795-021 يا پايگاه اينترنتي صندوق احيا و يا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات دريافت نمايند. متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده مي بايست نماينده خود را كتبا به دبيرخانه مذكور معرفي نمايند.

1-شـركت كنندگان در مزايده بايد ظرف مدت 10 روز از تاريخ پايان مهلت دريافت اسناد، حداكثر تا پايان وقت اداري (ساعت 16) روز سه شنبه مورخ 19/12/93 مدارك مربوطه را تكميل و تحويل دبيرخانه نموده و رسيد دريافت نمايند.

تاريخ گشايش پيشنهادها روز چهارشنبه مورخ 20/12/93 راس ساعت 10 در محل صندوق احيا خواهد بود.

حضور شركت كنندگان و يا نمايندگان تام الاختيار آنها با ارائه معرفينامه در جلسه گشايش پيشنهادها اختياري است.

2-به پيشنهادات فاقد امضا، مشروط، مخدوش، ناقص و پيشنهاداتي كه پس از تاريخ 19/12/93 واصل گردد، مطلقا ترتيب اثر داده نمي شود.

3-سپرده "تضمين شركت در مزايده" مبلغ 000/000/40 ريال است كه فقط به صورت ضمانت نامه بانكي و يا پرداخت نقدي به حساب شماره 60/37506 بانك مركزي و يا 4001006606375069 بانك ملي تحت عنوان تمركز وجوه سپرده جاري صندوق احيا و بهره برداري از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي قابل واريز خواهد بود. مدت اعتبار ضمانت نامه بانكي تضمين شركت در مزايده مي بايست با مدت اعتبار  پيشنهادها (3 ماه) برابر باشد پيشنهادهايي كه براي مدت كمتري اعتبار داشته باشند، رد خواهند شد به پيشنهادهاي  فاقد سپرده، سپرده هاي  مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چكهاي شخصي و نظاير آنها ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4-شركت در مزايده و دادن پيشنهاد تحت هيچ شرايطي حقي براي شركت كننده ايجاد نخواهد كرد و صندوق احيا در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

5-ساير جزئيات و اطلاعات در اسناد مزايده درج شده است.

اطلاعات بيشتر در سايت: www.chre.ir‌

+ نوشته شده در  یکشنبه 3 اسفند1393ساعت 8:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب قدیمی‌تر