مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي مناقصه

چاپ اول

موضوع و برآورد اوليه مناقصه: خريد دو دستگاه چيلر( طبق شرايط خصوصي پيوست) جهت فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه سه شهر نجفآباد،‌بر اساس فهرست بهاي تأسيسات مكانيكي سال 1393،  بدون تعديل و مابه التفاوت،‌با برآورد اوليه: 000/301/486/1 ريال

مدت تحويل كالا: 20 روز                       دستگاه مناقصه گزار: شهرداري نجف آباد

محل تحويل كالا: فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه 3

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن كد اقتصادي و گواهينامه صلاحيت پيمانكاري،‌رعايت سقف قرارداد،‌داشتن شخصيت حقوقي و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه وارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد(شركت كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.)

مهلت ومحل دريافت وتحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 29/06/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجفآباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 31/06/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف آباد تحويل نمايند(دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز وتعهدآور شركت انجام مي‌گيرد)

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه: 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد

ميزان سپرده: معادل 5% برآورد اوليه به مبلغ (000/400/74) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر: شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

مسعود منتظري- شهردار نجف آباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 شهریور1393ساعت 10:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

شركت عمران شهر جديد مجلسي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد جابه‌جايي مسافر در محور شهر جديد مجلسي- مباركه را توسط 8 دستگاه اتوبوس واحد (مدل 80 به بالا) و يا اتوبوس ايران پيما ( مدل 73 به بالا)،‌از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي حمل و نقل واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند پس از درج آگهي حداكثر تا تاريخ 16/6/93 جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي اين شركت مراجعه و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ذيل تماس حاصل نمايند.

- نشاني: اصفهان- كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسي- بلوار ارم- شركت عمران مجلسي

تلفن: 52472733-031، دورنگار: 52472214 - 031 صندوق پستي 11178-86316

سايت اينترنتي : www.majlessi-ntoir.gov.ir

- كليه هزينه‌هاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

شركت عمران شهر جديد مجلسي

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 شهریور1393ساعت 10:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه (چاپ اول )

شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه‌ها با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:

موضوع مناقصه:

1- زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه يك

- مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال        - مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/125 ريال

2- زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه دو

- مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال          - مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/125 ريال

3- زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه سه

- مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال         - مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/125 ريال

- محل تأمين اعتبارات: اعتبارات شهرداري

- مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه‌ها: ساعت 14 روز يك‌شنبه مورخ 6/7/93

- محل دريافت اسناد: امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني‌شهر

- محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه شهرداري مركزي خميني‌شهر

- تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 11 روز سه‌شنبه مورخ 8/7/93

-مدت اعتبار پيشنهادها: روز شنبه 19/7/93

- اصلاح،‌جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود.

علي اصغر حاج حيدري- شهردار خميني‌شهر

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 شهریور1393ساعت 10:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

مرحله اول(نوبت اول)

شهـرداري نصـرآبـاد در نظر دارد پروژه اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت معـابـر محلـه ابـن سينـاي شهـر را بـا اعتبار 000/000/300/3 ريال از محل اعتبارات تـمـلــك دارايــي‌هــاي ســرمــايــه‌اي شـهــرداري در ســال 93 ( تــوافـقـنــامــه شـمـاره 181 ص 40903) به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

عــلاقــه‌مـنــدان بـه شـركـت در مـنـاقـصـه مـي‌تـوانـنـد تـا تـاريـخ 28/06/1393 جـهـت دريافت اسناد ومدارك مناقصه به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند. آخرين مهلـت تكميـل وتحـويـل اسنـاد منـاقصـه پـايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 30/06/1393 مي‌باشد.

تلفن تماس: 03146655650

سيد حيدر ثمريان- شهردار نصرآباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 شهریور1393ساعت 8:52  توسط روزنامه نصف جهان  | 

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله‌اي

آگهي شركت در مناقصه (نوبت دوم)

شــركــت سـهــامــي آب مـنـطـقــه‌اي اصـفهـان در نظـر دارد نسبـت بـه خـريد،‌نصب و راه‌اندازي يك دستگاه جرثقيل سقفي به ظرفيت 16 تـن مـورد نـيـاز طـرح آبـرسـانـي بـه كـاشـان از طـريـق مناقصه عمومي از مناقصه‌گران واجد شرايط اقدام نمايد.

لــطــفــــاً جــهــــت دريــــافــــت اطــــلاعــــات بــيــشــتــــر بــــه ســــايــــت شــــركــــت بـــه نشـانـي:‌www.esrw.ir قسمـت منـاقصـه‌هـاي امـور بازرگاني مراجعه فرماييد.

شركت آب منطقه‌اي استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 شهریور1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

نوبت دوم

اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجراي ماده 88 و به استناد ماده 43 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در نظر دارد تعدادي از اماكن ورزشي و تجاري واقع در استان را از طريق مزايده به مستأجر واجد شرايط براي مدت يكسال واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اطلاعات بيشتر از شرايط مزايده به سايت )www.Esfahansport.ir( و براي دريافت اسناد شركت در مزايده تا تاريخ 17/6/93 به امور قراردادهاي اداره كل ورزش و جوانان استان مراجعه نمايند و ضمن مطالعه دقيق شرايط، درخواست خود را به همراه مدارك اعلام شده تا پايان وقت اداري روز شنبه 29/6/93 به دبيرخانه اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خيابان آبشار سوم- بعد از پل غدير تحويل داده و رسيد دريافت دارند. ضمناً زمان بازگشايي پاكت‌هاي متقاضيان مورخ 2/7/93 راس ساعت 8:00 صبح در محل اداره كل مي‌باشد متقاضيان مي‌توانند قبل از تكميل اسناد مزايده از مكان مورد اجاره بازديد به عمل آورند.

اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 شهریور1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت دوم)

شهرداري درچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 494/93/ ش

مورخ 23/5/1393 نسبت به فروش دو قطعه زمين به شرح زير اقدام نمايد

 لذا از متقاضيان درخواست مي‌گردد جهت دريافت اسناد مزايده تا مورخ 16/6/93  به شهرداري درچه مراجعه نمايند.

1- زمين واقع در شهر درچه خيابان امام سجاد (ع)

 به مساحت حدود 156 مترمربع

2- زمين واقع در ميدان 9 دي جنب پل شهدا

   به مساحت حدود 185 مترمربع

علي اكبر محمودي - شهردار درچه

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 شهریور1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت اول)

شهرداري تودشك در نظر دارد نسبت به فروش 9 (نه) پلاك زمين با كاربري تجاري در محله تودشك و 6 (شش) پلاك زمين با كاربري مسكوني در محله تودشكچوئيه از طريق آگهي مزايده اقدام نمايد. متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد و دريافت مدارك مزايده از تاريخ 10/06/1393 لغايت 23/06/1393 به شهرداري مراجعه نمايند. پاكت‌ها در روز دوشنبه مورخ 24/6/93 باز و قرائت خواهد شد.

<لازم به ذكر است مبالغ تقسيط نخواهند شد و هزينه‌هاي انتشار آگهي،‌كارشناسي و ... به عهده برندگان مزايده مي‌باشد>

سيد محمد قاضي عسگر- شهردار تودشك

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 9:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(نوبت اول) چاپ  دوم

شهرداري رزوه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 126 مورخ 12/5/93 شوراي محترم اسلامي شهر رزوه نسبت به فروش 10 قطعه زمين از اراضي واقع در قنات سفيد با كاربري مسكوني از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي‌آيد جهت اطلاع از شرايط و اخذ اسناد مزايده به واحد مالي شهرداري مراجعه يا با شماره تلفن 03157702003 تماس حاصل فرمايند.

1- پلاك شماره 161 به مساحت 178 مترمربع با قيمت كارشناسي هر متر 600000 ريال- پلاك شماره 162 به مساحت 180 مترمربع با قيمت كارشناسي هر متر 600000 ريال- پلاك شماره 163 به مساحت 180 مترمربع به ازاي هر متر 600000 ريال- پلاك شماره 164 به مساحت 180 مترمربع به ازاي هر متر 600000 ريال- پلاك شماره 165 به مساحت 180 مترمربع به ازاي هر متر 600000 ريال-  پلاك شماره 166 به مساحت 180 مترمربع به ازاي هر متر 600000 ريال- پلاك شماره 167 به مساحت 180 مترمربع به ازاي هر متر 600000 ريال- پلاك شماره 168 به مساحت 160 مترمربع به ازاي هر متر 600000 ريال- پلاك شماره 176 به مساحت 180 مترمربع به ازاي هر متر 700000 ريال  و پلاك شماره 177 به مساحت 178 مترمربع به ازاي هر متر 700000 ريال.2- دادن سپرده‌اي كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد شده كمتر نباشد به صورت واريز نقدي يا ارائه ضمانتنامه بانكي 3- برنده اول، دوم و سوم مزايده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

4- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است. 5- مدت قبول پيشنهادات از تاريخ نشر آگهي مزايده نوبت دوم به مدت 10 روز است. 6- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 7- تاريخ بازگشايي پيشنهادات ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 19/6/93 در محل شهرداري رزوه.

هدايت نظري- شهردار رزوه

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 9:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده عمومي

نوبت اول

شهرداري برزك در نظر دارد به استناد بند 11 مصوبه شماره 456/4 شوراي محترم اسلامي شهر نـــسـبـت بــه فــروش 3 قــطــعـه زمــيـن بــه مــسـاحــت 130، 200، 250متر مربع واقع در بلوار كمربندي كارگاه و 4 قطعه زمين به مساحت 450 و 160 متر مربع واقع در انتهاي كوچه شهيدان ميرزايي از طريق مزايده عمومي و با شرايط عمومي اقدام نمايد.

كليه متقاضيان حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 17/6/93 فرصت دارند جهت دريافت اسناد مـزايـده بـه سـاخـتـمـان اداري شـهـرداري و يـا سـايـت شـهرداري به آدرس www.barzok.ir  مراجعه و يا با شماره تلفن: 3- 55672902 تماس حاصل نمايند.

روابط عمومي شهرداري برزك

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 9:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

نوبت دوم

شهرداري علويجه در نظر دارد نسبت به احداث و تأسيس جايگاه CNG خودروهاي گازسوز در محل ورودي شهر علويجه،‌مقابل شهرك صنعتي در زميني به مساحت 1300 متر مربع به مالكيت شهرداري و با مشاركت بخش خصوصي اقدام نمايد كه جزئيات آن در آگهي مربوطه ثبت و درواحد فني شهرداري قابل ارائه مي‌باشد كه بدين وسيله ازمتقاضيان و عوامل دست اندركار كه تمايل به همكاري دارند دعوت به عمل مي‌آيد از تاريخ 10/6/93 لغايت 25/6/93 طي مدت 15 روز ضمن مراجعه به شهرداري و مطالعه طرح مربوطه پيشنهادات خود را به امور اداري شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند. هزينه اين آ گهي به عهده برنده و طرف قرارداد مي‌باشد.

شفيعي- شهردار علويجه

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 8:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت  دوم

شركت عمران شهر جديد مجلسي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد، خدمات خودرويي خود را با استفاده از 3 دستگاه سواري پژو 405 يا سمند مدل 1391 به بالا، به صورت مقطوع از طريق مناقصه با شرايط زير به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. بدين وسيله از آن شركت دعوت مي‌گردد در مناقصه مورد نظر با توجه به موارد ذيل شركت نمايند.

مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: شركت‌هاي واجد شرايط مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 12/6/93،‌جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي اين شركت مراجعه نمايند. اسناد مذكور به نماينده مناقصه گر با ارائه معرفينامه معتبر تحويل داده خواهد شد.

مهلت ومحل تحويل اسناد مناقصه: واجدين شرايط پس از تكميل اسناد حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 22/6/93 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكت‌هاي لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد تحويل دريافت نمايند.

نام و نشاني كارفرما: اصفهان- كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسي- بلوار ارم- شركت عمران مجلسي

 تلفن: 52472733-031،‌دورنگار 52472214-031،‌صندوق پستي 11178-86316

سايت اينترنتي:www.majlessi-ntoir.gov.ir      كليه هزينه‌هاي آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

شركت عمران شهر جديد مجلسي

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 8:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده عمومي

نوبت اول

سازمان رفاهي تفريحي شهرداري شاهين‌شهربه استناد مجوز شماره 3559/ ش مورخ 1/12/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد اجازه بهره‌برداري از موارد ذيل را به مدت يكسال از طريق مزايده به افراد واجد شرايط واگذار نمايد: 1- بوفه بوستان مادر (باغ بانوان) واقع در شاهين‌شهر- بلوار شهيد منتظري- ابتداي خيابان جانبازان- بوستان مادر .2- بوفه (تريا) ذوالفقار واقع در شاهين‌شهر- خيابان مولوي- جنب زورخانه ذوالفقار. 3- ترامپولين بوستان مادر (باغ بانوان) واقع در شاهين‌شهر- بلوار شهيد منتظري- ابتداي خيابان جانبازان- بوستان مادر

متقاضيان مي‌بايستي تا روز سه‌شنبه مورخ 18/6/1393 براي دريافت اسناد مزايده به امور قراردادهاي واقع در شاهين‌شهر- خيابان شهيد مطهري (بهداري) فرعي 2 شرقي- پلاك 40 يا به سايت سازمان به نشاني www.refahi.shaahinshahr.com  و تا آخر وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 19/6/1393 براي تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.

سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

روابط عمومي سازمان رفاهي تفريحي شهرداري شاهين‌شهر

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 8:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

<نوبت دوم>

به موجب موافقتنامه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اصفهان و همچنين از رديف اعتبارات بودجه برنامه عبور و مرور شهري شهرداري زيار در نظر دارد نسبت به اجراي زيرسازي، جدولگذاري و آسفالت بلوار ورودي شهر با اعتبار بالغ بر 000/000/000/4  ريال از طريق واگذاري به پيمانكاران واجد شرايط و براساس قيمتگذاري فهرست بهاي راه و باند فرودگاه سال 1393 بدون تعديل و ما به التفاوت مصالح اقدام نمايد لذا از متقاضيان دعوت مي‌گردد حداكثر تا مورخ 16/6/93 به دبيرخانه شهرداري مراجعه و نسبت به اخذ فرم آگهي اقدام نمايند. 

سيدرسول داودي- شهردار زيار

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 8:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

مرحله اول(چاپ  دوم)

سـازمـان خـدمـات مـوتـوري شهـرداري خمينـي‌شهـر در نظـر دارد نسبـت بـه انجام مناقصه با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:

موضوع مناقصه:

- حمل زباله و نخاله‌هاي خدمات شهري       - مبلغ برآورد اوليه:  000/000/000/5 ريال

- مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/250 ريال                  - محل تأمين اعتبارات: اعتبارات سازمان

- مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه‌ها:‌ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 17/06/93

- محل دريافت اسناد: ‌امور اداري سازمان             - محل ارائه پيشنهادات:‌دبيرخانه سازمان

- تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 10 روز سه‌شنبه مورخ 18/06/93

- اصــلاح، جــايـگــزيـنــي و پــس گــرفـتـن پيشنهـادهـا در زمـان مهلـت و محـل تسليـم پيشنهـادهـا انجـام نمي‌شود.

- امورقراردادهاي سازمان خدمات موتوري شهرداري خميني‌شهر

نادر كاوه‌اي- سرپرست سازمان

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 8:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي شماره 33-6/93 ت

نوبت دوم

شركت تهيه وتوليد مواد معدني ايران در نظر دارد انجام عمليات حفر چاه و تونل‌هاي ارتباطي، آماده‌سازي واستخراج ماده معدني در مجتمع معدني سرب نخلك واقع در 120 كيلومتري شمال شرقي نايين 40 كيلومتري شمال شرقي انارك در استان اصفهان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. بدينوسيله از شركت‌هاي داراي سوابق اجرايي مفيد در زمينه موضوع مناقصه دعوت به عمل مي‌آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 8/6/93 لغايت ساعت 16 مورخ 17/6/93 با در دست داشتن معرفينامه و اصل فيش واريزي به مبلغ سيصد هزار ريال به حساب جاري شماره 0105799359005 نزد بانك ملي شعبه ميدان وليعصر(عج) به نام اين شركت، به آدرس: تهران- بالاتر از ميدان وليعصر(عج-) روبروي سينما استقلال- پلاك 1713 برج جنوبي- طبقه ششم- امور بازرگاني مراجعه نمايند. ضمناً مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 29/6/1393 تعيين مي‌گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شماره 18/93 <مرحله سوم> نوبت دوم

موضوع مناقصه: عمليات احداث ساختمان اداري فضاي سبز مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد منضم.

مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 17/6/93 مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 19/6/93 و بازگشايي پاكات در مورخ 20/6/93 مي‌باشد.

كليه هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

تلفاكس: 55465858 (031)

سيد محمد ناظم رضوي - شهردار كاشان

+ نوشته شده در  یکشنبه 9 شهریور1393ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه

چاپ دوم

موضوع و برآورد اوليه مناقصه:‌ پروژه اجراي عمليات پياده‌رو سازي جهت معابر سطح شهر شهرداري منطقه 6 شهر نجف‌آباد، بر اساس فهرست بهاي ابنيه سال 1392، بدون تعديل و مابه‌التفاوت، با برآورد اوليه: 175، 814، 899 ريال.    مدت اجراي پروژه:‌90 روز                  دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري نجف‌آباد            محل اجراي پروژه: معابر سطح شهر شهرداري منطقه 6

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري،‌ رعايت سقف قرارداد،‌داشتن شخصيت حقوقي  و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 18/06/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجف‌آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 20/06/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف‌آباد تحويل نمايند. (دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز و تعهدآور شركت انجام مي‌گيرد.)

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه: 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف‌آباد

ميزان سپرده: معادل 5% برآورد اوليه به مبلغ (000/000/45) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف‌آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر: شهرداري نجف‌آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

مسعود منتظري- شهردار نجف‌آباد

+ نوشته شده در  یکشنبه 9 شهریور1393ساعت 8:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي فراخوان شناسايي پيمانكار

(نوبت دوم)

بــانــك تـجـارت در نظـر دارد نسبـت بـه احـداث سـاختمـان شعبـه مـركـزي خـمـيـنــي‌شـهــر خــود اقــدام نـمــايــد، لــذا بـديـنـوسـيـلـه از كـلـيـه شـركـت‌هـاي ساختماني داراي رتبه‌بندي كه تمايل به همكاري در اين زمينه را دارند دعـوت بـه عمـل مـي‌آيد حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهي نـوبـت دوم جهـت اعـلام آمـادگـي و دريافت اسناد (كاربرگ‌ها) ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به مديريت شعب بانك تجارت استان اصفهان واقع در اصـفـهــان- خـيــابــان شـيـخ بهـايـي- نبـش خيـابـان ابـوذر- طبقـه اول- دايـره تداركات و مهندسي مراجعه نمايند.

مديريت شعب بانك تجارت استان اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 9 شهریور1393ساعت 8:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

نوبت اول

اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجراي ماده 88 و به استناد ماده 43 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در نظر دارد تعدادي از اماكن ورزشي و تجاري واقع در استان را از طريق مزايده به مستأجر واجد شرايط براي مدت يكسال واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اطلاعات بيشتر از شرايط مزايده به سايت )www.Esfahansport.ir( و براي دريافت اسناد شركت در مزايده تا تاريخ 17/6/93 به امور قراردادهاي اداره كل ورزش و جوانان استان مراجعه نمايند و ضمن مطالعه دقيق شرايط، درخواست خود را به همراه مدارك اعلام شده تا پايان وقت اداري روز شنبه 29/6/93 به دبيرخانه اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خيابان آبشار سوم- بعد از پل غدير تحويل داده و رسيد دريافت دارند. ضمناً زمان بازگشايي پاكت‌هاي متقاضيان مورخ 2/7/93 راس ساعت 8:00 صبح در محل اداره كل مي‌باشد متقاضيان مي‌توانند قبل از تكميل اسناد مزايده از مكان مورد اجاره بازديد به عمل آورند.

اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 9 شهریور1393ساعت 8:56  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب قدیمی‌تر